Early Neolithic settlers on the border of the loess of Eastern Poland: new data from the Nałęczów Plateau

Authors

  • Marcin Szeliga Institute of Archaeology, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin https://orcid.org/0000-0002-5185-073X
  • Katarzyna Gawryjołek-Szeliga National Museum in Lublin

DOI:

https://doi.org/10.23858/SA/75.2023.2.3409

Keywords:

Neolithic settlement, LBK, loess border, Nałęczów Plateau, Želiezovce style

Abstract

This article is an interim presentation of the colonisation of the loess upland border of the western Lublin Region
by LBK societies. The main point of reference are materials discovered in Bogucin (Nałęczów Plateau) in 2011,
which are currently the only homogenous Early Neolithic collection from this region. The results of the research indicate that the LBK settlement on the loess borderland started at least at the end of the 6th millennium BC, in the classical stage of the Music-Note phase (NII). It clearly intensified during its latest part (NIII), which was linked with the adaptation of the early-Želiezovce ornamentation style. The obtained data confirms the existence of at least two settlement micro-regions in the discussed period. They dynamically developed through intense and far-reaching interregional contacts and exchange of goods (especially flints and flint artefacts). The initial territories of the LBK societies inhabiting the analysed loess borderland were most probably the areas of the northern foreland of the Sandomierz Upland.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Balcer B. 1983. Wytwórczość narzędzi krzemiennych w neolicie ziem Polski. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Bardeckiy A. 2012. New materials from the excavations of a multi-period settlement of Rovantsi, Hnidavska Hirka (Lutsk Raion, Volhynia Oblast) in 2010. Sprawozdania Archeologiczne 64, 343-396.

Bronicki A. 2016. Neolit: Obiekty nieruchome i zabytki ceramiczne. In T. Dzieńkowski (ed.), Horodysko. Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza. Badania 2004-2005. Lublin: Instytut Archeologii UMCS, 33-77.

Brzozowski J. 1988. Kultura ceramiki wstęgowej rytej na Lubelszczyźnie. In J. Gurba (ed.), Archeologiczne Listy 3. Lublin: Katera Archeologii UMCS, 1-7.

Budziszewski J. and Pyzel J. 2022. Take a rest and build the house: settlement of the first farming communities on the Vistula River in the Warsaw Basic region. In M. Dębiec, J. Górski, J. Müller, M. Nowak, A. Pelisiak, T. Saile and P. Włodarczak (eds), From Farmers to Heroes? Archaeological Studies in Honor of Slawomir Kadrow (= Universitätsforschung zur prähistorischen Archäologie 376). Bonn: Verlag Dr Rudolf Habelt GmbH, 121-131.

Czekaj-Zastawny A. 2008. Osadnictwo społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej w dorzeczu górnej Wisły. Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii PAN O/Kraków.

Czekaj-Zastawny A. 2014. Brzezie 17. Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (= Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce 9). Kraków: Krakowski Zespół do Badań Autostrad, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Archeologii i Etnologii PAN O/Kraków, Muzeum Archeologiczne w Krakowie.

Czekaj-Zastawny A. and Oberc T. 2021. Chronologia osady. In A. Czekaj-Zastawny, A. Rauba-Bukowska and A. Kukułka (eds), Najstarsza osada kultury ceramiki wstęgowej rytej z terenu Polski. Gwoździec stan. 2, gm. Zakliczyn. Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii PAN O/Kraków, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 313-334.

Dębiec M. 2006. Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej w Łańcucie stanowisko 3 (badania z roku 1987 i 1989). Część pierwsza – materiały. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 27, 27-63.

Dębiec M. 2014. Zwięczyca 3. Eine bandkeramische Siedlung am Wisłok. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza ZIMOWIT.

Dębiec M. 2015. Zur relativen Chronologie der Linienbandkeramik in Südostpolen. Sprawozdania Archeologiczne 67, 31-56.

Dębiec M. and Dzbyński A. 2007. Die ersten Radiokarbondatierungen aus der Siedlung der Linienbandkeramischen Kultur in Zwięczyca, gm. Boguchwała. Sprawozdania Archeologiczne 59, 53-59.

