The Linear Pottery culture settlement in the upland zone between the Vistula and Bug Rivers – current state and perspectives of research

Authors

DOI:

https://doi.org/10.23858/SA/73.2021.1.2590

Keywords:

Early Neolithic, LBK, Lublin Region, interfluvial zone of the Vistula and Bug rivers, uplands, settlement

Abstract

There are 171 sites known from the interfluvial of the Vistula and Bug Rivers that attest to settling it between the Gniechowice and early Želiezovce phases of the Linear Pottery culture (LBK). The earliest finds concentrate only in the south-eastern part of this area, mainly in the Hrubieszów Basin. The intensification of settlement occurred in the music-note phase, along with the colonisation of the whole Lublin region and the emergence of the settlement oecumene proper. It mainly encompassed the loess zones and was a network of clusters located along small and medium rivers. Their development is corroborated, e.g., by traces of far-reaching, multidirectional contacts. The current state of research limits the scope of interpretations concerning the development of individual settlement clusters (especially the chronology and scope of the development of the LBK and the character and scale of colonisation and economic activity). Field research needs to be intensified to obtain new archaeological and environmental data on particular microregions.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Balcer B. 1983. Wytwórczość narzędzi krzemiennych w neolicie ziem Polski. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Banasiewicz E. 1986. Badania na stanowisku w Hrubieszowie-Podgórzu 1 A woj. zamojskie (Uzupełnione wynikami z poprzednich sezonów). In Sprawozdania z badań terenowych w województwie zamojskim w 1986 roku. Zamość: Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno-Konserwatorski w Zamościu, 8-12.

Banasiewicz E. and Kokowski A. 1983. Hrubieszów-Podgórze stan. 1 A, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. In. J. Gurba (ed.), Sprawozdanie z badań terenowych Zakładu Archeologii UMCS i Archeologicznego Ośrodka Badawczo-Konserwatorskiego w Lublinie w 1983 roku. Lublin: Katedra Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 17.

Bargieł B. and Kącki J. 1980. Wąwolnica, gm. loco, woj. lubelskie. In Sprawozdanie z badań terenowych Zakładu Archeologii UMCS w 1980 roku. Lublin: Zakład Archeologii – Instytut Historii UMCS w Lublinie, 14-15.

Bargieł B. and Kącki J. 1981. Wąwolnica, woj. lubelskie. Stanowisko 1. Informator Archeologiczny. Badania rok 1980, 224.

Bargieł B., Kokowski A. and Libera J. 1994. Drobne materiały do prahistorii Kotliny Hrubieszowskiej. In A. Urbański (ed.), Sprawozdania z badań archeologicznych w województwie zamojskim w 1993 roku. Zamość: Muzeum Okręgowe w Zamościu, 68-75.

Bargieł B. and Zakościelna A. 1995a. Katalog archeologicznych zbiorów pozamuzealnych, Zeszyt 3. Kolekcja Katedry Archeologii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, cz. 1. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji Zabytków.

Bargieł B. and Zakościelna A. 1995b. Katalog archeologicznych zbiorów pozamuzealnych, Zeszyt 3. Kolekcja Katedry Archeologii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, cz. 2. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji Zabytków.

Bargieł B. and Zakościelna A. 1995c. Katalog archeologicznych zbiorów pozamuzealnych, Zeszyt 3. Kolekcja Katedry Archeologii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, cz. 3. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji Zabytków.

Bronicki A. 2016. Neolit: Obiekty nieruchome i zabytki ceramiczne. In T. Dzieńkowski (ed.), Horodysko. Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza. Badania 2004-2005. Lublin: Instytut Archeologii UMCS, 33-77.

Brzozowski J. 1985. Narzędzia kamienne kultur kręgu południowego na Lubelszczyźnie. In J. Gurba (ed.), Lubelskie Materiały Archeologiczne. Lublin: Koło Naukowe Archeologów, Katedra Archeologii UMCS w Lublinie, 51-57.

Brzozowski J. 1986. Kultura ceramiki wstęgowej rytej na Lubelszczyźnie. Lublin (typescript of M.A. thesis stored in Institute of Archaeology of MCSU in Lublin).

Brzozowski J. 1988. Kultura ceramiki wstęgowej rytej na Lubelszczyźnie. In J. Gurba (ed.), Archeologiczne Listy 3. Lublin: Katera Archeologii UMCS, 1-7.

