Flint axes from the Funnel Beaker and Funnel Beaker-Baden settlement phases at site 1 in Książnice Wielkie, Proszowice district

Authors

  • Agnieszka Brzeska-Zastawna Institute of Archeology, Jagiellonian University, Gołębia st. 11, 33-332, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.23858/SA/72.2020.1.009

Keywords:

flint axes, Jurassic G flint, Funnel Beaker culture, Funnel Beaker-Baden assemblages, Lesser Poland

Abstract

Wykopaliska na miejscu 1 w Książnicach Wielkich prowadzone były w latach 1921–1924 przez Józefa Żurowskiego. Jest to jedno z najważniejszych miejsc kultury pucharów lejkowatych (FBC) w zachodniej Małopolsce. Materiały FBC z elementami Baden zostały opublikowane przez Barbarę Burchard i Annę Eker, a groby kultury Corded Ware - Jan Machnik (Burchard i Eker 1964; Machnik 1964). Artykuł koncentruje się na zagadnieniach związanych z osiami krzemienia odkrytymi w kontekście zespołów FBC i Funnel Beaker-Baden. Jak dotąd nie były przedmiotem szczegółowego opracowania.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Balcer B. 1975. Krzemień świeciechowski w kulturze pucharów lejkowatych. Eksploatacja, obróbka i rozprzestrzenienie. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Balcer B. 1983. Wytwórczość narzędzi krzemiennych w neolicie ziem Polski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Balcer B. 2002. Ćmielów, Krzemionki, Świeciechów. Związki osady neolitycznej z kopalniami krzemienia. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

Borkowski W., Migal W. 1996. Ze studiów nad wykorzystywaniem siekier czworościennych z krzemienia pasiastego. In B. Brzeziński, W. Borkowski, W. Migal (eds.)Z badań nad wykorzystaniem krzemienia pasiastego. Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach 3. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Zespół
do Badań Pradziejowego Górnictwa, 141–165.

Brzeska-Pasek A. 2018. The current state of research on the flint industry in the Pre-Baden and Classic Baden horizons in western Lesser Poland, InP. Valde-Nowak, K. Sobczyk, M. Nowak, J. Źrałka (eds.), Multas per gentes et multa per saecula amici magistro et collegae suo Ioanni Christopho Kozłowski dedicant, Kraków: Institute of Archaeology, Jagiellonian University, 511-520,.

Brzeska-Zastawna A. 2018. Reutilization of axes made from Jurassic flint in G variant on the example of the materials from site 1 in Książnice Wielkie, Proszowice District, Małopolska Province. Recherches Archéologiques 9, 243-255.
Budziszewski J. 2000. Flint working of the south-eastern group of the Funnel Beaker culture: exemplary reception of chalcolithic socioeconomic patterns of the Pontic zone. InA. Kośko (ed.), The Western Border Area of the Tripolye Culture. Baltic-Pontic Studies 9,256-281.

Burchard B., Eker A. 1964. Osada kultury czasz lejowatych w Książnicach Wielkich, pow. Kazimierza Wielka. In S. Nosek (ed.), Studia i materiały do badań nad neolitem Małopolski. Prace Komisji Archeologicznej 4.Wrocław-Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 191-328.

Florek M., Wiśniewski T. 2008. Funnelbeaker Culture artifacts from the settlement in Mozgawa, Pińczów Commune, Świętokrzyskie Province. Analecta Archaeologica Ressoviensia 3, 145-184.

Furholt M., Machnik J. 2006. Iwanowice Babia Góra I and the settlement with Baden ceramics in Little Poland. Questions concerning their duration. Sprawozdania Archeologiczne 58, 331-360.

Godłowska M. 1976. Próba rekonstrukcji osadnictwa neolitycznego w rejonie Nowej Huty. Materiały Archeologiczne Nowej Huty 5, 7-180.

Gumiński W. 1989. Gródek Nadbużny. Osada kultury pucharów lejkowatych. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk.

Hansen P. V., Madsen B. 1983. Flint Axe Manufacture in the Neolithic. An Experimental Investigation of a Flint Axe Manufacture Site at Hastrup Vænget, East Zealand. Journal of Danish Archaeology 2, 43–59.

Kaczanowska M. 1982/1983. Z badań nad przemysłem krzemiennym kultury ceramiki promienistej. Acta Archaeologica Carpathica 22, 65-95.

Kaczanowska M., Kozłowski J.K. 1976. Studia nad surowcami krzemiennymi południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Acta Archaeologica Carpathica 16, 201-216.

Kopacz J., Pelisiak A. 1986. Z badań nad rejonem pracowniano-osadniczym nad Krztynią, woj. Częstochowa. Sprawozdania Archeologiczne 38, 191-199.

Konopka T., Szczepanek A., Przybyła M.M., Włodarczak P. 2016. Evidence of interpersonal violence or a special funeral rite in the Neolithic multiple burial from Koszyce in southern Poland – a forensic analysis. Anthropological Review 79, 69-85.

