Iberica frankowsciana. Zabawa w chowanego: Jak i dlaczego Eugeniusz Frankowski znalazł się w Hiszpanii w 1914 roku?
mosiężna rzeźba głowy byka na tle wieżowca
PDF

Słowa kluczowe

Frankowski
historia polskiej etnologii

Jak cytować

Tomicki, R. (2022). Iberica frankowsciana. Zabawa w chowanego: Jak i dlaczego Eugeniusz Frankowski znalazł się w Hiszpanii w 1914 roku?. Etnografia Polska, 66(1-2), 159–188. https://doi.org/10.23858/EP66.2022.3175
https://doi.org/10.23858/EP66.2022.3175
PDF

Bibliografia

Acosta Sánchez Miguel Ángel 2014, Las fronteras terrestres de España en Melilla: delimitación, vallas fronterizas y „tierra de nadie”, Revista Electrónica de Estudios Internacionales, nr 28, s. 1–34. http://reei.org/en/index.php/journal/num28

Armon Witold 1962, Eugeniusz Frankowski, Z Otchłani Wieków, r. 28, z. 2, s. 155–157.

Armon Witold 1981, Eugeniusz Frankowski (1884–1962) jako badacz Półwyspu Iberyjskiego, [w:] E. Pietraszek (red.), Polskie badania obcych kultur ludowych. Materiały z konferencji we Wrocławiu w dniach 25–26 listopada 1978 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 23–31.

Armonowie Krystyna i Witold 2002, Eugeniusz Frankowski (1884–1962), [w:] E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kowalska-Lewicka, A. Spiss (red.), Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, Wydawnictwo Naukowe DWN, Oddział PTL w Krakowie, Kraków, t. 1, s. 98–103.

Baudouin de Courtenay Jan 1904, Mikołaj Kruszewski, jego życie i prace naukowe, [w:] tenże, Szkice językoznawcze. Tom 1, Druk Piotra Laskauera i S-ki, Warszawa, s. 97–175.

Bobrowska-Nowak Wanda 1973, Polskie Towarzystwo Badań nad Dziećmi w świetle dokumentów, Przegląd Historyczno-Oświatowy, nr 1, s. 9–27.

Bodanko Anatol, Kowolik Piotr 2007, Polskie Towarzystwo Badań Nad Dziećmi [w Warszawie]: powstanie, zadania, funkcje i działalność, Nauczyciel i Szkoła, nr 1–2, s. 20–32.

Bondarenko Henadij, Syluk Anatolij 2003, Historyczne tradycje badań krajoznawczych Wołynia od lat 40–tych XIX w. do lat 40–tych XX w., Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne, t. 1, s. 109–117.

Boguszewska Anna 2004, Zamierzenia wychowania estetycznego w zakresie plastyki wobec dziecka w Polsce lat dwudziestych XX wieku, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, t. 2, s. 227–240.

Boletín RSEHN 1916, Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural,Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, t. 16. [RJB]

Bravo Nieto Antonio 1997, La construcción de una ciudad europea en el contexto norteafricano. Arquitectos e ingenieros én la Melilla contemporánea, Ciudad Autónoma de Melilla, Consejería de Cultura, Educación, Juventud y Deporte; Universidad de Málaga, Melilla.

Brzezińska Anna Weronika 2020, „Do etnologji i etnografji mam zamiłowanie”. O pierwszych studentach, doktorantach i pracownikach Instytutu Etnologicznego w latach 1919-1939, [w:] Myśli-pasje-działania. 100 lat etnologii uniwersyteckiej w Poznaniu, Instytut im. Oskara Kolberga, Poznań, s. 115–132.

Burszta Józef, Frankowska Maria 1981, Frankowski Eugeniusz, [w:] Wielkopolski słownik biograficzny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań, s. 186–187.

Bystroń Jan Stanisław 1921, Etnografja polska, Przegląd Warszawski, r. 1, t. 1, nr 2, s. 265–273.

Cabrera Valdés Victoria 1984, El yacimiento de la Cueva de “El Castillo” (Puente Viesgo, Santander), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid.

Cabrera Valdés et al. 1996, Cabrera Valdés Victoria, Bernaldo de Quirós Federico, Hoyos Gómez Manuel 1996, Hugo Obermaier y la cueva del Castillo, [w:] A. Moure Romanillo (ed.), “El hombre fósil” 80 años después. Homenaje a Hugo Obermaier, Universidad de Cantabria, Fundación Marcelino Botín, Institute for Prehistoric Investigation, Santander, s. 177–193.

