Dr hab. Zofia Antonina Sulgostowska, prof. IAE PAN (13.06.1944–12.02.2023)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.23858/APol68.2023.001

Słowa kluczowe:

Polska, śp. Zofia Sulgostowska, paleolit, mezolit, wspomnienia uczniów, wspomnienia współpracowników i przyjaciół

Abstrakt

Prezentowany zbiór tekstów poświęcony jest pamięci niedawno zmarłej Profesor Zofii Sulgostowskiej, wybitnej specjalistki w zakresie prahistorii starszej i środkowej epoki kamienia. Składają się nań wspomnienia uczniów, współpracowników i przyjaciół Pani Profesor, związanych głównie z dwiema naukowymi instytucjami archeologicznymi (w których Pani Profesor była zatrudniona): Państwowym Muzeum Archeologicznym (dr Wojciech Borkowski, mgr Elżbieta Ciepielewska) i Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (dr Hanna Kowalewska-Marszałek, mgr Halina Królik, prof. dr hab. Maria Dekówna, mgr Katarzyna Kerneder-Gubała, dr Dagmara H. Werra, prof. dr hab. Jacek Kabaciński, dr hab. Iwona Sobkowiak-Tabaka, obecnie profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu). Znalazły się w nim także wypowiedzi osób z innych placówek naukowych: Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (dr Małgorzata Winiarska-Kabacińska) oraz Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi (dr Dominik Kacper Płaza).

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

K e r n e d e r- G u b a ł a K. 2016, Spotkanie Naukowe „Rydno – Miejsca i Ludzie”. Jubileusz mgr Haliny Królik, „Archeologia Polski”, 61, s. 376–378.

K o b u s i e w i c z M. 2014, Dr hab. Zofia Sulgostowska, prof. IAE PAN, „Archeologia Polski”, 59, s. 7–12.

K r u k o w s k i S. W., N o w a k o w s k i A. 1976, Skam 71, Wrocław.

L i b e r a J., S a ł a c i ń s k a B., S a ł a c i ń s k i S. red. 2008, Krzemień czekoladowy w pradziejach. Materiały z konferencji w Orońsku 8–10 X 2003, Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach, 7, Warszawa–Lublin.

P a p i e r n i k P., P ł a z a D. K. 2018, Od epoki kamienia do współczesności. Badania archeologiczne w Redczu Krukowym na Kujawach, Łódź.

P ł a z a D. K. 2015, Mezolit na Kujawach, Łódź. Maszynopis pracy doktorskiej przechowywany w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi.

W ł o d a r c z a k P. red. 2019, Wilczyce, stanowisko 10. Norma i precedens w rytuale pogrzebowym małopolskiej kultury ceramiki sznurowej, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne, 9, Kraków–Niepołomice–Pękowice.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-27 — zaktualizowane 2023-12-27

Jak cytować

Kowalewska-Marszałek, H., Królik, H., Dekówna, M., Kerneder-Gubała, K., Werra, D. H., Kabaciński, J., Winiarska-Kabacińska, M., Sobkowiak-Tabaka, I., Borkowski, W., Ciepielewska, E., & Płaza, D. (2023). Dr hab. Zofia Antonina Sulgostowska, prof. IAE PAN (13.06.1944–12.02.2023). Archeologia Polski, 68, 11–39. https://doi.org/10.23858/APol68.2023.001

Numer

Dział

Artykuły okolicznościowe

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>