Trypillia culture pottery imports with attributes of the latest phase of the Trypillia CII stage in the Funnel Beaker culture settlement Zymne, western Ukraine

Authors

  • Małgorzata Rybicka Rzeszów University, Institute of Archaeology, Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów, Poland
  • Andrii Havinskyi Ivan Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8466-0959

DOI:

https://doi.org/10.23858/SA/75.2023.1.3473

Keywords:

stage CII Trypilia Culture, FunelBeaker Culture, western Ukraine, Gordineşti group

Abstract

When considering Trypillia Culture imports in the pottery assemblage of the Funnel Beaker Culture settlement in Zymne, many scholars have emphasized the significance of this evidence when conceptualizing connections between communities of both Cultures, and also highlight the chronological aspects of the matter. The available data make it possible to associate pottery assemblage from Zymne with Gordineşti group of the Trypillia CII stage which dates back to the time range from 3300 until 3000/2950 BC and corresponds to occupation phase II of the Funnel Beaker Culture in Gródek.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bronicki A., Kadrow S. and Zakościelna A. 2003. Radiocarbon Dating of the Neolithic Settlement in Zimne, Volhynia, in Light of the Chronology of the Lublin-Volhynia Culture and the South-Eastern Group of the Funnel Beaker Culture. In A. Kośko (ed.), The Foundations of Radiocarbon Chronology of Cultures between The Vistula and Dnieper (= Baltic-Pontic Studies 12). Poznań: Adam Mickiewicz University, 22-66.

Bronicki A., Kadrow S. and Zakościelna A. 2004. Uwagi na temat wzajemnych relacji chronologicznych późnej fazy kultury lubelsko-wołyńskiej oraz kultury pucharów lejkowatych z uwzględnieniem najnowszych wyników badań w Zimnie. In J. Libera and A. Zakościelna (eds), Przez pradzieje i wczesne średniowiecze. Księga jubileuszowa na siedemdziesiąte piąte urodziny docenta doktora Jana Gurby. Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 101-125.

Diachenko A. and Harper T. K. 2016. The absolute chronology of Late Tripolye sites: a regional approach. Sprawozdania Archeologiczne 68, 81-106. DOI: https://doi.org/10.23858/SA68.2016.005

Furholt M. 2009. Die nördlichen Badener Keramikstile im Kontext des mitteleuropäischen Spätneolithikums (3650-2900 V. Chr.) (= Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa 3. Studia nad Pradziejami Europy Środkowej 3). Bonn: Dr. Rudolf Habelt GmbH.

Goslar T., Szmyt M. and Żurkiewicz D. 2018. Chronologia absolutna. In M. Szmyt (ed.), Mrowino, stanowisko 3. Późny neolit nad środkową Wartą (= Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses 22). Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, 533-548.

Goslar T., Szmyt M. and Żurkiewicz D. 2021. Chronologia absolutna. In M. Szmyt (ed.), Śrem, stanowisko 8. Późny neolit nad środkową Wartą (= Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses 26). Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, 533-548.

Gumiński W. 1989. Gródek Nadbużny. Osada kultury pucharów lejkowatych. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Harper T. K., Diachenko A., Rassamakin Y. Y., Chernovol D. K., Shumowa V. A., Nechitalo P., Chabaniuk V. V., Tsvek E. V., Bilas N. M., Pohoralski Y. V., Eccles L. R., Kennett D. J. and Ryzhov S. N. 2021. Combining relative chronology and AMS 14C dating to contextualize ‘megasites’, serial migrations and diachronic expressions of material culture in the Western Tripolye culture, Ukraine. Documenta Praehistorica 47, 276-296. DOI: https://doi.org/10.4312/dp.48.11

Hawinskyj A. and Rybicka M. 2021. Konstrukcje budowlane kultury pucharów lejkowatych ze stanowiska Winniki-Lisiwka na zachodniej Ukrainie. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jażdżewski K. 1936. Kultura pucharów lejkowatych w Polsce zachodniej i środkowej. Poznań: Polskie Towarzystwo Prehistoryczne.

Jażdżewski K. 1958. Uwagi ogólne o osadzie neolitycznej w Gródku Nadbużnym w pow. hrubieszowskim (stanowisko 1C). Archeologia Polski 2, 279-286.

Kadrow S. 2005. Związki kultury trypolskiej z kulturami środkowej i południowo-wschodniej Europy. In A. Garbacz and M. Kuraś (eds), Kultura trypolska. Wybrane problemy. Stalowa Wola: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, 7-31.

Kowalczyk J. 1956. Osada kultury pucharów lejkowatych w miejsc. Gródek Nadbużny w świetle badań 1954 roku. Wiadomości Archeologiczne 23, 23-48.

