Procedura recenzyjna

dla artykułów zgłoszonych do „Archeologii Polski”                                           Pobierz w formacie PDF

Procedura recenzyjna stosowana przez Redakcję „Archeologii Polski” jest zgodna z zaleceniami polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE).
Zapoznanie się autora z przyjętymi Zasadami etycznymi jest obligatoryjne. Wśród wytycznych znajdują się bowiem szczegółowe prawa i obowiązki autora, Redakcji, recenzentów oraz wydawcy.
Wszystkie artykuły zgłoszone do czasopisma są oceniane przez Zespół redakcyjny i/lub Komitet Redakcyjny.
Procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności i ma charakter dwustronnie anonimowy (double-blind review), czyli autor/autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości.
Sporządzenie recenzji powierza się specjalistom w dziedzinie, której dotyczy recenzowany manuskrypt. Artykuły są oceniane pod względem wartości naukowej (przede wszystkim oryginalności, zawartości merytorycznej, jasności wywodu), a także zgodności z profilem czasopisma oraz znaczenia dla periodyku.
Każda recenzja ma formę zestandaryzowanego formularza opracowanego przez Redakcję (zob. załącznik w formacie PDF), z miejscem na uwagi i komentarz recenzenta. Ocenie podlegają: wartość pracy (nowatorstwo, zasób źródeł), metody badawcze (wybór i wykorzystanie), analizowane materiały (zestaw i podejście), konstrukcja pracy, poprawność językowa (właściwa terminologia), a także sposób przygotowania innych elementów zgłoszenia: bibliografii i przypisów (zgodność z wytycznymi redakcyjnymi), tytułu (poprawność, adekwatność do treści), rycin i tabel (jakość i przydatność) oraz streszczenia.
Redakcja zastrzega sobie prawo do nanoszenia poprawek w artykułach – do ich adiustacji merytorycznej oraz korekty stylistycznej i technicznej.
Autor oświadcza, że zgłoszony artykuł nie narusza praw autorskich oraz praw osób trzecich.
W przypadku, gdy jest więcej niż jeden autor artykułu, autorzy oświadczają, że autor korespondencyjny jest jedynym kontaktem z Redakcją w procesie redakcyjnym. Jest on odpowiedzialny za komunikowanie się z pozostałymi autorami i informowanie ich o postępach, wprowadzanych korektach oraz o ostatecznym zatwierdzeniu artykułu (Oświadczenie, zob. załącznik w formacie PDF).
Autor oświadcza także, że zapoznał się z Polityka praw autorskich | Archeologia Polski (iaepan.pl) oraz z tekstem umowy wydawniczej (zob. załącznik w formacie PDF). Autor/autorzy artykułu są w szczególności zobowiązani do uprzedniego uzgodnienia udostępnienia publikacji na licencji CC-BY 4.0 ze współtwórcami publikacji (w przypadku utworów współautorskich).
Nadesłanie manuskryptu do czasopisma „Archeologia Polski” jest równoznaczne z akceptacją przez autora/autorów przyjętej, poniższej procedury recenzyjnej.

PRZEBIEG PROCEDURY RECENZYJNEJ
- Po wpłynięciu artykułu do Redakcji autor otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem dostarczenia materiałów.
- Oceny wstępnej, przy uwzględnieniu kryteriów formalnych, dokonuje Redakcja w ciągu 6 tygodni. Autor zostaje poinformowany o decyzji Redakcji. Na tym etapie tekst może być odrzucony, zaakceptowany, czyli przekazany do dalszych etapów procesu edytorskiego, lub zaakceptowany warunkowo, tzn. Redakcja może zasugerować poprawki techniczne; dopiero po ich wprowadzeniu manuskrypt może być ponownie przesłany i dalej procedowany.
- Artykuł w formie anonimowej wraz z formularzem oceny przekazuje się dwóm lub więcej recenzentom zewnętrznym. Recenzenci zobowiązują się, że nie wykorzystają wiedzy na temat ocenianego tekstu przed jego publikacją na łamach „Archeologii Polski”. Recenzent od momentu wysłania pytania o zgodę na przygotowanie recenzji ma 7 dni na zaakceptowanie zaproszenia, a od momentu zaakceptowania – 3 tygodnie na wykonanie recenzji.
- Po otrzymaniu recenzji Redakcja podejmuje decyzję o publikacji lub o odrzuceniu artykułu. Jednocześnie Redakcja, na podstawie opinii recenzentów i własnej, może zaproponować zmiany i poprawki w tekście. Ich wprowadzenie przez autora warunkuje ostateczną decyzję o publikacji.
- Autor uwzględnia lub odnosi się do uwag recenzentów i Redakcji. Obligatoryjne jest dostarczenie odpowiedzi na każdą z uwag, szczególnie w przypadku, gdy jej nie akceptuje.
- Autor nanosi wszystkie ewentualne poprawki wyłącznie na pliku przesłanym przez Redakcję, w wersji elektronicznej, w trybie: śledź zmiany.
- Po otrzymaniu poprawionego artykułu, jeśli wymagał on wielu zmian i uzupełnień w stosunku do wersji pierwotnej, jest on powtórnie przesyłany recenzentowi/recenzentom. Dopiero po uzyskaniu ich akceptacji, manuskrypt może być przekazany do dalszych prac redakcyjnych.
- Po wykonaniu przez autora zalecanych korekt recenzyjnych i redakcyjnych, artykuł podlega kolejnym etapom procesu edytorskiego.
- Autor przekazuje plik z korektą wraz z podpisaną umową wydawniczą do wydawcy – Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. W przypadku artykułu wieloautorskiego, każdy z autorów podpisuje odrębną umowę wydawniczą.
- Po opracowaniu redakcyjnym artykuł zostaje przekazany do składu.
- Po składzie autor otrzymuje artykuł do akceptacji (jako plik PDF). Na tym etapie prac możliwe jest wyłącznie nanoszenie drobnych poprawek, na pliku PDF. Jeśli korekta nie zostanie zwrócona w ciągu 10 dni, Redakcja uznaje tę wersję artykułu za zaakceptowaną przez autora/autorów.
- Po zakończeniu prac redakcyjnych, autor otrzymuje ostateczną wersję swojego artykułu (identyczną z wersją drukowaną) w formie elektronicznej – pliku PDF.