Testamenty i układy majątkowe książąt Lubartowiczów-Sanguszków. Wybór tekstów źródłowych z lat 1750–1901

Autor

DOI:

https://doi.org/10.23858/KHKM72.2024.1.008

Słowa kluczowe:

testamenty, Sanguszkowie, edycja źródłowa, historia

Abstrakt

Recenzja

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bardach Juliusz. 1974. Statuty Wielkiego Księstwa Litewskiego — pomniki prawa doby odrodzenia, „Kwartalnik Historyczny”, 81, 4, s. 750–780.

Bardach Juliusz. 1999. Statuty litewskie a prawo rzymskie, Warszawa.

Bieda Justyna, Wiśniewska-Jóźwiak Dorota. 2014. Zasady dziedziczenia ustawowego na ziemiach Królestwa Polskiego po 1826 roku, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 66, 1, s. 105–120.

Dekret. 1984. Dekret w niebieskim ferowany parlamencie. Wybór testamentów z XVII–XVIII wieku, oprac. M. Borkowska, Kraków.

Dworzaczek Włodzimierz. 1959. Genealogia, Warszawa.

Dziadzio Andrzej. 2022. Powstanie austriackiego kodeksu cywilnego ABGB i jego twórca, „Prawo i Więź”, 4 (42), s. 449–474, https://doi.org/10.36128/priw.vi42.461

Godek Sławomir. 2012. III Statut litewski w dobie porozbiorowej, Warszawa.

Godek Sławomir. 2019. O przemianach prawa krajowego po rozbiorach Rzeczypospolitej w świetle wykładu ‘Prawo polsko-litewskie’ [Ignacego Daniłowicza], „Zeszyty Prawnicze”, 19, 2, s. 7–74.

Godek Sławomir. 2021. O źródłach historyczno-prawnych do dziejów guberni zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego (do 1840 r.) — rzut oka z perspektywy habet i debet edytorstwa, [w:] Źródła z Królestwa Polskiego, Litwy i Rusi. Warsztat edytora, red. J. Sikorska-Kulesza, Warszawa, s. 9–26.

Grodziski Stanisław. 1964. Źródła prawa w Galicji w latach 1772–1848, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 16, 2, s. 175–187.

Koredczuk Józef. 2013. Zasady dziedziczenia nieruchomości według Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch w XIX wieku, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”, 6, 3, s. 259–266, https://doi.org/10.4467/20844131KS.13.015.1609

Longchamps de Bérier Franciszek. 2018. Stałość a zmienność szczegółowych regulacji prawa spadkowego Niepodległej, „Forum Prawnicze”, 3, s. 3–24.

Matuszewski Jacek, Zakrzewski Andrzej. 2014. O wydawcach i wydawaniu źródeł. Na marginesie Księgi kryminalnej miasta Krakowa z lat 1554–1625 i Księgi kryminalnej miasta Dobczyc (1699–1737) słów kilka, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 66, 1, s. 407–416.

Płaza Stanisław. 2002a. Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, 1: X–XVIII w., Kraków.

Płaza Stanisław. 2002b. Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, 2: Polska pod zaborami, Kraków.

Pośpiech Andrzej. 1992. Pułapka oczywistości. Pośmiertne spisy ruchomości szlachty wielkopolskiej z XVII wieku, Warszawa.

Testamenty. 2008. Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1631–1655, wyd. P. Klint, Poznań–Wrocław.

Testamenty. 2011a. Testamenty książąt Lubartowiczów-Sanguszków. Wybór tekstów źródłowych z lat 1750–1876, oprac. J.M. Marszalska, W. Graczyk, Kraków.

Testamenty. 2011b. Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1657–1680, wyd. P. Klint, Wrocław.

Testamenty. 2015. Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1681–1700, wyd. P. Klint, Wrocław.

Pobrania

Opublikowane

2024-06-19

Jak cytować

Wilczek-Karczewska, M. (2024). Testamenty i układy majątkowe książąt Lubartowiczów-Sanguszków. Wybór tekstów źródłowych z lat 1750–1901. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 72(1), 120–128. https://doi.org/10.23858/KHKM72.2024.1.008

Numer

Dział

Recenzje