Lista działów

Dział Recenzowane Nierecenzowane
Studia i Materiały TAK -
Komunikaty Naukowe TAK -
Źródła TAK -
Stan badań TAK -
Metody badawcze TAK -
Artykuły recenzyjne TAK -
Recenzje - TAK
Sprawozdania i Zapiski - TAK
Polemiki i Dyskusje - TAK
Kronika Naukowa - TAK
Listy do Redakcji - TAK

Studia i Materiały – to podstawowy dział pisma, zawierający obszerne artykuły naukowe zróżnicowane pod względem tematyki; to przede wszystkim opracowania syntetyczne, ale też studia na wybranymi problemami z zakresu historii kultury materialnej; o objętości ok. 10-25 stron standardowego maszynopisu (wraz z przypisami i bibliografią); treść mogą uzupełniać tabele (do 10) oraz ryciny (do 15).  

Komunikaty Naukowe – zawiera artykuły o charakterze przyczynkarskim, poświęcone zagadnieniom szczegółowym oraz nielicznym lub rzadkim zbiorom zabytków; o objętości ok. 5-10 stron standardowego maszynopisu (wraz z przypisami i bibliografią); treść mogą uzupełniać tabele (do 5) oraz ryciny (do 8).

Źródła – tu zamieszczane są edycje archiwalnych źródeł pisanych, dokumentów pojedynczych lub ich zespołów, poprzedzone wstępem – komentarzem wydawcy; o objętości 10-25 stron standardowego maszynopisu (wraz z przypisami i bibliografią); treść mogą uzupełniać tabele (do 10) i ryciny (do 5).

Przegląd badań – tu publikowane są artykuły będące przeglądem bieżących i dawnych, krajowych i zagranicznych badań prowadzonych nad wybranymi kwestiami z szeroko pojętej historii kultury materialnej wraz z ich oceną; o objętości 5-15 stron standardowego maszynopisu (wraz z przypisami i bibliografią); treść mogą uzupełniać tabele (do 5) i ryciny (do 5).

Metody badawcze – przedstawiane tu teksty zawierają opis i ocenę metod badawczych mających zastosowanie w dyscyplinach historia, archeologia i historia sztuki w kraju i zagranicą; o objętości 5-15 stron standardowego maszynopisu (wraz z przypisami i bibliografią); treść mogą uzupełniać tabele (do 5) i ryciny (do 5).

Artykuły recenzyjne – obejmuje teksty inspirowane określonym, omawianym dziełem lub publikacją, z uwagami krytycznymi i wywodami recenzenta dotyczącymi różnych kwestii wiążących się z podejmowaną tematyką; o objętości 5-15 stron standardowego maszynopisu (wraz z przypisami i bibliografią); treść mogą uzupełniać tabele (do 5) i ryciny (do 5).

Recenzje – obszerne, krytyczne omówienia najnowszych publikacji krajowych i zagranicznych dotyczących historii kultury materialnej; o objętości do 10 stron standardowego maszynopisu (wraz z przypisami i bibliografią).

Sprawozdania i Zapiski – krótkie omówienia zawartości najnowszych publikacji krajowych i zagranicznych dotyczących historii kultury materialnej; o objętości do 5 stron standardowego maszynopisu (wraz z przypisami i bibliografią).

Polemiki i Dyskusje – zawiera opracowania inicjujące dyskusje nad różnymi problemami kultury materialnej, wypowiedzi dyskusyjne wywołane zamieszczonymi w czasopiśmie tekstami, oraz odpowiedzi na recenzje i artykuły recenzyjne; o objętości do 5 stron standardowego maszynopisu (wraz z przypisami i bibliografią).

Kronika Naukowa – obejmuje sprawozdania i relacje z różnych aktualnych wydarzeń naukowych (konferencji, sesji, warsztatów) oraz placówek muzealnych i ich kolekcji w kraju i zagranicą, a także nekrologi – wspomnienia o zasłużonych badaczach – historykach, archeologach i historykach sztuki; o objętości do 5 stron standardowego maszynopisu (wraz z przypisami i bibliografią); treść mogą uzupełniać tabele (do 5) i ryciny (do 5).

Listy do Redakcji – to publikacja listów kierowanych do Redakcji „Kwartalnika Historii Kultury Materialnej”, będących reakcją/odpowiedzią na zamieszczane na łamach czasopisma artykuły i recenzje; o objętości do 5 stron standardowego maszynopisu (wraz z przypisami i bibliografią).