A typology of ‘war’ over the public space in the contemporary city.

Examples from Prague

Autor

DOI:

https://doi.org/10.23858/JUE18.2020.001

Słowa kluczowe:

współczesne miasto, przestrzeń, walka

Abstrakt

Francuski antropolog Marc Augé uważa, że współczesne miasto stoi w obliczu trzech zagrożeń: uniformizmu, ekstensji i implozji. Wspomniane zagrożenia autorka wiąże z „walką” o przestrzeń w nowoczesnym i postmodernistycznym mieście. Problem uniformizmu pojawił się w ostatnich dekadach XIX wieku, kiedy miasta zaczęły się modernizować i w ramach dążeń do stworzenia nowego typu budynku mieszkalnego, mogącego pomieścić jak największą liczbę lokatorów (tj. kamienicy czynszowej, poprzedniczki późniejszego bloku mieszkalnego), dochodziło do wyburzeń. Miasta stały się areną konfliktu pomiędzy przedsiębiorcami i orędownikami modernizacji z jednej strony, a tradycjonalistami i obrońcami zabytków – z drugiej. Mniej więcej w tym samym czasie pojawiły się pierwsze samochody, które w ciągu następnego stulecia wyraźnie zmieniły charakter miast. Te dwie „wojny” o przestrzeń publiczną osiągnęły apogeum w XX wieku. Wraz ze wzrostem gęstości zaludnienia, konsumpcji i natężenia ruchu ujawniły się sprzeczne oczekiwania, m.in. zapewnienia szybkiego przemieszczania się po mieście, dostępności mieszkań i dokonywania zakupów, a równocześnie – dobrej jakości powietrza, terenów zielonych, bezpieczeństwa, możliwości bycia razem. Po 1989 r. nastąpił gwałtowny rozwój komunikacji (turystyki), co doprowadziło do konfliktu interesów pomiędzy agencjami turystycznymi a wieloletnimi mieszkańcami, którzy zostali wypchnięci z historycznych centrów na rozrastające się peryferie, wymagające budowy nowych tras komunikacyjnych. W artykule podjęto próbę przedstawienia typologii „walki” o przestrzeń w (post) nowoczesnym mieście a jednocześnie omówiono najbardziej znane przykłady konfliktu interesów między lokalnymi politykami, deweloperami i mieszkańcami Pragi w XIX, XX i XXI wieku.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Augé M. 1999, Antropologie současných světů, Atlantis, Brno.
Bauman Z. 2008, Tekuté časy, Život ve věku nejistoty, trans. H. Šolcová, Academia, Praha.
Bečková K. 1993, Asanace – zatracovaný i obdivovaný projekt obce Pražské. Příspěvek k dějinám pražské asanace, [in:] J. Hrůza (ed.) Pražská asanace. K 100. výročí vydání asanačního zákona pro Prahu. Muzeum hlavního města Prahy, Praha, p. 35-56.
Bečková K. 2000, Sto let Klubu Za starou Prahu v sedmi kapitolách, [in:] K. Bečková (ed.), Klub Za starou Prahu 1900-2000, Klub za Starou Prahu, Praha, p. 27-87.
Bečková K. 2003, Zmizelá Praha. Dodatky I. Historický střed města, Paseka, Praha, Litomyšl.
Becher P. 1993, Ohnisko kulturněpolitických konfliktů v první republice. Spor o pražské městské divadlo 1920 a aféra pražského zvukového filmu 1930, [in]: J.E. Hoensch, D. Kováč (eds.), Ztroskotání spolužití. Češi, Němci a Slováci v první republice 1918-1939, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Praha, p. 192-199, p. 205-208.
Bohata J. 2018, Masová turistika dusí centrum. Praha 1 navrhuje zvýšit daň na alkohol, https://idnes.cz/praha/zpravy/turismus-praha-omezeni-centrum.A180831_424360, 31.08.2018.
Brandes D. 1999, Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939-1945, Prostor, Praha.
Bryant CH. 2012, Praha v černém. Nacistická vláda a český nacionalismus, Argo, Praha.
Cohen, Gary B. 1981, The Politics and Ethnic Survival. Germans in Prague 1861-1914, Princetown Univ. Pr., Princetown.
Čech J., Fojtík P., Prošek F. 1992, Pražská městská doprava, Společnost městské dopravy, Praha.
Černý F. (ed.) 1983, Dějiny českého divadla/IV, Činoherní divadlo v Československé republice a za nacistické okupace, Academia, Praha.