Kopacz J., Pelisiak A. 1987. Z badań rejonu pracowniano-osadniczego nad Krztynią-Pradłą, stan. 3, woj. Częstochowa (pracownia krzemieniarska). Sprawozdania Archeologiczne 39, 131-154.

Kopacz J., Pelisiak A. 1989. Rejon pracowniano-osadniczy nad Krztynią. Z badań nad technikami produkcji siekier. Sprawozdania Archeologiczne 40, 347-356.

Kopacz J., Pelisiak A. 1990. Z badań nad rejonem pracowniano-osadniczym nad Krztynią. Huta Szklana, woj. Częstochowa, stan. 1B. Sprawozdania Archeologiczne 41, 125-145.

Kopacz J., Pelisiak A. 1991. From Studies on Utilization of Flint Raw Material in the Neolithic of Little Poland. InD. Jankowska (ed.), Die Trichterbecherkultur. Neue forschungen und hypothesen. Poznań: Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Archeologii Wielkopolski IHKM PAN w Poznaniu, 163-172.

Kopacz J., Pelisiak A. 1992. Z badań nad wykorzystaniem krzemienia jurajskiego odmiany G w neolicie. Sprawozdania Archeologiczne 44, 109-116.

Kozłowski J.K.K. 1968. Materiały eneolityczne z Nowej Huty-Wyciąża. Z badań nad kulturą ceramiki promienistej. Kraków: Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Oddział w Nowej Hucie, 53-77.

Kruk J., Milisauskas S. 1981. Wyżynne osiedle neolityczne w Bronocicach, woj. kieleckie. Archeologia Polski 26, 65-113.

Kruk J., Milisauskas S. 1983. Chronologia absolutna osadnictwa neolitycznego z Bronocic, woj. kieleckie. Archeologia Polski 28, 257-320.

Machnik J. Groby kultury ceramiki sznurowej w Książnicach Wielkich, pow. Kazimierza Wielka. InS. Nosek (ed.), Studia i materiały do badań nad neolitem Małopolski. Prace Komisji Archeologicznej 4.Wrocław-Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 339-372.
Madsen B. 1984. Flint Axe Manufacture in the Neolithic: Experiments with Grinding and Polishing of Thin-Butted Flint Axes. Journal of Danish Archaeology 3, 47-62.
Migal W., Sałaciński S. 1996. Eksperymentalne wytwarzanie siekier czworościennych z krzemienia pasiastego. In B. Brzeziński, W. Borkowski, W. Migal (eds.), Z badań nad wykorzystaniem krzemienia pasiastego. Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach 3. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Zespół do Badań Pradziejowego Górnictwa, 121-139.

Pelisiak A. 2006. The Exploitation and distribution of flints from the central part of Polish Jura in the Late Neolithic Times. Analecta Archaeologia Ressoviesia 1, 73-85.

Pelisiak A. 2008. The Jurrasic Flint Type G in Central Europe in the Late Neolithic (3100-2300 BC). In M. Furholt, M. Szmyt, A. Zastawny (eds.), The Baden Complex and the Outside World. Proceedings of the 12th Annual Meeting of the EAA in Cracow 19-24th September 2006, Studien zur Archaologie in Ostmitteleuropa 4. Bonn, Dr. Rudolf Habelt GmbH, 147-154.

Rybicka M., Cyrek K. 1997. Wyniki weryfikacyjnych badań wykopaliskowych w Jaskini Jasnej w Strzegowej, województwo katowickie, w 1991 roku. Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne 3, 5-16.

Sałaciński S., Migal W. 1997. Production of Banded Flint Square Axes. In A. Ramos-Millán, M.A. Bustillo (eds), Siliseous rocks and culture. Monográfica Arte y arqueología 42. Granada: Universidad de Granada, 337-343.

Valde-Nowak P. 1988. Etapy i strefy zasiedlenia Karpat polskich w neolicie i na początku epoki brązu. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Włodarczak P. 2006. Kultura ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej. Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Zastawny A. 2015a. The Baden complex in Lesser Poland – horizons of cultural influences.In M. Nowak, A. Zastawny (eds.), The Baden culture around the Western Carpathians, (=Via Archaeologica). Kraków: Krakowski Zespół do Badań Autostrad, 119-150.

Zastawny A. 2015b. Nowe wyniki pomiaru wieku dla materiałów kultury badeńskiej w późnym neolicie Małopolski. Przegląd Archeologiczny 63, 87-123.

Downloads

Published

2020-04-18

How to Cite

Brzeska-Zastawna, A. (2020). Flint axes from the Funnel Beaker and Funnel Beaker-Baden settlement phases at site 1 in Książnice Wielkie, Proszowice district. Sprawozdania Archeologiczne, 72(1), 197–211. https://doi.org/10.23858/SA/72.2020.1.009

Issue

Section

Field Survey and Materials