70 years of Polish research on archaeological textiles

Abstrakt

The article summarizes 70 years of Polish research on archaeological textiles. Their beginning was associated with the discoveries of textiles during the Millennium research of the 1950s and 60s. Textiles were then studied above all by A. Nahlik, but also A. Urbańska, A. Niesiołowska-Wędzka, and J. Stanclik. In the 1970s and 1980s, the author was the only researcher of archaeological textiles in Poland (ones from the Roman period, as well as from the Middle Ages and the Post-Medieval period). Since the 1990s, M. Grupa and A. Drążkowska have dealt with textiles and clothing, mainly from crypts. In the 21st century at the Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences centre in Łódź, a team for research on old textiles (J. Maik, A. Rybarczyk, J. Słomska, Ł. Antosik) was established that cooperates in the study of the structure of textiles with textile industry employees (M. Cybulska), while in the study of dyes with chemists (M. Biesaga). This enables us to fully show the human – the creator, producer, and user of textiles.

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Antosik Ł., Ginter A. (2015). XIV-wieczne wyroby włókiennicze pozyskane w trakcie badań archeologicznych na zamku w Siewierzu. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, seria archeologiczna, 20, 29-46.

Antosik Ł., Iwanowska G. (2015). Tekstylia z cmentarzyska kultury kurhanów wschodniolitewskich w Żwirblach. In: B. Kontny (ed.), Ubi tribus faucibus fluenta Vistulae fluminis ebibuntur Jerzy Okulicz-Kozaryn in memoriam. Światowit Supplement Series B: „Barbaricum”,11, 25-36.

Antosik Ł., Kurasiński T. (2018). Textile from the Early medieval cemetery in Glinno, Sieradz District. New data for the reaserch on textile production in Central Poland. Fasciculi Archaeologiae Historicae, 31, 125-133.

Antosik Ł., Maik J. (2017). Późnośredniowieczne krosna tkackie w świetle środkowoeuropejskich znalezisk archeologicznych. Archaeologia Historica Polona, 25, 285-299.

Antosik Ł., Maik J., Rybarczyk A., Słomska J., Wtorkiewicz-Marosik E. (2018). Tekstylia. In: J. Piekalski, K. Wachowski (eds.), Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu. „Wratislavia Antiqua”, 23(2), (875-905). Wrocław: Instytut Archeologii UWr. doi: 10.23734/22.18.100

Antosik Ł., Rybarczyk A. (2016). The Silk Textiles from the Medieval Town of Nysa in Poland. Fasciculi Archaeologiae

Historicae, 29, 11-16.

Antosik Ł., Siemianowska S. (2015). Wczesnośredniowieczne fragmenty tkanin z wykopu VI i VII na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Silesia Antiqua, 50, 101-115.

Antosik Ł., Słomska J. (2018). Early Medieval Weaving Looms in the Modern Territory of Poland in the Light of archaeological Finds. Fasciculi Archaeologiae Historicae, 31, 115-124.

Biesaga M., Donten M., Maik J., Wach A. (2004). Zastosowanie chromatografii cieczowej w badaniach barwników

tkanin zabytkowych. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 52(3), 331-339.

Biesaga M., Donten M., Maik J., Wach A. (2006). Acidic Hydrolysis and Extraction of Natural Dyes Present in Plants and Ancient Textiles, Chemia Analityczna, 51, 251-265.

Bogucka M. (1956). Gdańskie rzemiosło tekstylne od XVI do połowy XVII w. Wrocław: Ossolineum.

Bukowska-Gedigowa J., Gediga B. (1986). Wczesnośredniowieczny gród na Ostrówku w Opolu. Wrocław: Ossolineum.

Cnotliwy E., Leciejewicz L., Łosiński W. (1983). Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wzgórze Zamkowe. Warszawa: Instytut Historii Kultury Materialnej PAN; Ossolineum.

Cybulska M. (2009). Rekonstrukcja tkaniny z Leśna. In: K. Walenta, Leśno i mikroregion w okresie rzymskim (245-250). Chojnice: Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach.

Cybulska M. (2015). Analiza i rekonstrukcja płaszcza z obiektu 384 z cmentarzyska w Czarnówku. In: J. Andrzejowski (ed.), Czarnówko, stan. 5. Cmentarzyska z późnej starożytności na Pomorzu 1. „Monumenta Archaeologica Barbarica”, Series Gemina 5 (247- 254). Lębork-Warszawa: Muzeum w Lęborku; Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica.

Cybulska M., Florczak T. (2013). Rekonstruktion des Prachtmantels von Gronowo. In: H. Machajewski, Gronowo. Ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur in Westpommern. “Monumenta Archaeologica Barbarica” 18 (123-134). Warszawa-Szczecin-Gdańsk: Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica; Muzeum Narodowe w Szczecinie; Fundacja Na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Cybulska M., Florczak T., Maik J. (2010). Virtual reconstruction of archaeological textiles. In: E. Andersson Strand, M. Gleba, U. Mannering, Ch. Munkholt, M. Ringgaard (eds.), North European Symposium for Archaeological Textiles X, “Ancient Textiles Series” 5 (36-40). Oxford-Oakville: Oxbow Books.

Cybulska M., Kowalska-Pietrzak A., Kuberski S., Maik J., Orlińska-Mianowska E. (2011). Piętnastowieczna preteksta

z herbem Korzbok z Archikolegiaty Łęczyckiej w Tumie. In: M. Żemigała (ed.), 850 lat w służbie Bogu i ludziom. Archikolegiata Łęczycka w Tumie. Materiały z sesji naukowej w Łęczycy dnia 21 maja 2011 roku (81-90). Łęczyca-Tum: Towarzystwo Naukowe Płockie Oddział w Łęczycy, Archikolegiacka Kapituła Łęczycka w Łowiczu.

