Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Zgłaszany tekst nie został wcześniej nigdzie opublikowany, ani nie został skierowany do innego czasopisma do druku (lub wyjaśnienie w tej kwestii zostało przedstawione w komentarzach do redakcji).
  • Plik tekstowy przygotowany do przesłania jest w formacie dokumentu Microsoft Word.
  • Tam, gdzie było to możliwe, podano adresy URL dla prac zamieszczonych w Bibliografii.
  • Tekst jest z odstępami 1,5; przy użyciu 12-punktowej czcionki Times New Roman; nie zawiera podkreśleń (oprócz adresów URL); a wszystkie ryciny i tabele są załączone osobno (nie w tekście).
  • Tekst spełnia wymogi formalne i bibliograficzne określone w Wytycznych dla autorów.
  • Plik z tekstem artykułu został zanonimizowany na potrzeby procesu recenzji wg wskazówek zamieszczonych w Wytycznych dla autorów.

Wytyczne dla autorów

ZASADY OGÓLNE
Procedura recenzyjna, przygotowanie do druku oraz publikacja tekstów na łamach czasopisma są bezpłatne.
Autorzy, którzy zamierzają publikować teksty na łamach "Kwartalnika Historii Kultury Materialnej", są zobowiązani do zastosowania aktualnych zasad wydawniczych (wyszczególnionych poniżej).
Redakcja zastrzega sobie prawo do odsyłania tekstów autorom, którzy nie wprowadzą poniższych zasad, z prośbą o spełnienie tego wymogu.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania w tekście poprawek stylistycznych i formalnych zgodnych z zasadami języka, w którym publikowany jest artykuł, i edytorstwa.
Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji artykułu, który nie spełnia norm formalnych lub uzyskał negatywne recenzje merytoryczne.
Redakcja dopuszcza publikację w języku angielskim pod warunkiem przesłania tekstu przygotowanego bądź adjustowanego przez tłumacza.
Po zaakceptowaniu tekstu i po przekazaniu go do publikacji w konkretnym numerze czasopisma, autorzy są zobligowani do podpisania umowy wydawniczej.

Prosimy o zapoznanie się także z informacjami zamieszczonymi w częściach: Etyka publikacyjna, Polityka praw autorskich, Procedury oraz Polityka archiwizacji.

PRZESYŁANIE I FORMAT PLIKÓW
Teksty mogą być zgłaszane do publikacji wyłącznie przez niniejszą stronę internetową (platforma OJS). Zgłoszenia przesyłane przez e-mail nie będą procedowane.
W przypadku artykułów wieloautorskich wymagane jest podpisane oświadczenie o wkładzie procentowym danego autora w przygotowanie artykułu, które powinno być wgrane jako osobny plik graficzny (lub .pdf).
Tytuł, abstrakt, słowa kluczowe, tekst właściwy oraz bibliografia powinny być umieszczone w jednym pliku tekstowym.
Dostarczony tekst powinien być zapisany w formacie .doc (.docx) lub innym obsługiwanym przez Microsoft Word. Teksty zgłaszane w formacie .pdf są odrzucane.
Podpisy pod tabele i ryciny powinny być przesyłane w osobnym pliku tekstowym.
Tabele mogą zostać przesłane zbiorczo w jednym pliku, przy czym każda tabela powinna zaczynać się od nowej strony (proszę używać opcji podział sekcji/strony).
Ryciny (ilustracje, wykresy etc.) należy przesyłać w osobnych plikach, w formatach .jpg/.jpeg lub .tiff. Dopuszczalne jest przesłanie wszystkich rycin zbiorczo w postaci pliku archiwum (.zip, .rar).
Prosimy podawać tylko jedną afiliację autora wraz z tytułem/stopniem naukowym, adresem do korespondencji i mailem, a w przypadku jej braku jedynie adresy. Każdy z autorów zobowiązany jest do podania indywidualnego numeru ORCID – Open Researcher and Contributor ID (jest to warunek przyjęcia tekstu do druku). Dane te należy zamieścić w osobnym pliku tekstowym. W tym pliku można zamieścić informacje o finansowaniu badań, podziękowania itp. Zostaną one dodane do artykułu po zakończeniu procesu recenzji.

PRZYGOTOWANIE ARTYKUŁU
Teksty niekompletne, bez bibliografii, abstraktu, podpisów pod ryciny i tytułów tabel oraz niedostosowane do poniższych wytycznych, nie będą dopuszczone do dalszych etapów procesu recenzyjnego.

