Etyka publikacji i oświadczenie o nadużyciach w publikacji

Wszystkie czasopisma wydawane przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk są recenzowane przez ekspertów. Artykuły nadesłane do publikacji są oceniane pod względem wartości merytorycznej, oryginalności oraz zasad etycznych. Redakcja czasopisma “Przegląd Archeologiczny” zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych standardów etyki publikacyjnej, opartych na zasadach opracowanych przez międzynarodową organizację Komitet Etyki Wydawniczej (COPE - Committee on Publication Ethics) oraz zasadach Kodeksu Etyki dla Badaczy opracowanego przez Komisję ds. Etyki w Nauce przy Polskiej Akademii Nauk.

Przyjęte schematy blokowe postepowania według COPE.

Celem zapewnienia czytelnikom publikacji najwyższej jakości, kierujemy się następującymi zasadami etyki publikacyjnej i stwierdzania nadużyć w publikacjach. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości artykuły pozostaną nieopublikowane lub zostaną usunięte (nawet jeśli już zostały opublikowane). Zgodnie z kodeksem postępowania będziemy zgłaszać wszelkie przypadki podejrzenia plagiatu lub duplikacji publikacji.

Poniżej przedstawiamy standardy postępowania etycznego, które obowiązują wszystkie strony zaangażowane w proces wydawniczy czasopisma „Przegląd Archeologiczny”: wydawcę, redaktora oraz członków komitetu redakcyjnego, autorów i recenzentów.

OBOWIĄZKI REDAKTORÓW

Monitorowanie standardów etycznych: Redaktorzy, redakcja i członkowie komitetu redakcyjnego monitorują standardy etyczne publikacji naukowych i podejmują wszelkie możliwe środki przeciwko wszelkim nadużyciom publikacyjnym.

Fair play i niezależność redakcyjna: nadesłane teksty są oceniane pod kątem wartości naukowej (oryginalność, zawartość merytoryczna, jasność wywodu) i ich znaczenia dla czasopisma, bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną autora, jego pochodzenie etniczne, przekonania religijne, obywatelstwo, poglądy polityczne lub przynależność instytucjonalną. Decyzja o redagowaniu i publikowaniu nie jest uzależniona od polityki rządu, ani od innych instytucji, poza samym czasopismem. Redaktor naczelny ma pełną władzę decyzyjną nad całą zawartością czasopisma i terminem publikacji treści.

Decyzje dotyczące publikacji: redaktor jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji, który z nadesłanych artykułów powinien lub nie powinien zostać opublikowany. Decyzja o przyjęciu do publikacji lub odrzuceniu artykułu jest podejmowana na podstawie jego oryginalności, wartości merytorycznej, przejrzystości i znaczenia dla tematyki czasopisma. Redaktorzy muszą zapewnić uczciwą, podwójnie ślepą recenzję dla artykułów zaproponowanych do publikacji. Będą dążyć do uniknięcia potencjalnego konfliktu interesów między autorem a członkami redakcji i recenzentami.

Poufność: redaktor i członkowie rady redakcyjnej muszą zapewnić, że wszystkie materiały przesłane do czasopisma pozostaną poufne podczas procesu edytorskiego. Nie wolno im ujawniać żadnych informacji o przesłanym manuskrypcie nikomu poza autorami, recenzentami, potencjalnymi recenzentami oraz innymi doradcami redakcyjnymi i wydawcą.

Konflikty interesów i ich ujawnienie: redaktorzy i członkowie komitetu redakcyjnego nie będą wykorzystywać niepublikowanych informacji uwzględnionych w przesłanym manuskrypcie do własnych celów badawczych bez wyraźnej, pisemnej zgody autorów. Dane lub pomysły uzyskane przez redaktorów w wyniku korzystania z manuskryptu będą traktowane jako poufne i nie będą używane dla ich osobistych korzyści. Redaktorzy zrezygnują z rozważania prac, w przypadku których zachodzi konflikt interesów wynikający z konkurencji, współpracy lub innych relacji /powiązań z którymkolwiek z autorów, firmami lub instytucjami związanymi z publikacjami; zamiast tego poproszą innego członka redakcji o zajęcie się manuskryptem.

