Dialog polsko-rosyjski. Obszary współdziałania, nadzieje i ograniczenia
PDF

Słowa kluczowe

Polska
Rosja
współdziałanie
dialog
trudności
media

Jak cytować

Kabzińska, I. (2011). Dialog polsko-rosyjski. Obszary współdziałania, nadzieje i ograniczenia . Etnografia Polska, 55(1-2), 71–96. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/ep/article/view/3251

Abstrakt

Recently, there have been in Poland and in Russia a lot of rumor about necessity of changes in
Polish-Russian relations, overcoming the conflicts and conducting the systematic dialogue. In 2008, after a several year break, the Polish-Russian Group on Difficult Matters started its activities. In 2011 there was established Polish-Russian Centre for Dialogue. Both of these institutions focus among others on the development of scientific cooperation between Poland and Russia, publication of works on the history of both countries and Polish-Russian relations, popularization of cultural heritage of Poles and Russians as well as on making a young generation interested in the Polish-Russian matters. Support given to the idea of dialogue is supposed to ease the influence of negative stereotypes and prejudices in Polish-Russian relations. The author is skeptical about idea of dialogue in the international relations, even though she thinks such activities have significant meaning. This article discusses the strategies of historians’ debates as well as what Polish and Russian societies expect from the dialogue conducted by scientists and politicians. It shows how mass medias popularize the idea of dialogue and shape Polish-Russian relations.
The author positively evaluates that no references are made to the idea of Slavic commonwealth in
official documents and talks concerning the Centre for Dialogue. This idea has never been popular in
Polish society, and on the other hand, in Russia the concept of Slavic commonwealth included (and still
does) mainly Eastern Slavs.

PDF

Bibliografia

Akimova O. A., Mel’nikov G. P. 1997, Ideâ slavânskoj obščnosti v predstavleniâh čehov i horvatov èpohi srednevekov’â, [w:] Slavânskij vopros: vehi istorii, red. M. Dostal’ i in., Rossijskaâ Akademiâ Nauk, Institut slavânovedeniâ i balkanistiki, Moskva, s. 5–19

Bieńkowski Czesław 2009, Stosunek władz centralnych RB do fenomenu odrodzenia polskiego. Zarys tendencji polityki wobec polskiej mniejszości narodowej, [w:] Polska mniejszość narodowa na Białorusi 1988–2009. Ocena minionego dwudziestolecia, red. Z. J. Winnicki, T. Gawin, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, Białystok, s. 152–160

Bobrownicka Maria 1995, Narkotyk mitu. Szkice o świadomości narodowej i kulturowej Słowian Zachodnich i Południowych, UNIVERSITAS, Kraków

Boym Svetlana 2002, Nostalgia i postkomunistyczna pamięć, [w:] Nostalgia. Eseje o tęsknocie za komunizmem, red. F. Modrzejewski, M. Sznajderman, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec, s. 270–301

Ciechanowicz Artur 2008, Polska i Ukraina nie chcą mówić o masakrze wołyńskiej, Dziennik, 11 lipca, 2008, s. 14

Connerton Paul 1992, How societies remember?, Cambridge University Press, New York–Cambridge

Cudowska Agata 2003, Postawa „niewspółobecności” antropologii filozoficznej M. Bachtina w dialogu międzykulturowym, [w:] Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego. Globalizm versus regionalizm, red. J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyńska, Trans Humana, Białystok, s. 127–135

Czachor Rafał 2008, Kulturowe uwarunkowania społecznego odbioru prezydentury Aleksandra Łukaszenki, Wschodnioznawstwo, t. II, s. 125–133

Czachor Rafał 2009, Polityczne uwarunkowania budowy Gazociągu Północnego: polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej a solidarność europejska, Wschodnioznawstwo, t. III, s. 261–273

Foligowski Przemysław 1999, Białoruś. Trudna niepodległość, Atla 2, Wrocław

Frol’cov Vladislav V. 2010, Politika FRG w otnošenii Pol’ši w 1990-e – načale 2000-h godov: osnovnye tendencii i protivorečâ, Wschodnioznawstwo, t. IV, Wrocław, s. 139–157