Ze względu na proces podwójnie ślepej recenzji autorzy mają obowiązek zadbać o anonimizację plików zawierających tekst główny, abstrakt, podpisy do tabel i rycin, tabele i ryciny – w tych elementach zgłoszenia nie mogą znaleźć się żadne dane autorów ani jakiekolwiek informacje umożliwiające ich identyfikację. Powołując się na swoje prace, autorzy nie mogą stosować sformułowań typu: 'jak pisałam w artykule....', 'mój artykuł dotyczący....' itp. Takie sformułowania, podobnie jak informacja o szczegółach finansowania badań, mogą zostać dodane po zakończeniu procesu recenzji.

Formatowanie tekstu
Dostarczony tekst powinien być zapisany czcionką Times New Roman, wielkość liter 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza, liczba znaków na stronie ok. 1800. Prosimy o nieużywanie pogrubień oraz spacji do rozmieszczania i wyrównywania tekstu.

Tytuł
Tytuł powinien być umieszczony na początku pliku z tekstem artykułu. Nie należy wyróżniać go pogrubieniem, kursywą, rozmiarem ani krojem czcionki.

Abstrakt
Do artykułów przeznaczonych do publikacji w działach „Studia i Materiały”, „Komunikaty Naukowe”, "Źródła", "Metody badawcze" i "Przegląd badań" oraz "Artykuły recenzyjne" należy dołączyć abstrakt (maksymalnie 800 znaków ze spacjami). Powinien wskazywać on cel/e tekstu, podstawę i metody analiz oraz wnioski.

Słowa kluczowe
Po abstrakcie należy umieścić od pięciu do siedmiu słów kluczowych.
Przykład:
Słowa kluczowe: Janowiec, miasto, źródła, archeologia, nowożytność
Key words: Janowiec, city, sources, archaeology, modern age

Tekst
- cytaty w języku polskim oraz w językach obcych należy ująć w cudzysłów;
- cytat w cytacie oznacza się cudzysłowem francuskim (‹‹cytat przykładowy››);
- kursywa jest stosowana dla tytułów źródeł i opracowań wydanych drukiem oraz dla pojedynczych nieprzyswojonych polszczyźnie wyrażeń, zwrotów i terminów obcojęzycznych, niebędących cytatami (np. sensu stricto, last but not least itp.);
- odsyłacze do przypisów w tekstach polskich umieszcza się przed kropką kończącą zdanie, wyłączając przypadki, w których stanowi ona część skrótu (r., w., etc., itd., itp.), lub przed przecinkiem wewnątrz zdania; w tekstach angielskich, zgodnie z zasadami tego języka, odsyłacz powinien znaleźć się po znaku przestankowym;
- w tekście należy stosować skróty konwencjonalne, takie jak: np., m.in., tj., tzn., ok., etc., r., w., itp., itd. oraz skrócone oznaczenia jednostek miar, rzędów wielkości i walut, wyłączając przypadki, w których skracane w ten sposób wyrażenia lub słowa występują na początku zdania;
- miesiące oraz dekady należy określać słownie (styczeń, luty, lata dwudzieste itd.);
- w tekstach angielskich proszę używać następującego zapisu daty DD Miesiąc RRRR (np. 15 July 1540).

Bibliografia
Na końcu tekstu należy zamieścić wykaz cytowanych źródeł i piśmiennictwa przedmiotu w porządku alfabetycznym, w działach: źródła archiwalne oraz źródła i opracowania publikowane, a w razie potrzeby także: opracowania niepublikowane. Każda pozycja wykazu stanowi rozwinięcie zapisu skróconego zastosowanego w przypisach (prosimy nie umieszczać prac i źródeł nieprzywoływanych).
Przykład:
Źródła archiwalne
AAP [Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu], AC [Acta Causarum], sygn. 143, 145.
AGAD [Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie], ASK [Archiwum Skarbu Koronnego], dział XLVI, sygn. 103d.
AP Gdańsk [Archiwum Państwowe w Gdańsku], AME [Archiwum Miasta Elbląga, 369,1], sygn. 2402, 2938.
AP Warszawa [Archiwum Państwowe w Warszawie], WTD [Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności], sygn. 459.
B. Oss. [Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu], rkps 43.
NRO [Norfolk Record Office], NRC, sygn. 7c.

