Działy czasopisma

Artykuły zgłaszane do "Archeologii Polski" mogą być publikowane w sześciu głównych działach czasopisma. Różnią się one zawartością, objętością tekstów, a także możliwością zamieszczenia dodatkowych materiałów i ich liczebnością. Poniżej prezentujemy ich charakterystykę.

ARTYKUŁY OKOLICZNOŚCIOWE
Teksty okazjonalne, jubileuszowe, dedykowane wybitnym archeologom, mające na celu przybliżenie ich sylwetki, dokonań i upowszechnienie dorobku. Ich częścią mogą być bibliografie badaczy.
Objętość tekstów: do ok. 8 stron standardowego maszynopisu (wraz z przypisami), czyli maksymalnie 14 500 znaków ze spacjami; ponadto Bibliografia.
Inne materiały: tabele (do 3 sztuk) oraz ryciny (do 5 sztuk).

METODY I METODOLOGIA
Teksty prezentujące możliwości poznawcze badań źródeł archeologicznych metodami z różnych dyscyplin naukowych, mające zastosowanie w kraju i za granicą, m.in.: archeometrii, archeozoologii, dendrologii, geofizyki, geologii, palinologii itd. To artykuły przedstawiające aktualne osiągnięcia z tego zakresu, zawierające opis i ocenę przydatności tych metod w archeologii.
Objętość tekstów: do ok. 16 stron standardowego maszynopisu (wraz z przypisami), czyli maksymalnie 30 000 znaków ze spacjami; ponadto Bibliografia.
Inne materiały: tabele (do 4 sztuk) i ryciny (do 8 sztuk).

STUDIA
To podstawowy dział czasopisma, zawierający obszerne artykuły naukowe. To przede wszystkim ujęcia syntetyczne, przekrojowe różnych tematów z zakresu archeologii od epoki kamienia po okres nowożytny na ziemiach polskich, przedstawiane na szerokim, europejskim tle porównawczym. Prezentacja źródeł połączona jest z ich analizą oraz wnioskami uogólniającymi. Do celów interpretacyjnych zalecane jest wykorzystanie wyników badań specjalistycznych – przyrodniczych i fizykochemicznych.
Objętość tekstów: do ok. 20 stron standardowego maszynopisu (wraz z przypisami), czyli maksymalnie 1 arkusz wydawniczy (do 40 000 znaków ze spacjami); ponadto Bibliografia.
Inne materiały: tabele (do 6 sztuk) oraz ryciny (do 10 sztuk).

DYSKUSJE I POLEMIKI
Zamieszczane tu prace mają pobudzać i włączać się w dyskusje nad rozmaitymi, bieżącymi odkryciami bądź problemami metodycznymi, metodologicznymi oraz interpretacyjnymi w archeologii. To teksty będące wypowiedziami na aktualne tematy poruszane w krajowej i zagranicznej literaturze przedmiotu, a także będące odpowiedziami na recenzje.
Objętość tekstów: do ok. 8 stron standardowego maszynopisu (wraz z przypisami), czyli maksymalnie 14 500 znaków ze spacjami; ponadto Bibliografia.
Inne materiały: tabele (do 3 sztuk) oraz ryciny (do 5 sztuk).

RECENZJE
Krytyczne omówienia nowych publikacji krajowych i zagranicznych, dotyczących szerokiego spektrum zagadnień z zakresu badań archeologicznych i odkrywanych w ich trakcie źródeł materialnych.
Objętość tekstów: do ok. 10 stron standardowego maszynopisu (wraz z przypisami), czyli maksymalnie 18 000 znaków ze spacjami; ponadto Bibliografia.
Inne materiały: w przypadku recenzji z monografii – 1 rycina (w formacie JPG lub TiFF) prezentująca okładkę publikacji.

KRONIKA
W tym dziale publikowane są sprawozdania i relacje z różnych wydarzeń naukowych odbywających się w kraju i za granicą (konferencji, sesji, warsztatów, spotkań itp.), jak również informacje o działalności rozmaitych stowarzyszeń i organizacji naukowych. Tu zamieszczane są też nekrologi, wspomnienia o zasłużonych badaczach i osobach związanych z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN.
Objętość tekstów: do 5 stron standardowego maszynopisu (wraz z przypisami), czyli maksymalnie 9000 znaków ze spacjami; ponadto Bibliografia.
Inne materiały: tabele (do 3 sztuk) i ryciny (do 5 sztuk).