Zachowanie integralności dokumentacji naukowej: redaktorzy będą strzec wyłączności opublikowanego dorobku naukowego, wprowadzając poprawki i odwołania w razie potrzeby, oraz ścigając podejrzewane lub domniemane praktyki w zakresie niewłaściwego prowadzenia badań i publikacji. Plagiat i fałszywe dane są niedopuszczalne. Redakcja zawsze jest gotowa opublikować niezbędne poprawki, wyjaśnienia, odwołania i przeprosiny.

Decyzje dotyczące publikacji: redakcja zapewnia, że wszystkie nadesłane manuskrypty są rozpatrywane do publikacji w celu poddania ich recenzji przez co najmniej dwóch recenzentów, którzy są ekspertami w danej dziedzinie. Redaktor naczelny jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji, która z prac nadesłanych do czasopisma zostanie opublikowana na podstawie oceny jakości pracy, jej znaczenia dla badaczy i czytelników, uwag recenzentów oraz takich wymogów prawnych, jak: obecnie obowiązujące w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu. Przy podejmowaniu takiej decyzji Redaktor Naczelny może porozumiewać się z innymi redaktorami lub recenzentami.

Zaangażowanie i współpraca w dochodzeniach: redaktorzy (wspólnie z wydawcą i / lub członkami komitetu redakcyjnego) będą reagować i podejmować odpowiednie środki, gdy pojawiają się wątpliwości natury etycznej w odniesieniu do nadesłanego manuskryptu lub opublikowanej pracy. Każdy zgłoszony akt nieetycznego zachowania wydawniczego zostanie zbadany, nawet jeśli zostanie wykryty wiele lat po publikacji. Redaktorzy stosują się do schematów blokowych COPE, gdy zajmują się przypadkami podejrzenia niewłaściwego postępowania. Jeśli w trakcie rozpatrywania kwestii etycznych okaże się, że obawy są uzasadnione, w czasopiśmie zostanie opublikowane niezbędne sprostowanie, uzasadnienie lub wyjaśnienie.

Redaktorzy rozważą wycofanie publikacji, jeśli:

- mają wyraźne dowody, że zamieszczone wyniki są niewiarygodne, albo uzyskane w efekcie niewłaściwego postępowania (np. poprzez sfabrykowanie danych), albo popełnionych błędów (np. błędnych obliczeń lub błędu eksperymentalnego);

- ustalenia zostały wcześniej opublikowane w innym miejscu bez odpowiedniego odsyłacza, pozwolenia lub uzasadnienia (przypadki zduplikowanych publikacji);

- stanowi plagiat lub dotyczy nieetycznych badań.

Zawiadomienie o wycofaniu tekstu powinno wyraźnie wskazywać, którego artykułu dotyczy, oraz kto go wycofuje. Powiadomienia o wycofaniu powinny zawsze zawierać uzasadnienie, aby odróżnić uczciwe praktyki od niewłaściwego postępowania.

Wycofane artykuły nie zostaną usunięte z drukowanych egzemplarzy czasopisma ani z archiwów elektronicznych, ale ich status jako wycofanych zostanie zaznaczony wyraźnie.

OBOWIĄZKI AUTORÓW

Autorzy muszą zapewnić, że ich praca jest oryginalna. Ponadto muszą zapewnić, że manuskrypt nie został wydany gdzie indziej. Wszelkie prace lub słowa innych autorów, współautorów lub zaczerpnięte ze źródeł powinny być odpowiednio oznaczone i cytowane. Autorzy zgłaszający swoje prace do publikacji w czasopiśmie jako artykuły oryginalne potwierdzają, że nadesłane prace stanowią wkład ich jako autorów i nie zostały skopiowane lub zaczerpnięte w całości lub w części z innych prac bez wyraźnego zacytowania. Wszyscy autorzy powinni ujawnić finansowy lub inny konflikt interesów, który może mieć wpływ na wyniki lub interpretację ich pracy (należy ujawnić wsparcie finansowe projektu).

Autor zgłaszający przesyłając tekst wieloautorski składa oświadczenie o wkładzie poszczególnych autorów w jego powstanie [formularz].

W przypadku stwierdzenia przez autora istotnego błędu lub nieścisłości we własnej opublikowanej pracy, obowiązkiem autora jest niezwłoczne powiadomienie redaktora czasopisma i współpraca z redaktorem w celu usunięcia lub poprawienia artykułu.

