Fenomén návratu domov. Mladí ľudia a ich návrat zo zahraničia na Slovensko

Słowa kluczowe: mladí ľudia, migrácia, domov, návrat, Slovensko

Abstrakt

Migrácia a migračná skúsenosť v súčasnosti predstavuje významný fenomén pre rôzne skupiny obyvateľstva
na Slovensku. Je považovaná za jednu z kľúčových civilizačných výziev. Hlavným zámerom tejto štúdie je
priniesť prvé poznatky o pomerne málo riešenej problematike, ktorou je dôvod pre návrat mladých ľudí
domov. Príspevok sa zaoberá procesom rozhodovania mladých migrantov pre návrat domov, pričom jeho
komplementárnou súčasťou je aj kultúrny šok z návratu. Všímame si, akú úlohu v tomto procese zohráva
kategória domova a aké dimenzie sa s ním spájajú. Čo kreuje pocit „opäť doma“ v pozitívnych i negatívnych
konotáciách. Bližšie sa venujeme štyrom prekrývajúcim sa a interaktívnym rozmerom domova: priestorovému,
časovému, emocionálnemu a racionálnemu, ktoré podopierame výsledkami terénneho výskumu. Výskum
bol realizovaný na základe rozhovorov s mladými ľuďmi na Slovensku.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Biogramy autorów

Katarína Koštialová, Katedra sociálnych štúdií a etnológie Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Slovensko

Doc. PhDr. Katarína Koštialová, PhD., obhájila PhD., v odbore etnológia na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Od roku 2000 pracuje ako výskumná pracovníčka na Inštitúte sociálnych a kultúrnych štúdií, teraz Katedre sociálnych štúdií a etnológie FF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ako vysokoškolská učiteľka. Je autorkou viacerých vedeckých štúdií, monografií, podieľa sa na riešení medzinárodných a domácich grantových vedeckovýskumných projektov. Oblasti odborného záujmu: urbánna etnológia so zameraním na sociokultúrnu diverzitu, tradičná ľudová kultúra, nehmotné kultúrne dedičstvo, folklór.

Roman Hofreiter, Katedra sociálnych štúdií a etnológie Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Slovensko

Mgr. Roman Hofreiter, PhD. je sociológ a vedúci Katedry sociálnych štúdií a etnológie na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Doktorandské štúdium absolvoval na Katedre sociológie FF UK v Bratislave. Počas doktorandského štúdia bol PhD študentom na Nottingham University, School of Law and Social Sciences. V rámci projektu H2020 Promise skúmal návrat mladých ľudí na Slovensko. Zameriaval sa predovšetkým na prenos sociálnych inovácii do komunít a do spoločnosti.

Bibliografia

Bibliografia

Bahna M. 2008, Ženy ako migrantky v cudzích domácnostiach. Fenomén au pair a možnosti jeho skúmania, [w:] Piscová M., Bahna M., Zeman M. (eds.), Podoby ženy. Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 43-77.

Bahna M. 2011, Migrácia zo Slovenska po vstupe do Európskej únie, VEDA – Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava.

Bahna M. 2015, Slovenskí absolventi vysokoškolského štúdia v zahraničí: Únik mozgov, alebo otvárajúce sa mobilné kanály na Slovensku? “Working Papers in Sociology“, No. 1/2015, Sociologický ústav SAV, Bratislava.

Bahna M., Sekulová M. 2019, Crossborder Care: Lessons from Central Europe, Palgrave Macmillan, Cham.

Bitušíková A. 1999, Miesto domova v živote súčasného človeka, “Etnologické rozpravy“, Vol. VI, No. 2, s. 7-11.

Bitušíková A. 2006, Transnárodná migrácia z pohľadu sociálnej antropológie, [w:] Luther

D. (ed.), E/Migrácie a Slovensko. Diverzita ako faktor transformácií identít. Ústav etnológie SAV, Ústav vedy a výskumu UMB, Bratislava, Banská Bystrica, s. 115-136.

Botíková M. 2014, Súčasné (pracovné cezhraničné) migrácie a ich etnologické štúdium na Slovensku, [w:] Brouček S., Grulich T. (eds.), Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika (Náhled na problematiku v kontextu vývoje světových migrací. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha, s. 186-194.

Brickell K. 2012, ,Mappingʻ and ,doingʻ critical geographies of home, “Progress in Humam Grography“, Vol. 36, No. 2, s. 225-244.

Búriková Z. 2006, Prečo majú britské matky au pair a čo sa na tom slovenským au pair nepáči, “Slovenský národopis“, Vol. 54, No. 3, s. 341-356.

Búriková Z. 2007, Motivácie au pair migrácie zo Slovenska, “Slovenský národopis“, Vol. 55, No. 4, s. 442-456.

Búriková Z., Miller, D. 2010, Au pair, Polity, London.

Carling J., Erdal M. B. 2014, Connections between Return Migration and Transnationalism, “Comparative migration studies“, Vol. 2, No. 3, s. 361-383.

Cassarino J. P. 2004, Theorising Return Migration: the Conceptual Approach to Return

Migrants Revisited, “International Journal on Multicultural Societies (IJMS)”, Vol. 6, No. 2, s. 253-279.

Divinský B. 2009, Migračné trendy v Slovenskej republike po vstupe krajiny do EÚ (2004 –

, IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu, Bratislava.

