Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • Interlinia 1; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

Wytyczne dla autorów

OJS instrukcja dla Recenzentów | OJS instrukcja dla Autorów

Języki publikacji: głównie polski, angielski, czeski, słowacki.
Abstrakty i słowa kluczowe w języku artykułu i w języku angielskim.
Częstotliwość publikacji: rocznik 

Staranność przygotowania tekstu zgodnie z zasadami redakcyjnymi przyjętymi w JUE jest jednym z elementów oceny recenzenta.  
Formatowanie tekstu:

 • Objętość artykułu: 30 000 znaków ze spacjami (UWAGA - łącznie z przypisami, bibliografią i abstraktami).
 • Dane autora: imię i nazwisko, afiliacja, identyfikator (numer) ORCID w lewym górnym rogu.
 • Abstrakt i słowa kluczowe w języku angielskim i w języku artykułu, po tytule, do 1000 znaków każda wersja językowa.
 • Odwołania do literatury wyłącznie w tekście głównym, np. (Geertz 2005: 31).
 • Przypisy objaśniające na dole strony.
 • Przypisy numerowane cyframi arabskimi. Znak przypisu w tekście należy umieszczać przed kropą kończącą zdanie.
 • Bibliografia na końcu artykułu.
 • Numery stron w prawym dolnym rogu.
 • Po bibliografii informacje o autorze artykułu (imię, nazwisko, specjalność i stopień naukowy, miejsce pracy oraz zainteresowania naukowe, adres do korespondencji i adres e-mail).
 • Plik zapisany w formacie doc lub rtf (Reach Text Format) – oba typy dostępne w programie MS-Word.
 • Czcionka Times New Roman: artykuł 12; abstrakty i słowa kluczowe 11; przypis 10.
 • Interlinia: – 1,5 w artykule, 1 w abstraktach i przypisach.
 • Marginesy – 2,5 cm.
 • Tytuł: czcionka 14, bold, nie majuskuła!
 • Nowy akapit należy rozpoczynać od wcięcia, tekst wyjustowany.
 • Cytaty krótkie piszemy zwykłą czcionką i ujmujemy je w cudzysłów. Jeśli występuje wewnętrzny cudzysłów, wyróżniamy go znakami: „«…»”. Dłuższe cytaty piszemy mniejszą czcionką (11 pkt.), z pojedynczym odstępem i ujmujemy je „blokowo”, z wcięciem z lewej, bez cudzysłowu.
 • W tekstach polskich stosujemy cudzysłów dolny (otwierający) i górny (zamykający), np.: „liczba”; w tekstach angielskich (artykuł, abstrakt, bibliografia) stosujemy cudzysłów górny, np.: “count”.
 • Spacje: stosujemy jedynie pojedyncze spacje, nie powinno się umieszczać spacji po nawiasie otwierającym i przed nawiasem zamykającym: (etnologia), analogicznie w przypadku cudzysłowu: „etnologia”.
 • Myślniki: używamy krótkich myślników do łączenia słów (np. czarno-biały; 20th-century) oraz długich we wtrąceniach (przykład: obydwie nazwy – etnologia i antropologia – znajdują zastosowanie).
 • Sekcje tekstu: jeśli tekst tego wymaga stosujemy śródtytuły (czcionka 12 bold, nie majuskuła!).

 

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA BIBLIOGRAFII

Odnośniki do literatury umieszczamy w tekście i zapisujemy je w nawiasach z  uwzględnieniem nazwiska autora, daty publikacji i numeru strony, np. (Kołakowski 1972: 30) lub (Robotycki and Węglarz 1983, 6). W przypadku pozycji literatury opublikowanych przez trzech i więcej autorów powinno być podane tylko nazwisko pierwszego z nich, po którym należy napisać et al., np. (Sofer et al. 2000, 814). Należy podawać numery stron w pełnej formie, np. 35-37, 123-135.

Pozycje literatury przedmiotu wykorzystane w publikacji powinny być wylistowane na jej końcu - bibliografia końcowa jest niezbędna do poprawnego indeksowania cytowań w bazach takich jak Google Scholar i opartym na niej programie Publish or Perish.

