Polityka praw autorskich i wolnego dostępu (open access)

Instytut Archeologii i Etnologii PAN oraz Redakcja czasopisma Przegląd Archeologiczny dbają o respektowanie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych autorów (więcej w Polityce prywatności) oraz przestrzegania praw autorskich.

Polityka Open Access
Czasopismo Przegląd Archeologiczny jest udostępniane na zasadach Open Access zgodnie z licencją CC-BY wersja 4.0 Międzynarodowa (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl). Niniejsza polityka obowiązuje od 2021 r. Artykuły opublikowane do 2021 roku udostępniane są zgodnie z licencją podaną przy artykule.

Autorzy nie są obciążani żadnymi opłatami za przetwarzanie artykułów oraz za ich publikację. 

Procedury:
- Autor zobowiązuje się, że zgłoszony tekst nie narusza praw autorskich oraz praw osób trzecich

- W przypadku, gdy jest więcej niż jeden Autor artykułu Autorzy rozumieją, że autor korespondencyjny jest jedynym kontaktem z Redakcją w procesie redakcyjnym. Jest odpowiedzialny za komunikowanie się z pozostałymi autorami i informowanie ich o postępach, wprowadzanych korektach oraz o ostatecznym zatwierdzeniu artykułu.
Autor korespondencyjny zobowiązany jest do przesłania Redakcji podpisanego oświadczenia.

- Autor oświadcza, że zapoznał się z polityką Open Access oraz tekstem umowy wydawniczej. Autorzy tekstu są w szczególności zobowiązani do uprzedniego uzgodnienia udostępnienia publikacji na licencji CC-BY 4.0 ze współtwórcami Publikacji (w przypadku utworów współautorskich).

- Redakcja jest zobowiązana do zachowania poufności wszelkich informacji związanych ze złożonymi do redakcji tekstami. W ramach zasad recenzowania uwzględnia się wymóg tzw. Double-blind review proces (autor i recenzenci nie znają swojej tożsamości)- patrz: procedura recenzyjna

- Po wpłynięciu artykułu do redakcji Autor otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem otrzymania tekstu.

- W ciągu 14 dni Redakcja akceptuje lub nie zgłoszony artykuł. Brak akceptacji może być całkowity (odrzucenie artykułu) lub warunkowy tzn. redakcja może zasugerować pewne poprawki i dopiero po ich uwzględnieniu artykuł może zostać ponownie przesłany do redakcji.

- Redakcja przekazuje tekst do recenzji, a po ich otrzymaniu zostają one niezwłocznie przekazane Autorowi.

- Autor uwzględnia lub odnosi się do uwag recenzentów. Obligatoryjne jest dostarczenie odpowiedzi na każdą nieuwzględnioną w tekście uwagę recenzentów.

- Autor nanosi ewentualne poprawki wyłącznie na pliku przesłanym przez redakcję w trybie śledź zmiany.

- Po otrzymaniu poprawionego artykułu zostaje on poddany procesowi redakcji i ponownie wysłany do Autora. Autor ma obowiązek odnieść się do każdej uwagi redakcji, szczególnie w przypadku, gdy jej nie akceptuje. Autor nanosi ewentualne poprawki wyłącznie na pliku przesłanym przez redakcję w trybie śledź zmiany. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji stylistycznej tekstów jak również do odrzucenia artykułu nawet w przypadku pozytywnych recenzji np. w przypadku braku porozumienia z Autorem w kwestii poprawek redakcyjnych.

- Po zaakceptowaniu poprawek Autor przekazuje plik wraz z podpisaną umową wydawniczą w 2 egzemplarzach do Instytutu

- Po opracowaniu redakcyjnym artykuł zostaje przekazany do składu. Po złożeniu Autor otrzymuje artykuł do akceptacji (plik pdf). Jeśli korekta nie zostanie zwrócona w 14 dni, Redakcja uznaje tę wersję artykułu za zaakceptowaną przez Autora.

- Nadesłanie artykułu do czasopisma Przegląd Archeologiczny jest równoznaczne z akceptacją przez Autora przyjętej procedury oraz Polityki Wydawniczej Wydawcy.