Źródła i opracowania publikowane (monografie, artykuły w czasopismach, seriach wydawniczych lub pracach zbiorowych)
Akta. 1951. Akta do dziejów Polski na morzu, wyd. W. Czapliński, 7: 1632–1648, 1, Gdańsk.
Das Ausgabebuch. 1911. Das Ausgabebuch des Marienburger Hauskomturs für die Jahre 1410–1420, wyd. W. Ziesemer, Königsberg.
Długosz Jan. 1864. Liber beneficiorum Diocesis cracoviensis, wyd. A. Przeździecki, 2, Kraków.
Gumowski Marian. 1961. Dzieje mennicy toruńskiej, Toruń.
Lustracja. 1961. Lustracja województwa pomorskiego, wyd. S. Hoszowski, Gdańsk.
Radziwiłł Albrycht Stanisław. 1980. Pamiętnik o dziejach w Polsce, 1: 1632–1636, wyd. A. Przyboś, R. Żelewski, Warszawa.
Samsonowicz Henryk. 2002. Wiejskość osad miejskich w późnym średniowieczu, [w:] Civitas et villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie Środkowej, red. C. Buśko i in., Warszawa–Praha, s. 13–16.
Suchodolski Stanisław. 1997. Magia czy roztargnienie? Kilka uwag o tak zwanych drobnych znaleziskach monet, Archaeologia Historica Polona, 5, red. J. Olczak, Toruń, s. 193–201.
Wyrobisz Andrzej. 1964a. Solec nad Wisłą. Historia małopolskiego miasteczka, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 12, 1, s. 19–26.
Wyrobisz Andrzej. 1964b. Inwentarz miasta Solca z 1787 roku, Studia z dziejów rzemiosła i przemysłu, 4, red. Z. Kamieńska, Wrocław, s. 163–223.

- w przypadku publikacji książkowych w pełnych opisach bibliograficznych poza autorem i tytułem, względnie tytułem i nazwiskiem wydawcy lub redaktora tomu albo pracy zbiorowej (zawsze w mianowniku), należy podać miejsce i rok wydania;
- kolejne publikacje tego samego autora wydane w tym samym roku należy oznaczyć po roku wydania kolejnymi małymi literami alfabetu;
- wszystkie tytuły prac zbiorowych i artykułów należy pisać kursywą (poza pracami jeszcze nie opublikowanymi, np. będącymi w druku, rozprawami doktorskimi etc.);
- przed tytułem prac zbiorowych należy wstawiać [w:];
- nazwiska wydawcy (wydawców) źródła, redaktora (redaktorów) prac zbiorowych zapisywać należy po tytule lub konkretnym tomie;
- nie podaje się skrótów oznaczających tom, rocznik, zeszyt, numer, część czasopism, wydawnictw ciągłych i wydawnictw zwartych seryjnych, a także tom wydawnictw zwartych nieseryjnych (książkowych: monografii i innych); liczbę oznaczającą część tomu oddziela się przecinkiem od numeru tomu, np. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 25, 4;
- tytuły prac niepublikowanych (maszynopisów) należy ujmować w cudzysłów, podać miejsce i rok powstania oraz opatrzyć informacją o miejscu archiwizacji;
- czasopisma oznacza się cudzysłowem i nie podaje miejsca wydania;
- opis bibliograficzny artykułu w gazecie powinien zawierać: nazwisko i imię/nazwę autora, rok wydania, tytuł artykułu, tytuł gazety (wszystko w wersji oryginalnej, nieuwspółcześnionej), numer, dzień wydania, stronę/strony; w przypadku artykułu anonimowego zamiast autora podajemy pierwszy rzeczownik tytułu lub jego początek. Przykłady:
Acedański Michał. 1936. Budowa szkoły w Brzeźnicy Bychawskiej, „Lubartowiak”, 23 (1 grudnia), s. 3–4.
Uczestnik. 1939. Uroczysta konsekracja kościoła w Starościnie, „Głos Lubelski”, 143 (27 maja), s. 5.
Parafianie. 1937. Parafianie myślą o swoim Kościele, „Lubartowiak”, 24 (24 grudnia), s. 4.
- na końcu zapisu bibliograficznego stawia się kropkę.
- w przypadku publikacji w słowiańskich alfabetach cyrylickich w Bibliografii i przypisach stosujemy zapisy transliterowane zgodnie z zasadami opartymi na Polskiej Normie PN-ISO 9 obowiązującej od 1 lutego 2000 roku: Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie. Języki słowiańskie i niesłowiańskie. Nazwiska oraz nazwy geograficzne w treści tekstu głównego i przypisów, a także tabel i map winny być transkrybowane zgodnie z uchwałami Komitetu Językoznawstwa PAN z dnia 20 stycznia 1956 r., opublikowanymi w Pisowni polskiej (Wrocław 1957).
Szczegóły dostępne są na tej stronie.
Przykład:
transkrypcja: Michaił Konstantinowicz Kargier
zapis bibliograficzny:
Karger M.K. 1940.
Karger Mihail Konstantinovič. 1940. K voprosu o Kieve v VIII–IX vv., „Kratkie soobŝeniâ o dokladah i polevyh issledovaniâh Instituta istorii material′noj kul′tury AN SSSR”, 6, s. 61–66.