Grabski Władysław M., Pałyga Edward 1995, Kwestia słowiańskich tradycji narodowych w procesie integracji europejskiej, [w:] Filozofia i religia w kulturze narodów słowiańskich, red. T. Chrobak, Z. Stachowski, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Rzeszów, s. 89–98

Grigorova Margreta 2009, Słowianie w Europie – spojrzenie w przeszłość w imię przyszłości. Idee iliryzmu w kontekście dialogu Europy i Słowiańszczyzny, [w:] Żyje, żyje duch słowiański. Rozważania nad ideą Słowiańszczyzny, red. I. Kuźma, P. Schmidt, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 11–35

Hnatiuk Ola 2003, Pożegnanie z imperium. Ukraińskie dyskusje o tożsamości, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Hrycak Jarosław 2001, Po obu stronach Zbrucza. Regionalizm i tożsamość narodowa na Ukrainie po upadku Związku Sowieckiego, [w:] Tematy polsko-ukraińskie. Historia, Literatura. Edukacja, red. R. Traba, Wspólnota Kulturowa Borussia, Olsztyn, s. 127–144

Idee wspólnotowe... 2004, Idee wspólnotowe Słowiańszczyzny, red. A. Mikołajczak, W. Szulc, B. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

Kabzińska Iwona 1996, Rozważania nad mitem słowiańskiej jedności, [w:] Konflikty etniczne. Źródła – Typy – Sposoby rozstrzygania, red. I. Kabzińska, S. Szynkiewicz, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa, s. 225–236

Kabzińska Iwona 1996 2001, Utopijna idea słowiańskiej jedności w świetle podziałów w łonie katolicyzmu i pra- wosławia oraz konfliktów między „siostrzanymi Kościołami” (przykład Słowian Wschodnich i Zachodnich), Etnografia Polska, t. XLV, z. 1–2, s. 99–116

Kabzińska Iwona 2009, Co współcześni Słowianie mogą dać Europie i czego Europa od nich oczekuje?, [w:] Żyje, żyje duch słowiański. Rozważania nad ideą Słowiańszczyzny, red. I. Kuźma, P. Schmidt, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 84–104

Kabzińska Iwona 2009, Między pragnieniem ideału a rzeczywistością. Polacy na Litwie, Białorusi i Ukrainie w okresie transformacji systemowej przełomu XX i XXI stulecia, Letter Quality, Warszawa

Katastrofa smoleńska... 2011, Katastrofa smoleńska. Reakcje społeczne, polityczne i medialne, red. P. Gliński, J. Wasilewski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa

Kołodziejczyk Marcin 2011, Kamień za kamień, Polityka, nr 22, 25.05.–31.05. 2011, s. 33–34

Kowalczyk Andrzej 2002, O zgodę w Galicji Wschodniej. Z wybranych zagadnień stosunków polsko-ukraińskich do roku 1914, [w:] Polska – Ukraina. Ludzie pojednania. Ukraińcy na Pomorzu w XX wieku, red. T. Stegner, Wydawnictwo „STEPAN design”, Gdańsk, s. 14–30

Kwiatkowska Katarzyna 2011, Czarne dni na Białej Rusi, Polityka, nr 24, 8.06–14.06., 2011, s. 60–62

Lewandowska Aleksandra 2007, Polacy oczami współczesnych Rosjan (niepublikowana praca licencjacka, napisana pod kierunkiem dr. hab. Wojciecha Olszewskiego w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu)

Lipatow Aleksander 1999, Słowiańszczyzna – Polska – Rosja. Studia o literaturze i kulturze, Świat Literacki, Izabelin

Lipatow Aleksander 2003, Rosja i Polska: konfrontacja i grawitacja, Adam Marszałek, Toruń

McKinley Rynyan William 1992, Historie życia a psychobiografia. Badania, teorie, metody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Melnyk Marek 2006, Rola kościoła katolickiego w pojednaniu polsko-ukraińskim, [w:] Kultury narodowe na pograniczach, red. J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyńska, Trans Humana, Białystok, s. 115–137

Mędrzecki Włodzimierz 2010, Język dialogu historyków polskich i ukraińskich na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Na pograniczu „nowej Europy”. Polsko-ukraińskie sąsiedztwo, red. M. Zowczak, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Wydawnictwo DiG, Warszawa, s. 45–52

