Strategie radzenia sobie wśród osób zmarginalizowanych na rynku pracy
journal cover page; photograph in the coulours of Ukrainian flag of territory of Olbia, the Ukrainian National Historic and Archaeological Reserve, a famous archaeological site, located near the village Parutine, Mykolaivska oblast', Ukraine. 29.08.2021. Author: Julia Buyskykh.
PDF

Słowa kluczowe

socjologia pracy
ubóstwo
bezrobocie
strategie radzenia sobie
sprawstwo

Jak cytować

Zielińska, J. (2023). Strategie radzenia sobie wśród osób zmarginalizowanych na rynku pracy. Etnografia Polska, 67(1–2). https://doi.org/10.23858/EP67.2023.3410

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie strategii radzenia sobie stosowanych przez osoby zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotni oraz pracowników doświadczających ubóstwa. Owe strategie są realizowane w sytuacji braku adekwatnego wsparcia ze strony instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się osobami bezrobotnymi i pracującymi ubogimi. Są one wyrazem codziennych wysiłków i starań mających na celu ustabilizowanie i poprawę własnej sytuacji. Wyniki prezentowanych badań oparte są na jakościowych badaniach terenowych prowadzonych w latach 2013-2016 w Radomiu i Toruniu. Przedstawiona w niniejszym artykule typologia strategii radzenia sobie wpisuje się w nurt badań dotyczących sprawstwa i strategii stosowanych przez ludzi w ich codziennym życiu (np. Burawoy i in. 2000, Hyman i in. 2005a, Mrozowicki 2011, Binder 2014).

https://doi.org/10.23858/EP67.2023.3410
PDF

Bibliografia

Archer, Margaret. 2007. Making our Way through the World: Human Reflexivity and Social Mobility. Cambridge: Cambridge University Press.

Binder, Piotr. 2014. Młodzi a bieda. Strategie radzenia sobie w doświadczeniu młodego pokolenia wsi pokołchozowych i popegeerowskich. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Bourdieu, Pierre. 2008. Zmysł praktyczny. Przekład Maciej Falski. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Burawoy, Michael. Krotov, Pavel. Lytkina, Tatyana. 2000. Involution and destitution in capitalist Russia, Ethnography, 7, 1: 43-65. DOI:10.1177/14661380022230633.

Burawoy, Michael. Verdery, Katherine.1999. Uncertain transitions: ethnographies of change in the postsocialist world. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.

Crow, Graham. 1989. The use of the concept 'strategy' in recent sociological literature. Sociology, 23, 1: 1-24. DOI: 10.1177/0038038589023001002.

Domecka, Markieta. Mrozowicki, Adam. 2008. Robotnicy i ludzie biznesu. Wzory karier zawodowych a zmiana społeczna w Polsce. Przegląd Socjologii Jakościowej, IV,1:136-155. DOI:10.18778/1733-8069.4.1.06.

Drozdowski, Rafał. 2002. Rynek pracy w Polsce. Recepcja, oczekiwania, strategie

dostosowawcze. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Fontanna, Andrea. Frey, James. 2009. Wywiad. Od neutralności do politycznego

zaangażowania. W: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln red. Metody badań jakościowych. Tom II.

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Frieske, Kazimierz. Poławski, Paweł. 1999. Opieka i kontrola. Instytucje wobec problemów społecznych. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.

Giddens, Anthony. 2003. Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji. Przekład Stefan Amsterdamski. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Hyman, Jeff. Scholarios, Dora. Baldry, Chris. 2005a. Getting on or getting by? Employee flexibility and coping strategies for home and work. Work, Employment & Society, 19, 4: 705-725. DOI:10.1177/0950017005058055.

Hyman, Jeff. Scholarios, Dora. Baldry, Chris. 2005b. 'Daddy, I don't like these shifts you're working because I never see you': coping strategies for home and work, In: D. Houston, eds. Work-life balance in the 21st Century. London: Palgrave Macmillan, 122-146.

Karolak, Mateusz. 2020. Społeczno-ekonomiczne konteksty prekaryzacji pracy młodych w Polsce. W: A. Mrozowicki, J. Czarzasty, red. Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 49-72.

Knights, David. Morgan, Glenn.1990. The Concept of Strategy in Sociology: A Note of Dissent. Sociology, 24, 3: 475-483. DOI:10.1177/0038038590024003008.