Domańska L. 1988. Recepcja małopolskich surowców krzemiennych wśród społeczeństw cyklu wstęgowego. In A. Cofta-Broniewska (ed.), Kontakty pradziejowych społeczeństw Kujaw z innymi ludami Europy. Inowrocław: Urząd Miejski w Inowrocławiu, 81-90.

Domańska L. 2002. Rola krzemienia świeciechowskiego w gospodarce surowcowej neolitycznych społeczności Kujaw. In B. Matraszek and S. Sałaciński (eds), Krzemień świeciechowski w pradziejach (= Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach 4). Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 147-154.

Domańska L. and Kabaciński J. 2010. Wczesnoneolityczne materiały krzemienne ze stanowisk Kuczkowo 1 oraz Siniarzewo 1, woj. kujawsko-pomorskie. Fontes Archaeologici Posnanienses 46, 137-181.

Furmanek M. 2010. Wczesnorolnicze społeczności dorzecza górnej i środkowej Odry i ich związki kulturowe z obszarami zakarpackimi (ok. 5500/5300 – 4600/4500 BC). In J. Gancarski (ed.), Transkarpackie kontakty kulturowe w epoce kamienia, brązu i wczesnej epoce żelaza. Krosno: Muzeum Podkarpackie w Krośnie, 175-202.

Gawryjołek-Szeliga K. 2009. Materiały kultur naddunajskich ze stanowiska 28 w Świerszczowie, pow. Hrubieszów. Lublin (typescript of M.A. thesis stored in Institute of Archaeology of MCSU in Lublin).

Gawryjołek-Szeliga K. and Szeliga M. 2012. Kultura ceramiki wstęgowej rytej. In K. Gawryjołek-Szeliga, Ł. Pawłowski and M. Szeliga (eds), Dokumentacja końcowa z ratowniczych badań archeologicznych stanowiska nr 6 w Bogucinie, gm. Garbów, powiat Lublin, województwo lubelskie wykonywanych w związku z realizacją drogi ekspresowej S17 na odcinku Kurów – Lublin – Piaski – od węzła „Sielce” do węzła „Bogucin”, Część I. Okres pradziejowy. Lublin, 33-73 (typescript stored in Provincial Heritage Monuments Protection Office in Lublin).

Gawrysiak L. 2004. Mapa. Województwo lubelskie. Lublin: Polskie Towarzystwo Geograficzne.

Godłowska M. 1991. Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej w Krakowie-Nowej Hucie na stan. 62 (Mogiła). Część I – materiały. Materiały Archeologiczne Nowej Huty 14, 7-68.

Gruszczyńska A. 1992. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na osadzie neolitycznej w Łańcucie w latach 1985-90. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1985-1990, 119-130.

Grygiel R. 2004. Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek 1. Wczesny neolit. Kultura ceramiki wstęgowej rytej. Łódź: Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi.

Kabaciński J. 2010. Przemiany wytwórczości krzemieniarskiej społeczności kultur wstęgowych strefy wielkodolinnej Niżu Polskiego. Poznań: Instytut Archeologii i Etnologii PAN O/Poznań.

Kabaciński J. 2018. Contribution to Understanding the Distribution of ‘Chocolate’ Flint on the Polish Lowlands in the Early Neolithic: Kruszyn, Site 13. Archaeologia Polona 56, 79-87. DOI: https://doi.org/10.23858/APa56.2018.006

Kaczanowska M. 1985. Rohstoffe, Technik und Typologie der Neolithischen Feuersteinindustrien im Nordteil des Flussgebietes der Mitteldonau. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kaczanowska M. and Kozłowski J. K. 1976. Studia nad surowcami krzemiennymi południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Acta Archaeologica Carpathica 16, 201-219.

Kaczanowska M., Kozłowski J. K. and Zakościelna A. 1987. Chipped Stone Industries of the Linear Band Pottery Culture Settlements in the Nowa Huta Region. Przegląd Archeologiczny 34, 93-132.

Kadrow S. 1990. Osada neolityczna na stan. nr 16 w Rzeszowie na Osiedlu Piastów. Sprawozdania Archeologiczne 41, 9-76.

Kadrow S. 1997. Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej na stanowisku 3 w Rzeszowie-Staromieściu. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 18, 5-27.

Kadrow S. 2020. Faza i styl żeliezowski kultury ceramiki wstęgowej rytej w Polsce południowowschodniej. In M. Dębiec and T. Saile (eds.), A planitiebus usque ad montes: studia archaeologica Andreae Pelisiak vitae anno sexagestimo quinto oblata. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 143-152.