Kowalczyk J. 1958. Prace badawcze w 1957 r. osady kultury pucharów lejkowatych w Gródku Nadbużnym, pow. Hrubieszów. Wiadomości Archeologiczne 24/3, 300-306.

Król D. and Rybicka M. 2016. Krytyka datowań radiowęglowych. In A. Diachenko, D. Król, A. Kyrylenko, M. Rybicka and D. Werteletski, Nowomalin-Podobanka i Kurgany Dubowa. Osiedla kultury trypolskiej na zachodnim Wołyniu. Rzeszów: Instytut Archeologii UR, 119-124.

Król D. and Rybicka M. 2022. Chronologia radiowęglowa stanowisk grupy Gordineşti kultury trypolskiej z północnej Mołdawii i zachodniej Ukrainy. Archeologia Polski 67, 9-30. DOI: https://doi.org/10.23858/APol67.2022.001

Król D. and Rybicka M. 2023. Radiocarbon chronology of the settlement Gordineşti II-Stinca goală, Edinet region. In M. Rybicka, D. Król, P. Kittel, M. Makohonienko, W. Pankowski, J. Piątkowska-Małecka, A. Rauba-Bukowska, A. Sady-Bugajska, Gh. Sirbu, A. Wacnik, K. Wasylikowa, P. Gębica, K. Cywa, A. Hawinskyj and D. Verteletskyi, Gordineşti II-Stinca goală site and the settlement context in western Ukraine at the end of the 4th millennium BC. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 24-30.

Kruk J. and Milisauskas S. 1981. Wyżynne osiedle neolityczne w Bronocicach, woj. kieleckie. Archeologia Polski 26/1, 65-113.

Krzak Z. 1970. Cmentarzysko kultury złockiej „Nad Wawrem” w Złotej. Wrocław, Warszawa, Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Krzak Z. 1976. The Złota culture. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Medunová-Benešová A. 1972. Jevišovice-Starý Zámek, Schicht B-Katalog der Funde (= Fontes Archaeologiae Moravicae 6). Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno.

Movsha T. G. 1985. Vzaemovіdnosyny Trypіllia-Kukutenі z synkhronnymy kulturami Tsentralnoyi Evropi. Arkheolohiya 51, 22-31.

Peleschyshyn M. A. 2004. Eneolіtychne poselennia Zymne v Zakhidnii Volynі. Ternopіl.

Poklewski T. 1958. Osada kultury pucharów lejkowatych w Gródku Nadbużnym, pow. Hrubieszów (stan. 1C). Archeologia Polski 2, 287-328.

Pozіkhovskyi O. L. 2019. Keramіka tripіlskoyi kulturi z eneolіtichnogo poselennia v s. Zymne. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 40, 15-32. DOI: https://doi.org/10.15584/misroa.2019.40.2

Pozіkhovskyi O. L. and Okhrіmenko G. O. 2005. Pіznotripіlske poselennia bіlia s. Holyshіv na Zakhіdnіy Volyni. In G. Okhrіmenko (ed.), Arkheologіchna spadshchina Yana Fіttske. Lutsk, 216-279.

Rassamakin Yu. Ya. 2012. Absolute chronology of Ukrainian Tripolian settlements. In F. Menotti and A. G. Korvin-Piotrovskiy (eds), The Tripolye Culture Giant-Settlements in Ukraine. Formation, development and decline. Oxford: Oxbow Books, 19-69. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctvh1dvmn.7

Rybicka M. 1995. Przemiany kulturowe i osadnicze w III tys. Przed Chr. Na Kujawach. Kultura pucharów lejkowatych i amfor kulistych na Pagórach Radziejowskich. Łódź: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi.

Rybicka M. 2017. Kultura trypolska – kultura pucharów lejkowatych. Natężenie kontaktów i ich chronologia (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 37). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego i Wydawnictwo Zimowit.

Rybicka M., Hawinskyj A. and Pasterkiewicz W. 2019. Leżnica, stanowisko Czub – osiedle kultury pucharów lejkowatych na zachodnim Wołyniu z analizą zabytków krzemiennych autorstwa Witalija Konopli. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Rybicka M, Rogoziński J. and Król D. 2014. Pawłosiów, stan. 52, woj. podkarpackie. Osada kultury pucharów lejkowatych. In M. Rybicka (ed.), Wschodnie pogranicze grupy południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 28). Rzeszów: Mittel, 67-256.

Sikorski A. 2018. Odciski „tekstylne” na fragmentach ceramiki kultury pucharów lejkowatych. In M. Szmyt (eds), Mrowino, stanowisko 3. Późny neolit nad środkową Wartą (= Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses 22). Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, 453-467.

