Mapa w studiach archeologicznych - ilustracja czy argument?

Autor

Słowa kluczowe:

metodologia archeologii, źródła ikonograficzne w archeologii, mapy

Abstrakt

THE MAP IN ARCHAEOLOGICAL STUDIES —AN ILLUSTRATION OR AN ARGUMENT?

The major question discussed in this article is whether the map on which archaeological data are marked can be considered as an argument in proving theses in the field of social history. The author refers to the work of the medievalist Karol Modzelewski, Metody kartograficzne wobec spornych problemów historii społecznej wcześniejszego średniowiecza [Applying Cartographic Methods to Controversial Problems of the Social History of the Early Middle  Ages]. The article analyzes differences between the humanistic (i.e. subjective in the selection of facts) content of maps created by archaeologists/historians and independent cartographic data. It is concluded that the arguments of the humanities do not become axioms when they are marked on a map. Another topic of refl ection is the problem of the associative interaction of the map. The author suggests that maps should primarily be used to generate new questions. In regard to this it is important that the imagination of researchers is not limited by available computer programs used to create maps.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Babicz J. 2014. Kartografia tematyczna a rozwój szczegółowych nauk o Ziemi (oprac. B. Konopska), „Studia Geohistorica”, t. 2.

Dulinicz M. 1983. Niektóre aspekty zastosowania w archeologii geografi cznych metod analizy przestrzennej osadnictwa, „Kw.HKM”, R. XXXI, nr 3.

Kobyliński Z. 1981. Badania etnoarcheologiczne a nomotetyzacja archeologii, „Archeologia Polski”, t. 26.

Kołodziejski S. 1992. Średniowieczne budowle warowne w dolinie Dunajca w świetle nowszych badań, „Rocznik Sądecki”, t. 20.

Kołodziejski S. 1994. Średniowieczne rezydencje obronne możnowładztwa na terenie woje-wództwa krakowskiego, Kraków.

Kołodziejski S. 1997. Z problematyki badań średniowiecznych zamków na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, [w:] Studia z archeologii i historii, red. J. Olczak, Archaeologia Historica Polona, t. 5, Toruń.

Kowalczyk E. 1992. „Nazwy obronne” Słup, Samborza i Zawada a zagadnienie obrony stałej ziem polskich w średniowieczu, Warszawa.

Modzelewski K. 1972. Metody kartograficzne wobec spornych problemów historii społecznej wcześniejszego średniowiecza, „Kw.HKM”, R. XX, nr 3.

Sikora J., Wroniecki P. 2014. Prospekcja geofi zyczna jakointe-gralna część procesu badawczego w archeologii. Przykład mikroregionu osadniczego w Ostrowitem, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, t. 50.

Sławik Ł., Zapłata R. 2011. LIDAR w archeologii — zagadnienia wprowadzające, [w:] Digitalizacja dziedzictwa archeologicznego — wybrane zagadnienia, red. R. Zapłata, Lublin.

Urbańczyk P. 1979. O przydatności metod komputerowych dla archeologicznych badań osadniczych, „Kw.HKM”, R. XXVII, nr 2.

Pobrania

Opublikowane

2015-01-01

Jak cytować

Marciniak-Kajzer, A. (2015). Mapa w studiach archeologicznych - ilustracja czy argument?. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 63(3), 527–534. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/865

Numer

Dział

Metody badawcze