Nájomné bývanie na vidieku na príklade výskumu vybraných obcí

Słowa kluczowe: sociálne bývanie, nájomný byt, lokálny rozvoj, vidiek

Abstrakt

Rôzne formy nájomného bývania existovali na slovenskom vidieku aj v minulosti, v priebehu histórie sa menili. K poslednej veľkej zmene došlo po roku 1989, keď sa zmenili vlastníci bytov. Počet nájomných bytov sa tak v meste, ako aj na vidieku minimalizoval. V 21. storočí sa pomaly situácia mení a význam nájomných
bytov vzrastá. O ich súčasnom stave na Slovensku informuje táto štúdia na príklade vybraných úspešných obcí Slovenska. Vývin javu je sledovaný aj v európskom kontexte.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Biogram autora

Zuzana Beňušková , Katedra etnológie a folkloristiky Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko

Zuzana Beňušková (1960) sa narodila a žije v Bratislave. V roku 1983 vyštudovala etnológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a začala pracovať v Národopisnom ústave Slovenskej akadémie vied. Venovala sa problematike rituálov, religiozity, etnických menšín a urbánnej etnológii. Od roku 1996 vyučuje aj na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (UKF). Od roku 2013 sa stala univerzitnou profesorkou. V rokoch 2005 – 2011 bola vedúcou katedry etnológie a etnomuzikológie na UKF. Je autorom viac ako 80 štúdií a 5 knižných monografií. Výsledkom výskumu dejín slovenskej etnológie je séria  udiovizuálnych dokumentov. V rokoch 2002 – 2003 bola redaktorkou časopisu Etnologické rozpravy, v rokoch 2002–2008 bola predsedníčkou Národopisnej spoločnosti Slovenska.

Bibliografia

Neznamy autor, Analytická informácia. Sociálne bývanie ako nástroj riešenia zlej sociálnej situácie, NKÚ Bratislava 2018.

Czischke D., Pittini A. 2007, Housing Europe 2007: Review of Social, Cooperative and Public Housing in EU Member States, Published by the CECODHAS European Social Housing Observatory, Brussels (Belgium).

Mjartan J. 1956, Ľudové staviteľstvo [in:] Mjartan J. (ed.), Banícka dedina Žakarovce, SAV Bratislava, pp. 160-272.

Mruškovič Š. 1999, Ľudové staviteľstvo [in:] Podolák J. (ed.), Heľpa. Vlastivedná monografia obce, Matica slovenská, Martin, pp. 154-180.

Murín I., Beňušková Z. 2018, Sklári [in:] Sokolovský L. (ed.), Kokava nad Rimavicou, Kokava nad Rimavicou, pp. 462-469.

Obuchová V., Salner P. 1991, O rodine a bývaní [in:] Salner P. (ed.), Taká bola Bratislava, VEDA, SAV, Bratislava, pp. 22-36.

Suchalová A., Staroňová K. 2010, Mapovanie sociálneho bývania v mestách Slovenska, Ústav verejnej politiky a ekonómie, FSEV UK, Bratislava.

Škovierová Z. 1995, Hofer [in:] Botík J., Slavkovský P. (eds.), Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska, VEDA, Bratislava, pp. 170-171.

Švecová S. 1997, Rodinné formy na Slovensku. Porovnanie v stredoeurópskom priestore [in:] Botíková M., Jakubíková K., Švecová S. 1997, Tradície slovenskej rodiny, VEDA, SAV Bratislava, pp. 9-31.

Internetové zdroje

Bratislava chce nakúpiť náhradné nájomné byty, TASR, https://reality.etrend.sk/byvanie/bratislava-chce-nakupit-nahradne-najomne-byty.html, 24.1.2018.

Brňák M. 2018, Sociálne bývanie na Slovensku, PROHUMAN 3/2017 https://www.prohuman.sk/socialna-praca/socialne-byvanie-na-slovensku, 28.11.2018.

Domácnosti v SR patria k najzadlženejším, https://www.globservices.sk/aktuality/28/domacnosti-vsr-patria-knajzadlzenejsim, 14.11.2018.

Eurostat 7 in 10 people in the EU live in a dwelling they own, https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20171102-1?inheritRedirect=true, 10.11.2017.

Kaliňák M. 2019, Aký je prínos a v čom sú riziká nájomného bývania, Obecné noviny 17.4.2019, http://obecne-noviny.sk/clanky/aky-je-prinos-a-v-com-su-rizika-najomneho-byvania, 20.5.2019.

Obec sa usiluje obsadiť voľné nájomné byty, TASR, https://myorava.sme.sk/c/7675510/obec-sa-usiluje-obsadit-volne-najomne-byty.html, 15.3.2015.

Občasník obce Spišský Hrhov, https://www.spisskyhrhov.info/wp-content/uploads/fema/maj2014.pdf, 8.11.2018.

Rómovia v Spišskom Hrhove: Takýto dom si postavili sami!, Nový čas, 18.10.2012. https://www.cas.sk/clanok/234589/romovia-v-spisskom-hrhove-takyto-dom-si-postavili-sami/, 7.10.2018.

Preisträger im Wettbewerb um den Europäischen Dorferneuerungspreis, https://gemeindebund.at/website2016/wp-content/uploads/2018/06/dep_2018_uebersicht_bewertung_teilnehmer.pdf, 24.11.2018.

Sedláček K. 2008: Ve Vídni se bydlí krásně a sociálně, https://moderniobec.cz/ve-vidni-se-bydli-krasne-a-socialne/, 26.11.2018.

Slovenská republika. Zoznam obcí SR/Internetové stránky obcí/Vybrané štatistické údaje. http://www.sodbtn.sk/obce/index_kraje.php, 26.11.2018.

Slovensko je dlhodobo na chvoste podielu nájomného bývania z celkového bytového fondu. Za nami je iba Rumunsko a Chorvátsko, – internet archive, Parlamentné listy, 28.7.2018. https://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Slovensko-je-dlhodobo-na-chvoste-podielu-najomneho-byvania-z-celkoveho-bytoveho-fondu-Za-nami-je-iba-Rumunsko-a-Chorvatsko-302746, 28.11.2018.

Opublikowane
2020-05-14
Jak cytować
Beňušková , Z. (2020). Nájomné bývanie na vidieku na príklade výskumu vybraných obcí. Journal of Urban Ethnology, 17, 243-257. https://doi.org/10.23858/JUE17.2019.015