Sîrbu Gh., Król D. and Heghea S. 2020. The Late Eneolithic Groups from the Dniester-Prut Interfluve: Some questions of their external contacts and chronology. In A. Kośko and M. Szmyt (eds), Contact networks in the Eastern and South-Eastern peripheries the Funnel Beaker Culture, 3700-3200 BC (= Baltic-Pontic Studies 24). Poznań: Adam Mickiewicz University 104-139. DOI: https://doi.org/10.2478/bps-2020-0005

Sîrbu Gh., Rybicka M., Król D., Burlacu V., Heghea S. 2023. Raport 4. Despre investigaţiile arheologice din siturile Gordineşti II-Stînca goală (campaniile 2021). In Gh. Sirbu, L. Sirbu, O. Leviţki, V. Burlacu, S. Heghea, M. Rybicka and D. Król, Raport despre investigaţiile arheologice din aşezarea Gordineşti II-Stînca goală (campania 2016-2021). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 165-190.

Szmyt M. 2004. Wędrówki bliskie i dalekie. Ze studiów nad organizacją społeczną i gospodarką ludności kultury amfor kulistych na terenie Europy Środkowej i Wschodniej. In A. Kośko and M. Szmyt (eds), Nomadyzm i pastoralizm w międzyrzeczu Wisły i Dniepru (= Archeologia Bimaris 3). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 117-136.

Szmyt M. and Żurkiewicz D. 2018. Ceramika naczyniowa kultury pucharów lejkowatych. In M. Szmyt (ed.), Mrowino, stanowisko 3. Późny neolit nad środkową Wartą (= Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses 22). Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, 165-314.

Szmyt M., Żurkiewicz D. and Kośko A. 2021. Ceramika naczyniowa ludności kultury pucharów lejkowatych ze stanowiska 8 w Śremie. In M. Szmyt (ed.), Śrem, stanowisko 8. Późny neolit nad środkową Wartą (= Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses 26). Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 75-276.

Verteletskyi D. Yu. 2016a. Keramika poseleniya Novomalin-Podobanka. In A. Diaczenko, D. Król, A. Kyrylenko, M. Rybicka and D. Werteletski, Nowomalin-Podobanka i Kurgany-Dubowa. Osiedla kultury trypolskiej na zachodnim Wołyniu. Rzeszów: Instytut Archeologii UR, 35-70.

Verteletskyi D. Yu. 2016b. Keramika piznotripіlskogo gorizontu z poseleniya Kurgani-Dubova. In A. Diaczenko, D. Król, A. Kyrylenko, M. Rybicka and D. Werteletski, Nowomalin-Podobanka i Kurgany-Dubowa. Osiedla kultury trypolskiej na zachodnim Wołyniu. Rzeszów: Instytut Archeologii UR, 71-100.

Verteletskyi D. 2020. Kultura trypolska etapu C-II w międzyrzeczu Dniestru, Bugu i Horynia. II. Typescript of PhD thesis. Rzeszów: Instytut Archeologii UR.

Videiko M. Y. 2000. Tripolye and the Cultures of Central Europe: Facts and Character of Interactions: 4200-2750 BC. Baltic-Pontic-Studies 9, 13-68.

Włodarczak P. 2006. Chronologia grupy południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych w świetle dat radiowęglowych. In J. Libera and K. Tunia (ed.), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Lublin, Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Krakowie, Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, 27-66.

Zakharuk Yu. 1955. Poselenie eneoliticheskogo vremeni v s. Zimno Volynskoy oblasti, Kratkie soobshcheniya IA AN USSR 4, 114-115.

Zakharuk Yu. 1959. Do pitannia pro spіvvіdnoshennia і zviazki mіzh kulturoyu lіychastogo posudu ta tripіlskoyu kulturoyu. Materіali і Doslіdzhennia z Arkheologiyi Prikarpattia і Volynі 2. Kyiv, 54-72.

Zawiślak P. 2013. Obiekty neolityczne ze stanowiska 1C w Gródku, pow. Hrubieszów (z badań w latach 1983-1985 Sławomira Jastrzębskiego). In A. Pozikhovski, M. Rybicka and J. Rogoziński (eds), Pogranicze kultury trypolskiej i kultury pucharów lejkowatych (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 26). Rzeszów: Wydawnictwo Mitel, 109-214.

Zbenovich V. 1976. Pozdnee Tripolye i ego sviazi s kulturami Prikarpatya i Malopolshi. Acta Archaeologica Carpathica 16, 21-58.

Downloads

Published

2023-12-12

How to Cite

Rybicka, M., & Havinskyi, A. (2023). Trypillia culture pottery imports with attributes of the latest phase of the Trypillia CII stage in the Funnel Beaker culture settlement Zymne, western Ukraine. Sprawozdania Archeologiczne, 75(1), 35–49. https://doi.org/10.23858/SA/75.2023.1.3473

Most read articles by the same author(s)