Correia Vergilio 1917, O carro rural português, Terra Portuguesa, r. 2, nr 21–23, s. 193–208. [HML]

Czekanowski Jan 1913, Przyczynki do antropologii Polski, [w:] Księga pamiątkowa Jedenastego Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Krakowie 18–22 lipca 1911, Komitet Gospodarczy, Kraków, s. 278–280.

Czekanowski Jan 1918, W sprawie potrzeb nauk antropologicznych w Polsce, Nauka Polska, t. 1, s. 201–223.

Díaz-Andreu Margarita 2009, Frankowski Eugeniusz, [w:] M. Díaz-Andreu, G. Mora, J. Cortadella (coords.), Diccionario histórico de la arqueología en España (siglos XV–XX), Marcial Pons Historia, Madrid, s. 281.

Diéz Sánchez Juan 1993, Notas sobre la cartofilia melillense: Diego Mullor, caricaturista, Aldaba. Revista del Centro Asociado a la UNED de Melilla, nr 21, s. 51–77. [UNED]

Dormus Katarzyna 1998, Rozwój form wychowania estetycznego i nauczania rysunku w Krakowie w latach 1850–1914, Wydawnictwo IHN PAN, Warszawa.

Dormus Katarzyna 2015, Ewolucja metod nauczania rysunków jako odbicie pedagogicznych i artystycznych prądów epoki (na przykładzie dziewiętnastowiecznej szkoły galicyjskiej), [w:] B. Kurowska, K. Łapot-Dzierwa (red.), Kultura – sztuka – edukacja. T. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, s. 11–24.

Dziekoński Tadeusz 1963, Prof. dr Eugeniusz Frankowski, Lud, t. 48 (1962), s. 563–570.

Filip Halina 2009 Z pamiętnika Dziadka Frankowskiego, Bibliotekarz Zachodniopomorski, nr 1, s. 42–48.

Fernández Acebo Vicente 2012, Primer álbum de autógrafos de las Grutas del Monte Castillo (1912–1970), Altamira. Revista del Centro de Estudios Montañeses, t. 82, s. 337–419 https://centrodeestudiosmontaneses.com/publicaciones/altamira/ (dostęp 20.11.2022).

Frankowska Maria 1987, Semblanza biográfica de Eugeniusz Frankowski (1884–1962), [w:] E. Frankowski, Hórreos y palafitos de la Península Ibérica, (ed.) J. M. Gómez-Tabanera, Colegio Universitario de Ediciones Istmo, Madrid, s. XVI–XXIV.

Frankowska Maria 1989, Semblanza biográfica de Eugeniusz Frankowski (1884–1962), [w:] E. Frankowski, Estelas discoideas de la Península Ibérica, (ed.) J. M. Gómez-Tabanera, Colegio Universitario de Ediciones Istmo, Madrid, s. 23–32.

Frankowski Eugeniusz 1913a, Krajobrazy Wołynia, Ziemia, r. 4, nr 2, 11.01.1913, s. 22–26.

Frankowski Eugeniusz 1913b, Jak lud nasz oświetlał chaty, Ziemia, r. 4, nr 11, 15.03.1913, s. 164–166.

Frankowski Eugeniusz 1914a, Z Polesia Wołyńskiego, Ziemia, r. 5, nr 10, 7.03.1914, s. 155–156; nr 11, 14.03.1914, s. 165–168; nr 12, 21.03.1914, s. 183–186; nr 13, 28.03.1914, s. 196–197 (nadb. Warszawa 1914).

Frankowski Eugeniusz 1914b, Niedziela palmowa w Kotlinie Sądeckiej, Ziemia, r. 5, nr 14, 4.04.1914, s. 215–217.

Frankowski Eugeniusz 1914c, Trwanie życia i śmiertelność noworodków w kotlinie nowosądeckiej za przeciąg 110 lat, [w:] I. Zjazd Hygienistów Polskich we Lwowie w dniach 19. do 22. lipca 1914 roku (Zbiór streszczeń odczytów zgłoszonych do dnia 30. czerwca b. r.), Komitet Gospodarczego Zjazdu, Lwów, strony nieliczbowane w Sekcji XI. Statystyka sanitarna i demografia.