Motyka Grzegorz 2002, W cieniu grobów. Trudny dialog w czasie II wojny światowej, [w:] Polska – Ukraina. Ludzie pojednania. Ukraińcy na Pomorzu w XX wieku, red. T. Stegner, Wydawnictwo „STEPAN design”, Gdańsk, s. 51–61

Musimy poznać... 2008, Musimy poznać prawdę [rozmowa Artura Ciechanowicza z Jarosławem], Dziennik, 11.07.2008, s. 14

Nadskakuła Olga 2009, Idee wspólnoty słowiańskiej we współczesnej politycznej myśli rosyjskiej, [w:] Żyje, żyje duch słowiański. Rozważania nad ideą Słowiańszczyzny, red. I. Kuźma, P. Schmidt, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 70–83

Na Wschodzie... 2011, Na Wschodzie bez zmian. Rozmowa w Janem Malickim, dyrektorem Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego [rozmowę przeprowadził Krzysztof Różycki], Angora, nr 33, 14.08.2011, s. 18–19

Netka Kazimierz 2011, Nie oddamy Ruskim gazu!, Angora, nr 30, 2.10.2011, s. 18 (przedruk artykułu z „Polska. The Times”, nr 76, 23–25.09. 2011)

Nizioł Monika 2004, Dylematy kulturowe międzynarodowej roli Rosji, Wydawnictwo UMCS, Lublin

Obrazy Rosji... 2011, Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce od końca XIX w. do początku XXI stulecia. Myśl polityczna. Media. Opinia publiczna, red. E. Kirwiel, E. Maj, E. Podgajna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

Odushkin Ostap 2000, Political subcultures in Ukraina: Historical legacy and contemporary divides, extreme movements and ideological preferences of Eastern and Western Ukrainians as indicator of hidden antagonism, Polish Sociological Review, nr 4, s. 411–445

Ostojska Eliza 2007, Vincent Crapanzano o badaniach terenowych, Lud, t. 91, s. 17–33

Preece Jennifer Jackson 2007, Prawa mniejszości, tłum. M. Stolarska, Sic!, Warszawa

Rossiâ – Pol’ša... 2002, Rossiâ – Pol’ša. Obrazy i stereotipy v literature i kul’ture, red. I. E. Adel’gejt i in., „Indrik”, Moskva

Rougemont Denis, de 1995, List otwarty do Europejczyków, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa

Siemaszko Władysław, Siemaszko Ewa 2000, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–1945, t. 1–2, Wydawnictwo von Borowiecky, Warszawa

Slavânskij vopros... 1997, Slavânskij vopros: vehi istorii, red. M. Dostal’ i in., Rossijskaâ Akademiâ Nauk, Institut slavânovedeniâ i balkanistiki, Moskva

Sobczak i Szpak 2011, Telewizor pod gruszą, Angora, nr 31, 31.07.2011, s. 38

Stangret Michał 2011, Jankes nie złupi Kaszuba, Metro, 24.10.2011, s. 1

Stegner Tadeusz 2002a, Uwagi wstępne, [w:] Polska – Ukraina. Ludzie pojednania. Ukraińcy na Pomorzu w XX wieku, red. T. Stegner, Wydawnictwo „STEPAN design”, Gdańsk, s. 7–9

Stegner Tadeusz 2002b, Przemiany na Ukrainie w latach 1991–2001 widziane z polskiej i gdańskiej perspektywy, [w:] Polska – Ukraina Ludzie pojednania. Ukraińcy na Pomorzu w XX wieku, red. T. Stegner, Wydawnictwo „STEPAN design”, Gdańsk, s. 109–116

Stępień Stanisław 2002, Próby polsko-ukraińskiego porozumienia środowisk opiniotwórczych w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Polska – Ukraina. Ludzie pojednania. Ukraińcy na Pomorzu w XX wieku,. red. T. Stegner, Wydawnictwo „STEPAN design”, Gdańsk, s. 31–50

Stoćkyj Jurij 2000, Sytuacja religijna na Ukrainie w latach 1988–1998, [w:] Studia nad demografią historyczną i sytuacją religijną Ukrainy, red. G. Hryciuk, J. Stoćkyj, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin, s. 111–180

