Cele i zakres

Przegląd Archeologiczny to recenzowane (Double-Blind Peer Reviews), interdyscyplinarne czasopismo redagowane i corocznie wydawane przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Redakcja Przeglądu Archeologicznego dąży do publikowania na łamach czasopisma większych opracowań monograficznych dotyczących archeologii prehistorycznej i wczesnośredniowiecznej, głównie z krajów europejskich, a także metodologii i historii badań archeologicznych. Dużo miejsca również poświęca recenzjom, dyskusjom i polemikom. Przegląd Archeologiczny jest otwarty dla autorów spoza Instytutu, naukowców z różnych instytucji polskich i zagranicznych. Jakość artykułów jest gwarantowana przez licznych członków Komitetu Redakcyjnego, a także recenzentów, profesorów-specjalistów z Uniwersytetów, Instytutów Polskiej Akademii Nauk i instytucji zagranicznych.

ISSN 0079-7138
e-ISSN 2657-4004

 

Czasopismo Przegląd Archeologiczny jest udostępniane na zasadach Open Access zgodnie z licencją CC-BY wersja 4.0 Międzynarodowa (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl). Autorzy nie są obciążani żadnymi opłatami za przetwarzanie artykułów oraz za ich publikację (APCs - Article Processing Charges).