O ludowym dziedzictwie Wolicy, dawnej wsi w granicach Warszawy

Autor

DOI:

https://doi.org/10.23858/JUE21.2023.005

Słowa kluczowe:

artefakt, Wolica, Warszawa, urbanizacja, wieś

Abstrakt

Wolica to dawna wieś na pograniczu Ursynowa i Wilanowa, włączona w granice Warszawy w 1951 roku. Autorka od 2019 prowadzi na jej terenie badania terenowe do doktoratu. W artykule opisuje wolickie artefakty związane z kulturą ludową – behawioralny, materialny i językowy. Cytuje też fragmenty wywiadów etnograficznych z mieszkańcami okolicy. Przywołane artefakty świadczące o ludowej przeszłości Wolicy dziś mają inne znaczenie niż dawniej. Są nośnikiem tego, co było, łącząc minione z teraźniejszym. Służą też
mieszkańcom Wolicy do samofolkloryzacji, która pozwala dawnej wsi przetrwać.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Berger P., Luckman T. 2003. Język a wiedza życia codziennego [W]: G. Godlewski (red.), Antropologia słowa: zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 165-168.

Connerton P. 2021. Jak społeczeństwa pamiętają. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Domańska E. 2008. Humanistyka Nie-antropocentryczna a studia nad rzeczami. Kultura Współczesna: teoria, interpretacje, krytyka 3, 9-21.

Dworakowski S. 1964. Kultura społeczna ludu wiejskiego na Mazowszu nad Narwią, Część I. Zwyczaje doroczne i gospodarskie. Białystok: Białostockie Towarzystwo Naukowe.

Klekot E. 2014. Samofolkloryzacja. Współczesna sztuka ludowa z perspektywy krytyki postkolonialnej. Kultura Współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka 1, 86-99.

Krajewski M. 2008. Przedmiot który uczłowiecza. Kultura Współczesna: teoria, interpretacje, krytyka 3, 43-54.

Kusenbach, M. 2003. Street phenomenology: The go-along as ethnographic research tool. Ethnography, 4 (3), 455–485. DOI: https://doi.org/10.1177/146613810343007

Mazur M. 2017. Czterdziestolatek: Historie z Ursynowa. Warszawa: Wydawnictwo Myśliński.

Nagórko A. 2004, Metody kontrastywne a etnolingwistyka (lingwistyka kulturowa) [W:] E. Fórián (red.), Wielokulturowość, tożsamość narodowa, mniejszości na Węgrzech i w Polsce: język, literatura, kultura. Debreczyn: Katedra Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Debreczyńskiego, 23-33.

Nagórko A., Łaziński M., Burkhardt H. 2004. Dystynktywny słownik synonimów. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Pańków L. 2016. Bloki w słońcu. Mała historia Ursynowa Północnego. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Piber M. 2001. Służew średniowieczny. Dzieje parafii i wsi Służew w ziemi warszawskiej. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Warszawskie.

Pobłocki K., Mergler L., Wudarski M. 2013. Anty-Bezradnik przestrzenny: prawo do miasta w działaniu. Warszawa: Biblioteka Res Publiki Nowej.

Pokropek M. 2019. Etnografia. Materialna kultura ludowa Polski na tle porównawczym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rakowski T. 2018. A Cultural Cyclotron. Ethnography, Art Experiments and a Challenge of Move Toward the Collaborative in Rural Poland [In:] T. Sanchez Criado, A. Estalella (ed.), Experimental Collaborations. Ethnography Through Fieldwork Devices. New York & Oxford: Berghahn Books, 154-178. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctvw04cwb.13

Rewers E. 2014. Kulturowe Studia miejskie. Wprowadzenie. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Rewers E. 2021. Przestrzeń kulturowa: poszukiwanie nowych epistemologii. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 56, 81-97. DOI: https://doi.org/10.14746/rrpr.2021.56s.07

Rogowski Ł. 2016. Wideozwiedzanie. Badania miasta w perspektywie paradygmatu mobilności. Kultura i Społeczeństwo 2, 85-106. DOI: https://doi.org/10.35757/KiS.2016.60.2.8

Staszczak Z. (red) 1987. Słownik etnologiczny: terminy ogólne. Warszawa, Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Szpanowski P. 2015. Warstwy krajobrazu klucza wilanowskiego. Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Zawistowicz-Adamska K. 1951. Pomoc wzajemna i współdziałanie w kulturach ludowych, Łódź, Lublin: nakł. Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

Wywiad z Barbarą Andziak, mieszkanką Wolicy, 18 XI 2022 r., zbiory prywatne autorki.

Wywiad z Beatą Waszczuk, mieszkanką Wolicy, 16 XII 2022 r., zbiory prywatne autorki.

Wywiad z Gabrielą Pawelec, mieszkanką Wolicy, 23 XI 2019 r., zbiory prywatne autorki.

Wywiad z Kazimierzem Milewskim, mieszkańcem Wolicy, 6 XII 2022 r., zbiory prywatne autorki.

Wywiad z Kazimierzem Milewskim, mieszkańcem Wolicy, 28 I 2023 r., zbiory prywatne autorki (cytowany w tekście jako K.M.2_J.K.)

Wywiad z P., mieszkanką Wolicy, 11 VI 2020 r., zbiory prywatne autorki.

Wywiad z S., mieszkanką Wolicy, 11 VI 2020 r., zbiory prywatne autorki.

Archidiecezja Warszawska, Dekanat Ursynowski, Parafia Bł. Edmunda Bojanowskiego na Wolicy, https://archwwa.pl/parafie/warszawa-bl-edmunda-bojanowskiego-na-wolicy/, dostęp z 25.01.2023.

Internetowy System Aktów Prawnych, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1951 r. w sprawie zmiany granic miasta stołecznego Warszawy. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19510270199/O/D19510199.pdf, dostęp z 21.01.2023.

Słownik Języka Polskiego, hasło: ludowy, https://sjp.pwn.pl/szukaj/ludowy.html, dostęp z 18.12.2022.

Słownik Języka Polskiego, hasło: ludowy, https://sjp.pwn.pl/szukaj/zap%C5%82ocie.html, dostęp z 19.12.2022.

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, Miejski System Informacji, https://zdm.waw.pl/miejski-system-informacji/, dostęp z 22.01.2023.

Pliki dodatkowe

Opublikowane

20.12.2023

Jak cytować

Kunikowska, J. (2023). O ludowym dziedzictwie Wolicy, dawnej wsi w granicach Warszawy. Journal of Urban Ethnology, 21, 89–102. https://doi.org/10.23858/JUE21.2023.005