Etnografie/etnologie/antropologie narodowe
journal cover page; photograph in the coulours of Ukrainian flag of territory of Olbia, the Ukrainian National Historic and Archaeological Reserve, a famous archaeological site, located near the village Parutine, Mykolaivska oblast', Ukraine. 29.08.2021. Author: Julia Buyskykh.
PDF

Słowa kluczowe

dyscyplina narodowa
etnografia polska
etnologia
antropologia
nauka ogólnoświatowa
tożsamość dyscypliny

Jak cytować

Jasiewicz, Z. (2023). Etnografie/etnologie/antropologie narodowe. Etnografia Polska, 67(1–2). https://doi.org/10.23858/EP67.2023.3386

Abstrakt

This article highlights how the term “national discipline” is defined and used in ethnography/ethnology/anthropology. The author uses a terminological triad: ethnography/ethnology/anthropology, which relates to the same discipline. It indicates interchangeability of these terms and changes of approaching this discipline, but equally, the scope and degree of its coherence with the global science.

https://doi.org/10.23858/EP67.2023.3386
PDF

Bibliografia

Antropologia… 2007, Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, red.Ch. Hann, tłum. J. Tegnerowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Barnard Alan 2006, Antropologia. Zarys teorii i historii, tłum. S. Szymański, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Benedyktowicz Zbigniew 1981, Odpowiedzi na ankietę: etnografia, etnologia, antropologia kultury. Czym są? Dokąd zmierzają?, Polska Sztuka Ludowa, t. 35, nr 2, s. 70–71.

Buchowski Michał 2008, Trudny dialog: relacje między antropologią zachodnią a środkowoeuropejską etnologią, [w:] H. Czachowski, A. Mianecki (red.), Do Torunia kupić kunia, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Toruń, s. 161–187.

Buchowski Michał 2012, Etnologia polska: historia i powinowactwa, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań.

Buchowski Michał 2019a, Introduction, [w:] M. Buchowski (red.), Twilight Zone Anthropology, Sean Kingston Publishing, Canon Pyon, s. 1–9.

Buchowski Michał 2019b, Polish Anthropology Yesterday and Today. An Impossible Overview, [w:] M. Buchowski (red.), Twilight Zone Anthropology, Sean Kingston Publishing, Canon Pyon, s. 10–47.

Burszta Józef 1974, Kultura ludowa – kultura narodowa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Poznań.

Bystroń Jan Stanisław 1926, Wstęp do ludoznawstwa polskiego, K. S. Jakubowski, Lwów.

Barnard Alan, Jonathan Spencer (red.) 2008, Encyklopedia antropologii społeczno-kulturowej, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa.

Gasitaszwili Guram, Zbigniew Jasiewicz 1965, Etnografia w Gruzińskiej SRR, Etnografia Polska, t. 9, s. 467–472.

Hann Chris 2007, Przedmowa, [w:] Ch. Hann (red.), Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, tłum. J. Tegnerowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 7–9.

Hann Chris 2008, Europa Środkowa i Wschodnia, [w:] A. Barnard, J. Spencer (red.) Encyklopedia antropologii społeczno-kulturowej, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa, s. 219–222.

Jasiewicz Zbigniew 1996, Kilka uwag o przeszłości i teraźniejszości etnologii polskiej. W stulecie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Lud, t. 80, s. 21–30.

Jasiewicz Zbigniew 1998, History of European Ethnology/Anthropology and Identity of Ethnologists/Anthropologist in Europe, [w:] A. Posern-Zieliński (red.), The Task of Ethnology/Cultural Anthropology in Unifying Europe, Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, nr 8, Poznań, s. 37–42.

Jasiewicz Zbigniew 2011, Początki polskiej etnologii i antropologii kulturowej (od końca XVIII wieku do roku 1918), Instytut im. Oskara Kolberga, Poznań.

Karłowicz Jan 1906, Lud. Rys ludoznawstwa polskiego, [w:] Polska, obrazy i opisy, t. 1, Macierz Polska, Lwów.

Kochanowski Jan Karol 1919, Kilka słów w sprawie nauki narodowej, Nauka Polska, t. 2, s. 444–448.

Kolberg Oskar 1971, Obecne stanowisko etnografii, pierwodruk 1876, [w:] tegoż, Studia, rozprawy i artykuły, red. E. Miller, A. Skrukwa [Dzieła wszystkie, t. 64], PTL, Wrocław–Poznań, s. 3–25.

Kopernicki Izydor 1885, O etnografii i etnologii, ich przedmiot, rozwój i znaczenie naukowe dla Encyklopedii Wychowawczej, Drukarnia J. Sikorskiego, Warszawa.

Kowalewski Maksym 1903, Zarys początków i rozwoju rodziny i własności, tłum. z francuskiego M. Gomólińska, Skład główny w Księgarni Naukowej, Warszawa.

Kutrzeba-Pojnarowa Anna 1976, Wprowadzenie, [w:] M. Biernacka i in. (red.), Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 1, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 13–17.

Kutrzeba-Pojnarowa Anna 1977 Kultura ludowa i jej badacze. Mit i rzeczywistość, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.

Kwiek Marek 2021, Globalizacja nauki: rosnąca siła indywidualnych naukowców, Nauka, nr 4, s. 37–66.

Moszyński Kazimierz 1958, Człowiek. Wstęp do etnografii powszechnej i etnologii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Posern-Zieliński Aleksander 1973, Kształtowanie się etnografii polskiej jako samodzielnej dyscypliny naukowej (do roku 1939), [w:] M. Terlecka (red.), Historia etnografii polskiej, Ossolineum, Wrocław, s. 29–114.

Ribeiro Gustavo L., Arturo Escobar 2006, World Anthropologies. Disciplinary Transformations within Systems of Power, [w:] G. L. Ribeiro, A. Escobar (red.), World Anthropologies, Routledge, London, s. 1–25.

Sokolewicz Zofia 1987, Etnografia i etnologia, [w:] B. Suchodolski (red.), Historia nauki polskiej, t. 4, cz. 3, Ossolineum, Wrocław, s. 861–885.

Voget Fred W. 1975, A History of Ethnology, Holt, Rinehart, Winston, New York.

Węglarz Stanisław 2010, Antropologia hermeneutyczna wobec tradycyjnych tekstów kulturowych. Przykład interpretacji wyobrażeń naukowych o Tatrach i góralach tatrzańskich do połowy XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2023 Etnografia Polska