Cybulska M., Kuberski S., Maik J., Orlińska-Mianowska E. (2013). Figural Embroidery from Tum Collegiate Church: Analysis, Reconstruction and Identification. In: J. Banck-Burgess, C. Nuebold (eds.), NESAT XI. The North European Symposium for Archaeological Textiles XI, 10-13 May 2011 in Esslingen am Neckar (205-212). Rahden/Westf.: Verlag Marie Leidorf Gmbh.

Cybulska M., Maik J. (2007). Archaeological textiles – a need of new methods of analysis and reconstruction.

Fibres & Textiles in Eastern Europe, 15, (5-6) (64-65),185-189.

Cybulska M., Maik J. (2014). 2/2 Herringbone twill fabrics in Early Medieval Poland: Imports or local production?In: S. Bergerbrant, S.H. Fossøy (eds.), A Stitch in Time: Essays in Honour of Lise Bender Jørgensen. Gotarc Series A., Gothenburg Archaeological Studies, 4 (317-329). Gothenburg: Gothenburg University, Department of Historical Studies

Cybulska M., Maik J. (in print). Tekstylia z Santoka w świetle analiz specjalistycznych.

Cybulska M., Maik J., Sielski J. (2016). Textiles from the cemetery in Czermno, site 3; Tekstylia z cmentarzyska w Czermnie, stan. 3. In: M. Florek, M. Wołoszyn (eds.), The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010). Material evidence; Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010). Podstawy źródłowe (519-530). Kraków – Leipzig – Rzeszów – Warszawa: Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Leipzig; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa; Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Drążkowska A. (2004a). Dziecięca odzież grobowa z krypty kościoła NMP w Kostrzynie nad Odrą. Lubuskie

Materiały Konserwatorskie, 2, 31-39.

Drążkowska A. (2004b). Dziecięca koszulka grobowa wydobyta w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Pieraniu gm. Dąbrowa Biskupia. Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu, 9, 71-75.

Drążkowska A. (2004c). 17th-18th century clothing from children’s graves discovered in the church at Kostrzynon the Oder, Poland. In: J. Maik, Priceless Invention of Humanity – Textiles. Report from the 8th North EuropeanSymposium for Archaeological Textiles, 8-10 May 2002 in Łódź, Poland/Bericht vom 8. NordeuropäischenSymposium für Archäologische Textilien, Łódź, 8.-10. Mai 2002, Polen. “Acta ArchaeologicaLodziensia”, 50(1). (167-169). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe; Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Drążkowska A. (2005). The influence of west European fashion on the clothing of Toruń’s townsfolk. In: Pritchard, J.-P. Wild (eds.), Northern archaeological textiles, NESAT VII, textile symposium in Edinburgh, 5th-7th May 1999 (211-220). Oxford: Oxbow Books.

Drążkowska A. (2006). Dziecięca odzież grobowa z XVII i XVIII wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 54(2), 211-220.

Drążkowska A. (2007a). Children’s burial clothing from theend of 17th and the beginning of 18th century excavatedin Lublin (Poland). In: A. Rast-Eicher, R. Windler (eds.), Archäologische Textilfunde – Archaeological Textiles, NESAT IX – Nordeuropäisches Symposiumfür archäologische Textilien, Braunwald, 18.-20. Mai 2005 (166-169). Ennenda: Archeo Tex.

Drążkowska A. (2007b). Odzież dziecięca w Polsce w XVII i XVIII wieku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Drążkowska A. (2008). Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Drążkowska A. (2010a). Haberdashery elements made of metal thread : conservation problems. In: E. Andersson Strand, M. Gleba, U. Mannering, Ch. Munkholt, Ringgaard (eds.), North European Symposium for Archaeological Textiles X. “Ancient Textiles Series” 5 (52-56). Oxford-Oakville: Oxbow Books.

Drążkowska A. (2010b). Conservations of textiles excavatedfrom Polish officers’ collective graves in Katyń and Kharkiv (Russ. Kharkov). Fasciculi Archaeologiae Historicae, 23, 97-102.

Drążkowska A. (2017). Historia bielizny od XIV do końca XIX wieku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Drążkowska A., Grupa M. (2014). Kilka uwag na temat nowożytnych koronek klockowych z odzieży grobowej. In: M. Bis, W. Bis (eds.), Rzeczy i ludzie: kultura materialna w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym: studia dedykowane Marii Dąbrowskiej (325-334). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Drążkowska A., Niedźwiadek R., Matuzevičiūtė S., Grupa (2015). Odzież grobowa z badań archeologicznychz wybranych stanowisk z Polski, Ukrainy i Litwy. In:Drążkowska (ed.), Kultura funeralna elit Rzeczypospolitejod XVI do XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego: próba analizy interdyscyplinarnej(129-165). Toruń: WydawnictwoNaukowe UMK.

Dymaczewska U., Dymaczewski A. (1967). Wczesnośredniowieczny Santok. Wyniki badań wykopaliskowych we wnętrzu grodu w latach 1958-1961. Slavia Antiqua, 14, 185-241.