Erben J. (ed.) 1892, Administrační zpráva obce královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou komissií obcí sousedních Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova na rok 1890, Statistická komise král. hlavního města Prahy, Praha.
Fiala M. 2009, Václavské náměstí v proměnách času, Nakladatelství POLART – Jaroslav Polák, Praha.
Gebhart J., Kuklík J. 2004, Druhá republika 1938-1939. Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním životě, nakladatelství Ladislav Horáček – Paseka, Praha, Litomyšl.
Giddens A. 2003, Důsledky modernity, trans. K. Müller, Sociologické nakladatelství (SLON), Praha.
Giustino C. M. 1995, Kultura a moc na konci 19. století. Boj o zachování starobylého rázu Prahy, trans. P. Svobodný, „Dějiny a současnost“, Vol. 17, No. 5, p. 12-15.
Hlavsa V. 1960, Praha očima staletí, Orbis, Praha.
Hojda Z., Pokorný J. 1997, Pomníky a zapomníky, 2. vydání, Paseka, Praha, Litomyšl.
Hyzler J. 2000, Společenské iniciativy ochrany památek v 19. století jako předpoklad vzniku Klubu Za starou Prahu, [in:] K. Bečková (ed.), Klub Za starou Prahu 1900-2000, Klub za Starou Prahu, Praha, p. 23-26.
Kaplan K. 1992, Dokumenty o perzekuci a odporu, Svazek 2: Akce B – vystěhování „státně nespolehlivých osob“ z Prahy, Bratislavy a dalších měst 1952-1953. Dokumenty a seznamy, Ústav pro soudobé dějiny ČSAV, Praha.
Koeltzsch I. 2012, Geteilte Kulturen. Eine Geschichte der tschechisch-jüdisch-deutschen Beziehungen in Prag (1918-1938), Oldenbourg Verlag, München.
Kohout J., Vančura J. 1986, Praha 19. a 20. století, SNTL, Praha.
Kořalka J. 2002, Národnostní poměry v Praze na přelomu 19. a 20. století, [in:] H. Svatošová, V. Ledvinka, Město a jeho dům, Kapitoly ze stoleté historie Obecního domu hlavního města Prahy (1901-2001), Obecní dům ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy, Praha, p. 45-49.
Kraus V. (ed.) 1903, Dějiny obecní správy král. hlav. města Prahy za léta 1860-1880, Díl prvý, Léta 1860-1870, Prvý svazek, Obec královského hlavního města Prahy prací Městského archivu, Praha.
Lašťovka M., Lašťovková B., Rataj T., Ratajová J., Třikač J. 1998, Pražské spolky. Soupis pražských spolků na základě úředních evidencí z let 1895-1900, Documenta Pragensia, Monographia, Scriptorium, Praha.
Lašťovka M., Ledvinka V. et al. 1997, Pražský uličník. Encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství, 1. díl (A-N), Nakladatelství Libri, Praha.
Ledvinka V., Pešek J. 2000, Praha. Dějiny českých měst. Nakladatelství Lidové noviny, Praha.
Míka Z. (ed.) 1999, Dějiny Prahy v datech, Mladá fronta, Praha.
Mrštík V. 1897, Bestia triumphans, Nákladem Rozhledů, Praha.
Ottův slovník naučný 1903, XII. díl, Nakladatelství J. Otto, Praha.
Pasák T. 1999, Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945, Práh, Praha.
Pěkný T. 2001, Historie Židů v Čechách a na Moravě, Sefer, Praha.
Pešek J. 1999, Od aglomerace k velkoměstu. Praha a středoevropské metropole 1850-1920, Documenta Pragensia Monographia, Vol. 9, Scriptorium, Praha.
Petrův H. 2000, Právní postavení Židů v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1941), Sefer, Praha.
Poche E. 1985, Prahou krok za krokem, Panorama, Praha.
Pokorný J. 1998, VII/10 Školství, [in:] J. Láník, J. Vlk (eds.), Dějiny Prahy II. Od sloučení pražských měst v roce 1784 do současnosti. Paseka, Praha, Litomyšl, p. 250-257.
Pošusta S., Lukáčová E., Háber J., Prošek F. 1975, Od koňky k metru, Nakladatelství dopravy a spojů Praha, Praha.
Rataj J. 2003, KSČ a Československo I. (1945-1960), Vysoká škola ekonomická v Praze, Praha.
Soukupová B. 1992a, České a německé spolky v Praze v 60. až 80. letech 19. století. Soužití a kulturní výměna, [in:] Pražané jiní – druzí – cizí, Lidé města 1., Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, Praha, p. 7-28.