Kadrow S., Posselt M., Saile T., Wąs M., Abramów J. and Golański A. 2021. Culture transformation in the Targowisko microregion. Trends of changes among Danubian farmers. Sprawozdania Archeologiczne 73/1, 153-176. DOI: https://doi.org/10.23858/SA/73.2021.1.2684

Kadrow S. and Zakościelna A. 2000. An Outline of the Evolution of Danubian cultures in Małopolska and western Ukraine. Baltic-Pontic Studies 9, 187-255.

Kącki J. 1982. Podhorce, stan. 1, gm. Werbkowice, woj. zamojskie. In J. Gurba (ed.), Sprawozdanie z badań terenowych Zakładu Archeologii UMCS i Archeologicznego Ośrodka Badawczo-Konserwatorskiego w Lublinie w 1982 roku. Lublin: Zakład Archeologii – Instytut Historii UMCS w Lublinie, 4.

Kempisty E. 1962. Pierwszy grób kultury wstęgowej ceramiki rytej n Lubelszczyźnie w Gródku Nadbużnym, pow. Hrubieszów. Wiadomości Archeologiczne 28/3, 284-285.

Kozłowski J. K. 1970. Z badań nad wytwórczością krzemieniarską w kulturze ceramiki wstęgowej rytej. In J. K. Kozłowski (ed.), Z badań nad w kulturą ceramiki wstęgowej rytej. Kraków: Polskie Towarzystwo Archeologiczne, 73-94.

Kruk J. 1973. Studia osadnicze nad neolitem wyżyn lessowych. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Kulczycka-Leciejewiczowa A. 1979. Pierwsze społeczeństwa rolnicze na ziemiach polskich. Kultury kręgu naddunajskiego. In W. Hensel and T. Wiślański (eds), Prahistoria ziem polskich 2. Neolit. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 19-164.

Kulczycka-Leciejewiczowa A. 2008. Samborzec. Studium przemian kultury ceramiki wstęgowej rytej. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN O/Wrocław.

Lech J. 1979. Krzemieniarstwo w kulturze społeczności ceramiki wstęgowej rytej w Polsce. Próba zarysu. In W. Wojciechowski, B. Gediga and L. Leciejewicz (eds), Początki neolityzacji Polski południowo-zachodniej. Wrocław: Komisja Nauk Humanistycznych, Sekcja Archeologiczna PAN O/Wrocław, 121-136.

Lech J. 1997. Materiały krzemienne z osad społeczności wczesno rolniczych w Strachowie, woj. Wrocław. In A. Kulczycka-Leciejewiczowa, Strachów. Osiedla neolitycznych rolników na Śląsku. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 229-265.

Lech J. 2003. Mining and siliceous rock supply tot he danubian early farming communities (LBK) in eastern central Europe: a second approach. In L. Burnez-Lanotte (ed.), Production and Management of Lithic Materials in the European Linearbandkeramik (= British Archaeological Reports. International Series 1200). Oxford: Archaeopress, 19-30.

Lech J. 2008. Materiały krzemienne społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej z Samborca, pow. Sandomierz. In A. Kulczycka-Leciejewiczowa, Samborzec. Studium przemian kultury ceramiki wstęgowej rytej. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN O/Wrocław, 151-204.

Małecka-Kukawka J. 2008. O mezolicie, neolicie i krzemieniu czekoladowym. In W. Borkowski, J. Libera, B. Sałacińska and S. Sałaciński (eds), Krzemień czekoladowy w pradziejach (= Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach 7). Warszawa, Lublin: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Instytut Archeologii UMCS, 185-202.

Małecka-Kukawka J. 2012. Traseologia w badaniach krzemieniarstwa najstarszych społeczności rolniczych na Niżu Polskim. Materiały krzemienne kultury ceramiki wstęgowej rytej ze stanowiska 5 w Bocieniu, gm. Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie. Acta Universitatis Nicolai Copernici Archeologia 32, 113-160. DOI: https://doi.org/10.12775/AUNC_ARCH.2012.003

Maruszczak H. 1991. Ogólna charakterystyka lessów w Polsce. In H. Maruszczak (ed.), Podstawowe profile lessów w Polsce. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1-12.