Frankowski Eugeniusz 1916a, As cangas e jugos portugueses de jungir os bois pelo cachaço, Terra Portuguesa, r. 1, nr 2, s. 33–43. [HML]

Frankowski Eugeniusz 1916b, Estudios etnológicos. Los signos quemados y esquilados sobre los animales de tiro de la Península Ibérica, Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural, t. 10 (Memoria 5a), s. 267–310. [RJB]

Frankowski Eugeniusz 1918, Hórreos y palafitos de la Península Ibérica, Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid.

Frankowski Eugeniusz 1928, [Życiorys i bibliografia], [w:] Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1927/28 za rektoratu prof. dra Jana Grochmalickiego i otwarcie roku szkolnego 1928/29 przez nowego rektora prof. dra Edwarda Niezabitowskiego w dniu 14 października 1928 roku, Poznań, s. 109–113.

Frankowski Jan 1913, O szkołach belgijskich, Głos Podlasia, r. 4, nr 1, 4 stycznia 1913, s. 3–4; nr 2, 11.01.1913, s. 2–3; nr 3, 18.01.1913, s. 2–3; nr 4, 25.01.1913, s. 3–4.

Frankowski Jan 1915, Z Hiszpanji przez Konstantynopol do kraju, Głos Podlasia, r. 6, nr 1, 2.01.1915, s. 2–3; nr 2, 9.01.1915, s. 3; nr 3, 16.01.1915, s. 2–3; nr 4, 23.01.1915, s. 2–3.

Frankowski Jan 1914, I kongres międzynarodowy etnologji i etnografji, Prawda, r. 34, nr 26, 27.06.1914, s. 11–12.

Gallego Aranda Salvador 2000, Proyecto de urbanización de la Plaza de España: Melilla 1913, Ars Longa. Cuadernos de Arte, nr 9–10, s. 263–271. https://ojs.uv.es/index.php/arslonga/issue/archive (dostęp 24.11.2022).

Gómez-Tabanera José Manuel 1987, Ante la reimpresión facsimiliar de „Hórreos y palafitos de la Península Ibérica” de Eugeniusz Frankowski, [w:] E. Frankowski, Hórreos y palafitos de la Península Ibérica, Ediciones Istmo, Madrid, s. VII–XV.

Gómez-Tabanera José Manuel 1989, Ante la reedición de „La estelas discoideas” de Eugeniusz Frankowski, [w:] E. Frankowski, Estelas discoideas de la Península Ibérica, Ediciones Istmo, Madrid, s. 5–12.

Gómez-Tabanera José Manuel 1994, Frankowski Eugeniusz, [w:] C. Ortiz García, L. Á. Sánchez Gómez (eds.), Diccionario histórico de la antropología española, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, s. 329–332.

Hellier Chris 2011, The North African city of Melilla is a surprising and ornate melange of Spanish colonial heritage, The Architectural Review, t. 227, nr 1372. https://www.architectural-review.com /author/chris-hellier (dostęp 23.11.2022).

Hurel Arnaud 2013, L’utopie d’une science préhistorique sans frontières: l’Institut de paléontologie humaine du prince Albert Ier de Monaco et la Première Guerre mondiale, [w:] A. Hurel, T. Fouilleron, J. Carpine-Lancre (dir.), L'œuvre de paix du prince Albert Ier de Monaco. Actes du 136e Congrès National des Sociétés Historiques et Scientifiques, «Faire la guerre, faire la paix», Perpignan, 2011. Editions du CTHS, Paris, s. 53–64. https:// www.persee.fr/doc/acths_1764-7355_2013_act_136_7_2486 (dostęp 23.11.2022).

Jasicki Bronisław 1957, Sto lat antropologii polskiej 1856–1956. Ośrodek krakowski w latach 1908–1956, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Wrocław.

Jasiewicz Zbigniew 2018, Profesor Eugeniusz Frankowski – twórca poznańskiej etnologii uniwersyteckiej, Etnografia Nowa, t. 9–10 (2017–2018), s. 194–207.

Kabaciński Dawid 2009, „Głos Podlasia” – nieznany epizod z życia Jana Frankowskiego, Bibliotekarz Zachodniopomorski, nr 3–4, s. 18–24.

Klasycy… 2018, Klasycy etnografii Europy. Eugeniusz Frankowski, Region Kastylii Starej i Nowej, Our Europe. Ethnography – Ethnology – Anthropology of Culture, t. 7, s. 7–10.

