O czasopiśmie

„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” jest wydawany w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (dawnym Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN). To jeden z wiodących periodyków w zakresie nauk humanistycznych w Polsce, publikujący od początku swego istnienia wysokiej jakości, niejednokrotnie przełomowe artykuły w dziedzinach historia, archeologia i historii sztuki. Skierowany jest do szerokiego grona odbiorców – badaczy, muzealników, konserwatorów i rekonstruktorów.  Zamieszczane materiały obejmują znaczny zakres tematyczny i chronologiczny. Dotyczą szeroko rozumianej kultury materialnej terenu Europy Centralnej (przede wszystkim Polski i krajów ościennych) od pradziejów po wiek XX  (zob. Cele i zakres tematyczny).

KHKM jest czasopismem stanowiącym ważną i uznaną w regionie platformę naukową. Publikowane są artykuły przede wszystkim badaczy z Polski i z innych krajów Europy Centralnej, reprezentujących różne wiodące i regionalne ośrodki, placówki naukowe i muzealne.

Wszystkie artykuły naukowe ukazujące się na łamach czasopisma podlegają procesowi recenzji (double-blind peer review); więcej informacji w zakładce Sekcje. Procedura recenzyjna, przygotowanie do druku oraz publikacja tekstów na łamach czasopisma są bezpłatne.

Artykuły są publikowane w językach: polskim oraz kongresowych - głównie po angielsku.

Abstrakty: wszystkie artykuły (materiały recenzowane) opatrzone są abstraktami w języku polskim i angielskim.
Częstotliwość publikacji: w każdym roczniku publikowane są cztery numery czasopisma.

Archiwizacja: materiały publikowane w czasopismie są archiwizowane i udostępniane począwszy od rocznika 60, 2012, nr 4, również w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych.

Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN

PL ISSN:  0023-5881
e-ISSN:    2719-6496
DOI:   10.23858/KHKM

Punkty MEiN (2023): 100

ICV 2022 = 84.26

 HISTORIA CZASOPISMA

„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” ukazuje się nieprzerwanie od roku 1953. Od początku istnienia pismo ma charakter interdyscyplinarny, integrując zwłaszcza historyków, historyków sztuki, archeologów i etnologów zainteresowanych dziejami cywilizacji. Publikuje rozmaite teksty z zakresu historii kultury materialnej, oprócz podstawowych artykułów naukowych w formie obszernych opracowań i krótszych komunikatów, także edycje źródłowe, recenzje i omówienia aktualnych wydawnictw, sprawozdania i relacje z wydarzeń naukowych oraz wspomnienia - nekrologi (por. Bibliografie zawartości czasopisma z lat 1993-2012).

Bibliografie zawartości "KHKM":
Roczniki LI-LX (2003-2012)
Roczniki XLI-L (1993-2002)

Redaktorzy pisma:

1953-1968 - Aleksander Gieysztor
1969-1975 - Kazimierz Majewski
1976-1991 - Wojciech Szymański
1992-2017 - Andrzej Klonder
2017-2021 - Elżbieta Mazur
2021 - Magdalena Bis
2022- - Karol Żojdź

 

Wykazy recenzentów artykułów opublikowanych [od R. 66 (2018)]