Proces recenzji

Autorzy, którzy zgłaszają swoje prace do publikacji w Przeglądzie Archeologicznym wyrażają zgodę na poddanie ich prac procesowi recenzowania. W ramach procedury przyjmowania i recenzowania artykułów zgłoszonych do publikacji w Przeglądzie Archeologicznym realizowane są wytyczne zalecane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nadesłane publikacje są poddane ocenie w pierwszej kolejności przez Redakcję, która przeprowadza ocenę artykułów pod względem formalnym i merytorycznym. Redakcja zastrzega sobie możliwość odmowy publikacji artykułu w sytuacji, gdy wstępna ocena wypadnie zbyt niekorzystnie w stosunku do założeń redakcyjnych.

Warunkiem przyjęcia artykułu do publikacji jest stwierdzenie, że nie został on jeszcze dotąd opublikowany w innym wydawnictwie oraz nie został oddany do rozpatrzenia innym redakcjom.

Następnie artykuły są recenzowane przez dwóch anonimowych recenzentów, specjalistów w danej dziedzinie, niebędących członkiem Redakcji i Komitetu Redakcyjnego. Procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności i ma charakter dwustronnie anonimowy (double-blind review proces). Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją. Ostateczna decyzja o kwalifikacji do druku przysługuje Redakcji.

Wzór recenzji zewnętrznej

Formularz recenzji obejmuje pytania dotyczące treści artykułu i jego formy:

Treść:

Czy problematyka artykułu jest zgodna z profilem czasopisma?
Czy tytuł artykułu odzwierciedla jego problematykę?
Czy tematyka artykułu jest oryginalna?
Czy artykuł zawiera nowatorskie treści dla rozpatrywanej problematyki?
Czy w artykule uwzględniono aktualny stan badań?
Czy literatura przedmiotu jest aktualna i wystarczająca?
Czy założenia teoretyczne, metoda badawcza, interpretacja i wnioski są spójne?

Forma:

Czy artykuł ma przejrzystą narrację?
Czy tekst jest poprawny pod względem językowym?
Czy tekst został zredagowany zgodnie z wymogami redakcyjnymi czasopisma?
Czy materiał ilustracyjny stanowi integralną część narracji?

Ocena sumaryczna artykułu:

1. Artykuł może zostać opublikowany w dotychczasowej formie

2. Artykuł może zostać opublikowany po wprowadzeniu pewnych poprawek

3. Artykuł może zostać opublikowany po zasadniczych zmianach

4. Artykuł nie nadaje się do publikacji.

Jednocześnie Redakcja zachowuje sobie prawo do zasugerowania na podstawie opinii własnych bądź zgłoszonych przez recenzentów poprawek. Od nich zależy też ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu artykułu do publikacji. Po ostatecznym zatwierdzeniu do druku tekst zostaje poddany dalszym pracom redakcyjnym oraz adiustacji.