Marks L., Ber A., Gogołek W., Piotrowska K. eds. 2006. Mapa Geologiczna Polski 1: 500 000 wraz z tekstem objaśniającym, 1: 500 000. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny.

Mateiciucová I. 2008. Talking Stones: The Chipped Stone Industry in Lower Austria and Moravia and the Beginnings of the Neolithic in Central Europe (LBK), 5700-4900 BC. Brno: Masaryk University.

Matyaszewski M. 2011. Dokumentacja wstępna z ratowniczych badań archeologicznych stanowiska nr 6 (AZP 75-79/14) w m. Bogucin, gm. Garbów, pow. Lublin, woj. Lubelskie wykonywanych w związku z realizacją drogi ekspresowej S17 na odcinku Kurów-Lublin-Piaski od węzła „Siedlce” do węzła „Bogucin”, obwodnica Lublina. Lublin (typescript stored in Provincial Heritage Monuments Protection Office in Lublin).

Michalak-Ścibior J. and Taras H. 1995. Wczesnoneolityczna osada w Sandomierzu – Krukowie, stan. 20. Sprawozdania Archeologiczne 47, 69-135.

Milisauskas S. 1986. Early Neolithic settlement and society at Olszanica (= Memoirs of the Museum of Anthropology. University of Michigan 19). Ann Arbor: Regents of the University of Michigan, Museum of Anthropology.

Niedźwiedź J. and Panasiewicz W. 1994. Wyniki nadzorów archeologicznych na osadzie wielokulturowej w Hrubieszowie-Podgórzu stan. 5. In A. Urbański (ed.), Sprawozdania z badań archeologicznych w województwie zamojskim w 1993 roku. Zamość: Muzeum Okręgowe w Zamościu, 52-58.

Pavúk J. 1969. Chronologie der Želiezovce-Gruppe. Slovenská Archeológia 17/2, 269-367.

Pelisiak A. 2014. Steinfunde. In M. Dębiec, Zwięczyca 3. Eine bandkeramische Siedlung am Wisłok. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza ZIMOWIT, 110-135.

Pelisiak A. 2018. Examining Raw Material of Stone Tools. Siliceous Marl from the Eastern Part of the Polish Carpathians Re-interpreted. Archaeologia Polona 56, 191-201. DOI: https://doi.org/10.23858/APa56.2018.012

Pelisiak A. and Dębiec M. 2022. Searching for siliceous marl and chert exposures as potential zones of lithic raw material acquisition in the Early Neolithic. The case of the Dynów Foothills and the Rzeszów-Łańcut settlement region (SE Poland). In M. Dębiec, J. Górski, J. Müller, M. Nowak, A. Pelisiak, T. Saile and P. Włodarczak (eds), From farmers to heroes?: archaeological studies in honor of Slawomir Kadrow (= Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 376). Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt, 65-71.

Pyzel J. 2010. Historia osadnictwa społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej na Kujawach. Gdańsk: Instytut Archeologii UG.

Pyzel J. 2021. On the Bandkeramik on the Lower Vistula River. Sprawozdania Archeologiczne 73/1, 203-219. DOI: https://doi.org/10.23858/SA/73.2021.1.2545

Pyzel J. and Wąs M. 2018. Jurrasic-Cracow Flint in the Linear Pottery Culture in Kuyavia, Chełmno Land and the Lower Vistula Region. In. P. Valde-Nowak, K. Sobczyk, M. Nowak and J. Źrałka (eds), Multa per Gentes et Multa per Saecula. Amici magistro et collegae suo Ioanni Christopho Kozłowski dedicant. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Archeologii, 181-194. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctvndv6qh.21

Rauhut D. 1970. Materiały kultury ceramiki wstęgowej rytej ze Złotej, pow. Sandomierz. In J. K. Kozłowski (ed.), Z badań nad kulturą ceramiki wstęgowej rytej (Materiały Konferencji w Nowej Hucie dn. 22 IV 1969). Kraków: Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Oddział w Nowej Hucie, 29-36.