 

Zasady tworzenia bibliografii końcowej publikacji:

 • tytuły czasopism, monografii, prac zbiorowych – kursywą,
 • pełny zakres stron,
 • brak skrótów poprzedzających numer tomu (vol./t.), oraz stron (s./p.),
 • nazwa wydawnictwa,
 • miejsce wydania,
 • skróty (red.) / (ed./eds.) dla redaktora, redaktorów,
 • użycie przecinka tylko przed numerem stron, po (ed./eds.) w przypadku rozdziału w pracy zbiorowej oraz w przypadku więcej niż dwóch autorów; w pozostałych sytuacjach oddzielenie części zapisu za pomocą kropki,
 • inicjały autorów po nazwisku, jedynie w przypadku rozdziału w pracy zbiorowej inicjały redaktora/redaktorów przed nazwiskiem
 • czasopisma w jęz. polskim: (red.) zamiast (ed./eds.), [W:] zamiast [In:], i zamiast and,
 • cytowane strony www muszą mieć podane źródło i datę dostępu,
 • źródła archiwalne wykazujemy w osobnej sekcji „Archiwalia”,
 • autorskie prace naukowe pozostające w archiwach(np. prace magisterskie, doktorskie) zamieszczamy w głównym wykazie literatury, a cytujemy w tekście jak prace opublikowane

 

Artykuły w czasopismach – przykład:

Nowina-Sroczyńska E. 2018. Z cyklu: Mistrzowie ostentacyjnych transgresji. Łódź Kaliska na scenach miast. Journal of Urban Ethnology 16, 47-61.

Robotycki Cz. i Węglarz S. 1983. Chłop potęgą jest i basta. O mityzacji kultury ludowej w Polsce. Polska Sztuka Ludowa XXXVII (1-2), 3-8.

 

Wersja anglojęzyczna:

Nowina-Sroczyńska E. 2018. Z cyklu: Mistrzowie ostentacyjnych transgresji. Łódź Kaliska na scenach miast. Journal of Urban Ethnology 16, 47-61.

Robotycki Cz. and Węglarz S. 1983. Chłop potęgą jest i basta. O mityzacji kultury ludowej w Polsce. Polska Sztuka Ludowa XXXVII (1-2), 3-8.

 

Pojedynczy autorzy lub redaktorzy książek – przykład:

Kołakowski L. 1972. Obecność mitu. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

Żyłko B. (red.) 2004. Bakhtin & His Intellectual Ambience. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Wersja anglojęzyczna:

Kołakowski L. 1972. Obecność mitu. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

Żyłko B. (ed.) 2004. Bakhtin & His Intellectual Ambience. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Kilku autorów lub redaktorów książek –przykład:

Grad J. i Mamzer H. (red.) 2004. Ludyczny wymiar kultury. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Stallybras P. i White A. 1986. The Politics And Poetics Of Transgression. Ithaca, New York: Cornell University Press.

 

Wersja anglojęzyczna:

Grad J. and Mamzer H. (eds.) 2004. Ludyczny wymiar kultury. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Stallybras P. and White A. 1986. The Politics And Poetics Of Transgression. Ithaca, New York: Cornell University Press.

 

Artykuły w publikacjach zbiorowych lub rozdziały w książkach – przykład:

Libera Z. 2011. Kultura ludowa śmiechu czy płaczu? [W:] K. Nędza-Sikoniowska (red.), Zagadnienia cielesności w kulturach Słowian wschodnich. Kraków: Dom Wydawnictw Naukowych, 39-63.

Zimbardo P. G. 2008. Psychologia zła z perspektywy sytuacyjnej. [W:] A. G. Miller (red.) Dobro i zło z perspektywy psychologii społecznej. Kraków: Wydawnictwo WAM, 35-73.

 

Wersja anglojęzyczna:

Libera Z. 2011. Kultura ludowa śmiechu czy płaczu? [In:] K. Nędza-Sikoniowska (ed.), Zagadnienia cielesności w kulturach Słowian wschodnich. Kraków: Dom Wydawnictw Naukowych, 39-63.