Konarski Bronisław 1981 Z żałobnej karty, Jan Ignacy Frankowski (1886–1972), Bibliotekarz Zachodniopomorski, nr 2–3, s. 66–73.

Kronika UJ 1917, Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego 1913/1914, 1914/1915 i 1915/1916 za rektoratu Prof. Dra Kazimierza Kostaneckiego, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Krzyśko Mirosław 2018, Jan Czekanowski (1882–1965), [w:] Statystycy polscy. Biogramy, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, s. 77–84.

Księga pamiątkowa Siedlczan… 1927, Księga pamiątkowa Siedlczan (1844–1905) wraz z pamiętnikami zjazdów w r. 1920 i 1925, Koło Siedlczan w Warszawie, Warszawa.

Kutrzeba-Pojnarowa Anna 1963, Wspomnienie o profesorze Eugeniuszu Frankowskim 21 XI 1884 – 8 II 1962, Etnografia Polska, t. 7, s. 425–439 (przedruk: Eugeniusz Frankowski, [w:] A. Kutrzeba-Pojnarowa, Kultura ludowa i jej badacze. Mit i rzeczywistość, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1977, s. 92–105).

Lanzarote Guiral José María 2011, La stratigraphie d’une vie consacrée à la préhistoire. L’abbé Hugo Obermaier, sa chaire de l’Institut de paléontologie humaine et les fouilles du Castillo, [w:] H. de Lumley, A. Hurel (eds.), Cent ans de préhistoire: L'Institut de Paléontologie Humaine, CNRS Editions, Paris, s. 65–82.

Lanzarote Guiral José María 2013, Dangerous intruder or beneficial influence? The role of the Institut de Paléontologie Humaine in the development of prehistoric archaeology in Spain (1900–1936), Complutum, t. 24, nr 2, s. 33–42 https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/360756 (dostęp 23.11.2022).

Lanzarote Guiral José María 2014, Pris entre deux feux: l’abbé Hugo Obermaier, professeur de l’Institut de paléontologie humaine, et la Grande Guerre, Annales Monégasques, t. 38, s.121–138 https://www.academia.edu/10529993 (dostęp 23.11.2022).

Lentas Beata 2011, Tadeusz Peiper w Hiszpanii, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.

Lepczyńska Ewa 2002, Jan Frankowski 1886–1972. Kalendarz życia i działalności, Bibliotekarz Zachodniopomorski, nr 4, s. 76–79.

Lewandowski Jan 1980, Królestwo Polskie pod okupacją austriacką 1914–1918, PWN, Warszawa.

Ličnyj sostav˝… 1911, Ličnyj sostav˝ Obŝestva Izsledovatelej Volyni v˝ 1911 godu, Trudy Obŝestva Izsledovatelej Volyni, t. 6, s. LX–LXXII.

Łopuszański Bolesław 1976, Katalog zbiorów rękopiśmiennych Muzeum Etnograficznego w Krakowie (część trzecia), Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie, t. 6, s. 289–318.

Łoza Stanisław (red.) 1938, Czy wiesz kto to jest?, Wydawnictwo Głównej Księgarni Wojskowej, Warszawa.

Manteuffel Tadeusz, 1936, Uniwersytet Warszawski w latach 1915/16–1934/35. Kronika, Uniwersytet Józefa Piłsudskiego, Warszawa.

Memoria JAE 1918, Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Memoria correspondiente a los años 1916 y 1917, Madrid. [CSIC]

Meyer Frank 2005. Die Städte der vier Kulturen. Eine Geographie der Zugehörigkeit und Ausgrenzung am Beispiel von Ceuta und Melilla (Spanien/Nordafrika), Franz Steiner Verlag, Stuttgart.

Nitsch Kazimierz 1960, Parę (osobistych) wspomnień o Bronisławie Piłsudskim, [w:] tenże, Ze wspomnień językoznawcy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 210–216.

Opatrný Josef 2009, España en „las postales” de los viajeros checoslovacos de entreguerras, [w:] J. Opatrný (ed.), Las relaciones checo-españolas. Viajeros y testimonios, Editorial Karolinum, Praha, s. 133–147.

Perkowska Urszula, 1990, Uniwersytet Jagielloński w latach I wojny światowej, Wydawnictwo Universitas, Kraków.