Reder J. and Stępniewski K. 2012. Analiza geologiczno-morfologiczno-glebowa przeprowadzona na stanowisku archeologicznym Bogucin 6, gmina Garbów, powiat Lublin, województwo lubelskie. In K. Gawryjołek-Szeliga, Ł. Pawłowski and M. Szeliga (eds), Dokumentacja końcowa z ratowniczych badań archeologicznych stanowiska nr 6 w Bogucinie, gm. Garbów, powiat Lublin, województwo lubelskie wykonywanych w związku z realizacją drogi ekspresowej S17 na odcinku Kurów – Lublin – Piaski – od węzła „Sielce” do węzła „Bogucin”, Część I. Okres pradziejowy. Lublin (typescript stored in Provincial Heritage Monuments Protection Office in Lublin).

Sadowski S. 2006. Opracowanie wyników archeologicznych badań powierzchniowych i sondażowych przeprowadzonych na trasie budowy drogi ekspresowej S12/S17 na odcinku węzeł „Bogucin” – węzeł „Dąbrowica”. Lublin (typescript stored in Provincial Heritage Monuments Protection Office in Lublin).

Saile T., Sedlmaier H. and Dębiec M. 2018. Šárka in Volhynia and Bavaria. On the triangular intarsia of the later bandkeramik. Archaologisches Korrespondenzblatt 48/1, 27-38.

Szeliga M. 2008. Kontynuacja badań wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku 6 w Tominach, pow. opatowski, w latach 2006-2007. Archeologia Polski Środkowowschodniej 10, 9-27.

Szeliga M. 2009. Znaczenie obsydianu karpackiego w gospodarce surowcowej najstarszych społeczności rolniczych na ziemiach polskich. In J. Garncarski (ed.), Surowce naturalne w Karpatach oraz ich wykorzystanie w pradziejach i wczesnym średniowieczu. Krosno: Muzeum Podkarpackie w Krośnie, 287-324.

Szeliga M. 2014. The distribution and importance of Turonian flints from the north-eastern margin of the Holy Cross Mountains in the flint raw material economy of the earliest Danubian communities. Acta Archaeologica Carpathica 49, 77-112.

Szeliga M. 2017. The First Chronometric Markings of the Late Stage of the LPC in the Northern Foreland of the Sandomierz Upland. Analecta Archaeologica Ressoviensia 12, 431-447. DOI: https://doi.org/10.15584/anarres.2017.12.25

Szeliga M. 2018a. Flint raw material economy among the earliest Danubian communities from the Sandomierz Upland area (south-central Poland). In. P. Valde-Nowak, K. Sobczyk, M. Nowak and J. Źrałka (eds), Multa per Gentes et Multa per Saecula. Amici magistro et collegae suo Ioanni Christopho Kozłowski dedicant. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Archeologii, 375-383.

Szeliga M. 2018b. Osadnictwo kultury ceramiki wstęgowej rytej. In B. Niezabitowska-Wiśniewska (ed.), Puławy-Włostowice. Wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny. Lublin: Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, 176-221.

Szeliga M. 2021. The Linear Pottery culture settlement in the upland zone between the Vistula and Bug Rivers – current state and perspectives of research. Sprawozdania Archeologiczne 73/1, 57-100. DOI: https://doi.org/10.23858/SA/73.2021.1.2590

Szeliga M., Dobrowolski R., Mroczek P., Chodorowski J., Pidek I. A., Makowiecki D. and Lityńska-Zając M. 2019. Environmental Conditions of Settlement of the Danubian Communities in the Northern Foreland of the Sandomierz Upland. Archaeologia Polona 57, 213-231. DOI: https://doi.org/10.23858/APa57.2019.015

Szeliga M., Dobrowolski R., Mroczek P., Chodorowski J., Furmanek M., Pidek I. A., Lityńska-Zając M., Makowiecki D., Gawryjołek-Szeliga K., Bartmiński P., Siłuch M. and Demczuk P. 2020. Early agricultural colonisation of peripheral areas of loess uplands: new data from Sandomierz Upland, Poland. Antiquity 94(377): e28, 1-8. https://doi.org/10.15184/aqy.2020.134 DOI: https://doi.org/10.15184/aqy.2020.134

Szeliga M. and Gawryjołek-Szeliga K. 2021. The Earliest Phase of the LBK in the Lublin region: New Evidence from the Hrubieszów Basin. Sprawozdania Archeologiczne 73/1, 269-301. DOI: https://doi.org/10.23858/SA/73.2021.1.2558

Szeliga M. and Gawryjołek-Szeliga K. 2022. An unusual anthropomorphic vessel from a Linear Pottery culture settlement in Wólka Wojnowska (southern Poland). In M. Dębiec, J. Górski, J. Müller, M. Nowak, A. Pelisiak. T. Saile and P. Włodarczak (eds), From farmers to heroes?: archaeological studies in honor of Slawomir Kadrow (= Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 376). Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt, 95-108.