Soukupová B. 1992bb, Haltungen der deutsch sprechenden Prager Bevölkerung zum Deutschtum (sechziger und siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts), [in:] J. Pospíšilová, K. Altman (eds.), Leute in der Grossstadt, Ústav pro etnografii a folkloristiku Československé akademie věd v Brně, Brno, p. 57-63.
Soukupová B. 1994, Česká a německá společnost středních vrstev v Praze v realitě unitárního Československa, [in:] Společnost – postoj – konflikt, Lidé města 5, Institut základů vzdělanosti, Praha, p. 47-79.
Soukupová B. 1994-1996, Pražská společnost středních vrstev v letech 1930-1938. K perspektivám mezietnického soužití na území jednoho státu, [in:] Město a jeho kultura, Lidé města 6, Institut základů vzdělanosti, Nadace Ethnos, Praha, p. 66-92.
Soukupová B. 1999, Rakousko-Uhersko, Rakousko, Němci a Německo v Peroutkově Přítomnosti I. (do příchodu nacistů k moci v Německu roku 1933). Československá demokracie a etnické stereotypy, „Lidé města“, Vol. 1999, No. 1, p. 67-103.
Soukupová B. 2005, Velké a malé českožidovské příběhy z doby intenzivní naděje, Zing print, Bratislava.
Soukupová B. 2007, Klub za starou Prahu, památky a paměť. Reflexe starobylosti a krásy města v české společnosti koncem 19. a ve 20. století, [in:] B. Soukupová, H. Novotná, Z. Jurková, A. Stawarz, Město – identita – paměť, Zing print, Bratislava, p. 14-32.
Soukupová B. 2009a, Asanace a Velká Praha – symboly modernizace Prahy v posledním desetiletí 19. a v prvním desetiletí 20. století, [in:] P. Kladiwa, A. Zářický (eds.), Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, p. 275-292.
Soukupová B. 2009b, Father Frost Welcomes You or the Myth of New Prague as a Beautiful City in a Socialist Way, „Urban People“, Vol. 11, No. 2, p. 263-290.
Soukupová B. 2010, Václavské náměstí – proměny pražského korza v moderní době, [in:] B. Vacková, S. Ferenčuhová, L. Galčanová (eds.), Československé město včera a dnes: každodennost, reprezentace, výzkum, Pavel Mervart, Masarykova univerzita, Červený Kostelec, Brno, p. 11-47.
Soukupová B. 2011, Deklarovaná „oficiální“ identita poválečné Prahy v čase přechodu od demokracie k totalitě, [in:] O. Fejtová, V. Ledvinka, J. Pešek (eds.), Evropská velkoměsta mezi koncem války světové a války studené (1945-1989), Documenta Pragensia XXX, Archiv hlavního města Prahy, Praha, p. 375-400.
Soukupová B. 2012, Praha – tradiční česká a nová státní metropole: mýtus a identita. K roli mýtů jako součásti ideologie nového češství a českoslovenství, [in:] B. Soukupová, M. Hroch, CH. Scheu, Harald, Z. Jurková (eds.), Mýtus – „realita“ – identita. Státní a národní metropole po první světové válce, Urbánní studie, sv. 3, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha, p. 9-31.
Soukupová B. 2013, Mýty Prahy v období protektorátu Čechy a Morava a jejich významy, [in:] B. Soukupová, R. Godula-Węcławowicz (eds.), Mýtus – „realita“ – identita. Národní metropole v čase vyvlastnění, kolaborace a odporu, Urbánní studie, sv. 5, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha, p. 13-47.
Soukupová B. 2014, „Teprve komunisté uskuteční Libušino proroctví.“ Praha v mytologii reálného socialismu, [in:] B. Soukupová, D. Luther, P. Salner (eds.), Mýtus – „realita“ – identita. Socialistické metropole v zápasech o novou přítomnost a vizi šťastné budoucnosti, Urbánní studie, sv. 8, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha, p. 9-52.
Svoboda Jan E., Lukeš Z., Havlová E. 1997, Praha 1891-1918, Kapitoly o architektuře velkoměsta, Libri, Praha.
Šustek V. 2001, Josef Pfitzner a protektorátní Praha v letech 1939-1945, sv. 2, Documenta Pragensia, Monographia, Volumen 11/2, Scriptorium, Praha.
Volavková H. 2002, Zmizelá Praha 3. Židovské město pražské, nakladatelství Ladislav Horáček – Paseka, Praha, Litomyšl.