Przypisy
Stosować należy przypisy dolne, czcionką Times New Roman, wielkość liter 10 pkt., interlinia 1 wiersz, z wcięciem 1 tabulator;
- we wszystkich cytowaniach stosować należy zapis skrócony, odsyłający do konkretnej pozycji zamieszczonej w bibliografii;
- zapis skrócony publikacji składa się z nazwiska oraz inicjału imienia autora lub autorów, w publikacjach źródłowych lub zbiorowych z pierwszego rzeczownika tytułu, a następnie z daty wydania i cytowanych stron.
- jeśli odwołanie jest do całej pracy numery stron są pomijane
- prosimy nie stosować zapisów: tamże, tenże, ibidem, op. cit.
Przykłady:
1  Gumowski M. 1961, s. 33–42.
2  Lustracja. 1961, s. 104.
3  Lustracja. 1961, s. 52–54.
4  AAP, AC, sygn. 145, k. 11r–12v.
5  Suchodolski S. 1997, s. 197–199.
6  AGAD, ASK, dz. XLVI, sygn. 103, k.2v; AP Warszawa, WTD, sygn. 459, s. 11.
7  Akta. 1951, s. 145–159.
8  Wyrobisz A. 1964a, s. 20; Wyrobisz 1964b, s. 167.
9  B.Oss, rkps 43, k. 25r.
10 AP Gdańsk, AME, sygn. 2402, k 461r – 463r.
11 Samsonowicz H. 2002, s. 14.
12 Das Ausgabebuch. 1911, s. 171.
13  Wyrobisz A. 1964a, s. 19; Rawcliffe C. 2002a; Janowski P.J. 2022, s. 272–275; Janowski P.J. 2023.

Ryciny i tabele
Wszystkie ilustracje, tj. rysunki, mapy, fotografie, tablice, wykresy itp. traktuje się jako ryciny, przyjmując dla nich wspólną, ciągłą numerację. Winny być one zamieszczone i cytowane w tekście w kolejności od 1 do x;
- tabele należy opatrzyć odrębną numeracją, a ich tytuły zamieścić w oddzielnym pliku tekstowym;
- rycin nie należy wklejać w tekst, powinny być zapisane w osobnych plikach w formacie TIFF lub JPG. Minimalna jakość 300 dpi, wielkość dowolna (będzie dostosowywana do tekstu oraz do wymiarów szpalty);
- jeśli rycina stanowi reprodukcję z innej pracy, w podpisie należy powołać się na publikację, z której ją zaczerpnięto, stosując identyczną zasadę jej zapisu, jak przy cytowaniu pracy w tekście głównym;
- na końcu podpisu pod rycinę należy podać autora rysunku lub fotografii;
- wszystkie mapy, plany itp. należy zawsze orientować północą ku górze strony;
- podpisy pod ryciny należy zamieścić w oddzielnym pliku tekstowym, czcionką Times New Roman, wielkość liter 12 pkt., interlinia 1,5, numerowane cyframi arabskimi.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Archeologii i Etnologii PAN z siedzibą w Warszawie Al. Solidarności 105. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa – RODO czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46.WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018r poz. 1000) oraz pokrewnymi aktami prawnymi. Instytut Archeologii i Etnologii PAN dokłada wszelkich starań, aby dane były odpowiednio chronione, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.
Aby dowiedzieć się więcej na temat ochrony danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z nasza polityką prywatności.