Buszewicz J. 1986. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych wielokulturowej osady w Tyszowcach stan. 25B. In Sprawozdania z badań terenowych w województwie zamojskim w 1986 roku. Zamość: Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno-Konserwatorski w Zamościu, 17-20.

Buszewicz J. 1990. Naczynie kultury ceramiki wstęgowej rytej z Gródka Nadbużnego. In Zespół WOAK (eds), Sprawozdania z badań terenowych w województwie zamojskim w 1990 roku. Zamość: Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno-Konserwatorski w Zamościu, 9-10.

Caspar J. P., Kaczanowska M. and Kozłowski J. K. 1989. Chipped Stone Industries of the Linear Band Pottery culture (LBP): Techniques, Morphology and Function of the Implements in Belgian and Polish Assemblages. Hellinium 29, 157-205.

Chorostowska I. 1966. Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej w Tarnoszynie, powiat Tomaszów Lubelski. Lublin (typescript of M.A. thesis stored in Institute of Archaeology of MCSU in Lublin).

Czekaj-Zastawny A. 2008. Osadnictwo społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej w dorzeczu górnej Wisły. Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Czekaj-Zastawny A. 2009. Obrządek pogrzebowy kultury ceramiki wstęgowej rytej. In A. Czekaj-Zastawny (ed.), Obrządek pogrzebowy kultur pochodzenia naddunajskiego w neolicie Polski południowo-wschodniej (5600/5500-2900 BC). Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 25-51.

Dąbrowska T. and Liana T. 1963. Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Werbkowicach-Kotorowie, pow. Hrubieszów w 1960 r. Wiadomości Archeologiczne 29/1, 44-59.

Dębiec M. 2014. Zwięczyca 3. Eine bandkeramische Siedlung am Wisłok. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza ZIMOWIT.

Dębiec M. 2015. Zur relativen Chronologie der Linienbandkeramik in Südostpolen. Sprawozdania Archeologiczne 67, 31-56.

Dębiec M. and Dzbyński A. 2007. Die ersten Radiokarbondatierungen aus der Siedlung der Linienbandkeramischen Kultur in Zwięczyca, gm. Boguchwała. Sprawozdania Archeologiczne 59, 53-59.

Domańska L. 1988. Recepcja małopolskich surowców krzemiennych wśród społeczeństw cyklu wstęgowego. In A. Cofta-Broniewska (ed.), Kontakty pradziejowych społeczeństw Kujaw z innymi ludami Europy. Inowrocław: Urząd Miejski w Inowrocławiu, 81-90.

Domańska L. 2002. Rola krzemienia świeciechowskiego w gospodarce surowcowej neolitycznych społeczności Kujaw. In B. Matraszek and S. Sałaciński (eds), Krzemień świeciechowski w pradziejach (= Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach 4). Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 147-154.

Dzieduszycka-Machnikowa A. and Lech J. 1976. Neolityczne zespoły pracowniane z kopalni krzemienia w Sąspowie. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Dzieńkowski T. 2018. Early Medieval settlement in the area of the mouth of the Huczwa river to the Bug river in the light of surface surveys and research excavations, as well as stray finds. In M. Wołoszyn (ed.), The early medieval settlement complex at Gródek upon the Bug River in the light of results from past research (1952-1955). Material evidence / Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Gródku nad Bugiem w świetle wyników badań dawnych (1952-1955). Podstawy źródłowe (= U źródeł Europy Środkowo-Wschodniej / Frühzeit Ostmitteleuropas 4). Kraków, Leipzig, Rzeszów, Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Leibniz-Institut fur Geschichte und Kultur des ostlichen Europa, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 75-138.

Gawryjołek-Szeliga K. 2009. Materiały kultur naddunajskich ze stanowiska 28 w Świerszczowie, pow. Hrubieszów. Lublin (typescript of M.A. thesis stored in Institute of Archaeology of MCSU in Lublin).

Gawryjołek-Szeliga K. and Szeliga M. 2012. Kultura ceramiki wstęgowej rytej. In K. Gawryjołek-Szeliga, Ł. Pawłowski and M. Szeliga (eds), Dokumentacja końcowa z ratowniczych badań archeologicznych stanowiska nr 6 w Bogucinie, gm. Garbów, powiat Lublin, województwo lubelskie wykonywanych w związku z realizacją drogi ekspresowej S17 na odcinku Kurów – Lublin – Piaski – od węzła „Sielce” do węzła „Bogucin”. 1. Okres pradziejowy. Lublin, 33-73 (typescript stored in Provincial Heritage Monuments Protection Office in Lublin).