Geijer A. (1938). Die Textilfunde aus den Gräbern. In: Birka3, Uppsala: Kungl. Vitterhets Historie och AntikvitetsAkademien.Grupa D. (2015). Silk liturgical garments from priests’ graves,excavated in St. Nicolas parish church in Gniew.In: K. Grömer, F. Pritchard (eds.), Aspects of the Design,Production and Use of Textiles and Clothingfrom the Bronze Age to the Early Modern Era. NESATXII., The North European Symposium of ArchaeologicalTextiles 21st – 24th May 2014 in Hallstatt,Austria. “Archaeolingua Main Series” 33, (193-200).Budapest: Archaeolingua.Grupa M. (1998). Textiles from the 16th-18th century fromthe Benedictine Monastery in Lubiń, Leszno Voivodeship.In: L. Bender Jørgensen, Ch. Rinaldo (eds.),Textiles in European Archaeology, Report from the 6thNESAT Symposium, 7-11th May 1996 in Borås. GotarcSeries A, 1, (287-291). Göteborg: Göteborg University,Dept. of Archaeology.

Grupa M. (2004). Textiles from the Early Medieval cemeteryat Kałdus, Pomerania, Poland. In: J. Maik (ed.),Priceless Invention of Humanity – Textiles. Reportfrom the 8th North European Symposium for Archaeological Textiles, 8-10 May 2002 in Łódź, Poland/Berichtvom 8. Nordeuropäischen Symposium für ArchäologischeTextilien, Łódź, 8.-10. Mai 2002, Polen. “ActaArchaeologica Lodziensia”, 50(1). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe; Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Grupa M. (2005a). Ubiór mieszczan i szlachty z XVI-XVIIIwieku z kościoła p.w. Wniebowzięcia NajświętszejMarii Panny w Toruniu. Toruń: Wydawnictwo UMK.Grupa M.(2005b). Women’s robes excavated from the burialcrypt in The Holy Virgin Mary’s Church, Toruń,Poland. In: F. Pritchard, J.-P. Wild (eds.), Northernarchaeological textiles, NESAT VII, textile symposiumin Edinburgh, 5th-7th May 1999 (115-118). Oxford:Oxbow Books.

Grupa M. (2005c). Wczesnośredniowieczne tkaniny z Kałdusa.In: G. Nawrolska (ed.), XV Sesja Pomorzoznawcza:materiały z konferencji 30 listopada - 02 grudnia2005 (275-279). Elbląg: Muzeum Archeologiczno-Historyczne.

Grupa M. (2007). Konserwacja jedwabnych tkanin i rekonstrukcja szat. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznegoi Numizmatycznego, seria numizmatyczna i konserwatorska, 13, 207-218.

Grupa M. (2009a). Jedwabne wstążki z wczesnośredniowiecznegoGruczna. Pomorania Antiqua, 22, 215-221.Grupa M. (2009b). Tkaniny z krypty północnej w Kwidzynie/ Textiles from the northern crypt in Kwidzyn. In:

Grupa, T. Kozłowski (eds.), Katedra w Kwidzynie – tajemnica krypt / Kwidzyn cathedral – the mysteryof the crypts (149-174). Kwidzyn: Kwidzyńskie CentrumKultury.

Grupa. M. (2010). Liturgical vestments from excavationsin churches in Warsaw and Końskowola. Fasciculi ArchaeologiaeHistoricae, 23, 91-96.

Grupa M. (2012). Wełniane tekstylia pospólstwa i plebsugdańskiego (XIV-XVII w) i ich konserwacja. Toruń:Wydawnictwo Naukowe UMK.

Grupa M. (2018a). Tekstylia wełniane z okresu wpływówrzymskich na stanowisku Grudna, Polska. Światowit,56(1), 137-145.

Grupa M. (2018b). Wooden textile tools from MedievalPoland. Fasciculi Archaeologiae Historicae, 31,141-153 doi 10.238580FAH31.2018.012.

Gula J., Maik J. (1980). Zaopatrzenie zamku w RawieMazowieckiej w wyroby włókiennicze w końcu XIVi w XV w. Archeologia Polski, 24(2), 381-411.

Hołubowicz W. (1956). Opole w wiekach X-XII. Katowice:Wyd. Śląsk.Iwiński J. (1952). Częściowa mineralizacja tkaniny wykopaliskowejz XIII wieku (towaroznawcza ocena tkaninywykopaliskowej z XIII wieku). Studia Wczesnośredniowieczne,1, 83-84.

Jabłońska J. (2009). Tkaniny z badań archeologicznych na Wyspie Spichrzów w Gdańsku w latach 2004-2006.In: H. Paner, M. Fudziński, Z. Borcowski (ed.), Stanbadań archeologicznych miast w Polsce (201-214).Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.

Kaczmarek Z. (2010). Strój kapłana w starożytnym Rzymiew czasach Oktawiana Augusta. Studia EuropaeaGnesnensia, 1-2, 235-260.

Kaczmarek Z. (2012). O warsztatach tkackich w starożytnymRzymie słów kilka. Studia Europaea Gnesnensia,5, 183-202.

Kaczmarek Z. (2014). Roman Textiles and Barbarians –Some Observations on Textile Exchange betweenthe Roman Empire and Barbaricum. In: M. Harlow,M.L. Nosch (eds.), Greek and Roman Textiles andDress. An Interdisciplinary Anthology, “Ancient TextilesSeries” 19 (323-334) Oxford: Oxbow Books.

Kaczmarek Z. (2015). Textiles in Cultural Relations betweenRoman Empire and Barbaricum (1 st -3 rd cent.AD). Studia Europaea Gnesnensia, 11, 399-407 Kaczmarek Z. 2016. Tkactwo w relacjach kulturowych CesarstwaRzymskiego z Barbaricum (I-III wiek n.e.).Gniezno: Instytut Historii UAM w Poznaniu (WydawnictwoNaukowe CONTACT/ABC).

Kamińska J., Nahlik A. (1958). Włókiennictwo gdańskieX-XIII w., “Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis”, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe (Ossolineum).

Kaube A. (1967). Włókiennictwo wczesnośredniowiecznego Wolina (stanowisko wykopaliskowe nr 4). Materiały Zachodniopomorskie, 13, 91-142.

