Daniel Gosk, Średniowieczne kapaliny z ziem polskich na tle europejskim

Autor

Słowa kluczowe:

uzbrojenie, bronioznawstwo, broń, średniowiecze -- Polska, kapalin

Abstrakt

Recenzja

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Gosk Daniel. 2014. Uzbrojenie ochronne na pieczęciach Piastów mazowieckich jako przykład ścierania się wpływów Wschodu i Zachodu, [w:] W pancerzu przez wieki. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. M. Baranowski, A. Gładysz, A. Niewiński, Oświęcim, s. 26–41.

Gosk Daniel. 2016. Średniowieczne kapaliny rusko-bizantyjskie z terenu Europy Wschodniej, „Europeistyka”, 2, s. 103–127.

Gosk Daniel. 2018. Kapalin z policzkami ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku, „Studia Zamkowe”, 5, s. 47–60.

Gosk Daniel. 2021. Ancient Brimmed Helmets as an Introduction to Medieval Kettle Hats?, „Fasciculi Archaeologiae Historicae”, 34, s. 139–152, https://doi.org/10.23858/FAH34.2021.010

Pierzak Jacek. 2005. Średniowieczne hełmy garnczkowe na ziemiach polskich na tle zachodnioeuropejskim, „Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Archeologia”, 16, Bytom.

Wskazówki. 2020. Wskazówki metodyczne do opracowania materiałów sfragistycznych w zasobie archiwów państwowych, [w:] Opracowanie materiałów sfragistycznych w archiwach, red. P. Gut, M. Hlebionek, Warszawa, s. 91–217.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-18

Jak cytować

Babij, P. (2023). Daniel Gosk, Średniowieczne kapaliny z ziem polskich na tle europejskim. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 71(4), 503–506. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3577

Numer

Dział

Recenzje