Gawryjołek-Szeliga K., Szeliga M. and Matyaszewski M. 2013. Dokumentacja końcowa z ratowniczych badań archeologicznych stanowiska nr 5 w Hrubieszowie na obszarze 87-94, gm. Hrubieszów, pow. hrubieszowski wykonywanych w związku z realizacją obwodnicy miasta Hrubieszów w ciągu drogi krajowej nr 74 – Janów Lubelski – granica państwa. Lublin (typescript stored in Provincial Heritage Monuments Protection Office in Zamość).

Gawrysiak L. 2004. Mapa. Województwo lubelskie. Lublin: Polskie Towarzystwo Geograficzne.

Gajewski L., Gurba J. and Kutyłowska I. 1975. Puławy-Włostowice. Stanowisko 1. Informator Archeologiczny. Badania rok 1974, 142-143.

Głosik J. 1959-1960. Archeologiczne badania powierzchniowe przeprowadzone w roku 1956 nad Bugiem w okolicy Hrubieszowa. Wiadomości Archeologiczne 26/3-4, 320-322.

Głosik J. and Gurba J. 1963. Ogólne wyniki prac archeologicznych w Strzyżowie, pow. Hrubieszów, w 1961 roku. Sprawozdania Archeologiczne 15, 358-365.

Godłowska M. 1982. Nowohucki zespół osadniczy na tle wpływów południowych we wczesnym i środkowym neolicie Małopolski. Wiadomości Archeologiczne 47, 143-159.

Grygiel R. 2004. Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek 1. Wczesny neolit. Kultura ceramiki wstęgowej rytej. Łódź: Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi.

Gurba J. 1961. Neolithic Settlements on the Lublin Loess Upland. Annales UMCS, sectio B – Geographia, Geologia Mineralogia et Petrographia 15, 211-233.

Gurba J. 1970. Najnowsze badania nad neolitem Lubelszczyzny (przegląd badań). Rocznik Lubelski 13, 173-186.

Gurba J. 1976. Lipowiec, gm. Tyszowce, woj. zamojskie. Informator Archeologiczny. Badania rok 1975, 37.

Gurba J., Gajewski L., Hoczyk-Siwkowa S. and Kutyłowscy I. and A. 1976. Badania Zakładu Archeologii UMCS i Archeologicznego Ośrodka Badawczo-Konserwatorskiego w Lublinie w roku 1975. Rocznik Lubelski 19, 195-202.

Gurba J. and Jasiński A. 1963. Zniszczone cmentarzysko tzw. kultury ceramiki wstęgowej malowanej w Ornatowicach, pow. Hrubieszów. Wiadomości Archeologiczne 29/4, 361-362.

Gurba J. and Kutyłowski A. 1974. Puławy-Włostowice. Informator Archeologiczny. Badania rok 1973, 153-154.

Jakucs J., Bánffy E., Oross K., Voicsek V., Bronk Ramsey Ch., Dunbar E., Kromer B., Bayliss A., Hofmann D., Marshall P. and Whittle A. 2016. Between the Vinča and Linearbandkeramik Worlds: The Diversity of Practices and Identities in the 54th-53rd Centuries cal BC in Southwest Hungary and Beyond. Journal of World Prehistory 29, 267-336.

Jączek A. and Kubera M. 2018. Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku Leopoldów AZP 77-84/86-5, gm. Łęczna. In A. Zakościelna (ed.), Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2017. Streszczenia referatów XXXIV konferencji. Lublin: Instytut Archeologii UMCS, Muzeum Lubelskie w Lublinie 7.

Kabaciński J. 2010. Przemiany wytwórczości krzemieniarskiej społeczności kultur wstęgowych strefy wielkodolinnej Niżu Polskiego. Poznań: Instytut Archeologii i Etnologii PAN O/Poznań.

Kabaciński J., Sobkowiak-Tabaka I., Kasztovszky Zs., Pietrzak S., Langer J. J., Biró K. T. and Maróti B. 2015. Transcarpathian influences in the Early Neolithic of Poland. A case study of Kowalewko and Rudna Wielka sites. Acta Archaeologica Carpathica 50, 5-32.

