Barbara Burchard and studies on the chronology of the Funnel Beaker culture in Lesser Poland

Authors

  • Piotr Włodarczak Instytut Archeologii i Etnologii PAN

DOI:

https://doi.org/10.23858/SA/72.2020.1.001

Keywords:

Funnel Beaker culture, Lesser Poland, Eneolithic, radiocarbon dating, funeral rite

Abstract

Barbara Burchard (1930-2016) was one of the most important researchers in the field of Funnel Beaker culture (FBC) in south-eastern Poland. In conducted studies she managed to highlight certain crucial problems related to the Middle Eneolithic period: (1) the origins of the FBC in Lesser Poland, (2) the process known as Badenisation, and (3)/ the reception of the megalithic burial rite. Therefore, it is worth looking at her research achievements from the perspective of present-day studies on the Neolithic in south-eastern Poland. The results obtained by Burchard remain largely valid today, as does the list of unsolved problems specified by her.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bakker J.A., Vogel J.C., Wiślański T. 1969. TRB and other C-14 dates from Poland (c. 4350-1350 BC and 800-900 AD). Helinium 9, 3-27 (282), 778-790.

Bargieł B., Florek M. 2001. Cmentarzysko ludności kultury pucharów lejkowatych na stanowisku 1 w Malicach Kościelnych, pow. Opatów. In: J. Libera and K. Tunia (eds), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Lublin, Kraków: Instytut Archeologii UMCS, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 361-383.

Bronicki A., Kadrow S., Zakościelna A. 2003. Radiocarbon dating of the Neolithic Settlement in Zimne, Volhynia, in night of the chronology of the Lublin-Volhynia culture and the South- Eastern group of the Funnel Beaker culture. Baltic-Pontic Studies 12, 22-66.

Burchard B. 1970. Nowe dane do chronologii kultury pucharów lejkowatych. Sprawozdania Archeologiczne 22, 457-459.

Burchard B. 1973a. Zur Genesis der Kultur mit kannelierter Keramik. In: B. Chropovsky (ed.), Symposium über die Entstehung und Chronologie der Badener Kultur. Bratislava: Slovenská akadémia vied. Archeologický ústav, 55-66.

Burchard 1973b. Ze studiów nad chronologią kultury pucharów lejkowatych w zachodniej Małopolsce. In: J. Machnik (ed.), Z badań nad neolitem i wczesną epoką brązu w Małopolsce. Wrocław-Warszawa-Kraków: Ossolineum, 107-119.

Burchard B. 1973c. Z badań neolitycznej budowli trapezowatej w Niedźwiedziu, pow. Miehów (stan. 1). Sprawozdania Archeologiczne 25, 39–48.

Burchard B. 1975. Badania sondażowe na osadzie kultury pucharów lejkowatych w Bronocicach, pow. Kazimierza Wielka, w 1969 r. Sprawozdania Archeologiczne 27, 65-94.

Burchard B. 1977. Wyniki badań wykopaliskowych na osadzie kultury pucharów lejkowatych na stan. 1 w Niedźwiedziu, gm. Słomniki, woj. Kraków, w latach 1965-1973. Sprawozdania Archeologiczne 29, 59-81.

Burchard B. 1981. Kultura pucharów lejkowatych w Małopolsce zachodniej. In: T. Wiślański (ed.), Kultura pucharów lejkowatych w Polsce (studia i materiały). Poznań: Polska Akademia Nauk - Oddział w Poznaniu, Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne, 221-238.

Burchard B. 1998. Badania grobowców typu megalitycznego w Zagaju Stradowskim w południowej Polsce. Sprawozdania Archeologiczne 50, 149–156.

Burchard B. 2006. Grobowce typu megalitycznego w Zagaju Stradowskim, pow. Kazimierza Wielka. In: J. Libera and K. Tunia (eds), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Lublin, Kraków: Instytut Archeologii UMCS, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 301-305.

Burchard B., Eker A. 1964. Osada kultury czasz lejowatych w Książnicach Wielkich, pow. Kazimierza Wielka. In: S. Nosek (ed.), Studia i materiały do badań nad neolitem Małopolski. Wrocław-Warszawa-Kraków: Ossolineum, 191-337.

Burchard B., Jastrzębski S., Kruk J. 1991. Some questions at Funnel Beaker culture Soult-Eastern group – an outline. In: D. Jankowska (ed.), Die Trichterbecherkultur. Neue Forschungen und Hypothesen. Teil II. Material des Internationalen Symposiums Dymaczewo 20 -24 September 1988. Poznań, 95-101.

Godłowska M. 1976. Próba rekonstrukcji rozwoju osadnictwa neolitycznego w rejonie Nowej Huty. Materiały Archeologiczne Nowej Huty 5, 7-180.

Gromnicki J. 1959. Grób kultury czasz lejowatych w Stradowie, pow. Kazimierza Wielka. Sprawozdania Archeologiczne 13, 11-16.