Polacy... 1916, Polacy na Półwyspie Pirenejskim, Myśl Narodowa (Petrograd), r. 1, nr 5–6, maj–czerwiec 1916, s. 684.

Posern-Zieliński Aleksander 2005, Frankowski Eugeniusz, [w:] J. Chodera, F. Kiryk (red.), Słownik biograficzny historii Polski. A-K, Ossolineum, Wrocław–Warszawa-Kraków.

Posern-Zieliński Aleksander 2019, Frankowski Eugeniusz prof. dr hab. – etnolog, muzeolog, baskolog, [w:] Z. Pilarczyk (red.), Luminarze nauki Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1919–2019, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 139–143.

Rocznik AU 1914, Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie. Rok 1913/1914, Kraków.

Rocznik AU 1917, Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie. Rok 1916/1917, Kraków.

Salafranca Ortega Jesús F. 1987, Síntesis histórica de la población judía de Melilla (1497–1936), Aldaba. Revista del Centro Asociado a la UNED de Melilla, nr 9, s. 55–65. [UNED]

Saro Gandarillas Francisco 1985, La expansión urbana de Melilla: aproximación a su estudio, Aldaba. Revista del Centro Asociado a la UNED de Melilla, nr 5, s. 23–34. [UNED]

Saro Gandarillas Francisco 2011, Rifeños en Melilla, la emigracion a Argelia. http://franciscosarogandarillasmispagin.blogspot.com/2011/09/rifenos-en-melilla-la-emigracion.html (ostatni dostęp 22.11.2022).

Saro Gandarillas Francisco 2016, La Mezquita del Río. http://franciscosarogandarillasmispagin.blogspot.com/2016/02/la-mezquita-del-rio.html (ostatni dostęp 21.11.2022).

Sobko Teresa 2002, Jan Frankowski (1886–1972). Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa, Bibliotekarz Zachodniopomorski, nr 4, s. 80–82.

Sokolewicz Zofia 1987, Teoria sztuki czy kultury ludowej? Od propozycji Eugeniusza Frankowskiego do Polskiej Sztuki Ludowej AD 1987, Polska Sztuka Ludowa, r. 41, nr 1–4, s. 18–22.

Sprawozdania AU 1911, Sprawozdania z czynności i posiedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie, Kraków, t. 16, nr 1.

Sprawozdania AU 1913, Sprawozdania z czynności i posiedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie, Kraków, t. 18, nr 5.

Sprawozdania AU 1914, Sprawozdania z czynności i posiedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie, Kraków, t. 19, nr 1.

Sprawozdania KA 1914 Sprawozdania z posiedzeń Komisyi antropologicznej odbytych w r. 1912 i 1913, Materyały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne, t. 13, s. VIII–XXI.

Sprawozdania KA 1919, Sprawozdania z posiedzeń Komisji antropologicznej jakie odbyły się w latach 1914–1919, Materyały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne, t. 14, s. VI–XXVI.

Sprawozdania Kół 1913, [Sprawozdania z posiedzeń Kół] Koło krakowskie. Sekcya rysownicza, Muzeum. Czasopismo Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, t. 1, z. 1, s. 113–114.

Sprawozdania PAU 1920, Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności, t. 25, nr 10.

Sprawozdania PAU 1921, Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademji Umiejętności, t. 26, nr 5.

Sprawy Towarzystw… 1910, Sprawy Towarzystw naukowych, Przegląd Lekarski, nr 10, 5.03.1910, s. 144.

Staszel Jan, 2005, Listy Bronisława Piłsudskiego do Juliana Talko-Hryncewicza z lat 1909–1914, Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, r. 50, s. 187–250.

Stinia Maria 2014, Uniwersytet Jagielloński w latach 1871–1914. Modernizacja procesu nauczania, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków.

Szukiewicz Wandalin 1920, Cmentarzysko szkieletowe w Łankiszkach pod Naczą w pow. lidzkim, gub. wileńskiej, Przegląd Archeologiczny, t. 1, z. 1–2, s. 52–63.

Talko-Hryncewicz Julian 1911, Katedra i Zakład Antropologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, Przegląd Lekarski, nr 28, 15.07.1911, s. 530–534.

Talko-Hryncewicz Julian 1913, Człowiek na ziemiach naszych, Wydawnictwo J. Mortkowicza, Warszawa–Kraków.