Kozek, Wiesława. 2013. Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Kozek, Wiesława. 2017. Zasoby a sprawstwo. W: W. Kozek Wiesława, J. Kubisa, M. Zieleńska, red. Utrzymać się na powierzchni. O walce z biedą w pięciu krajach europejskich w perspektywie indywidualnego sprawstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 215-245.

Kozek, Wiesława. Kubisa, Julia. Zieleńska, Marianna. 2017. Utrzymać się na powierzchni. O walce z biedą w pięciu krajach europejskich w perspektywie indywidualnego sprawstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Kubisa, Julia. 2017a. Zagadnienie sprawstwa w badaniach nad ubóstwem. W: W. Kozek, J. Kubisa, M. Zieleńska. Utrzymać się na powierzchni. O walce z biedą w pięciu krajach europejskich w perspektywie indywidualnego sprawstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 54-71.

Kubisa, Julia. 2017b. Trajektorie biedy i sprawstwo osób doświadczających ubóstwa. W: W. Kozek, J. Kubisa, M. Zieleńska, Utrzymać się na powierzchni. O walce z biedą w pięciu krajach europejskich w perspektywie indywidualnego sprawstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 181-214.

Lister, Ruth. 2007. Bieda. Przekład: Alina Stanaszek. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Lister, Ruth. 2015. 'To count for nothing'. Poverty beyond statistics. Journal of the British Academy, 3:139-165. DOI: 10.5871/bacad/9780197265987.003.0005.

Marody, Mirosława. 2002. Trzy Polski – instytucjonalny kontekst strategii dostosowawczych. W: M. Marody, red. Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 252-271.

Mrozowicki, Adam. 2011. Coping with social change. Life strategies of workers in Poland's new capitalism. Leuven: Leuven University Press.

Rakodi, Carole. 2002. A livelihoods approach: conceptual issues and definitions. In: T. Lloyd-Jones, C. Rakodi red, Urban livelihoods. A People-centred Approach to Reducing Poverty, Londyn: Earthscan.

Rakowski, Tomasz. 2009. Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria.

Sztandar-Sztanderska, Karolina. 2016. Obywatel spotyka państwo. O urzędach pracy jako biurokracji pierwszego kontaktu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Tarkowska, Elżbieta. 2002. Zróżnicowanie polskiej biedy w świetle badań jakościowych. W: Problemy polityki społecznej. Studia i dyskusje, 2002, 4, 119-132.

Urbanik, Waldemar. 2018. Strategie dostosowawcze bezrobotnych w okresie zmiany systemowej w Polsce. Studia nad zbiorowością bezrobotnych Szczecinka 1993-2016. Szczecin: “Pedagogium” Wydawnictwo OR TWP.

Wallance, Claire. 2002. Household strategies: Their conceptual relevance and analytical scope in social research. Sociology, 36, 2: 275-292. DOI: 10.1177/0038038502036002003.

Zielińska, Justyna. Zych, Jacek. 2015. Sprzeczna świadomość bezrobotnych. Odpowiedzialność indywidualna czy problem strukturalny? Polityka Społeczna, nr tematyczny 1: 21-25.

Źródła internetowe

BDL GUS.2020. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start. Dostęp 03.04.2020.

Eurofound. 2018. Working poor, https://www.eurofound.europa.eu/topic/working-poor. Dostęp 18.09.2018.

Eurostat. 2020a. Wages and labour costs, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Wages_and_labour_costs Dostęp 24.11.2020.

Eurostat. 2020b. Temporary employees as percentage of the total number of employees, by sex, age and citizenship (%), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_etpgan&lang=en

Dostęp: 23.11.2020.

EU-SILC. 2020. In-work at-risk-of-poverty rate by age and sex – EU-SILC survey, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do Dostęp 23.11.2020.

Grotowska-Leder, Jolanta. 2011. Zaradny czy bezradny? Strategie życiowe współczesnych Polaków w świetle wybranych wyników badań ogólnopolskich. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 9: 179-199. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171201539. Dostęp 02.05.2020.

GUS. 2019. Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2018 roku. Główny Urząd Statystyczny / Obszary tematyczne / Warunki życia / Ubóstwo. Pomoc społeczna / Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2018 roku. Dostęp 25.11.2020.

GUS. 2020. Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990-2020. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2020,4,1.html. Dostęp 23.11.2020.

PAN. 2001. Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych. http://ichf.edu.pl/Dobre_obyczaje_w_nauce.pdf. Dostęp: 05.12.2015.

Polskie Towarzystwo Socjologiczne. 2012. Kodeks etyki socjologa. https://pts.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/kodeks.pdf. Dostęp 30.11.2016.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2023 Etnografia Polska