Divinský B., Popjaková D. 2007, Koľko Slovákov pracuje v zahraničí? (Jeden expertný odhad), “Forum Statisticum Slovacum”, Vol. 3, No. 3, s. 70-76.

Divinský B., Zachar-Podolinská T. (eds.) 2018, Globe in Motion. Patterns of international migration: Similarities and differences, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Bratislava.

Erdal M. B. 2014, „This is My Home“. Pakistani and Polish Migrants´ Return Considerations as Articulations about Home, “Comparative migration studies“, Vol. 2, No. 3, s. 361-383.

Fox L. 2002, The Meaning of Home: A Chimerical Concept or a Legal Challenge? “Journal of Law and Society“, Vol. 29, No 4, s. 580-610.

Galčanová L., Vacková B. 2014, „...když aspoň bydlíme v jednom městě.“ Město

v prožívání domova samostatně žijících lidí, “Sociální studia“, Vol. XI, No. 4, s. 13-32.

Gaw K. F. 2000, Reverse culture shock in students returning from overseas, “International Journal of Intercultural Relations“, Vol. 24, No 1, s. 83-104.

Gál F. 1998, O jinakosti, G plus G, Praha.

Grabowska I., Garapich M. P. 2016, Social remittances and intra-EU mobility: non-

financial transfers between U.K. and Poland, “Journal of Ethnic and Migration Studies“, Vol. 42, No. 13, s. 2146-2162.

Gray K. M., Savicky V. 2015, Study Abroad Reentry: Behavior, Affect, and Cultural

Distancve, “Frotniers: The Interdisciplinary Journal of Study Abroad“, Vol. XXVI, Fall 2015, s. 264-278.

Hlinčíková M., Sekulová, M. 2012, Mladí Európania a Európanky bez hraníc, Iuventa, Slovenský inštitút mládeže, Bratislava.

Jenčová I. 2007a, Vzťahy v pohybe – priateľstvá v Londýne, “Etnologické rozpravy“, Vol. XIV, No. 2, s. 9-24.

Jenčová I. 2007b, Migrácia ako dobrodružstvo, “Slovenský národopis“, Vol. 55, No. 4, s. 457-463.

Jenčová I. 2008, Inštitúcie a vytváranie spoločnej komunity Slovákov a Čechov v Londýne, “Etnologické rozpravy“, Vol. XV, No. 1, s. 25-35.

Luther D. (ed.) 2006a, E/Migrácie a Slovensko. Diverzita ako faktor transformácií identít,

Ústav etnológie SAV, Ústav vedy a výskumu UMB, Bratislava, Banská Bystrica.

Luther D. 2006b, Koncepty domova a vzťahy slovenských migrantov a emigrantov k

domovine (postoje sprostredkované internetom), [w:] Luther D. (ed.), E/Migrácie a

Slovensko. Diverzita ako faktor transformácií identít. Ústav etnológie SAV, Ústav vedy a výskumu UMB, Bratislava, Banská Bystrica, s. 95-114.

Majerová D. 2016, Migračné a integračné procesy v globálnom veľkomeste (na príklade slovenských migrantiek v Londýne), Katedra sociálnych štúdií a etnológie FF Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica.

Mallett S. 2004, Understanding Home: A Critical Review of the Literature, “The

Sociological Review“, Vol. 52, No.1, s. 62-89.

Martin R., Radu D. 2012, Return Migration: The Experience of Eastern Europe,

“International Migration“, Vol. 50, No. 6, s. 109-128.

Paríková M. 2001, Reemigrácia Slovákov z Maďarska v rokoch 1946-48. Etnokultúrne a sociálne procesy, STIMUL – Centrum informatiky a vzdelávania FiF UK, Bratislava.

Sekulová M. 2015, „Najčistotnejšie, najzodpovednejšie, najpracovitejšie“. Slovenské

opatrovateľky senioriek a seniorov v Rakúsku, [w:] Kobová Ľ. (ed.), Feministky hovoria o práci. Ako sa ženy stávajú subjektmi kapitalizmu. Aspekt, Bratislava, s. 101-134.

Szaló C. 2006, Domov a jiná místa/ne-místaformování kulturních identit, “Sociální studia“,

Vol. 3, No. 1, s. 145-160.

Szaló C. 2007, Transnacionální migrace. Proměny identit, hranic a vědění o nich. Centrum

pro studium demokracie a kultury, Sociologická řada, sv. 5, Brno.

Vertovec S. 1999, Conceiving and researching transnationalism, “Ethnic and Racial

Studies“, Vol. 22, No. 2, s. 447-462.

Westwood M. J., Lawrence W. S., Paul, D. 1986, Preparing for re-entry; a program for the

sojourning student, “International Journal for the Advancement of Counselling“, Vol. 9, No. 3, s. 221-230.

Internetové zdroje

Official website of Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), https://www.iom.sk/sk/pre-media/zakladne-pojmy-o-migracii.html#migracia, 8. 11. 2018.

Opublikowane
2020-05-13
Jak cytować
Koštialová, K., & Hofreiter, R. (2020). Fenomén návratu domov. Mladí ľudia a ich návrat zo zahraničia na Slovensko. Journal of Urban Ethnology, 17, 171-185. https://doi.org/10.23858/JUE17.2019.010