Kaczanowska M. 1971. Krzemienne materiały kultur neolitycznych pochodzenia południowego z terenu Nowej Huty. In J. K. Kozłowski (ed.), Z badań nad krzemieniarstwem neolitycznym i neolitycznym. Kraków: Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Muzeum Archeologiczne w Krakowie, 10-24.

Kaczanowska M. 1985. Rohstoffe, Technik und Typologie der Neolithischen Feuersteinindustrien im Nordteil des Flussgebietes der Mitteldonau. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kaczanowska M. and Godłowska M. 2009. Contacts between the Eastern and Western Linear Cultures in South-Eastern Poland. In J. K. Kozłowski (ed.), Interactions between different Models of Neolithization north of the Central European agro-ecological Barrier (= Prace Komisji Prehistorii Karpat 5). Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 137-149.

Kadrow S. 1990. Osada neolityczna na stan. nr 16 w Rzeszowie na Osiedlu Piastów. Sprawozdania Archeologiczne 41, 9-76.

Kadrow S. and Zakościelna A. 2000. An Outline of the Evolution of Danubian cultures in Małopolska and western Ukraine (= Baltic-Pontic Studies 9), 187-255.

Kącki J. 1982. Podhorce, stan. 1, gm. Werbkowice, woj. zamojskie. In J. Gurba (ed.), Sprawozdanie z badań terenowych Zakładu Archeologii UMCS i Archeologicznego Ośrodka Badawczo-Konserwatorskiego w Lublinie w 1982 roku. Lublin: Zakład Archeologii – Instytut Historii UMCS w Lublinie, 4.

Kempisty E. 1962. Pierwszy grób kultury wstęgowej ceramiki rytej n Lubelszczyźnie w Gródku Nadbużnym, pow. Hrubieszów. Wiadomości Archeologiczne 28/3, 284-285.

Kokowski A. 1985. Wieniawka, stan. 6, gm. Horodło, woj. zamojskie. In J. Gurba (ed.), Sprawozdanie z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS i Archeologicznego Ośrodka Badawczo-Konserwatorskiego w Lublinie w 1985 roku. Lublin: Katedra Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 25-28.

Končelová M. 2012. The settlement structure of the Linear Pottery culture in East Bohemia – geographical patterns and cultural continuity. In R. Smolnik (ed.), Siedlungsstruktur und Kulturwandel in der Bandkeramik: Beiträge der internationalen Tagung „Neue Fragen zur Bandkeramik oder alles beim Alten?!” (= Arbeits- und Forschungberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege 25). Dresden: Landesamt für Archäologie, 190-197.

Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kotova N. S, Kovalukh M., Manko V. and Okhrimenko G. V. 2007. Pro datuvannia volinsko-poliskikh neolitichnikh pamiatok ta kulturi liniyno-strichkovoy keramiki. In G. V. Ohrimenko, N. Sklarenko, O. Kalishuk, V. Tkach and O. Romanchuk (eds), Oleksandr Tsinkalovskiy praistoria Volini. Lutsk: Volinska oblasna drukarnia, 409-424.

Kozłowski J. K. 1985. The Eastern Areas of the Linear Band Pottery culture. In A. Kokowski (ed.), Memoires Archeologiques. Lublin: Katedra Archeologii UMCS, 51-70.

Kozłowski J. K., Kaczanowska M., Czekaj-Zastawny A., Rauba-Bukowska A. and Bukowski K. 2014. Early/Middle Neolithic Western (LBK) vs. Eastern (ALPC) Linear Pottery Cultures: Ceramics and Lithic Raw Materials Circulation. Acta Archaeologica Carpathica 49, 37-76.

Kruk J. 1973. Studia osadnicze nad neolitem wyżyn lessowych. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Kruk J., Milisauskas, S., Alexandrowicz, S. W. and Śnieszko, Z. 1996. Osadnictwo i zmiany środowiska naturalnego wyżyn lessowych. Studium archeologiczne i paleogeograficzne nad neolitem w dorzeczu Nidzicy. Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Kulczycka-Leciejewiczowa A. 1968. Ze studiów nad kulturą ceramiki wstęgowej rytej w Polsce. Archeologia Polski 13, 56-124.

