O czasopiśmie

Journal of Urban Ethnology (JUE) został założony w 1992 roku przez Muzeum Niepodległości w Warszawie, które było wydawcą JUE do roku 2001. Następnie JUE było wydawane przez Polskie Towarzystwo Etnologii Miasta. W grudniu 2012 roku wydawcą JUE został Instytut Archeologii i Etnologii PAN (IAE PAN). Do czasu przejęcia tytułu przez IAE PAN czasopismo ukazywało się z przerwami, wyszło tylko 10 numerów. Obecnie JUE jest rocznikiem. IAE PAN zapewnił podniesienie poziomu naukowego oraz ciągłość edycji periodyku.

Journal of Urban Ethnology jest pismem otwartym dla badaczy miejskiej kultury, zarówno w jej wymiarze teoretyczno-metodologicznym, jak i szczegółowej analizy aspektów kultury miasta. Etnologia/antropologia miasta rozumiana jest szeroko, nie tylko w odniesieniu do kultury środowiska stricte miejskiego, ale uwzględniająca także problematykę rozprzestrzeniania się miejskiego stylu życia na inne środowiska społeczno-kulturowe, w tym np. na małe miasteczka czy wieś. JUE jest czasopismem interdyscyplinarnym, w którym publikują: etnolodzy/antropolodzy kultury, kulturoznawcy, historycy, socjolodzy, architekci i urbaniści, literaturoznawcy, folkloryści, muzealnicy, reprezentujący wiele różnych ośrodków naukowych. Zasięg oddziaływania JUE obejmuje region Europy Środkowo-Wschodniej.
Do numeru 10. pismo było wydawane przez Polskie Towarzystwo Etnologii Miasta. Obecnie Redakcja mieści się przy Pracowni Etnologii w Krakowie Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:
1. Web of Science – Emerging Sources Citation Index 
2. European Reference Index for the Humanities (ERIH Plus) 
3. Index Copernicus (GICID: 71.0000.1500.0648), znajduje się na ICI Journal Master List 
4. EBSCO
5. Google Scholar
6. Aktualny (2021) wykaz czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 70 punktów (obowiązuje za artykuły opublikowane od 2019 roku).