Dwie rocznice w Kaliszu (1960-1966): Osiemnaście Wieków Kalisza i Tysiąclecie Polski

  • Tadeusz Baranowski Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Abstrakt

The Archaeological Laboratory of the Institute of Archeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences in Kalisz is over 60 years old and participated in undertakings connected with two jubilees – Millennium of the Baptism of Poland or Millennium of the Polish State and the Eighteen Centuries of Kalisz. In this time, the head of Lab in Kalisz was archaeologist Krzysztof Dąbrowski. The excavations at the archaeological site of the Roman period in Piwonice near Kalisz was related to the role of archaeological sources in the identification of Kalisz as Ptolemy’s Kalisia. The greatest discoveries of the fifties and sixties of the 20th century in Kalisz concerned the research of Millennium project in the area of Zawodzie-Stronghold.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Andrysiak E. (red.) 2002-2007. Bibliografia historii Kalisza. Kalisz.

Baranowski T. 1990. Krzysztof Dąbrowski – archeolog Kalisza. Rocznik Kaliski 22, 47-57.

Baranowski T. 2015. Zmienny obraz wczesnej historii Kalisza. Dowody i hipotezy. Rocznik Kaliski 41, 11-25.

Baranowski T. 2016. Badania, postacie i odkrycia. 60 lat placówki archeologicznej PAN w Kaliszu. (W:) A. Kędzierski (red.), Wokół początków Kalisza. 60 lat stacji archeologicznej IAE PAN w Kaliszu. Warszawa-Kalisz, 11-23.

Baranowski T. 2016. Kalisz w dobie Chrztu Polski. (W:) A. Kędzierski (red.), Wokół początków Kalisza. 60 lat stacji archeologicznej IAE PAN w Kaliszu. Warszawa-Kalisz, 137-153.

Baranowski T. 2016. Badania millenijne w Kaliszu (wywiad). (W:) K. Zdeb (red.), Chrzest Polski w źródłach archeologicznych. Wywiady. Warszawa, 65-70.

Cyngot D. 2016. Literatura – archeologiczne kalisiana. (W:) A. Kędzierski (red.), Wokół początków Kalisza. 60 lat stacji archeologicznej IAE PAN w Kaliszu. Warszawa-Kalisz, 177-189.

Biliński B. 1955. Kalisia Ptolemeuszowa. Archeologia 5, 101-128.

Biliński B. 1962. Dwa świadectwa antyczne: Kalisia Ptolemeusza (Geographia II 11, 13) i Halisii Tacyta (Germania 43,2). (W:) A. Gieysztor (red.), Osiemnaście wieków Kalisza. Studia i materiały do dziejów miasta Kalisza i regionu kaliskiego 2. Kalisz, 7-51.

Dąbrowska I. 1960 Grodzisko na Zawodziu w Kaliszu. Pierwsze sprawozdanie z prac wykopaliskowych. (W:) A. Gieysztor (red.), Osiemnaście wieków Kalisza. Studia i materiały do dziejów miasta Kalisza i regionu kaliskiego 1. Kalisz, 29-67, 366-367, 380-381.

Dąbrowska I. 1968. Badania archeologiczne na Zawodziu w latach 1961-1964. Rocznik Kaliski 1, 350-372, 426-427, 438-439.

Dąbrowski K. 1958. Osadnictwo z okresów późnolateńskiego i rzymskiego na stan. 1 w Piwonicach, pow. Kalisz. Materiały Starożytne 4, 7-89.

Dąbrowski K. 1962. The more Significant Results of Archaeological Research in Kalisz and its Neighbourhood. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 10 (3). Ergon, 487-495.

Dąbrowski 1962. Badania archeologiczne na Zawodziu (1959-1960). (W:) A. Gieysztor i K. Dąbrowski (red.) Osiemnaście wieków Kalisza. Studia i materiały do dziejów miasta Kalisza i regionu kaliskiego 3. Kalisz 53-90.

Dąbrowski K. i Kozłowska R. 1959. Dwie osady z okresów późnolateńskiego i rzymskiego we wsi Piwonice, pow. Kalisz. Materiały Starożytne 5, 283-329.

Drewko M. 1953. Prace badawcze na Tyńcu w Kaliszu w 1952 r. Sprawozdania P.M.A. V (1-2), 87.

Dąbrowski K., Stopiński W. i Stupnicka E. 1962. Początki i rozwój grodziska na Zawodziu w Kaliszu w świetle badań środowiska naturalnego. Archeologia Polski 7 (2), 203-228.