Kaźmierczyk J. (1966). Wrocław lewobrzeżny we wczesnym średniowieczu, 1. Wrocław-Warszawa-Kraków:Ossolineum.Klichowska M. (1964). Szczątki lnu i konopi w wykopaliskachna stanowisku 1 w Międzyrzeczu Wlkp. In:Urbańska, K. Myczkowski, M. Klichowska, Wytwórczość włókiennicza średniowiecznego Międzyrzecza(99-102). Poznań: Poznańskie TowarzystwoPrzyjaciół Nauk.

Kostrzewski J. (1954). Kiedy zjawiły się w Polsce krosnapoziome? Lud, 41(1), 667-676.

Kościński B., Paner H. (2005a). Nowe wyniki datowaniagrodu gdańskiego st. 1, (wykop I-V). In: H. Paner,Fudziński (eds.), XIV Sesja Pomorzoznawcza, 2 (11-48). Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.

Kościński B., Paner H. (2005b). Nowe wyniki datowaniagrodu gdańskiego. Stanowisko 1, wykopy I-V. In: Barnycz-Gupieniec, Planigrafia materiału zabytkowego z osady podgrodowej wczesnośredniowiecznegoGdańska (stanowisko 1) (9-12). Gdańsk: Muzeum Archeologicznew Gdańsku.

Kurasiński T., Maik J., Świętosławski W. (2010). The Useof Textiles in Arms and Armour in Medieval Poland.Textile History, 41(1), supplement, 7-16.Łaszczewska T. (1966). Pradzieje włókiennictwa. In: J. Kamińska, Turnau (eds.), Zarys historii włókiennictwa na ziemiach polskich do końca XVIII w. (21-63). Wrocław-Warszawa-Kraków: Ossolineum.Maik J. (1977). Tkaniny z okresu rzymskiego z terenu Polski.Pomorania Antiqua, 7, 77-145.

Maik J. (1979). Tkaniny wykopaliskowe z cmentarzyskaw Gronowie, woj. Koszalińskie. Materiały Zachodniopomorskie,22, 111-121.Maik J. (1982). Zum Untersuchungsstand der mittelalterlichenTextilkunde in Polen. In: L. Bender Jørgensen, Tidow (eds.), Textilsymposium Neumünster, ArchäologischeTextilfunde (209-222). Neumünster: Textilmuseum Neumünster.

Maik J. (1990). Wczesnośredniowieczne wyroby włókienniczew Wolinie. Materiały Zachodniopomorskie, 32,155-180.

Maik J. (1988a). Frühmittelalterlichen Textilwaren in Wolin.In: L. Bender Jørgensen, B. Magnus, E. Munksgaard(eds.) Archaeological Textiles, Report from the2nd NESAT-Symposium, 1-4.05.1984. „ArkeologiskeSkrifter”, 2 (162-187). København: Arkæologiske Institut,Københavns Universitet;

Maik J. (1988b). Wyroby włókiennicze na Pomorzu z okresurzymskiego i ze średniowiecza. „Acta ArchaeologicaLodziensia”, 34, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe (Ossolineum).

Maik J. (1991a). Tekstylia wczesnośredniowieczne z wykopaliskw Opolu. Warszawa-Łódź: Instytut HistoriiKultury Materialnej PAN.

Maik J. (1991b). Polnische Versuche der Webstuhlrekonstruktion.In: M. Fansa (ed.) Experimentelle Archäologie,Bilanz 1991. „Archäologische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland“, 6 (347-351). Isensee: StaatlichesMuseum für Naturkunde und Vorgeschichte (Oldenburg).

Maik J. (1996). Słowiańskie tkaniny w lokacyjnym Kołobrzegu.In: M. Rębkowski (ed.), Archeologia średniowiecznegoKołobrzegu, 1 (299-330). Kołobrzeg:Instytut Archeologii i Etnologii PAN.Maik J. (1997a). Tekstylia. In: M. Rębkowski (ed.), Archeologiaśredniowiecznego Kołobrzegu, 2 (221-228). Kołobrzeg:Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Maik J. (1997b). Wstępne wyniki badań średniowiecznychi nowożytnych tekstyliów z wykopalisk w Elblągu.Archaeologia Elbingensis, 2, 155-170.

Maik J. (1997c). Sukiennictwo elbląskie w średniowieczu.„Acta Archaeologica Lodziensia”, 41, Łódź: ŁódzkieTowarzystwo Naukowe, Instytut Archeologii i EtnologiiPAN.

Maik J. (1997d). Skuddenwolle in den archäologischen Textilienaus Elbląg (Elbing). In: M. Fansa (ed.) ExperimentelleArchäologie, Bilanz 1996, „ArchäologischeMitteilungen aus Nordwestdeutschland“, 18 (131-140). Oldenburg: Staatliches Museum für Naturkundeund Vorgeschichte (Oldenburg).

Maik J. (1998a). Wyroby tkackie i powroźnicze. In: M. Rębkowski(ed.), Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu,2 (271-276). Kołobrzeg: Instytut Archeologiii Etnologii PAN.

Maik J. (1998b). Westeuropäische Wollgewebe im mittelalterlichenElbląg (Elbing). In: L. Bender Jørgensen,Ch. Rinaldo (eds.), Textiles in European Archaeology,Report from the 6th NESAT Symposium, 7-11th May1996 in Borås. Gotarc Series A, 1, (215-231). Göteborg:Göteborg University, Dept. of Archaeology.

