Nowe numery "Kwartalnika Historii Kultury Materialnej" - R. 68, 2020, nr 1 i nr 2 są już dostępne.

2020-10-14
Oba tegoroczne, opublikowane już numery naszego periodyku zawierają artykuły o szerokim zakresie tematycznym, chronologicznym i terytorialnym.

 Nr 1/2020

Zamieszczone tu artykuły dotyczą rozmaitych kwestii źródłoznawczych: od analizy źródeł późnośredniowiecznych – pisanych (testamentów z małopolskich miast górniczych) i archeologicznych (znalezisk ceramiki i reliktów zabudowy w Szczecinie oraz obuwia pozyskanego w Pucku); przez rozważania metodologiczne (nad możliwościami i ograniczeniami w badaniach nad testamentami mieszczan z XIII-XVIII stulecia); przez sposoby realizacji postanowień wyrażonych w aktach ostatniej woli (pozostawionych przez mieszkańców wybranych małych miast wielkopolskich); zagadnienie przemocy domowej w okresie staropolskim (na przykładzie losów jednej młodej szlachcianki); po wiadomości o popularnym środku transportu w XIX-wiecznym Wilnie (dorożkach). Numer dopełniają recenzje z publikacji wydanych w latach 2018-2020.

Nr 2/2020

Znajdujące się tu teksty dotyczą różnych aspektów badań nad testamentami i inwentarzami mienia – przede wszystkim kwestii prawnych tworzenia tych dokumentów i realizacji postanowień w nich zawartych (w wybranych miastach Królestwa Polskiego u schyłku średniowiecza, w Elblągu w XV-początku XVI w., oraz na przykładzie dokumentów reciproce w Gdańsku nowożytnym), a także zapisów dobroczynnych i na rzecz instytucji kościelnych (w miastach Wołynia w XVII w.). Pomieszczono tu także rozważania nad ekonomicznymi uwarunkowaniami działania wspólnoty zakonnej (klarysek gnieźnieńskich u schyłku XVI w.), oraz zarys kartografii miast Królestwa Polskiego (przed 1836 r.). Przybliżono także okoliczności zakupienia przez Muzeum Narodowe w Krakowie obrazu „Czwórka” J. Chełmońskiego. Znalazło się tu również wspomnienie o zmarłej w ubiegłym roku dr Marii Dąbrowskiej (1943-2019), która była pracownikiem IAE PAN, archeologiem zajmującym się okresem późnego średniowiecza i nowożytności oraz specjalistą w zakresie kaflarstwa.