Kulczycka-Leciejewiczowa A. 1979. Pierwsze społeczeństwa rolnicze na ziemiach polskich. Kultury kręgu naddunajskiego. In W. Hensel and T. Wiślański (eds), Prahistoria ziem polskich 2. Neolit. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 19-164.

Kulczycka-Leciejewiczowa A. 1983. O zofipolskim stylu ceramiki wstęgowej rytej w Polsce. Archeologia Polski 28, 67-97.

Kulczycka-Leciejewiczowa A. 2008. Samborzec. Studium przemian kultury ceramiki wstęgowej rytej. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Kurzawska, A. and Sobkowiak-Tabaka, I. 2020. Spondylus shells at prehistoric sites in Poland. Sprawozdania Archeologiczne 72/2, 41-66.

Lech J. 1979. Krzemieniarstwo w kulturze społeczności ceramiki wstęgowej rytej w Polsce. Próba zarysu. In W. Wojciechowski, B. Gediga and L. Leciejewicz (eds), Początki neolityzacji Polski południowo-zachodniej. Wrocław: Komisja Nauk Humanistycznych, Sekcja Archeologiczna PAN O/Wrocław, 121-136.

Lech J. 1983. Flint work of the Early Farmers. Production Trends in Central European Chipping Industries from 4500-1200 B.C. An Outline. Acta Archaeologica Carpathica 22, 5-63.

Lech J. 2003. Mining and siliceous rock supply tot he danubian early farming communities (LBK) in eastern central Europe: a second approach. In L. Burnez-Lanotte (ed.), Production and Management of Lithic Materials in the European Linearbandkeramik (= British Archaeological Reports. International Series 1200). Oxford: Archaeopress, 19-30.

Lenneis E. 1982. Die Siedlungsverteilung der Linearbandkeramik im Österreich. Archaeologia Austriaca 66, 1-19.

Liana T. and Piętka-Dąbrowska T. 1962. Sprawozdanie z badań ratowniczych przeprowadzonych w 1959 r. na stanowisku I w Werbkowicach-Kotorowie, pow. Hrubieszów. Wiadomości Archeologiczne 28/2, 142-173.

Libera J. 2016. Materiały z surowców krzemiennych i niekrzemiennych z warstwy kulturowej i obiektów. In T. Dzieńkowski (ed.), Horodysko. Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza. Badania 2004-2005. Lublin: Instytut Archeologii UMCS, 78-103.

Libera J., Dobrowolski R., Szeliga M. and Wiśniewski T. 2014. Flints in glacigenic sediments of the Chełm Hills, Eastern Poland. Prehistory and geology. Sprawozdania Archeologiczne 66, 57-82.

Lis P. 1992. Archeologiczne badania ratownicze na wielokulturowym stanowisku Puławy-Włostowice 4. Puławy: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Muzeum Regionalne w Puławach.

Lis P. 1997. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku 3 w Puławach-Włostowicach w 1996 roku. Archeologia Polski Środkowowschodniej 2, 127-135.

Małecka-Kukawka J. 2008. O mezolicie, neolicie i krzemieniu czekoladowym. In W. Borkowski, J. Libera, B. Sałacińska and S. Sałaciński (eds), Krzemień czekoladowy w pradziejach (= Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach 7). Warszawa, Lublin: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Instytut Archeologii UMCS, 185-202.

Mateiciucová I. 2008. Talking Stones: The Chipped Stone Industry In Lower Austria and Moravia and the Beginnings of the Neolithic in Central Europe (LBK), 5700-4900 BC. Brno: Masaryk University.

Matyaszewski M. and Miliszkiewicz G. 1978. Puławy-Włostowice stan. 2. Informator Archeologiczny. Badania rok 1977, 139.

Michalczyk Z. and Wilgat T. 2008. Wody. In R. Turski, S. Uziak and S. Zawadzki (eds), Środowisko Przyrodnicze Lubelszczyzny. Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 113-209.

Modderman, P. J. R. 1959. Die geographische Lage der bandkeramischen Siedlungen in den Niederlanden. Palaeohistoria 6-7, 1-6.

Nadachowski A. and Wolsan N. 1999. Szczątki zwierzęce z jamy kultury ceramiki wstęgowej rytej w Świerszczowie Kolonii, stan. 28, pow. Hrubieszów. Archeologia Polski Środkowowschodniej 4, 238-239.

