Prawa autorskie

Instytut Archeologii i Etnologii PAN oraz Redakcja czasopisma Journal of Urban Ethnology dbają o respektowanie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych autorów (więcej w Polityce prywatności) oraz przestrzegania praw autorskich.

Polityka Open Access
Czasopismo Journal of Urban Ethnology jest udostępniane na zasadach Open Access zgodnie z licencją CC-BY wersja 4.0 Międzynarodowa (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl). Niniejsza polityka obowiązuje od 2020 r. Artykuły opublikowane do 2020 roku udostępniane są zgodnie z licencją podaną przy artykule.

Procedury:
• Autor zobowiązuje się, że zgłoszony tekst nie narusza praw autorskich oraz praw osób trzecich.
• W przypadku, gdy jest więcej niż jeden autor artykułu wszyscy autorzy rozumieją, że autor korespondencyjny jest jedynym kontaktem z redakcją w procesie redakcyjnym. Jest odpowiedzialny za komunikowanie się z pozostałymi autorami i informowanie ich o postępach, wprowadzanych korektach oraz o ostatecznym zatwierdzeniu artykułu. Autor korespondencyjny zobowiązany jest do przesłania redakcji podpisanego oświadczenia. j
• W przypadku artykułów publikowanych w języku innym niż polski, autor zobowiązuje się dołączyć oświadczenie o dokonaniu tłumaczenia podpisane przez tłumacza tekstu lub oświadczenie o przeprowadzonej korekcie językowej tekstu podpisane przez adekwatnego korektora. Podobne oświadczenie należy złożyć w odniesieniu do tłumaczenia lub korekty abstraktu artykułu.
• Autor oświadcza, że zapoznał się z polityką Open Access oraz tekstem umowy wydawniczej (plik PDF z tekstem umowy w języku polskim i angielskim do pobrania). Autorzy tekstu są w szczególności zobowiązani do uprzedniego uzgodnienia udostępnienia publikacji na licencji CC-BY 4.0 ze współtwórcami Publikacji (w przypadku utworów współautorskich).
• Redakcja jest zobowiązana do zachowania poufności wszelkich informacji związanych ze złożonymi do redakcji tekstami. W ramach zasad recenzowania uwzględnia się wymóg tzw. Double-blind review proces (autor i recenzenci nie znają swojej tożsamości)
• Po wpłynięciu artykułu do redakcji Autor otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem otrzymania tekstu.
• W ciągu 30 dni redakcja akceptuje lub nie zgłoszony artykuł. Brak akceptacji może być całkowity (odrzucenie artykułu) lub warunkowy tzn. redakcja może zasugerować pewne poprawki i dopiero po ich uwzględnieniu artykuł może zostać ponownie przesłany do redakcji.
• Redakcja przekazuje tekst do recenzji, a po ich otrzymaniu zostają one niezwłocznie przekazane autorowi.
• Autor uwzględnia lub odnosi się do uwag recenzentów. Obligatoryjne jest dostarczenie odpowiedzi na każdą nieuwzględnioną w tekście uwagę recenzentów.
• Autor nanosi ewentualne poprawki wyłącznie na pliku przesłanym przez redakcję w trybie recenzji.
• Po otrzymaniu poprawionego artykułu zostaje on poddany procesowi redakcji i ponownie wysłany do autora. Autor ma obowiązek odnieść się do każdej uwagi redakcji, szczególnie w przypadku, gdy jej nie akceptuje. Autor nanosi ewentualne poprawki wyłącznie na pliku przesłanym przez redakcję w trybie recenzji. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji stylistycznej tekstów jak również do odrzucenia artykułu nawet w przypadku pozytywnych recenzji, np. w sytuacji braku porozumienia z autorem w kwestii poprawek redakcyjnych.
• Po zaakceptowaniu poprawek autor przekazuje plik wraz z podpisaną umową wydawniczą w 2 egzemplarzach do redakcji czasopisma.
• Po opracowaniu redakcyjnym artykuł zostaje przekazany do składu. Po złożeniu autor otrzymuje artykuł do akceptacji (plik pdf). Jeśli korekta nie zostanie zwrócona w ciągu 7 dni, redakcja uznaje tę wersję artykułu za zaakceptowaną przez autora.
• Nadesłanie artykułu do czasopisma Journal of Urban Ethnology jest równoznaczne z akceptacją przez autora przyjętej procedury oraz Polityki Wydawniczej Wydawcy.