Clementi pittore — działalność twórcza malarza emigracyjnego Klemensa Rodziewicza w świetle korespondencji z Józefem Ignacym Kraszewskim

Autor

DOI:

https://doi.org/10.23858/KHKM71.2023.4.003

Słowa kluczowe:

epistolografia, działalność twórcza, Klemens Rodziewicz, malarz, Józef Ignacy Kraszewski

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie działalności twórczej malarza emigracyjnego Klemensa Rodziewicza w świetle jego listów do Józefa Ignacego Kraszewskiego. Analizie poddano 137 autografów z lat 1858–1881. W analizowanej korespondencji autor poświęca wiele miejsca swojej pracy, opisom wykonywanych dzieł i stosowanych technik artystycznych, doskonalenia umiejętności. Oddzielną część stanowią fragmenty dotyczące relacji biznesowych malarza z pisarzem. Zaprezentowany materiał archiwalny pozwala zgłębić tajniki warsztatu malarza-kopisty i poznać okoliczności towarzyszące wykonywaniu oddzielnych dzieł, dlatego stanowi punkt wyjścia do szerszych badań nad sytuacją i działalnością twórczą polskich dziewiętnastowiecznych artystów emigracyjnych.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

A.K. 1858. Piszą nam z Żytomierza […], „Kronika Wiadomości Krajowych i Zagranicznych”, 67 (27 lutego/11 marca), s. 3–4.

Buszard Ludwik. 1862. Kronika sztuk pięknych, „Tygodnik Illustrowany”, 152 (23 sierpnia), s. 79–80.

Czepulis-Rastenis Ryszarda. 1989. Inteligencja nieromantyczna. Korespondenci Kraszewskiego z lat międzypowstaniowych, „Przegląd Historyczny”, 80, 3, s. 487–509.

Katalog. 1879. Katalog zbioru obrazów oraz innych przedmiotów znajdujących się w posiadaniu rodziny hrabiów Sierakowskich w Waplewie sporządzony w listopadzie 1878 roku przez Klemensa Rodziewicza z Florencyi, Poznań.

Komorowski Jarosław. 2014. Teatr szlachty wołyńskiej — Teatr Kraszewskiego. Żytomierz 1857–1859, „Volin′-Žitоmirŝina. Ìstoriko-fìlologìčnij zbìrnik z regìonal′nih problem”, 25, s. 71–79.

Kozłowski Eligiusz. 1973. Generał Józef Hauke-Bosak 1834–1871, Warszawa.

Krasiński Zygmunt. 1970. Listy do Adama Sołtana, wyd. Z. Sudolski, Warszawa.

Kraszewski Józef Ignacy. 1878a. Z Florencyi, „Biesiada Literacka”, 5, 114 (24 lutego/8 marca), s. 151–152.

Kraszewski Józef Ignacy. 1878b. Z Florencyi, „Biesiada Literacka”, 5, 118 (24 marca/5 kwietnia), s. 214–215.

Kraszewski Józef Ignacy. 1977. Kartki z podróży 1858–1864, 1, 2, wyd. P. Hertz, Warszawa.

Kraszewski Józef Ignacy. 1982. Listy do rodziny 1820–1863, 1, W kraju, oprac. W. Danek, Kraków.

Kraszewski Józef Ignacy, Kronenberg Leopold. 1929. Korespondencja 1859–1876, wyd. M. Dynowska, Kraków.

Kraszewski Józef Ignacy, Lenartowicz Teofil. 1963. Korespondencja, wyd. W. Danek, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Kuniczuk-Trzcinowicz Agnieszka. 2015. „Notatki pobieżne” czy obraz miejsc dokładny? W kręgu Kartek z podróży Józefa Ignacego Kraszewskiego, [w:] Kraszewski i nowożytność. Studia, red. A. Janicka, K. Czajkowski, Ł. Zabielski, Białystok, s. 93–103.

Nitka Maria. 2014. Twórczość malarzy polskich w papieskim Rzymie w XIX wieku, Warszawa–Toruń.

Okraszewski Stanisław. 1858. Żytomierz i jego teatr, jest temu lat trzydzieści a teraz, „Gazeta Warszawska”, 226 (16/28 sierpnia), s. 4.

Polanowska Jolanta. 2013. Rodziewicz Klemens, [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.): malarze, rzeźbiarze, graficy, 9: Ro–Rz, red. M. Biernacka, Warszawa, s. 26–27.

Rodziewicz Henryk. 2006. Z dziejów Rodu Rodziewiczów, Szczecin.

Ruban Valentina Vasil′evna. 1984. Ukraїns′kij portretnij živopis peršої polovini ХІХ stolìttâ, Кiїv.

Ryszkowski Janusz. 2017. Kawiarniane życie Rodziewicza, „Prowincja. Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław”, 4 (30), s. 117–121.

Rzepińska Maria. 1986. Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław.

Słownik. 2003. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska-Sulkiewicz, M. Bielska-Łach, A. Manteuffel-Szarota, Warszawa.

Stupkiewicz Stanisław. 1966. Ognisko polskiego życia kulturalnego w połowie XIX wieku w Żytomierzu, „Przegląd Humanistyczny”, 10, 3 (54), s. 47–64.

Suchocka Dorota. 2005. Malarstwo polskie 1766–1945: katalog, Katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, 8, Poznań.

Sudolski Zbigniew. 2000–2001. Sołtan Adam Ludwik Michał (1792–1863), [w:] Polski słownik biograficzny, 40, red. H. Markiewicz, Warszawa–Kraków, s. 344–346.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-18

Jak cytować

Rodziewicz, B., & Koczur-Lejk, K. (2023). Clementi pittore — działalność twórcza malarza emigracyjnego Klemensa Rodziewicza w świetle korespondencji z Józefem Ignacym Kraszewskim. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 71(4), 445–463. https://doi.org/10.23858/KHKM71.2023.4.003

Numer

Dział

Studia i materiały