Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • W ramach procesu składania artykułu autorzy zobowiązani są do sprawdzenia czy ich zgłoszenie spełnia poniższe kryteria. Nadesłane teksty zostaną zwrócone autorom, którzy nie zastosowali się do wytycznych. Artykuł nie może być wcześniej publikowany, ani być przesłany do rozpatrzenia do innych redakcji.
  • Plik zgłoszenia musi mieć format pliku dokumentu Open Office, Microsoft Word lub RTF.
  • Tam, gdzie to możliwe, proszę podać adresy URL w bibliografii.
  • Tekst powinien mieć pojedyncze spacje; używa 12-punktowej czcionki; stosuje kursywę zamiast podkreślenia (z wyjątkiem adresów URL); a wszystkie ilustracje, ryciny i tabele są umieszczane w tekście w odpowiednich punktach, a nie na końcu.
  • Tekst jest zgodny z wymogami stylistycznymi i bibliograficznymi określonymi w Wytycznych dla autorów.

Wytyczne dla autorów

Ogólne wytyczne przygotowania manuskryptu
1. Manuskrypty należy przesyłać online lub jako załączniki do wiadomości e-mail Redakcji: przeglad.archeologiczny@gmail.com
2. Przed przesłaniem artykułu do redakcji autorzy muszą zarejestrować się na stronie czasopisma. Po zalogowaniu się, mogą rozpocząć pięcioetapowy proces przekazywania artykułu.
3. Redakcja przyjmuje teksty w języku polskim, angielskim niemieckim. czeskim, słowackim, rosyjskim.
4. Wszystkie części manuskryptu przekazane Redakcji (1. Abstrakt i słowa kluczowe; 2. Tekst główny; 3. Lista cytowanej literatury; 4. Tabele; 5. Lista tytułów tabel; 6. Podpisy rysunków; 7. Streszczenie) powinna zaczynać się od nowej strony.


Informacje dotyczące tekstów przesyłanych do redakcji „Przeglądu Archeologicznego”:
1) Tekst
Plik: Word (z rozszerzeniem .docx, .doc lub .rtf)
Czcionka: Times New Roman; wielkość: 12
Odstęp pomiędzy znakami: normalne
Interlinia: 1.5 wiersza
Wcięcia akapitowe: brak (ewentualnie standardowe ustawienia Worda; należy unikać tworzenia wcięć za pomocą tabulatorów lub spacji oraz automatycznych numeratorów)
2) Ilustracje i tabele
– Każda ilustracja w oddzielnym pliku TIF lub JPG (dotyczy to również planów i wykresów, które traktowane są jako
ryciny)
– minimalna jakość plików z ilustracjami:
– kreskowe (TIF) – 600 dpi
– siatkowe (TIF/JPG) – 300 dpi
– Każda tabela w osobnym pliku programu Word (z rozszerzeniem .doc lub .rtf), czcionka Times New Roman, wielkość
zależna od rozmiaru tabeli (od 11 do 8 punktów)
3) Podpisy do ilustracji
Oddzielny plik: Word 2003 (z rozszerzeniem .doc lub .rtf)
Czcionka: Times New Roman
Wielkość: 12
Odstęp pomiędzy znakami: normalne
INTERLINIA: 1.5 wiersza
Bez punktatorów
Numeracja zdjęć cyframi arabskimi, bez pogrubienia
Wszystkie zdjęcia, rysunki, plany itp. numerowane jako ryciny
Tablice numerowane oddzielnie
W zapisie bibliograficznym nie uwzględniamy serii wydawniczej.
Transliteracja cyrylicy według standardu ISO 9:1995
(zamieszczony np. na stronie http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629693 lub w Wikipedii).

1. Literatura musi zawierać nazwisko autora, datę publikacji i numery stron, np. Blake 1998, 59 lub Kruk i Milisauskas 1983, 259.
2. W przypadku, gdy jest trzech lub więcej autorów, należy podać tylko nazwisko pierwszego autora, a następnie et al., Np. Sofer et al. 2000, 814. Numery stron należy podać w całości, np. 35-37, 123-135.
3. Nazwiska zapisane cyrylicą, cytowane jako odniesienia do literatury, należy tłumaczyć na angielski. Te same nazwiska lub nazwy geograficzne w głównym tekście, przypisach, tabelach lub mapach powinny być przepisywane zgodnie z tą samą normą ISO.
Autorzy artykułów zobowiązani są do podania Redakcji nr identyfikatora ORCID.
Przypisy
– klasyczne bibliograficzne przypisy dolne – dopuszczalne w recenzjach.