Jarosz P., Szczepanek A., Włodarczak P. 2013. Tomb no. 1 at Malżyce, site 31 (distr. Kazimierza Wielka) and the megalithic Funnel Beaker cemeteries in the loess region of western Małopolska. Sprawozdania Archeologiczne 65, 293-309.

Jarosz P., Tunia K., Włodarczak P. 2013. Neolitické mohyly 2 a 3 na lokalitě 30 v Malżycích. Příspěvek k poznání pohřebního ritu kultury nálevkovitých pohárů a kultury se šňůrovou keramikou na západomalopolských sprašových vrchovinách. In: I. Cheben, M. Soják (eds), Otázky neolitu a eneolitu našich krajín – 2010. Nitra: Archeologický ústav SAV, 115-132.

Jastrzębski S., Ślusarska M. 1985. Grobowce kultury pucharów lejkowatych z Lublina-Sławinka i Miłocina-Kolonii, woj. lubelskie. Wiadomości Archeologiczne 47 (1982), 191-229.

Jażdżewski K. 1961. Über einige Probleme des Mittel- und Jungneolithikums in Polen. In: J. Böhm, S. J. De Laet (eds), L’Europe à la fin de l’age de la pierre, Actes du Symposium consacré aux problèmes du Néolithique européen. Praha: Éditions de l'Académie tchécoslovaque des Sciences, 431-440.

Jażdżewski K. 1936. Kultura pucharów lejkowatych w Polsce zachodniej i środkowej. Poznań.

Kaczanowska M. 1976. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych prowadzonych w 1971 r. w Nowej Hucie na stanowisku 18 (Nowa Huta-Pleszów). Sprawozdania Archeologiczne 28, 243-255.

Kadrow S. 2009. Uwagi o grupie południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych. In: H. Taras, A. Zakościelna (eds), Hereditas praeteriti. Additamenta archaeologica et historica dedicata Ioanni Gurba octogesimo anno nascendi. Lublin: Instytut Archeologii UMCS, 137-144.

Kluzik A. 2010. Osada kultury pucharów lejkowatych w Krakowie Nowej Hucie-Mogile, stan. 62. Materiały Archeologiczne Nowej Huty 25, 7-66.

Kowalczyk J. 1968. Dwa zespoły neolityczne datowane radiowęglem. Wiadomości Archeologiczne 33, 368-374.

Kozłowski J.K. 1968. Materiały eneolityczne z Nowej Huty-Wyciąża. In: R. Jamka, J.K. Kozłowski (eds), Z badań nad kulturą ceramiki promienistej. (Materiały konferencji w Nowej Hucie dn. 14 XI 1967). Kraków, 53-77.

Kozłowski J.K. 1971. Niektóre aspekty genezy kultury ceramiki promienistej w Polsce, Światowit 32, 27-60.

Kozłowski J.K. 1973. Le problème de la périodisation de la céramique cannelée en Pologne. In: B. Chropovský (ed.), Symposium uber die Entstehung und Chronologie der Badener Kultur. Bratislava: Slovenská akadémia vied. Archeologický ústav, 167-185.

Król D. 2011. Chamberless tombs in Southeastern group of Funnel Beaker culture (=Collectio Archaeologica Ressoviensis 17). Rzeszów: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Król D., Rybicka M., Rogoziński J., Sznajdrowska A. 2014. Obrządek pogrzebowy kultury pucharów lejkowatych w grupie południowo-wschodniej na przykładzie stanowisk w Skołoszowie 7 i Szczytnej 6. In: Kultovi ta pokhovalni pamiątki u Vislo-Dniprovskomu regioni: problemi interpretatsii. Naukovi Studii. Istoriko-Krayeznavchiy Muzey m. Vinniki. Vipusk 7. Lviv-Vinniki. Lviv, 62-78.

Kruk J. 1973. Studia osadnicze nad neolitem wyżyn lessowych. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Ossolineum.

Kruk J. 1980. Gospodarka w Polsce południowo-wschodniej w V–III tysiącleciu p.n.e. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Ossolineum.

Kruk J., Milisauskas S. 1981. Wyżynne osiedle neolityczne w Bronocicach, woj. kieleckie. Archeologia Polski 26, 65-109.

Kruk J., Milisauskas S. 1983. Chronologia absolutna osadnictwa z Bronocic. Archeologia Polski 28, 257-320.

Kruk J., Milisauskas S. 1990. Radiocarbon dating of Neolithic assemblages from Bronocice. Przegląd Archeologiczny 37, 195-228.

Kruk J., Milisauskas S. 2018. Bronocice .The chronology and development of a Neolithic settlement of the fourth millenium BC. Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Kruk J., Milisauskas S., Włodarczak P. 2018. Real time. radiocarbon dates and Bayesian analysis of the Neolithic settlement at Bronocice, fourth millenium BC. Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Kulczycka-Leciejewiczowa A. 2002. Zawarża. Osiedle neolityczne w południowopolskiej strefie lessowej. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Nowak M. 2009. Drugi etap neolityzacji ziem polskich. Kraków: Uniwerstytet Jagielloński.