Jednoczesne przesłanie artykułu do więcej niż jednej Redakcji stanowi naruszenie etyki publikacyjnej.

Standardy raportowania: Autorzy raportów z oryginalnych badań powinni przedstawić rzetelny opis wykonanej pracy oraz obiektywną ocenę jej znaczenia. Podstawowe dane powinny być dokładnie zaprezentowane w artykule. Artykuł powinien zawierać dostateczną ilość szczegółów i odniesień, aby umożliwić innym powtórzenie pracy. Fałszowanie wyników i składanie nieprawdziwych lub niedokładnych oświadczeń stanowi zachowanie nieetyczne i może spowodować odrzucenie lub wycofanie rękopisu lub opublikowanego już artykułu.

Oryginalność i plagiat: autorzy powinni zapewnić, że przygotowali prace oryginalne, a jeśli autorzy wykorzystali pracę i / lub wypowiedzi oraz wnioski innych osób, muszą być zacytowani. Plagiat i nieprawdziwe dane są niedopuszczalne.

Dostęp do danych i ich archiwizacja: autorzy mogą zostać poproszeni o dostarczenie źródłowych danych do redakcji, powinni być przygotowani do ich udostępnienia i do zachowania takich danych przez odpowiedni czas już po opublikowaniu ich artykułu.

Publikacje wielokrotne lub równoległe: autorzy zasadniczo nie powinni publikować tekstu opisującego te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Przesyłanie tego samego rękopisu do więcej niż jednego czasopisma jednocześnie stanowi nieetyczne zachowanie wydawnicze i jest niedopuszczalne.

Autorstwo pracy: jako autorzy powinny być wskazane osoby, które miały znaczący wkład w koncepcję, projekt, wykonanie opracowania lub interpretację prezentowanych rezultatów. Wszyscy, którzy mieli udział w powyższym zakresie, powinni być wymienieni jako współautorzy.

Autor prowadzący korespondencję z czasopismem powinien potwierdzić, że w artykule zostali uwzględnieni wszyscy właściwi współautorzy i nie ma współautorów niewłaściwych, oraz że wszyscy współautorzy zapoznali się z ostateczną wersją pracy, zaakceptowali ją oraz wyrazili zgodę na jej przesłanie do publikacji.

Konflikty interesów i ich ujawnienie: autorzy powinni na możliwie najwcześniejszym etapie (zazwyczaj w momencie składania formularza i dołączając oświadczenie do manuskryptu) ujawniać wszelkie konflikty interesów, które mogą być uznane za mające wpływ na otrzymane wyniki, lub na ich interpretacje zawarte w nadesłanym manuskrypcie. Potencjalne konflikty interesów, które należy ujawnić, obejmują: konflikty finansowe, takie jak honoraria, stypendia edukacyjne lub inne fundusze, członkostwo, zatrudnienie, udziały kapitałowe, oraz płatne zeznania ekspertów lub umowy licencyjne, a także pozafinansowe, wynikające z relacji konkurencyjnych, a także opartych na współpracy, lub z innych relacji z autorami, firmami lub instytucjami zaangażowanymi w pisanie pracy. Należy ujawnić wszystkie źródła wsparcia finansowego pracy (w tym numer grantu lub inny numer referencyjny, jeśli taki istnieje).

Potwierdzenie źródeł: Zawsze należy odpowiednio potwierdzić pracę innych osób. Autorzy powinni powoływać się na publikacje, które miały wpływ na określenie zakresu raportowanej pracy. Informacji uzyskanych prywatnie (z rozmowy, korespondencji lub dyskusji ze stronami trzecimi) nie wolno wykorzystywać ani zgłaszać bez wyraźnej, pisemnej zgody źródła. Autorzy nie powinni wykorzystywać informacji uzyskanych w trakcie świadczenia usług poufnych, takich jak recenzowanie manuskryptów lub wniosków o dotacje, chyba że uzyskali wyraźną pisemną zgodę autora(ów) dzieła zaangażowanego w te usługi.

Recenzja: Autorzy są zobowiązani do udziału w procesie recenzowania i pełnej współpracy, niezwłocznie odpowiadając na prośby redaktorów. W przypadku pierwszej decyzji o „konieczności poprawek” autorzy powinni systematycznie, punkt po punkcie i terminowo odpowiadać na uwagi recenzentów, poprawiając i ponownie przesyłając swój manuskrypt do czasopisma w wyznaczonym terminie.