Bibliografia:
Odnośniki do literatury powinny być podane w tekście – w nawiasie z uwzględnieniem nazwiska autora, daty publikacji i numeru strony, np. (Blake 1998, 59) lub (Kruk, Milisauskas 1983, 259). W przypadku pozycji literatury opublikowanych przez trzech i więcej autorów powinno być podane tylko nazwisko pierwszego z nich, po którym należy napisać:
et al., np. (Sofer et al. 2000, 814-816). Należy podawać numery stron w pełnej formie, np. 35-37, 123-135.
Wzory tworzenia bibliografii końcowej:

Monografie
Heller M. (1995a). Nauka i wyobraźnia. Kraków: Znak.
Heller M. (1995b). Wieczność. Czas. Kosmos. Kraków: Znak.
Renfrew C. (1972). The Emergence of Civilisation. London: Methuen.

Monografie online z DOI
Michaud M.A.G. (2007). Contact with alien civilizations: Our hopesand fears about encountering extraterrestrials. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-68618-9

Redakcja monografii
Chowaniec R., Więckowski W. (red.). (2012). Archaeological Heritage: Methods of Education and Popularization. Oxford: BAR.

Czopek S., Górki J. (red.). (2016). Między nauką a popularyzacją: muzea i parki archeologiczne. Kraków: Universitas.

Rozdziały lub artykuł w publikacjach książkowych zbiorowych
Kowalewski J. (2007). O problemach ze społecznym zaangażowaniem historiografii. W: J. Kowalewski, W. Piasek (red.), Zaangażowanie czy izolacja. Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów (109-129). Olsztyn: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Artykuły w czasopismach
Zalewska A. (2013). Relevant and Applied Archaeology. The Material Remains of the First World War: Between „Foundational” and „Biographical” Memory, Between „Black Archaeology” and „Conflict Archaeology”. Sprawozdania Archeologiczne, 65, 9-50.
Moshenska G. (2015). Curated Ruins and the Endurance of Conflict Heritage. Conservation and Management of Archaeological Sites, 17(1), 77-90.
Gandhi J., Przeworski A. (2007). Authoritarian institutions and the survival of autocrats. Comparative Political Studies, 40(11), 1279-1301. doi:10.1177/001041400730581.

Prace inne: materiały konferencyjne powielane, raporty i sprawozdania z eksperty z laboratoryjnych lub prac wykopaliskowych
Diakowski M. (2011). Analiza mikroskopowa zabytków kościanych odkrytych na stanowisku nr 10/11/12 w Domasławiu w świetle badań technologicznych i funkcjonalnych. Wrocław: Archiwum IAiE PAN, Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza we Wrocławiu (maszynopis).

Prace udostępniane wyłącznie drogą elektroniczną
Kot M. (2015). Badanie: dziedzictwo archeologiczne należy do… urzędników i naukowców. Pobrano z: http://nauka wpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C404320%2Cbadanie-dziedzictwo-archeologiczne-należy-do-urzednikow-inaukowcow.

Autorzy artykułów zobowiązani są do przekazania Redakcji tytułu, abstraktu (do 1000 znaków ze spacjami), 5 słów kluczowych, streszczenia, spisu rycin i tabel w języku angielskim oraz podania nr identyfikatora ORCID.Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Archeologii i Etnologii PAN z siedzibą w Warszawie Al. Solidarności 105. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa – RODO czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46.WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018r poz. 1000) oraz pokrewnymi aktami prawnymi. Instytut Archeologii i Etnologii PAN dokłada wszelkich starań, aby dane były odpowiednio chronione, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.
Aby dowiedzieć się więcej na temat ochrony danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności.