Nowak M. 2017. Do 14C dates always turn into an absolute chronology? The case of the middle Neolithic in western Lesser Poland. Documenta Praehistorica 44, 240-271.

Przybyła M.M., Tunia K. 2013. Investigations in 2012 of the southern part of the Funnel Beaker culture temenos at Słonowice near the Małoszówka river. Fourth report. In: S. Kadrow, P. Włodarczak (eds.), Environment and subsistence – fourty years after Janusz Kruk’s “Settlement studies” (=Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa 11). Rzeszów-Bonn, 139-161.

Rzepecki S. 2011a. Studia i materiały nad najdawniejszymi dziejami Równiny Gorzowskiej. Osady i cmentarzyska kultury pucharów lejkowatych na stanowiskach Jastrzębiec 4 i Renice 5-6. Poznańskie Studia Archeologiczne 6. Poznań.

Rzepecki S. 2011b. The Roots of Megalithism in the TRB culture. Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego.

Tunia K. 2006. „Temenos” kultury pucharów lejkowatych w Słonowicach, pow. Kazimierza Wielka. Badania 1979–2002. Trzecie sprawozdanie. In: J. Libera, K. Tunia (eds), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Lublin–Kraków, 335–340.

Tunia K., Włodarczak P. 2011. Barrow of the Funnel Beaker Culture in Malżyce, Kazimierza Wielka district/Kurhan kultury pucharów lejkowatych w Malżycach, pow. Kazimierza Wielka. Sprawozdania Archeologiczne 63, 203-219.

Włodarczak P. 2006. Chronologia grupy południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych w świetle datowań radiowęglowych. In: J. Libera, K. Tunia (eds), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Lublin, Kraków, 27-66.

Włodarczak P. 2008. Absolute chronology of the barrow in Kolosy. Sprawozdania Archeologiczne 60, 151-168.

Włodarczak P. 2013. Projekt badań chronologii absolutnej eneolitu i początków epoki brązu w Małopolsce. In: I. Cheben, M. Soják (eds), Otázky neolitu a eneolitu našich krajín – 2010. Nitra: Archeologický ústav SAV, 373-387.

Zastawny A. 1999. Uwagi na temat chronologii osadnictwa kultury badeńskiej w zachodniej części Małopolski. Sprawozdania Archeologiczne 51, 9-55.

Zastawny A. 2011. Chronologia i formy oddziaływań kompleksu badeńskiego w Małopolsce. In: M. Popelka, R. Šmidtova (eds.), Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Sborník referátů z 28. zasedání badatelů pro výzkum neolitu a eneolitu (nejen) Čech, Moravy a Slovenska. Mělník 28. 9. – 1. 10. 2009. Věnováno prof. PhDr. Jiřímu Slámovi, CSc. Praehistorica 29, 431-450.

Zastawny A. 2015a. Nowe wyniki pomiaru wieku dla materiałów kultury badeńskiej w późnym neolicie Małopolski. Przegląd Archeologiczny 63, 87-123.

Zastawny A. 2015b. The Baden complex in Lesser Poland – horizons of cultural influences, (in:) M. Nowak, A. Zastawny (eds), The Baden culture around the Western Carpathians. Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, Kraków: Krakowski Zespół do Badań Autostrad, 119-150.

Zastawny A. 2018. Pre-Baden cultural horizon in the Eneolithic of western Lesser Poland. In: P. Valde-Nowak, K. Sobczyk M. Nowak, J. Źrałka (eds), Multas per genteset multa per saecula amici magistro et collegae suo Ioanni Christopho Kozłowski dedicant. Kraków, 495-502.

Zastawny A., Grabowska B. 2013. Nowe znaleziska ceramiki zdobionej techniką brazdeneho vpichu z Małopolski. In: Otázky neolitu a eneolitu našich krajín – 2013. Kniha abstraktov a program 32. Medzinárodnej konferencie. Rimavská Sobota, 23.-26.9.2013. Nitra, 18.

Zastawny A., Grabowska B. 2011. Zespoły typu Modlnica z ceramiką ściegu bruzdowego (Furchenstichkeramik) ze st. 5 w Modlnicy, pow. Krakowski. W: J. Kruk, A. Zastawny (red.), Modlnica, st. 5. Od neolitu środkowego do wczesnej epoki brązu. Via archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce. Kraków: Krakowski Zespół do badań Autostrad, 173-229.

Zastawny A., Grabowska B. 2017. Nowe znaleziska ceramiki zdobionej techniką brázdeného vpichu z Małopolski from Lesser Poland. In: I. Cheben (ed.), Otázky neolitu a eneolitu našich krajín. Nitra, 275-290.

Downloads

Published

2020-04-17

How to Cite

Włodarczak, P. (2020). Barbara Burchard and studies on the chronology of the Funnel Beaker culture in Lesser Poland. Sprawozdania Archeologiczne, 72(1), 11–29. https://doi.org/10.23858/SA/72.2020.1.001

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>