Usow Paweł 2007, Mechanizmy polityczne kształtowania świadomości autorytarnej społeczeństwa białoruskiego, [w:] Wybrane problemy badań wschodnich, red. Z. J. Winnicki, W. Baluk, G. Tokarz, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów Międzynarodowych, Wro¬cław, s. 457–474

Wierzbicki Andrzej 2004, Rosja i wspólnota słowiańska w XXI wieku, [w:] Narody i nacjonalizm w Federacji Rosyjskiej, red. P. Timofiejuk, A. Wierzbicki, E. Zieliński, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, s. 87–102

Wrzesińska Katarzyna 2009, Panslawizm w piśmiennictwie Narodowej Demokracji do 1914 roku, [w:] Europa – Slavia – Germania. W poszukiwaniu tożsamości, red. W. Burszta, M. Dudziak, R. Piotrowski, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa–Gorzów Wlkp., s. 43–62

Wzajemne uprzedzenia... 2001, Wzajemne uprzedzenia pomiędzy Polakami i Rosjanami. Materiały kon¬ferencyjne, Łódź, 2–5 grudnia 2001, red. A. de Lazari, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Wydawnictwo Ibidem, Kurowice k/Łodzi

http:www.cprdip.pl/main/indem.php?id=edukacja

http:www.cprdip.pl/main/indem.php?id=konferencje

http:www.cprdip.pl/main/indem.php?id=konkurs-historia-bliska

http://www.cprdip.pl/main/index.php?id-podpisanie-listu-intencyjnego. http://www.cprdip.pl/main/index.php?id=powolanie-dyrektora-centrum-polsko-rosyjs.

http://dzieje.pl/?q=content/polsko-roysjska-grupa-ds-trudnych

http://www.eporady24.pl/utworzenie_centrum_polsko_rosyjskiego_dialogu_i_porozumienia

http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36001,9602982,_Polskie_obozy_smierci-na_tablicy.

http://kurierwilenski.lt/2011/06/01/grupa-ds-trudnych-bedzie-rozmawiac-na-Lotwie-o.

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Historycy-o-tablicy-pod-Strzalkowem-to-prow.

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/-nowy-dyrektor-centrum-polsko-rosyjskiego-disalogu-i.

http://eastbook.eu/2010/04/uncategorized/polska-rosja-nowe-otwarcie.

http://eastbook.eu/2010/07/material/news/polska-8-07-2010-czy-potrzebna-nam-redef.

www.msz.gov.pl/Komunikat,o,wynikach,pracy,posiedzenia,wspolnej,Polsko-Rosyjskiej...

http://www.polskatimes.pl/fakty/341915,powstanie-polsko-rosyjskie-centrum-dialogu.

http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/368984,Nalecz-tablica-w-Strzalkowie-to-pro.

http://www.psz.pl/index/php?option=com.content.

http://tvp.info/informacje/polska/tablica-zdjeta-sprawe-bada-policja.

www.wiadomosci24.pl/artykul/polsko_rosyjska_grupa_do_spraw_trudnych_ 68...

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Ta-afera-zakonczy-sie-konfliktem-Polska-Rosja.

http://wiadomości.wp.pl/kat,1342,title/Zbiera-sie-Polsko-Rosyjska-Grupa-ds.-Trudnych

http://www.wprost.pl/ar/265891/Powstanie-Centrum-Rosyjsko-Polskiego-Dialogu-i.

http://wyborcza.pl/1,75515,8944392,Centrum_Dialogu_i_Porozumienia_w_budowie...http:info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/centrum+polsko-rosyjskiego+dialogu+i+poro...http:wyborcza.pl/1,76842,8122603,Polska_Rosja_jak_Polska_Niemcy_poroz.

http://wyborcza.pl/1,75515,9148730.Nie_wystarczy_wiedziec.html

http:wyborcza.pl/1,75477,858722,Rosja_blizej_Polski_tylko_po_co_html

http://wyborcza.pl/1,91446,9608705,Wkrotce_inauguracja_Polsko_Rosyjskiego_Centrum.

http://info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/polsko+rosyjska+komisja+ds.trudnych

http://wyborcza.pl/1,75478,9169392

http://pl.wikipedia.org.wiki/Polsko_Rosyjska_Grupa_do_Spraw_Trudnych

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2011 Etnografia Polska