Cele i zakres

„Archeologia Polski” to jedno z wiodących czasopism archeologicznych w Polsce, o wieloletniej tradycji. Publikowane materiały obejmują szeroki zakres tematyczny i chronologiczny.
Tematyka i charakter publikacji: ukazujące się artykuły mają głównie charakter analityczno-syntetyczny i przekrojowy, dotycząc różnorodnych przejawów działalności człowieka w przeszłości, odkrywanych i rejestrowanych w postaci źródeł archeologicznych. To także studia na wybranymi, węższymi problemami dawnych społeczeństw. W centrum rozważań są wielorakie zagadnienia, zwłaszcza: osadnicze, środowiskowe, gospodarcze, produkcyjne, wymiany towarowo-pieniężnej, budownictwa, sztuki wojskowej, sfery duchowej, szeroko pojętej konsumpcji.
Część artykułów poświęcona jest metodyce i metodologii badań archeologicznych. Mają one na celu propagowanie nowoczesnych technik badawczych z zakresu nauk ścisłych i ich zastosowanie w lepszym poznaniu oraz interpretacji analizowanych reliktów, zabytków i zjawisk. Korzystając z możliwości, jakich dostarczają archeologii odmienne dziedziny, autorzy tych prac udowadniają celowość interdyscyplinarności badań.
Integralną częścią periodyku jest też rozbudowany dział krytyki naukowej z polemikami i dyskusjami oraz obszernymi recenzjami, zwłaszcza z literatury zagranicznej. Zawartość tomów uzupełniają: dział kronikarski oraz artykuły okolicznościowe (zob. Działy czasopisma).
Zakres chronologiczny i terytorialny: prezentowane badania dotyczą okresu od epoki kamienia po nowożytność. Zasięgiem obejmują głównie ziemie polskie, przy czym rozpatrywane są na europejskim tle porównawczym; na ogół koncentrując się na Europie Centralnej.
Celem obecnego Zespołu redakcyjnego „Archeologii Polski” jest kontynuowanie dotychczasowych wytycznych programowych w zakresie publikowania artykułów przeglądowych, reprezentujących najwyższy poziom merytoryczny. Temu służyć będzie dobór zróżnicowanej problematyki oraz tekstów dotyczących szerokiego spektrum zagadnień z różnych epok. Chcielibyśmy, by pismo umocniło swój wizerunek w środowisku naukowym jako periodyk mieszczący się w aktualnym nurcie badawczym, oraz swój prekursorski charakter, wyznaczając nowe kierunki i przedstawiając nowatorskie metody różnych dyscyplin z archeologią integralnie związanych.
Czasopismo jest skierowane przede wszystkim do archeologów, ale także do czytelników zainteresowanych archeologią i jej sposobami poszukiwania odpowiedzi na pytania kluczowe oraz szczegółowe w dziejach cywilizacji, społeczeństw i pojedynczego człowieka poprzez analizę śladów jego aktywności w wielu różnych sferach.