Cel i zakres tematyczny

Journal of Urban Ethnology jest rocznikiem, pismem otwartym dla badaczy miejskiej kultury, zarówno w jej wymiarze teoretyczno-metodologicznym, jak i szczegółowej analizy aspektów kultury miasta. Etnologia/antropologia miasta rozumiana jest szeroko, nie tylko w odniesieniu do kultury środowiska stricte miejskiego, ale uwzględniająca także problematykę rozprzestrzeniania się miejskiego stylu życia na inne środowiska społeczno-kulturowe, w tym np. na małe miasteczka czy wieś. JUE jest czasopismem interdyscyplinarnym, w którym publikują: etnolodzy/antropolodzy kultury, kulturoznawcy, historycy, socjolodzy, architekci i urbaniści, literaturoznawcy, folkloryści, muzealnicy, reprezentujący wiele różnych ośrodków naukowych. Zasięg oddziaływania JUE obejmuje region Europy Środkowo-Wschodniej.
Poszczególne numery JUE poświęcone są określonym tematom (np. nr 12/2014: Miasto z wojną w tle; nr 13/2015: Miasta, dzielnice, osiedla, kolonie przemysłowe. Przeszłość – kody i konteksty – teraźniejszość; nr 14/2016: Kultura – ideologia – narracja; Muzealne konteksty; nr 15/2017: Zima w mieście – różne oblicza kultury z podziałem na: Świętowanie – ludyczność – karnawalizacja oraz Praktyki i taktyki codzienności; nr 16/2018: Karnawalizacja – święto – zabawa; nr 17/2019: Antropologiczne wymiary zadomowienia). Ponadto w każdym numerze w części Miscellanea jest miejsce dla artykułów niezwiązanych z wiodącym tematem numeru. Artykuły publikujemy po polsku, a także w innych językach, głównie po czesku, słowacku oraz po angielsku, abstrakty i słowa kluczowe w języku artykułu i w języku angielskim.
Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:
1. Web of Science – Emerging Sources Citation Index 
2. European Reference Index for the Humanities (ERIH Plus) 
3. Index Copernicus (GICID: 71.0000.1500.0648), znajduje się na ICI Journal Master List 
4. EBSCO
5. Google Scholar
6. Aktualny (2021) wykaz czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 70 punktów (obowiązuje za artykuły opublikowane od 2019 roku).