Zimbardo P. G. 2008. Psychologia zła z perspektywy sytuacyjnej. [In:] A. G. Miller (ed.) Dobro i zło z perspektywy psychologii społecznej. Kraków: Wydawnictwo WAM, 35-73.

 

W przypadku kilku prac tego samego autora na liście literatury jego nazwisko jest powtarzane za każdym razem, po nim występuje data publikacji – przykład:

Gediga B. 2007. Problemy obrazu kultury wczesnej epoki żelaza na Śląsku w świetle nowych badań terenowych. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 49, 123-146.

Gediga B. 2010. Śląsk - regionalna prowincja kultury halsztackiej. [W:] B. Gediga and W. Piotrowski (red.), Rola głównych centrów kulturowych w kształtowaniu oblicza kulturowego Europy Środkowej we wczesnych okresach epoki żelaza. Biskupin-Wrocław, 187-218.

 

Autorskie prace naukowe pozostające w archiwach (np. prace magisterskie, doktorskie)

Kowalski J. 2008. Obrzędowość doroczna na Podkarpaciu (praca doktorska, nr D354, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa).

 

Archiwalia

Starostwo Powiatowe w Katowicach [dalej: SPK], sygn. 391, Archiwum Państwowe w Katowicach [dalej: APK], 5.

Cytując w tekście, stosujemy zapis  skrócony: (SPK, sygn. 391, APK, 5).

W przypadku materiałów znajdujących się w zbiorach prywatnych (prywatne archiwum), w miejscu sygnatury wpisujemy: zbiory prywatne autora lub zbiory prywatne inicjał imienia i nazwisko właściciela zbioru.

 

Prace opublikowane w Internecie:

W przypadku powoływania się na artykuły, czy książki opublikowane na stronach WWW, należy je zamieścić w Bibliografii, wraz ze ścieżką i datą dostępu, a cytować w tekście tak jak opublikowane książki/artykuły. Np.:

Malewska-Szałygin A. 2002, Potoczna filozofia władzy, Opcja na prawo – archiwum internetowe, Nr 4, http://www.opcja.pop.pl/Nr4.html,12.03.2011.

 

Inne dane z Internetu (np. statystyczne albo opinie, wypowiedzi itp.) należy umieścić w bibliografii w sekcji „Źródła internetowe”. Cytowane strony powinny mieć następujący zapis:

Nazwa strony, ew. tytuł/nazwa informacji na którą się powołujemy, ścieżka dostępu, data dostępu. Np.:

CBOS rok (opublikowania danych), tytuł komunikatu/wyników badań, ścieżka dostępu, data dostępu

Excerpts from the Introduction by Boleslaw Sulik to Andrzej Wajda: 3 Films (pp. 15-18), http://www.ucis.pitt.edu/eehistory/Kanal.html, 10.04.2013.

Official website of Andrzej Wajda 2000-2011, http://www.wajda.pl/pl/filmy/film02.html, 12.04.2013.

Official website of the Warsaw Rising Museum, http://www.1944.pl/about_museum/, 11.03.2013.

 

Strony WWW cytujemy w tekście na tych samych zasadach, co inne źródła i stosujemy zapis skrócony.  Np.: (CBOS 2004).

 

Ilustracje

Redakcja zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości ilustracji po konsultacji z Autorem.

- W tekście zaznaczamy  miejsce (poprzez podanie numeru ilustracji, np. Fot. 4) w którym odwołujemy się do konkretnej ilustracji.

- Podpisy pod ilustracje podajemy  na końcu artykułu po Bibliografii; zapis według formatu  tekstu artykułu, bez pogrubień, bez punktatorów; numeracja cyframi arabskimi.

- Każda ilustracja powinna być przesłana w oddzielnym pliku TIF lub JPG (nie należy wklejać  ilustracji do tekstu).

- Optymalna jakość plików ilustracyjnych:

kreskowe (TIF) – 600 dpi

siatkowe (TIF/JPG) – 300 dpi