Polityka archiwizacji

Redakcja czasopisma Przegląd Archeologiczny stosuje politykę dotyczącą zachowania zasobów cyfrowych poprzez ich archiwizację. Materiały przesłane do Redakcji czasopisma tzw. pre-print (gotowa wersja dokumentu, która nie przeszła jeszcze etapu przeglądu i recenzji) oraz post-print (gotowa wersja dokumentu po etapie przeglądu i recenzji, z uwzględnieniem zmian dokonanych w czasie procesu recenzowania) są archiwizowane na platformie OJS przez okres dwóch lat od momentu ich złożenia. Wersja opublikowana online (ostateczny plik wydawcy) przechowywana jest na platformie OJS bez ograniczeń czasowych.


Dodatkowo pliki wydawnicze Przeglądu Archeologicznego publikowane i archiwizowane są w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych RCIN poprzez system długoterminowego przechowywania danych. W ramach RCIN Wydawca Instytut Archeologii i Etnologii PAN stwarza także możliwość publikowania i archiwizowania oryginalnych danych badawczych związanych z publikowanymi artykułami.