Niedźwiedź J. 1994. Badania ratownicze na cmentarzysku kultury łużyckiej w Gródku nad Bugiem stan. 1B, gm. Hrubieszów. In A. Urbański (ed.), Sprawozdania z badań archeologicznych w województwie zamojskim w 1993 roku. Zamość: Muzeum Okręgowe w Zamościu, 27-28.

Niedźwiedź J. and Panasiewicz W. 1994. Wyniki nadzorów archeologicznych na osadzie wielokulturowej w Hrubieszowie-Podgórzu stan. 5. In A. Urbański (ed.), Sprawozdania z badań archeologicznych w województwie zamojskim w 1993 roku. Zamość: Muzeum Okręgowe w Zamościu, 52-58.

Ohrimenko G. V. 2009. Kamiana doba na teritorii pivnichno-zakhidnoi Ukrayini (XIII-III tys. do n.e.). Lutsk: Vоlinska oblasna drukarnia.

Pavúk J. 1969. Chronologie der Želiezovce-Gruppe. Slovenská Archeológia 17/2, 269-367.

Podkowińska Z. 1959. Osada neolityczna starszej ceramiki wstęgowej rytej w Jurkowicach, pow. opatowski. Archeologia Polski 3, 7-50.

Podkowińska Z. 1960. Badania w Strzyżowie, pow. Hrubieszów, woj. Lublin, w latach 1935-1937 oraz 1939. Sprawozdania Archeologiczne 5, 39-80.

Pyzel J. 2010. Historia osadnictwa społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej na Kujawach. Gdańsk: Instytut Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Sadowski S. 2006. Opracowanie wyników archeologicznych badań powierzchniowych i sondażowych przeprowadzonych na trasie budowy drogi ekspresowej S12/S17 na odcinku węzeł „Bogucin” – węzeł „Dąbrowica”. Lublin (typescript stored in Provincial Heritage Monuments Protection Office in Lublin).

Saile T., Sedlmaier H. and Dębiec M. 2018. Šárka in Volhynia and Bavaria. On the triangular intarsia of the later bandkeramik. Archaologisches Korrespondenzblatt 48/1, 27-38.

Sielmann B. 1971. Der Einfluss der Umwelt auf die neolithische Besiedlung Südwestdeutschlands unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse am nordlichen Oberrhein. Acta Praehistorica et Archaeologica 2, 65-197.

Sielmann B. 1972. Die frühneolitische Besiedlung Mitteleuropas. In H. Schwabedissen (ed.), Die Anfänge des Neolithikums vom Orient bis Nordeuropa. Köln, Wien: Böhlau Verlag, 1-65.

Solon J., Borzyszkowski J., Bidłasik M., Richling A., Badora K., Balon J., Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., Dobrowolski R., Grzegorczyk I., Jodłowski M., Kistowski M., Kot R., Krąż P., Lechnio J., Macias A., Majchrowska A., Malinowska E., Migoń P., Myga-Piątek U., Nita J., Papińska E., Rodzik J., Strzyż M., Terpiłowski S. and Ziaja W. 2018. Physico-geographical meso-regions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. Geographia Polonica 91, 143-170. Sułowska M. 1972. Kaliszany, pow. Opole Lubelskie. Stanowisko 2. Informator Archeologiczny. Badania rok 1971, 176-177.

Szeliga M. 2014. The distribution and importance of Turonian flints from the north-eastern margin of the Holy Cross Mountains in the flint raw material economy of the earliest Danubian communities. Acta Archaeologica Carpathica 49, 77-112.

Szeliga M. 2017. The First Chronometric Markings of the Late Stage of the LPC in the Northern Foreland of the Sandomierz Upland. Analecta Archaeologica Ressoviensia 12, 431-447. DOI: 10.15584/ anarres.2017.12.25.

Szeliga M. 2018. Osadnictwo kultury ceramiki wstęgowej rytej. In B. Niezabitowska-Wiśniewska (ed.), Puławy-Włostowice. Wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny. Lublin: Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, 176-221.

Szeliga M., Dobrowolski R., Mroczek P., Chodorowski J., Pidek I. A., Makowiecki D. and Lityńska-Zając M. 2019. Environmental Conditions of Settlement of the Danubian Communities in the Northern Foreland of the Sandomierz Upland. Archaeologia Polona 57, 213-231.