Maik J. (1998c). Sukiennicy elbląscy w XIV i XV w. ArchaeologiaHistorica Polona, 7, 197-212.Maik J. (1999). Wyroby tekstylne. In: M. Rębkowski (ed.),Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu, 2 (261-269). Kołobrzeg: Instytut Archeologii i EtnologiiPAN.

Maik J. (2000a). Sukiennictwo kołobrzeskie w średniowieczu.In: L. Leciejewicz, M. Rębkowski (eds.), SalsaCholbergensis. Kołobrzeg w średniowieczu (233-242).Kołobrzeg: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Maik J. (2000b). Średniowieczne krosno tkackie w Europiepółnocnej. In: L. Kajzer (ed.), Archaeologia et historia.Księga jubileuszowa dedykowana Pani ProfesorRomanie Barnycz-Gupieńcowej (253-264). Łódź: WydawnictwoUniwersytetu Łódzkiego.

Maik J. (2001a). Ergebnisse der Textilienuntersuchungen.In: K. Hahuła, R. Wołągiewicz, W. Nowakowski(eds.), Grzybnica. Ein Gräberfeld mit Steinkreisen derWielbark-Kultur in Pommern. „Monumenta ArchaeologiaeBarbarica“, 8 (76-78). Warszawa-Koszalin:Muzeum w Koszalinie; Fundacja Przyjaciół InstytutuArcheologii Uniwersytetu Warszawskiego; PaństwoweMuzeum Archeologiczne w Warszawie.

Maik J. (2001b). Wełna tkanin wykopaliskowych jako źródłodo badań ras owiec. Kwartalnik Historii KulturyMaterialnej, 49(4), 311-326.

Maik J. (2003). Anfänge des Textilgewerbes in frühmittelalterlichenPolen, In: L. Bender Jørgensen, J. Banck-Burgess, A. Rast-Eicher (eds.), Textilien aus Archäologieund Geschichte. Festschrift für Klaus Tidow (63-71). Neumünster: Wachholtz Verlag.

Maik J. (ed.). (2004a). Priceless Invention of Humanity –Textiles. Report from the 8th North European Symposiumfor Archaeological Textiles, 8-10 May 2002 in Łódź, Poland/Bericht vom 8. Nordeuropäischen Symposiumfür Archäologische Textilien, Łódź, 8.-10. Mai2002, Polen. “Acta Archaeologica Lodziensia”, 50(1).Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe; Instytut Archeologiii Etnologii PAN.

Maik J. (2004b). Średniowieczne jedwabie z wykopaliskw Elblągu. In: R. Czaja, G. Nawrolska, M. Rębkowski, Tandecki (eds.), Archaeologia et historia urbana (509-515). Elbląg: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu.

Maik J. (2007a). Jak było na początku, czyli Adam Nahliki badania tkanin wykopaliskowych. In: M. Głosek, Maik (eds.) Od pradziejów po współczesność. Archeologiczne wędrówki. Studia dedykowane PaniProfesor Marii Magdalenie Blombergowej. „Acta ArchaeologicaLodziensia”, 53, (91-95). Łódź: ŁódzkieTowarzystwo Naukowe.

Maik J. (2007b). Textilien aus einem heidnischen Tempeldes 11. Jahrhunderts in Wrocław. In: A. Rast-Eicher, Windler (eds.), Archäologische Textilfunde – Archaeological

Textiles, NESAT IX – NordeuropäischesSymposium für archäologische Textilien, Braunwald,18.-20. Mai 2005 (191-198). Ennenda: Archeo Tex.

Maik J. (2009a). Wyroby włókiennicze z grobu książęcegonr 1 w Leśnie, st. 1. In: K. Walenta (ed.), Leśno i mikroregionw okresie rzymskim (233-244). Chojnice:Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach.

Maik J. (2009b). The Influence of Hanseatic Trade on TextileProduction in Medieval Poland. In: K. VestergårdPedersen, M.-L. B. Nosch (ed.), The Medieval Broadcloth.Changing Trends in Fashion, Manufacturingand Consumption. “Ancient Textiles Series”, 6 (109-120). Oxford-Oakville: Oxbow-Books.

Maik J. (2010). Tkaniny importowane z Imperium w kulturzewielbarskiej. In: A. Urbaniak, R. Prochowicz, Jakubczyk, M. Levada, J. Schuster (eds.), Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiejw 65. rocznicę urodzin. „Monumenta ArchaeologicaBarbarica”, Series Gemina, 2, (713-718). Łódź-Warszawa:Instytut Archeologii UŁ, Fundacja UŁ, FundacjaMonumenta Archaeologica Barbarica, PaństwoweMuzeum Archeologiczne.

Maik J. (2011a). Textile remains from the cemetery atWeklice, site 7, comm. Elbląg, voiv. Warmińsko-Mazurskie.In: M. Natuniewicz-Sekuła, J. Okulicz-Kozaryn,Weklice. A Cemetery of the Wielbark Cultureon the Eastern Margin of Vistula Delta (Excavations1984-2004). “Monumenta Archaeologica Barbarica”,17 (173-180). Warszawa: Fundacja MonumentaArchaeologicaBarbarica; Instytut Archeologii i EtnologiiPAN; Państwowe Muzeum Archeologiczne.

Maik J. (2011b). Fabrics from the cemetery at Nowinka. In: Kontny, J. Okulicz-Kozaryn, M. Pietrzak, Nowinka,Site 1. The cemetary from the late Migration Period inthe northern Poland (132-139). Gdańsk-Warszawa:Instytut Archeologii UW; Muzeum Archeologicznew Gdańsku.