Korzystając ze strony Instytutu Archeologii i Etnologii PAN akceptują Państwo zasady polityki prywatności.
Z administratorem (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) można kontaktować się poprzez adres e-mail director@iaepan.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Al. Solidarności 105 00-140 Warszawa).
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z IOD można się kontaktować poprzez adres e-mail: iod@iaepan.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach odnoszących się do przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
Administrator może udostępnić Państwa dane osobowe:
• na polecenie organów administracji lub sądów;
• podmiotom trzecim, które przetwarzają powierzone dane przez Administratora (np. firma obsługująca stronę internetową);
• osobom przeprowadzającym inspekcje i audyty, księgowym i prawnikom z uwzględnieniem obowiązku zachowania poufności;
• podmiotowi trzeciemu w sytuacji przekazania / sprzedaży części udziałów w spółce Administratora.
Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności na stronach, do których prowadzą odnośniki (linki) zamieszczone na stronie Czasopisma. Prosimy o zapoznawanie się z polityką prywatności odwiedzanych stron.
Zakres i cel przetwarzania danych osobowych:
5.1 Kontaktują się Państwo z IAE PAN za pomocą portalu w celu założenia konta dla użytkownika związanego z procesem wydawniczym jak również odbiorcy treści opublikowanych na platformie. W ramach realizacji procesu wydawniczego czasopisma kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie, telefonicznie i przekazują nam dobrowolnie swoje dane osobowe typu: imię i nazwisko, adres e-mail, afiliację, adres do korespondencji, dane do umowy, numer telefonu i inne. Dane te są gromadzone i przetwarzane zgodnie z celem dla którego zostały nam przekazane. Dane podawane są dobrowolnie, ale są niezbędne do realizacji określonego celu, a ich niepodanie uniemożliwi nam realizacji zadań (zamierzeń).
5.2 Podczas korzystania ze strony internetowej Czasopisma mogą być uzyskiwane następujące informacje:
5.2.1 techniczne logi w dziennikach serwera (automatycznie zapisywane logi systemowe) – anonimowe informacje typu: czas wizyty na stronie, adres URL, dane przeglądarki itp.
5.2.2 ciasteczka cookies czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika – wykorzystywane w celach gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony, prawidłowego wyświetlania się strony na komputerze, utrzymania sesji Użytkownika w serwisie (po zalogowaniu).
Każdy Użytkownik może usunąć pliki Cookies, korzystając z dostępnych funkcji w swojej przeglądarce internetowej.
Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Każdy Użytkownik ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na stronie jej producenta: Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer, Edge
Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Strony Internetowej.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację do stosowanych plików cookies.
5.2.3 Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę czasopisma. Służą nam do zapewnienia określonych usług naszym Użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych.
Wszystkie dane osobowe będą przechowywane w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN do chwili realizacji celu, dla którego zostały nam udostępnione a następnie przez czas wynikający z przepisów szczegółowych.
Instytut Archeologii i Etnologii PAN nie profiluje Państwa danych osobowych a także nie przetwarza ich w celach marketingowych.
Dane osobowe nie będą przekazywane do „państwa trzeciego” bądź organizacji międzynarodowej
Instytut Archeologii i Etnologii PAN ze swojej strony dokłada wszelkich starań aby wszystkie dane były bezpieczne. Jednak Państwa działania mają także duże znaczenie. Proszę pamiętać o podstawowych zasadach bezpiecznego użytkownika:
- rejestrując się na naszej platformie OJS należy zwrócić uwagę, aby hasło było odpowiednio trudne do odgadnięcia, składało się z ciągu znaków i cyfr oraz małych i dużych liter;
- prace na platformie OJS: proszę wykonywać tylko na zaufanych komputerach i nie korzystać z ogólnodostępnych sieci.
- należy nie zapamiętywać loginu i hasła na komputerze.
- należy zachować login i hasło w tajemnicy po zakończeniu działań każdorazowo wylogować się ze strony (poprzez przycisk WYLOGUJ).

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do:
-dostępu do danych,

- sprostowania danych,

- prawdo do bycia zapomnianym,

- prawo do ograniczenia przetwarzania,

- prawo do przenoszenia danych,

- prawo do sprzeciwu,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając dane osobowe, działamy niewłaściwie lub w sposób niezgodny z prawem, prosimy o informację listownie lub e-mailem.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej na stronie internetowej Czasopisma.