Procedura recenzowania

Redakcja wstępnie kwalifikuje artykuły pod względem ich zgodności z profilem tematycznym i z wymogami formalnymi pisma oraz z zasadami stawianymi publikacjom naukowym. Następnie kieruje je do recenzentów zewnętrznych, starając się uniknąć jakichkolwiek konfliktów interesów pomiędzy autorami, redakcją i recenzentami. W procesie recenzowania obowiązuje zasada double-blind review oznaczająca, że autorzy i recenzenci nie znają swych tożsamości; w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Recenzji podlega koncepcja pracy (wybór tematu, założenia), metodologia (wybór metody, jej zastosowanie), narracja (jasność wywodu, styl wypowiedzi), redakcja tekstu (adekwatność tytułu, podział tekstu na części, adekwatność przypisów). Recenzent w formie pisemnej określa warunki dopuszczenia artykułu do druku lub jego odrzucenia. W przypadku uwag autor zobowiązany jest do ustosunkowania się do nich. Redakcja starannie dobiera recenzentów – ekspertów w danej problematyce nie tylko polskich, także z zagranicy. Każdy artykuł recenzowany jest przez dwóch specjalistów, a w przypadku sprzecznych opinii powoływany jest trzeci. Ostateczną decyzję o publikacji artykułu bądź jego odrzuceniu podejmuje redakcja, kierując się opiniami recenzentów i odpowiedziami autorów. W przypadkach kontrowersyjnych redakcja może powołać dodatkowego recenzenta. Recenzenci oceniają teksty wyłącznie pod względem merytorycznym; na ocenę w żaden sposób nie wpływają pochodzenie etniczne, płeć, orientacja seksualna, obywatelstwo, wyznanie czy przekonania polityczne ich autorów. Recenzenci są zobowiązani nie ujawniać żadnych informacji dotyczących złożonych tekstów. Jeśli w recenzowanym tekście zostanie wykryte naruszenie praw autorskich lub plagiat ze strony autora, recenzent ma obowiązek zgłosić ten fakt redaktorowi naczelnemu. Recenzenci są zobowiązani oceniać złożony tekst obiektywnie oraz w sposób jasny i przejrzysty przedstawić swoją opinię w odpowiednim formularzu recenzenckim. Jeśli uznają że ich kwalifikacje nie są wystarczające do właściwej oceny badań przedstawionych w publikacji, powinni poinformować redaktora i zrezygnować z podjęcia się procesu recenzyjnego.
W przypadku, kiedy artykuł składa członek redakcji czasopisma, wszelkie decyzje związane z publikacją jego tekstu podejmuje inna osoba z redakcji.