Maik J. (2011). Zachodnioeuropejskie sukno w średniowiecznejPolsce. In: T. Grabarczyk, A. Kowalska-Pietrzak, T. Nowak (eds.), In tempore bellis et pacis.Ludzie, miejsca, przedmioty. Księga pamiątkowa dedykowanaprof. dr hab. Janowi Szymczakowi w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowo-dydaktycznej(607-616). Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Maik J. (2012a). Poland. In: M. Gleba, U. Mannering (eds.),Textiles and Textile Production in Europe: From Prehistoryto AD 400. „Ancient Textiles Series”, 11 (293-303). Oxford-Oakville: Oxbow-Books.

Maik J. (2012b). Wollweberei in einer mittelalterlichenStadt. Elbinger Beispiel. In: A. Haak, R. Rammo(eds.), Medieval Urban Textiles in Northern Europe(Keskaegsed Põhja-Euroopa tekstiilileiud). „MuinasajaTeadus”, 22, (37-57). Tartu: Institute of Historyand Archaeology of the University of Tartu; Dep. ofArchaeology at the Institute of History of Tallin University.

Maik J. (2012c). Włókiennictwo kultury wielbarskiej. Łódź:Instytut Archeologii i Etnologii PAN.Maik J. (2013a). Die Textilien aus den Grabhügeln von Gronowo.In: H. Machajewski, Gronowo. Ein Gräberfeldder Wielbark-Kultur in Westpommern. „MonumentaArchaeologica Barbarica“ 18 (93-122). Warszawa-Szczecin-Gdańsk: Fundacja Monumenta ArchaeologicaBarbarica; Muzeum Narodowe w Szczecinie; FundacjaNa Rzecz Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Maik J. (2013b). Gewebe in einem wohlhabenden ElbingerHaus (17.-18. Jahrhundert). In: J. Banck-Burgess,Nuebold (eds.), NESAT XI. The North European Symposium for Archaeological Textiles XI, 10-13 May2011 in Esslingen am Neckar (227-236). Rahden/Westf.: Verlag Marie Leidorf Gmbh.8570 years of polish research on archaeological textiles

Maik J. (2015a). Tekstylia z cmentarzyska w Nowym Łowiczu.Wyniki dotychczasowych badań. In: B. Kontny(ed.) Ubi tribus faucibus fluenta Vistulae fluminisebibuntur Jerzy Okulicz-Kozaryn in memoriam. ŚwiatowitSupplement Series B: „Barbaricum”, 11, 451-459.

Maik J. (2015b). Cloth in the Large Cities of MedievalPoland – Production and Trade. In: A. Ling Huang, Jahnke (eds.), Textiles in the Medieval Economy. Production, Trade and Consumption of Textiles, 8-16centuries. „Ancient Textiles Series”, 16 (189-203).Oxford-Philadelphia: Oxbow Books.

Maik J. (2015c). Tekstylia z cmentarzyska kultury wielbarskiejw Czarnówku, pow. lęborski. Część 1. In: J. Andrzejowski(ed.), Czarnówko, stan. 5. Cmentarzyskaz późnej starożytności na Pomorzu 1. „MonumentaArchaeologica Barbarica”, Series Gemina 5 (215-245). Lębork-Warszawa: Muzeum w Lęborku; FundacjaMonumenta Archaeologica Barbarica.

Maik J. (2016a). Tekstylia. In: M. Rębkowski (ed.), Archeologiaśredniowiecznego Kołobrzegu, 2 (161-182). Kołobrzeg:Instytut Archeologii i Etnologii PAN.Maik J. (2016b). Krosno brzezińskiego piwowara. In: Nawrolska, H. Paner, J. Piekalski, E. Trawicka (eds.), Archeologia miast Pomorza w kontekście ziem polskich(125-134). Gdańsk: Komitet Nauk Pra- i ProtohistorycznychPolskiej Akademii Nauk; MuzeumArcheologiczne w Gdańsku.

Maik J. (2017). The Beginnings of Polish Research on ArchaeologicalTextiles. In: M. Bravermanová, H. Březinová, Malcolm-Davies (eds.), Archaeological

Textiles – Links Between Past and Present. NESATXIII (305-310). Liberec-Praha: Technical Universityof Liberec, Faculty of Textile Engineering; Institute ofArchaeology of the CAS, Prague.

Maik J. (2018a). Średniowieczne włókiennictwo w badaniachmilenijnych. In: T. Nowakiewicz, M. Trzeciecki, Błaszczyk (eds.), Animos labor nutrit. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Buko w siedemdziesiątąrocznicę urodzin (217-223). Warszawa: InstytutArcheologii i Etnologii PAN; Instytut ArcheologiiUW.

Maik J. (2018b). Tekstylia z cmentarzyska kultury wielbarskiejw Czarnówku, stan. 5. Część 2 (obiekty R300,R374, R380, R400 i R430). In: J. Schuster, Czarnówko,stan. 5. Osiem grobów okazałych – narodzinynowych elit w II wieku po Chr. w basenie MorzaBałtyckiego. „Monumenta Archaeologia Barbarica”,Seria Gemina, 8: J. Andrzejowski, M. Pruska, J. Schuster(eds.), Czarnówko, stan. 5. Cmentarzyska z późnejstarożytności na Pomorzu, 2 (154-167). Lębork-Warszawa:Muzeum w Lęborku; Fundacja MonumentaArchaeologica Barbarica; Państwowe MuzeumArcheologiczne.

Maik J., Rybarczyk A. (2015). Gewebe der Hallstattkulturaus Domasław in Niederschlesien. In: K. Grömer, Pritchard (eds.), Aspects of the Design, Production and Use of Textiles and Clothing from the Bronze Ageto the Early Modern Era. NESAT XII., The North EuropeanSymposium of Archaeological Textiles 21st –24th May 2014 in Hallstatt, Austria. “ArchaeolinguaMain Series” 33, (83-94). Budapest: Archaeolingua.

