Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • W ramach procesu składania artykułu autorzy zobowiązani są do sprawdzenia czy ich zgłoszenie spełnia poniższe kryteria. Nadesłane teksty zostaną zwrócone autorom, którzy nie zastosowali się do wytycznych. Artykuł nie może być wcześniej publikowany, ani być przesłany do rozpatrzenia do innych redakcji.
  • Plik zgłoszenia musi mieć format pliku dokumentu Open Office, Microsoft Word lub RTF.
  • Tam, gdzie to możliwe, proszę podać adresy URL w bibliografii.
  • Tekst powinien mieć pojedyncze spacje; używa 12-punktowej czcionki; stosuje kursywę zamiast podkreślenia (z wyjątkiem adresów URL); a wszystkie ilustracje, ryciny i tabele są umieszczane w tekście w odpowiednich punktach, a nie na końcu.
  • Tekst jest zgodny z wymogami stylistycznymi i bibliograficznymi określonymi w Wytycznych dla autorów.

Wytyczne dla autorów

Ogólne wytyczne przygotowania manuskryptu
1. Manuskrypty należy przesyłać online lub jako załączniki do wiadomości e-mail Redakcji: przeglad.archeologiczny@gmail.com
2. Przed przesłaniem artykułu do redakcji autorzy muszą zarejestrować się na stronie czasopisma. Po zalogowaniu się, mogą rozpocząć pięcioetapowy proces przekazywania artykułu.
3. Redakcja przyjmuje teksty w języku polskim, angielskim niemieckim. czeskim, słowackim, rosyjskim.
4. Wszystkie części manuskryptu przekazane Redakcji (1. Abstrakt i słowa kluczowe; 2. Tekst główny; 3. Lista cytowanej literatury; 4. Tabele; 5. Lista tytułów tabel; 6. Podpisy rysunków; 7. Streszczenie) powinna zaczynać się od nowej strony.


Informacje dotyczące tekstów przesyłanych do redakcji „Przeglądu Archeologicznego”:
1) Tekst
Plik: Word (z rozszerzeniem .docx, .doc lub .rtf)
Czcionka: Times New Roman; wielkość: 12
Odstęp pomiędzy znakami: normalne
Interlinia: 1.5 wiersza
Wcięcia akapitowe: brak (ewentualnie standardowe ustawienia Worda; należy unikać tworzenia wcięć za pomocą tabulatorów lub spacji oraz automatycznych numeratorów)
2) Ilustracje i tabele
– Każda ilustracja w oddzielnym pliku TIF lub JPG (dotyczy to również planów i wykresów, które traktowane są jako
ryciny)
– minimalna jakość plików z ilustracjami:
– kreskowe (TIF) – 600 dpi
– siatkowe (TIF/JPG) – 300 dpi
– Każda tabela w osobnym pliku programu Word (z rozszerzeniem .doc lub .rtf), czcionka Times New Roman, wielkość
zależna od rozmiaru tabeli (od 11 do 8 punktów)
3) Podpisy do ilustracji
Oddzielny plik: Word 2003 (z rozszerzeniem .doc lub .rtf)
Czcionka: Times New Roman
Wielkość: 12
Odstęp pomiędzy znakami: normalne
INTERLINIA: 1.5 wiersza
Bez punktatorów
Numeracja zdjęć cyframi arabskimi, bez pogrubienia
Wszystkie zdjęcia, rysunki, plany itp. numerowane jako ryciny
Tablice numerowane oddzielnie
W zapisie bibliograficznym nie uwzględniamy serii wydawniczej.
Transliteracja cyrylicy według standardu ISO 9:1995
(zamieszczony np. na stronie http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629693 lub w Wikipedii).

