Przeszłość bez źródeł pisanych widziana z perspektywy archeologa

Autor

  • Zofia Sulgostowska Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa

Słowa kluczowe:

źródła archeologiczne, źródła pisane, nowe metody w archeologii

Abstrakt

Artykuł omawia źródła archeologiczne uznając za kluczowy moment pojawienie się mowy artykułowanej wśród społeczności łowców-zbieraczy oraz pisma wśród pierwszych rolników. Przytacza definicję źródła archeologicznego, m.in.: „Źródłem archeologicznym dla badania danego układu [społeczno-kulturowego] będzie […] każdy kopalny korelat tego układu – rezultat działalności człowieka lub element otoczenia pozostający w uchwytnym związku z tą działalnością – pozostający do niego, z punktu widzenia danego badania, w relacji reprezentowania. Źródłem w szerszym znaczeniu są także odwzorowania korelatów układu w postaci dokumentacji archeologicznej” . Rozważa ich różnorodność w zależności od surowca i techniki ich wykonania. Do źródeł archeologicznych zalicza również kulturę duchową społeczności pradziejowych. Podkreśla, że wielość źródeł wymaga współpracy zespołu badaczy z zakresu innych nauk, np. przyrodniczych, zwracając szczególną uwagę na rolę datowania przyrodniczego stanowisk. Stwierdza, że tylko współpraca archeologa z zespołem innych badaczy, którym postawiono precyzyjne pytania może wyjaśnić wiele zagadnień dotyczących rekonstrukcji dawnych sposobów życia. Badania wykopaliskowe powinny być poprzedzone badaniami powierzchniowymi, jak w przypadku akcji Archeologicznego Zdjęcia Polski, prowadzonej w latach siedemdziesiątych XX wieku, dzięki której zarejestrowano kilkaset tysięcy stanowisk na powierzchni. Ponieważ badania wykopaliskowe są destrukcyjne, omawia również sposoby prowadzenia nowoczesnych prac z użyciem sprzętu zapewniającego pełną ich dokumentację, która umożliwia poprawną interpretację wyników. Końcowym etapem powinna być szybka i rzetelna publikacja wydobytych źródeł wraz z ich interpretacją. W zakończeniu wymieniono szereg zagadnień wymagających dalszych badań źródłowych w dziedzinach takich jak antropogeneza, przemiany form gospodarki i rola pisma w rozwoju społeczności.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Maetzke Gabriella, Rysiewska Teresa, Tabaczyński Stanisław, Urbańczyk Przemysław. 1978. Problemy analizy opisowej stanowisk wielowarstwowych, „Archeologia Polski”, t. 23, s. 7-52

Maetzke Gabriella. 1986. Źródła archeologiczne jako odwzorowanie procesu społeczno-kulturowego, [w:] Teoria i praktyka badań archeologicznych, t. I, red. W. Hensel, G. Donato, S. Tabaczyński, Wrocław

Całowanie. 2014. Całowanie. A Final Palaeolithic and Early Mesolithic Site on an Island in the Ancient Vistula Channel, red. R. Schild, Vetera et Nova, t. 2, Warszawa

Przyszłość. 2012. Przyszłość społeczna. Próba konceptualizacji, red. S. Tabaczyński, M. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska, Poznań

Pobrania

Opublikowane

2018-01-01

Jak cytować

Sulgostowska, Z. (2018). Przeszłość bez źródeł pisanych widziana z perspektywy archeologa. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 66(2), 183–187. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/1006

Numer

Dział

Studia i materiały