Maik J., Rybarczyk A. (2016). Tekstylia kultury halsztackiejz Domasławia na Dolnym Śląsku na tle włókiennictwawczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej.In: B. Gediga, A. Grossman, W. Piotrowski (eds.),Europa w okresie od VIII wieku przed narodzeniemChrystusa do I wieku naszej ery. „Biskupińskie PraceArcheologiczne”, 11, Polska Akademia Nauk – Oddziałwe Wrocławiu, Prace Komisji Archeologicznejnr 21 (25-43). Biskupin-Wrocław: Muzeum Archeologicznew Biskupinie; Polska Akademia Nauk, Oddziałwe Wrocławiu.

Majorek M. (2016). Tkaniny obiciowe na trumnach z badańarcheologicznych krypt w Szczuczynie (XVIII-XIXw.). In: A. Nadolska-Styczyńska, D. Kamińska-Jones,Baka-Theis (eds.), Snuć nić jak opowieść: tkaninyw kulturach świata. Spinning a tread into a story: textilesin world cultures (51-64). Toruń: WydawnictwoNaukowe UMK.

Myczkowski K. (1964). Mikroskopowe badania szczątkówowłosienia zwierząt, przędzy, tkanin, pilśni i sznurkówz XIII-XIV-wiecznych warstw stanowiska 1 w MiędzyrzeczuWlkp. In: A. Urbańska, K. Myczkowski, Klichowska (eds.), Wytwórczość włókiennicza średniowiecznego Międzyrzecza (59-98). Poznań: PoznańskieTowarzystwo Przyjaciół Nauk.Nahlik A. 1958. Opracowanie tkanin wykopaliskowychz Opola. In: Archiwum IAE PAN Ośrodek Badań nadKulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowieczawe Wrocławiu (typescript) .

Nahlik A. (1959). Tkaniny wykopaliskowe z wczesnośredniowiecznegoWolina. Materiały Zachodnio-Pomorskie,5, 257-276.Nahlik A. (1964). Tkaniny wełniane importowane i miejscoweNowogrodu Wielkiego X-XV w. Wrocław-Warszawa-Kraków: Instytut Historii Kultury MaterialnejPAN, Ossolineum.

Nahlik A. (1965). Tkaniny wsi wschodnioeuropejskiejX-XIII w. Acta Archaeologica Lodziensia, 13. Łódź:Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Nahlik A. (1966). Analiza tkanin. In: J. Kmieciński, Blombergowa, K. Walenta (eds.), Cmentarzysko kurhanowe ze starszego okresu rzymskiego w Węsiorach,w pow. kartuskim. Prace i Materiały MuzeumArcheologicznego i Etnograficznego w Łodzi, seriaarcheologiczna, 12, 114-115.Niesiołowska-Wędzka A. (1965). Wyniki badań nad tkaninamiz najstarszych warstw grodu w Santoku. ArcheologiaPolski, 10(1), 318-337.

Niesiołowska-Hoffmann A. Opracowanie materiałowetkanin z Nakła z badań wykopaliskowych w 1963 r.,Toruń: Archiwum Instytutu Archeologii UMK (typescript).Przymorska-Sztuczka M. (2018). Organisation of TextileProduction in the Settlement of the Lusatian Cultureat Ruda, Gudziądz Commune. Fasciculi ArchaeologieHistorice, 31, 55-68.

Rast-Eicher A., Windler R. (2004). „mit den Füssen weben“.Tradition und Innovation in der mittelalterlichenWebstuhltechnologie. Kunst + Architektur in derSchweiz, 11(4), 29-35.

Rumiński J. (2009). Badania barwników z jedwabiówz krypty katedry w Kwidzynie / Studies over dyes ofsilk from the Kwidzyn cathedral crypt. In: M. Grupa, Kozłowski (eds.), Katedra w Kwidzynie – tajemnica krypt / Kwidzyn cathedral – the mystery of the crypts(121-148). Kwidzyn: Kwidzyńskie Centrum Kultury.

Rybarczyk. A. (2010). Fabrics in Medieval Dress in Pomerania.Fasciculi Archaeologiae Historicae, 23, 53-60.

Rybarczyk. A. (2014). Z historii badań zabytkowych tekstyliówna Pomorzu Gdańskim. In: H. Paner, M. Fudziński(eds.), Z dziejów badań archeologicznych naPomorzu Gdańskim (131-138). Gdańsk: Muzeum Archeologicznew Gdańsku.

Rybarczyk A. (2018). Textiles and Social Status. The Caseof Late Medieval Elbląg. Fasciculi ArchaeologiaeHistoricae, 31, 155-160.

Rybarczyk A. (in print). Odzież i akcesoria stroju w średniowiecznymElblągu.

Sage G. (1936). Die Gewebereste aus dem alten Oppeln.Altschlesien, 6, 322-332.

Siennicka M., Rahmstorf L., Ulanowska A. (eds.). (2018).First Textiles, The Beginnings of Textile Manufacturein Europe and the Mediterranean. Proceedings of theEAA Session Held in Istanbul (2014) and the “FirstTextiles” Conference in Copenhagen (2015). AncientTextiles Series 32. Oxford, Philadephia: OxbowBooks.

Sikorski A. (2001). Tkaniny z cmentarzyska ludności kulturywielbarskiej w Kowalewku. In: T. Skorupka, Kowalewko Cmentarzysko birytualne ludności kultury wielbarskiej (od poł. I w. n.e. do pocz. III w. n.e.).„Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągutranzytowego”, 2, Wielkopolska, 3 (451-466).Poznań: EuRoPol Gaz s.a.; Muzeum Archeologicznew Poznaniu; Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne.