Szeliga M., Dobrowolski R., Mroczek P., Chodorowski J., Furmanek M., Pidek I. A., Lityńska-Zając M., Makowiecki D., Gawryjołek-Szeliga K., Bartmiński P., Siłuch M. and Demczuk P. 2020. Early agricultural colonisation of peripheral areas of loess uplands: new data from Sandomierz Upland, Poland. Antiquity 94(377): e28, 1-8. DOI: 10.15184/aqy.2020.134.

Szeliga M. and Gawryjołek-Szeliga K. 2021. The Earliest Phase of the LBK in the Lublin region: New Evidence from the Hrubieszów Basin. Sprawozdania Archeologiczne 73/1, 269-301.

Szeliga M., Hyrchała A. and Piątkowska-Małecka J. 2017. Relikty osadnictwa wczesnoneolitycznego na stanowisku nr 12 w Hrubieszowie (Sławęcin Kolonia). In A. Zakościelna (ed.), Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2016 (= Streszczenia referatów XXXIII konferencji). Lublin: Instytut Archeologii UMCS, Muzeum Lubelskie w Lublinie, 8-9.

Szeliga M. and Zakościelna A. 2019. Transcarpathian intercultural relationships of the LBK communities from the Sandomierz settlement cluster in the light of new findings. Sprawozdania Archeologiczne 71, 167-195.

Turski R., Uziak S. and Zawadzki S. 2008. Gleby. In R. Turski, S. Uziak and S. Zawadzki (eds), Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny. Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 211-315.

Uzarowiczowa A. 1964. Wyniki badań we wsi Gródek Nadbużny, pow. Hrubieszów, w 1961 roku. Wiadomości Archeologiczne 30/3-4, 429-460.

Zakościelna A. 1981. Materiały krzemienne tzw. kultur południowych z Lubelszczyzny. Annales UMCS. Sectio F 35/36, 1-23.

Zakościelna A. 1988a. Wielokulturowe stanowisko 28 w Świerszczowie Kolonii, gm. Hrubieszów. In J. Gurba (ed.), Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1988 roku. Lublin: Katedra Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 6-11.

Zakościelna A. 1988b. Wielokulturowe stanowisko nr 28 w Świerszczowie Kolonii w świetle pierwszego sezonu badań. In Sprawozdania z badań terenowych w województwie zamojskim w 1988 roku. Zamość: Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno-Konserwatorski w Zamościu, 27-31.

Zakościelna A. 1990. Badania ratownicze na stan. 28 w Świerszczowie Kolonii. In J. Gurba (ed.), Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1990 roku. Lublin: Katedra Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 8-10.

Zakościelna A. 2002. Wykorzystanie krzemienia świeciechowskiego przez społeczności kultur naddunajskich na Wyżynie Lubelskiej. In B. Matraszek and S. Sałaciński (eds), Krzemień świeciechowski w pradziejach (= Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach 4). Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 111-122.

Zakościelna A. 2007a. Główne nurty rozwoju młodszych kultur naddunajskich na terenie Małopolski i zachodniej Ukrainy. In L. Bakalarska (ed.), Wspólnota dziedzictwa archeologicznego ziem Ukrainy i Polski, Materiały z konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, Łańcut, 26-28 X 2005 r. Warszawa: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, 289-314.

Zakościelna A. 2007b. Południowo-wschodnia Lubelszczyzna w epoce neolitu. In E. Banasiewicz-Szykuła (ed.), Pradzieje południowo-wschodniej Lubelszczyzny. Lublin: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie, 37-60.

Zakościelna A. and Gurba J. 1991. Badania ratownicze na terenie gminy Łopiennik Górny w województwie chełmskim. In J. Gurba (ed.), Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1991. Lublin: Katedra Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 3-17.

Zakościelna A. and Gurba J. 1993. Badania wykopaliskowe w Łopienniku Dolnym na stan. 3, woj. chełmskie. In J. Gurba (ed.), Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1992 r. Lublin: Katedra Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 3-8.

Downloads

Published

2021-03-10

How to Cite

Szeliga, M. (2021). The Linear Pottery culture settlement in the upland zone between the Vistula and Bug Rivers – current state and perspectives of research. Sprawozdania Archeologiczne, 73(1). https://doi.org/10.23858/SA/73.2021.1.2590

Most read articles by the same author(s)