Podstawowe błędy w opublikowanych pracach: Jeżeli autorzy odkryją istotne błędy lub nieścisłości we własnej opublikowanej pracy, mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym redaktorów czasopisma lub wydawcy i współpracy z nimi w celu poprawienia pracy w formie erraty lub wycofania publikacji. Jeżeli redaktor lub wydawca dowie się od osoby trzeciej, że opublikowane dzieło zawiera istotny błąd lub nieścisłość, obowiązkiem autorów jest niezwłoczne poprawienie lub wycofanie artykułu lub przedstawienie redaktorom czasopisma dowodów na poprawność artykułu.

Więcej informacji DLA AUTORÓW

 

OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

Wkład w decyzje redakcyjne: podwójne recenzje pomagają redaktorowi w podejmowaniu decyzji odnośnie do danego artykułu, a także mogą pomóc autorom w ulepszeniu ich rękopisu.

Terminowość: każdy wybrany recenzent, który czuje się niekompetentny do oceny badań przedstawionych w pracy lub wie, że przygotowanie recenzji w wyznaczonym czasie nie będzie możliwe, powinien powiadomić o tym redaktora i zrezygnować z procesu recenzji.

Poufność: cały manuskrypt otrzymany do recenzji należy traktować jako dokument poufny. Nie wolno go pokazywać ani omawiać z innymi osobami, z wyjątkiem osób upoważnionych przez wydawcę.

Standardy oceny: recenzje powinny być przeprowadzane obiektywnie. Osobista krytyka autora jest niewłaściwa. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy za pomocą odpowiednich argumentów.

Potwierdzenie źródeł: recenzenci powinni wskazać odpowiednie opublikowane prace, które nie zostały zacytowane przez autorów. Jakiekolwiek istotne podobieństwo lub zbieżność rozważanego manuskryptu z jakimkolwiek innym opublikowanym artykułem należy zgłosić redakcji.

Konflikty interesów i ich ujawnienie: informacje lub wnioski uzyskane w wyniku wzajemnej weryfikacji muszą być traktowane jako poufne i nie mogą być wykorzystywane dla osobistych korzyści. Recenzenci nie powinni podejmować się oceny prac, jeżeli zachodzi konflikt interesów wynikający z konkurencji, współpracy lub innych relacji z którymkolwiek z autorów, firm lub instytucji zaangażowanych w pisanie pracy.

Więcej o PROCESIE RECENZJI

 

OBOWIĄZKI WYDAWCY

Postępowanie w przypadku nieetycznych zachowań wydawniczych: w przypadku domniemanego lub udowodnionego błędu naukowego, zduplikowanej publikacji lub plagiatu wydawca, w ścisłej współpracy z redakcją, podejmie wszelkie odpowiednie kroki w celu wyjaśnienia sytuacji i wprowadzenia poprawek do danego artykułu. Będą one polegać na szybkiej publikacji erraty, wyjaśnienia lub w skrajnym przypadku na wycofaniu owej pracy. Wydawca, wraz z redaktorami, podejmie odpowiednie kroki w celu zidentyfikowania i uniknięcia publikacji artykułów, w przypadku których doszło do niewłaściwego postępowania naukowego, i w żadnym wypadku nie będzie zachęcać do takich działań, ani świadomie pozwalać na ich popełnienie.

 

PYTANIA I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW:

Jeśli masz jakieś pytania lub skargi, skontaktuj się z:


Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Al. Solidarności 105
00-140 Warszawa, Polska
Telefon: (+48 22) 620 28 81 ÷ 86 w. 105
E-mail: wydawnictwo@iaepan.edu.pl


Wydawnictwo IAE PAN dołoży należytych starań, aby niezwłocznie rozwiązać i, jeśli to konieczne, naprawić każdy problem.

 

Autorzy nie są obciążani żadnymi opłatami za przetwarzanie artykułów oraz za ich publikację (APCs - Article Processing Charges)

Wszystkie artykuły zgłoszone do Przeglądu Archeologicznego są sprawdzane przez program antyplagiatowy iThenticate Plagiarism Checking Software.