Herbich T. 2016. Krzysztof Dąbrowski w Kaliszu: o początkach polskiej geofizyki archeologicznej. (W:) A. Kędzierski (red.), Wokół początków Kalisza. 60 lat stacji archeologicznej IAE PAN w Kaliszu. Warszawa-Kalisz, 37-45.

Kędzierski A. (red.) 2016. Wokół początków Kalisza. 60 lat stacji archeologicznej IAE PAN w Kaliszu. Warszawa-Kalisz.

Kędzierski A., Wyczółkowski D. 2016. Stare Miasto Kalisz. 60 lat badań Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. (W:) A. Kędzierski (red.), Wokół początków Kalisza. 60 lat stacji archeologicznej IAE PAN w Kaliszu. Warszawa-Kalisz, 81-103.

Kozłowska R. 1956. Wystawa Polowa Stacji Archeologicznej IHKM PAN w Kaliszu. Wiadomości Archeologiczne 23/1, 123.

Kozłowska R. 1968. Uroczystości 1000-lecia Państwa Polskiego i XVIII wieków Kalisza. Rocznik Kaliski 1, 397-399.

Lech J. 1997-1998. Between captivity and freedom: Polish archaeology in the 20th century. Archaeologia Polona 35-36 (Special theme: Archaeology in the 20th century. Ideas – people – research), 25-222.

Migdalski M. 2016. Rezerwat archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu jako przykład współpracy Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Miasta Kalisza i Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. (W:) A. Kędzierski (red.), Wokół początków Kalisza. 60 lat stacji archeologicznej IAE PAN w Kaliszu. Warszawa-Kalisz, 67-77.

Młynarska M. 1960. Sprawozdanie z prac wykopaliskowych na terenie miasta lokacyjnego w Kaliszu 1955 r. Sprawozdania Archeologiczne 5, 173-182.

Młynarska M. 1960. Kalisz średniowieczny. (W:) Szkice z dziejów Kalisza. Wrocław, 81-108.

Młynarska M. 1960. Proces lokacji Kalisza w XIII i 1 poł. XIV w. (W:) A. Gieysztor (red.), Osiemnaście wieków Kalisza. Studia i materiały do dziejów miasta Kalisza i regionu kaliskiego 1. Kalisz, 103-130.

Młynarska-Kaletynowa M. 1998. Kalisz w XI-XII wieku. (W:) T. Baranowski (red.), Kalisz wczesnośredniowieczny. Materiały sesji, Kalisz 15 czerwca 1998. Kalisz, 13-27.

Młynarska-Kaletynowa M. 2000. Św. Paweł na grodzie kaliskim. (W:) S. Bylina (red.), Kościół, kultura, społeczeństwo. Studia z dziejów średniowiecza i czasów nowożytnych. Warszawa, 77-85.

Przyłęcki M. 2006. Guerquin Bohdan. (W:) H. Kądziela, H. Krzyżanowska (red.), Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków 2. Poznań.

Pudełko E. 2016. Współpraca Muzeum Ziemi Kaliskiej ze Stacją Archeologiczną Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN. (W:) A. Kędzierski (red.), Wokół początków Kalisza. 60 lat stacji archeologicznej IAE PAN w Kaliszu. Warszawa-Kalisz, 49-55.

Trawkowski S. 1962. Geneza regionu kaliskiego. (W:) A. G ieysztor, K. Dąbrowski (red.), Osiemnaście wieków Kalisza, t. 3, Kalisz, 7-51.

Wańka D. 2016. Archeologia w kalisianach. (W:) A. Kędzierski (red.), Wokół początków Kalisza. 60 lat stacji archeologicznej IAE PAN w Kaliszu. Warszawa-Kalisz, 157-173.

Wąsowiczówna T. 1960. Kalisz na tle wczesnośredniowiecznej sieci drogowej. (W:) A. Gieysztor (red.) Osiemnaście wieków Kalisza. Studia i materiały do dziejów miasta Kalisza i regionu kaliskiego 1. Kalisz, 69-101.

Ziąbka L. 2016. Współpraca Muzeum Ziemi Kaliskiej z Kaliskim Stanowiskiem Archeologicznym Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. (W:) A. Kędzierski (red.). Wokół początków Kalisza. 60 lat stacji archeologicznej IAE PAN w Kaliszu. Warszawa-Kalisz, 59-63.

Opublikowane
2017-11-28
Jak cytować
Baranowski, T. (2017). Dwie rocznice w Kaliszu (1960-1966): Osiemnaście Wieków Kalisza i Tysiąclecie Polski. Przegląd Archeologiczny, 65, 89-98. https://doi.org/10.23858/PA65.2017.008
Dział
Artykuły
Share |