Polityka praw autorskich

Prawa autorskie
Instytut Archeologii i Etnologii PAN oraz Redakcja czasopisma „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” dbają o respektowanie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych autorów (więcej w: Polityce prywatności) oraz przestrzegania praw autorskich.

Polityka Open Access
Czasopismo „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” jest udostępniane na zasadach Open Access, zgodnie z licencją CC-BY wersja 4.0 Międzynarodowa (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl).
Niniejsza polityka obowiązuje od 2020 r. Artykuły opublikowane do 2019 r. udostępniane są zgodnie z licencją podaną przy artykule.

PROCEDURY
- Autor oświadcza, że zgłoszony tekst nie narusza praw autorskich oraz praw osób trzecich.

- W przypadku, gdy jest więcej niż jeden Autor artykułu, Autorzy oświadczają, że Autor korespondencyjny jest jedynym kontaktem z Redakcją w procesie redakcyjnym. Jest odpowiedzialny za komunikowanie się z pozostałymi Autorami i informowanie ich o postępach, wprowadzanych korektach oraz o ostatecznym zatwierdzeniu artykułu.

- Autor oświadcza, ze zapoznał się z polityką Open Access oraz tekstem umowy wydawniczej [formularz]. Autorzy tekstu są w szczególności zobowiązani do uprzedniego uzgodnienia udostepnienia publikacji na licencji CC-BY 4.0 ze współtwórcami publikacji (w przypadku utworów współautorskich).

- Redakcja jest zobowiązana do zachowania poufności wszelkich informacji związanych ze złożonymi do redakcji tekstami. W ramach zasad recenzowania uwzględnia się wymóg tzw. double-blind review process (Autor i recenzenci nie znają swojej tożsamości), patrz: Procedura recenzyjna.

- Po wpłynięciu artykułu do redakcji Autor otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem otrzymania tekstu.

- W ciągu 6 tygodni Redakcja podejmuje decyzję odnośnie do artykułu. Artykuł może zostać odrzucony, zaakceptowany lub zaakceptowany warunkowo, tzn. Redakcja może zasugerować poprawki i dopiero po ich uwzględnieniu artykuł może być ponownie przesłany.

- Redakcja przekazuje tekst do recenzji, a po ich otrzymaniu zostają one przekazane Autorowi.
- Autor uwzględnia lub odnosi się do uwag recenzentów. Obligatoryjne jest dostarczenie odpowiedzi na każdą uwagę recenzentów.
- Autor nanosi ewentualne poprawki wyłącznie w pliku przesłanym przez Redakcję w trybie: śledź zmiany.

- Po otrzymaniu poprawionego artykułu, jeśli wymagał on wielu gruntownych zmian i uzupełnień w stosunku do pierwotnej wersji, jest on powtórnie przesyłany recenzentowi/recenzentom. Dopiero po uzyskaniu ich akceptacji, tekst jest poddawany pracom redakcyjnym i ponownie wysłany do Autora.
Autor ma obowiązek odnieść się do każdej uwagi redakcji, szczególnie w przypadku, gdy jej nie akceptuje. Autor nanosi ewentualne poprawki wyłącznie na pliku przesłanym przez redakcję w trybie: śledź zmiany.
- Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji merytorycznej, stylistycznej i technicznej tekstów, jak również do odrzucenia artykułu, nawet przy pozytywnych recenzjach, np. w przypadku braku porozumienia z Autorem w kwestii poprawek redakcyjnych.

- Po zaakceptowaniu poprawek, Autor przekazuje plik wraz z podpisaną umową wydawniczą do Instytutu.

- Po opracowaniu redakcyjnym artykuł zostaje przekazany do składu.
- Po złożeniu Autor otrzymuje artykuł do akceptacji (w formie pliku pdf). Na tym etapie prac możliwe jest wyłącznie nanoszenie drobnych poprawek. Jeśli korekta nie zostanie zwrócona w ciągu 2 tygodni, Redakcja uznaje tę wersję artykułu za zaakceptowaną przez Autora.

- Nadesłanie artykułu do czasopisma „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” jest równoznaczne z akceptacją przez Autora przyjętej Procedury oraz Polityki Wydawniczej Wydawcy.