Szeliga M., Mroczek P., Dobrowolski R., Chodorowski J., Lityńska-Zając M., Moskal-del Hoyo M., Pidek I. A., Makowiecki D., Furmanek M., Plak A., Barga-Więcławska J. and Zagórski P. 2023. Human activity and its palaeoenvironmental context in the foreland of the Polish loess between the Early Neolithic and the Iron Age – a case study from the border of the Sandomierz Upland and Iłża Piedmont, SE Poland. Praehistorische Zeitschrift 98/2, 450-483. DOI: https://doi.org/10.1515/pz-2023-2002

Szeliga M. and Zakościelna A. 2007. Wstępne sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku 6 w Tominach, pow. opatowski, w 2006 roku. Archeologia Polski Środkowowschodniej 9, 9-23.

Szeliga M. and Zakościelna A. 2019. Transcarpathian intercultural relationships of the LBK communities from the Sandomierz settlement cluster in the light of new findings. Sprawozdania Archeologiczne 71, 167-195. DOI: https://doi.org/10.23858/SA71.2019.007

Uzarowiczowa A. 1964. Wyniki badań we wsi Gródek Nadbużny, pow. Hrubieszów, w 1961 roku. Wiadomości Archeologiczne 30/3-4, 429-460.

Valde-Nowak P. 2009. Early farming adaptation in the Wiśnicz Foothills in the Carpathians. Settlements at Łoniowa and Żerkow. Recherches Archeologiques Nouvelle Serie 1, 15-35.

Wilczyński J. 2014a. Neolityczne materiały kamienne z wielokulturowego stanowiska 10, 11 w Targowisku, pow. wielicki. In A. Zastawny (ed.), Targowisko, stan. 10, 11. Osadnictwo z epoki kamienia (= Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce 8). Kraków: Krakowski Zespół do Badań Autostrad, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Archeologii i Etnologii PAN O/Kraków, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, 459-534.

Wilczyński J. 2014b. Krzemienny i obsydianowy inwentarz kultury ceramiki wstęgowej rytej ze stanowiska Brzezie 17, gm. Kłaj. In A. Czekaj-Zastawny (ed.), Brzezie 17. Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (= Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce 9). Kraków: Krakowski Zespół do Badań Autostrad, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Archeologii i Etnologii PAN O/Kraków, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, 499-546.

Zakościelna A. 1981. Materiały krzemienne tzw. kultur południowych z Lubelszczyzny. Annales UMCS. Sectio F 35/36, 1-23.

Zakościelna A. 1988a. Wielokulturowe stanowisko 28 w Świerszczowie Kolonii, gm. Hrubieszów. In J. Gurba (ed.), Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1988 roku. Lublin: Katedra Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 6-11.

Zakościelna A. 1988b. Wielokulturowe stanowisko nr 28 w Świerszczowie Kolonii w świetle pierwszego sezonu badań. In Sprawozdania z badań terenowych w województwie zamojskim w 1988 roku. Zamość: Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno-Konserwatorski w Zamościu, 27-31.

Zakościelna A. 2002. Wykorzystanie krzemienia świeciechowskiego przez społeczności kultur naddunajskich na Wyżynie Lubelskiej. In B. Matraszek and S. Sałaciński (eds), Krzemień świeciechowski w pradziejach (= Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach 4). Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 111-122.

Zakościelna A. and Gurba J. 1991. Badania ratownicze na terenie gminy Łopiennik Górny w województwie chełmskim. In J. Gurba (ed.), Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1991. Lublin: Katedra Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 3-17.

Downloads

Published

2023-12-31

How to Cite

Szeliga, M., & Gawryjołek-Szeliga, K. (2023). Early Neolithic settlers on the border of the loess of Eastern Poland: new data from the Nałęczów Plateau. Sprawozdania Archeologiczne, 75(2), 65–113. https://doi.org/10.23858/SA/75.2023.2.3409

Most read articles by the same author(s)