Sikorski A. (2006). Tekstylia z grobów łodziowych w Walkowicach(gm. Czarnków, woj. wielkopolskie, stan.6/8). In: H. Machajewski, J. Rola (eds.) PradolinaNoteci na tle pradziejowych i wczesnośredniowiecznychszlaków handlowych (237-243). Poznań: StowarzyszenieNaukowe Archeologów Polskich, Oddziałw Poznaniu; Instytut Prahistorii UAM.

Słomska J. (2015). Słów kilka o krośnie pionowym w kulturzeprzeworskiej. In: L. Tyszler, E. Droberjar (eds.),Barbari Svperiores et Inferiores. Archeologia Barbarzyńców Procesy integracji środkowoeuropejskiego Barbaricum: Polska – Czechy – Morawy – Słowacja(451-457). Łódź-Wieluń: Instytut ArcheologiiUŁ; Muzeum Ziemi Wieluńskiej; Stowarzyszenie NaukoweArcheologów Polskich, Oddział w Łodzi.

Słomska J. (2019). Loom weights – a general typology offinds from Poland. Przegląd Archeologiczny, 67, 89-99.Słomska J., Antosik Ł. (2017). Textile Products from Świbie.Clues to textile production in the Early Iron Agein modern Poland. In: M. Bravermanová, H. Březinová, Malcolm-Davies (eds.), Archaeological Textiles– Links Between Past and Present. NESAT XIII (31-38). Liberec-Praha: Technical University of Liberec,Faculty of Textile Engineering; Institute of Archaeologyof the CAS, Prague.

Słomska J., Antosik Ł. (2018). W jakim stroju na swój pogrzeb,czyli próba interpretacji funkcji tekstyliów archeologicznychodkrywanych w grobach z wczesnejepoki żelaza z terenu Polski. Przegląd Archeologiczny,66, 57-75.

Stanclik J. Analizy tkanin z Opola. Karty tkanin. In: ArchiwumIAE PAN Ośrodek Badań nad Kulturą PóźnegoAntyku i Wczesnego Średniowiecza we Wrocławiu(typescript).

Stokar W. (1938). Spinnen und Weben bei den Germanen. Eine vorgeschichtlich-NaturwissenschaftlicheUntersuchungen. „Mannus-Bücherei“, 59. Leipzig:Curt Kabitzsch Verlag.

Surowiec I., Nowik W., Trojanowicz M. (2007). Textilienaus heidnischen Tempel in Wrocław – Gewebeprüfung.In: Maik J., Textilien aus einem heidnischen Tempeldes 11. Jahrhunderts in Wrocław. In: A. Rast-Eicher, Windler (eds.), Archäologische Textilfunde – Archaeological Textiles, NESAT IX – NordeuropäischesSymposium für archäologische Textilien, Braunwald,18.-20. Mai 2005 (198). Ennenda: Archeo Tex.8770 years of polish research on archaeological textiles

Ulanowska A. (2017). Textile technology and Minoanglyptic. Representations of loom weights on MiddleMinoanprismatic seals. In: K. Żebrowska, A. Ulanowska, Lewartowski (eds.), Sympozjum Egejskie. Papers in Aegean Archaeology, 1, 57-66.

Ulanowska A. (2018). Textiles in cross-craft interactions.Tracing the impact of textile technology on the BronzeAge Aegean art. In: B. Gediga, A. Grossman, W. Piotrowski(eds.), Inspiracje i funkcje sztuki pradziejoweji wczesnośredniowiecznej/ Inspirationen und Funktionder Ur- und Frühgeschichtlichen Kunst. BiskupińskiePrace Archeologiczne 13/ Prace Komisji Archeologicznej22, (243-263). Biskupin-Wrocław: MuzeumArcheologiczne w Biskupinie; Polska Akademia Nauk,Oddział we Wrocławiu.

Ulanowska A. (2018a). But how were they made? Moreabout patterned textiles in the Aegean Bronze Age.Fasciculi Archaeologiae Historicae, 31, 39-54.

Ulanowska A. (2018b). Innovative or traditional? Diachronicapproaches to weaving technology in Bronze AgeGreece. Światowit, 56, 57-73.

Ulanowska A., Siennicka M., Grupa M. (2018). Dynamicsand Organization of Textile Production in Past Societiesin Europe and the Mediterranean. Fasciculi ArchaeologiaeHistoricae, 31, 7-167.

Urbańska A. (1964). Włókiennictwo międzyrzeckie w 2 połowieXIII i 1 połowie XIV wieku. In: A. Urbańska, Myczkowski, M. Klichowska, Wytwórczość włókiennicza średniowiecznego Międzyrzecza (5-58). Poznań:Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Wróblewski T. (1954). Kilka uwag o geograficznym zasięguwystępowania krosien poziomych i pionowych.Lud, 41, 677-698.

Wróblewski T. (1958). Jeszcze o krosnach i tkactwie. KwartalnikHistorii Kultury Materialnej, 6(1-2), 61-82.

Zariŋa A. (1992). Frühe Funde von Trittwebstühlen inLetland. In: L. Bender Jørgensen, E. Munksgaard(eds.), Archaeological Textiles in Northern Europe.Report from the 4th NESAT Symposium 1.- 5 May1990 in Copenhagen. Tidens Tand, 5 (178-186). Copenhagen:Konservatorskolen, Det Kongelige danskekunstakademi.

Opublikowane
2019-11-25
Jak cytować
Maik, J. (2019). 70 years of Polish research on archaeological textiles. Przegląd Archeologiczny, 67, 73-87. https://doi.org/10.23858/PA67.2019.004
Dział
Artykuły
Share |