Talko-Hryncewicz Julian 1916, Górale polscy jako grupa antropologiczna, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Bolesława Orzechowicza, Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej z funduszu Bolesława Orzechowicza, Lwów, t. 1, s. 405–427.

Talko-Hryncewicz Julian 1920, [Rec.] Frankowski E., Horreos y palafitos de la Peninsula Iberica, Madrid 1918, Wiadomości Archeologiczne, t. 5, z. 3–4, s. 238–239.

Talko-Hryncewicz Julian 1924, Kartka z historji Lazaretu Burjackiego nr. 245 w Petersburgu (1915–1917) (Przyczynek do wojny wszechświatowej), Archiwum Historji i Filozofji Medycyny, t. 1, z. 3–4, s. 298–307.

Talko-Hryncewicz Julian 1932, Wspomnieniach z lat ostatnich (1908–1932), Dom Książki Polskiej, Warszawa.

Talko-Hryncewicz Julian 1934, Materjały do antropologji górali polskich, Polska Akademia Umiejętności (Prace Komisji Antropologji i Prehistorji, nr 5), Kraków.

Tarko Medard 1987, Badania etnograficzne Eugeniusza Frankowskiego. Zasięg, problematyka, metody, Etnografia Polska, t. 31, z. 2, s. 27–59.

Tarrés Sol 2014, Musulmanes en Melilla. Apuntes etnohistóricos, Awraq. Revista de Análisis y Pensamiento sobre el Mundo Árabe e Islámico Contemporáneo, nr 10, s. 141–162. http://www.awraq.es/ (ostatni dostęp 20.11.2022).

Tomicki Ryszard 2000, Iberica Frankowsciana. Przyczynki do zainteresowań Eugeniusza Frankowskiego baskijską kulturą ludową, Etnografia Polska, t. 44, z. 1–2, s. 15–37.

Tomicki Ryszard 2003, Iberica Frankowsciana. Działalność Eugeniusza Frankowskiego na rzecz sprawy polskiej, Madryt 1918–1919, [w:] J. Kowalska, S. Szynkiewicz, R. Tomicki (red.), Czas zmiany, czas trwania. Studia etnologiczne, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa, s. 299–320.

Tomicki Ryszard 2004, Iberica Frankowsciana. W 120 rocznicę urodzin Eugeniusza Frankowskiego, Etnografia Polska, t. 48, z. 1–2, s. 17–36.

Wędkiewicz Stanisław 1928, Zaniedbana dziedzina humanistyki (III). Znajomość języków i literatur iberyjskich za granicą a w Polsce, Przegląd Współczesny, t. 26, nr 76, s. 276–320.

Wróblewski Tadeusz 1962, Prof. dr Eugeniusz Frankowski (Wspomnienie pośmiertne), Kronika Miasta Poznania, r. 30, nr 2, s. 94–96.

Young Michael W. 2008, Bronisław Malinowski. Odyseja antropologa 1884–1920, tłum. P. Szymor, Twój Styl. Wydawnictwo Książkowe, Warszawa.

Z ruchu… 1913, Z ruchu pedagogicznego. Sekcya pedologiczna Ogniska Nauczycielskiego w Krakowie…, Ruch Pedagogiczny. Miesięczny dodatek do »Głosu Nauczycielstwa Ludowego« [organu Związku Nauczycielstwa Ludowego], nr 7, s. 155–156.

Zbiór przepisów… 1913, Zbiór najważniejszych przepisów uniwersyteckich z upoważnienia Senatu Akadem[ickiego] dla użytku młodzieży uniw[ersyteckiej] zestawił dr Kazimierz Władysław Kumaniecki, docent Uniw[ersytetu] Jagiell[ońskiego], Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Zjazd... 1914, I. Zjazd Hygienistów Polskich we Lwowie. Program szczegółowy obrad sekcyj 19–22 lipca 1914 roku, Komitetu [Gospodarczego Zjazdu], Lwów.

Züchner Christian 2009, Hugo Obermaier, Regensburg 1877 ‒ Fribourg 1946, [w:] R. T. Hosfield, F. F. Weban-Smith, M. I. Pope (eds.), Great Prehistorians. 150 Years of Palaeolithic Research, 1859–2009, Lithics. Journal of the Lithic Studies Society, t. 30, s. 143–152. http://journal.lithics.org/ (dostęp 21.11.2022).

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2022 Etnografia Polska