Korzystając ze strony Instytutu Archeologii i Etnologii PAN akceptują Państwo zasady polityki prywatności.
Z administratorem (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) można kontaktować się poprzez adres e-mail director@iaepan.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Al. Solidarności 105 00-140 Warszawa).
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z IOD można się kontaktować poprzez adres e-mail: iod@iaepan.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach odnoszących się do przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
Administrator może udostępnić Państwa dane osobowe:
• na polecenie organów administracji lub sądów;
• podmiotom trzecim, które przetwarzają powierzone dane przez Administratora (np. firma obsługująca stronę internetową);
• osobom przeprowadzającym inspekcje i audyty, księgowym i prawnikom z uwzględnieniem obowiązku zachowania poufności;
• podmiotowi trzeciemu w sytuacji przekazania / sprzedaży części udziałów w spółce Administratora.
Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności na stronach, do których prowadzą odnośniki (linki) zamieszczone na stronie Czasopisma. Prosimy o zapoznawanie się z polityką prywatności odwiedzanych stron.
Zakres i cel przetwarzania danych osobowych
5.1 Kontaktują się Państwo z IAE PAN za pomocą portalu w celu założenia konta dla użytkownika związanego z procesem wydawniczym jak również odbiorcy treści opublikowanych na platformie. W ramach realizacji procesu wydawniczego czasopisma kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie, telefonicznie i przekazują nam dobrowolnie swoje dane osobowe typu: imię i nazwisko, adres e-mail, afiliację, adres do korespondencji, dane do umowy, numer telefonu i inne. Dane te są gromadzone i przetwarzane zgodnie z celem dla którego zostały nam przekazane.. Dane podawane są dobrowolnie, ale są niezbędne do realizacji określonego celu, a ich niepodanie uniemożliwi nam realizacji zadań (zamierzeń).
5.2 Podczas korzystania ze strony internetowej Czasopisma mogą być uzyskiwane następujące informacje:
5.2.1 techniczne logi w dziennikach serwera (automatycznie zapisywane logi systemowe) – anonimowe informacje typu: czas wizyty na stronie, adres URL, dane przeglądarki itp.
5.2.2 ciasteczka cookies czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika – wykorzystywane w celach gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony, prawidłowego wyświetlania się strony na komputerze, utrzymania sesji Użytkownika w serwisie (po zalogowaniu).
Każdy Użytkownik może usunąć pliki Cookies, korzystając z dostępnych funkcji w swojej przeglądarce internetowej.
Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Każdy Użytkownik ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na stronie jej producenta: Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer, Edge
Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Strony Internetowej.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację do stosowanych plików cookies.
5.2.3 Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę czasopisma. Służą nam do zapewnienia określonych usług naszym Użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych.
Wszystkie dane osobowe będą przechowywane w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN do chwili realizacji celu, dla którego zostały nam udostępnione a następnie przez czas wynikający z przepisów szczegółowych.
Instytut Archeologii i Etnologii PAN nie profiluje Państwa danych osobowych a także nie przetwarza ich w celach marketingowych.
dane osobowe nie będą przekazywane do „państwa trzeciego” bądź organizacji międzynarodowej
Instytut Archeologii i Etnologii PAN ze swojej strony dokłada wszelkich starań aby wszystkie dane były bezpieczne. Jednak Państwa działania mają także duże znaczenie. Proszę pamiętać o podstawowych zasadach bezpiecznego użytkownika:
rejestrując się na naszej platformie OJS należy zwrócić uwagę aby hasło było odpowiednio trudne do odgadnięcia, składało się z ciągu znaków i cyfr oraz małych i dużych liter;
prace na platformie OJS: proszę wykonywać tylko na zaufanych komputerach. i nie korzystać z ogólnodostępnych sieci.
należy nie zapamiętywać loginu i hasła na komputerze.
należy zachować login i hasło w tajemnicy po zakończeniu działań każdorazowo wylogować się ze strony (poprzez przycisk WYLOGUJ).
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do:
dostępu do danych , - sprostowania danych, - prawdo do bycia zapomnianym, - prawo do ograniczenia przetwarzania, - prawo do przenoszenia danych, - prawo do sprzeciwu, - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając dane osobowe, działamy niewłaściwie lub w sposób niezgodny z prawem, prosimy o informację listownie lub e-mailem.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej na stronie internetowej Czasopisma.