1. Literatura musi zawierać nazwisko autora, datę publikacji i numery stron, np. Blake 1998, 59 lub Kruk i Milisauskas 1983, 259.
2. W przypadku, gdy jest trzech lub więcej autorów, należy podać tylko nazwisko pierwszego autora, a następnie et al., Np. Sofer et al. 2000, 814. Numery stron należy podać w całości, np. 35-37, 123-135.
3. Nazwiska zapisane cyrylicą, cytowane jako odniesienia do literatury, należy tłumaczyć na angielski. Te same nazwiska lub nazwy geograficzne w głównym tekście, przypisach, tabelach lub mapach powinny być przepisywane zgodnie z tą samą normą ISO.
Autorzy artykułów zobowiązani są do podania Redakcji nr identyfikatora ORCID.
Przypisy
– klasyczne bibliograficzne przypisy dolne – dopuszczalne w recenzjach.


Bibliografia:
Odnośniki do literatury powinny być podane w tekście – w nawiasie z uwzględnieniem nazwiska autora, daty publikacji i numeru strony, np. (Blake 1998, 59) lub (Kruk, Milisauskas 1983, 259). W przypadku pozycji literatury opublikowanych przez trzech i więcej autorów powinno być podane tylko nazwisko pierwszego z nich, po którym należy napisać:
et al., np. (Sofer et al. 2000, 814-816). Należy podawać numery stron w pełnej formie, np. 35-37, 123-135.
Wzory tworzenia bibliografii końcowej:

Monografie
Heller M. (1995a). Nauka i wyobraźnia. Kraków: Znak.
Heller M. (1995b). Wieczność. Czas. Kosmos. Kraków: Znak.
Renfrew C. (1972). The Emergence of Civilisation. London: Methuen.

Monografie online z DOI
Michaud M.A.G. (2007). Contact with alien civilizations: Our hopesand fears about encountering extraterrestrials. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-68618-9

Redakcja monografii
Chowaniec R., Więckowski W. (red.). (2012). Archaeological Heritage: Methods of Education and Popularization.Oxford: BAR. Czopek S., Górki J. (red.). (2016). Między nauką a popularyzacją: muzea i parki archeologiczne. Kraków: Universitas.

Rozdziały lub artykuł w publikacjach książkowych zbiorowych
Kowalewski J. (2007). O problemach ze społecznym zaangażowaniem historiografii. W: J. Kowalewski, W. Piasek (red.), Zaangażowanie czy izolacja. Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów (109-129). Olsztyn: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Artykuły w czasopismach
Zalewska A. (2013). Relevant and Applied Archaeology. The Material Remains of the First World War: Between „Foundational” and „Biographical” Memory, Between „Black Archaeology” and „Conflict Archaeology”. Sprawozdania Archeologiczne, 65, 9-50.
Moshenska G. (2015). Curated Ruins and the Endurance of Conflict Heritage. Conservation and Management of Archaeological Sites, 17(1), 77-90.
Gandhi J., Przeworski A. (2007). Authoritarian institutions and the survival of autocrats. Comparative Political Studies, 40(11), 1279-1301. doi:10.1177/001041400730581.

Prace inne: materiały konferencyjne powielane, raporty i sprawozdania z eksperty z laboratoryjnych lub prac wykopaliskowych
Diakowski M. (2011). Analiza mikroskopowa zabytków kościanych odkrytych na stanowisku nr 10/11/12 w Domasławiu w świetle badań technologicznych i funkcjonalnych. Wrocław: Archiwum IAiE PAN, Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza we Wrocławiu (maszynopis).

Prace udostępniane wyłącznie drogą elektroniczną
Kot M. (2015). Badanie: dziedzictwo archeologiczne należy do… urzędników i naukowców. Pobrano z: http://nauka wpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C404320%2Cbadanie-dziedzictwo-archeologiczne-należy-do-urzednikow-inaukowcow.

Autorzy artykułów zobowiązani są do przekazania Redakcji tytułu, abstraktu (do 1000 znaków ze spacjami), 5 słów kluczowych, streszczenia, spisu rycin i tabel w języku angielskim oraz podania nr identyfikatora ORCID.