Archival sources
Archiv města Prahy (AMP), SK XXII/204, Klub Za starou Prahu.

Internet sources
Český statistický úřad 2020, Nejnovější údaje: Hl. m. Praha, https://www.czso.cz/csu/xa/1-xa?sa=X&ved=2ahUKEwjsk52r-ZTnAhVEzaQKHVwA..., 21.01.2020.
ČTK 2018, Jeden automobil na 1,5 obyvatele Prahy: Počet aut v metropoli vzrost na 1,059 milionu, https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/546736/jeden-automobil-na-1..., 04. 06. 2018.
ČTK 2019, Nájemné v Praze se za pět let zvýšilo téměř o polovinu, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/najemne-v-praze-se-za-pet-let-zvysilo-temer-o-pol..., 24. 10. 2019.
Freisler E., Kedroň R. (MF Dnes) 2000, Město chce hlavní nádraží bez prostitutek a bezdomovců, https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/město-chce-hlavni-nadrazi-bez-prostitutek-a-bezd..., 27. 11. 2000.
Mrákotová J. 2019, Prahu čeká nájezd britských rowdies, https://g.cz/prahu-ceka-najezd-britskych-rowdies-historie-extremnich-fotbalovych-nads..., 10. 10. 2019.
Nájemné 2019, Nájemné v Praze je noční můra. Platí se i 433 korun za metr, https://novinky.cz/najemne-v-praze-je-nocni-mura-plati-se-i-433-korun..., 17. 02. 2019.
Praha 2018, Praha omezí Airbnb, https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/airbnb-se-musi-prestat-vyplacet-chci-aby-byty-d..., 05. 11. 2018. STR. 3/8.
Smlsal M. 2020, Tady se neválejte. Modrý tým se snaží udržet čistý „Sherwood“ u nádraží, https://www.idnes.cz/praha/zpravy/praha-hlavni-nadrazi-bezpecnostne-informacni-tym..., 21. 1. 2020.
JUE 18/2020

Opublikowane

31.12.2020

Jak cytować

Soukupová, B. (2020). A typology of ‘war’ over the public space in the contemporary city. : Examples from Prague. Journal of Urban Ethnology, 18, 9–29. https://doi.org/10.23858/JUE18.2020.001