Etyka publikacji i oświadczenie o nadużyciach w publikacji

Wszystkie czasopisma publikowane przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk przestrzegają najwyższych standardów etycznych publikacji opartych na zasadach wypracowanych przez międzynarodową organizację Komitet Etyki Wydawniczej (COPE), jak również zasad Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego, opracowanego przez Komisję do spraw Etyki w Nauce działającej przy Polskiej Akademii Nauk.


Artykuły czasopism są recenzowane (double-blind review), gdzie zarówno recenzent, jak i autor pozostają anonimowi. Redakcja zastrzega sobie prawo do wstrzymania publikacji artykułów stojących w sprzeczności z zasadami etycznymi, zaś przypadki plagiatów są zgłaszane władzom Instytutu oraz mogą być zgłaszane Komisji ds. Etyki przy Polskiej Akademii Nauk.

Wszystkie artykuły zgłoszone do Przeglądu Archeologicznego są sprawdzane przez program antyplagiatowy iThenticate Plagiarism Checking Software.

Autorzy zapewniają, że są oryginalnymi autorami prac, które nie zostały skierowany do publikacji w innym miejscu. Wszelki udział innych autorów czy współpracowników jest właściwie uznany i opisany, zaś partie tekstu zaczerpnięte od innych autorów czy źródeł są właściwie opisane. Udział instytucji finansujących badania jest jawny.


Redaktorzy przekazują artykuły do recenzji, starając się uniknąć konfliktów interesów pomiędzy autorami, redakcją i recenzentami. Gwarantują także, że wszelkie informacje związane z przesłanymi tekstami są tajne przed ich publikacją.


Recenzenci oceniają teksty jedynie na podstawie ich treści. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją. Jeśli uznają że ich kwalifikacje nie są wystarczające do właściwej oceny badań przedstawionych w publikacji, powinni poinformować redaktora i zrezygnować z podjęcia się procesu recenzyjnego.

Pytania i rozwiązywanie sporów:
Jeśli masz jakieś pytania lub skargi, skontaktuj się z:
Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Al. Solidarności 105
00-140 Warszawa, Polska
Telefon: (+48 22) 620 28 81 ÷ 86 w. 105
E-mail: wydawnictwo@iaepan.edu.pl
Wydawnictwo IAE PAN dołoży należytych starań, aby niezwłocznie rozwiazać i, jeśli to konieczne, naprawić każdy problem.

Autorzy nie są obciążani żadnymi opłatami za przetwarzanie artykułów oraz za ich publikację (APCs - Article Processing Charges).