Badania milenijne na Pomorzu Zachodnim. Przebieg, znaczenie, skutki

Autor

  • Marian Rębkowski Instytut Archeologii i Etnologii PAN

DOI:

https://doi.org/10.23858/PA65.2017.010

Słowa kluczowe:

history of archaeology, Pomerania, millennial studies

Abstrakt

The course, character and conditions of the excavations conducted in 1948-1966 in Pomerania as part of the program research on the origins of the Polish State were discussed in the paper. Their effects and significance for the development of archaeology in this region of Poland were evaluated.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Abramowicz A. 1991. Historia archeologii polskiej: XIX i XX wiek. Warszawa-Łódź.

Beck A.-M. 1944. Die slawischen Grabfunde Pommerns. Greifswald (mps pracy doktorskiej).

Beck A.-M. 1969. Die wendische Grabfunde aus Pommern. Baltische Studien NF 55, 7-32.

Behla R. 1888. Die vorgeschichtliche Rundwälle im östlichen Deutschland. Berlin.

Białecki T. 2001. Pierwszy okres pracy Muzeum Pomorza Zachodniego w świetle dokumentów. (W:) E. Wilgocki et al. (red.), Instantia est mater doctrinae. Szczecin, 441-448.

Biermann F. 2013. A Slavic or a Viking Town? The excavations at Wolin 1934/1941 and their interpretation. (W:) S. Moździoch, B. Stanisławski, P. Wiszewski (red.), Scandinavian Culture in medieval Poland. Wrocław, 179-191.

Chłopocka H. 1948. Początki Szczecina. Roczniki Historyczne 17 (2), 281-335.

Cnotliwy E. 1956. Wczesnośredniowieczne przedmioty z rogu i kości z Wolina, ze stanowiska 4. Materiały Zachodniopomorskie 4, 155-240.

Cnotliwy E. 2014. Archeologia Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Szczecin.

Cnotliwy E., Leciejewicz L., Łosiński W. (red.) 1983. Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wzgórze Zamkowe. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.

Eggers H.-J. 1960. Die wendische Burgwälle in Mittelpommern. Baltische Studien NF 47, 13-46.

Eggers H.-J. 1978. Funde der wendisch-wikingischen Zeit in Pommern. Kiel.

Filipowiak W. 1955. Kotły brązowe z wczesnośredniowiecznego portu Wolina. Materiały Zachodniopomorskie 1, 81-90.

Filipowiak W. 1955. Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Wolinie w latach 1953-1954. Sprawozdania Archeologiczne 1, 179-193.

Filipowiak W. 1956. Wyniki badań archeologicznych w Wolinie w latach 1954-1955. Archeologické Rozhledy 8, 686-697.

Filipowiak W. 1957. Badania ratunkowe na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w Wolinie (Młynówka). Sprawozdania Archeologiczne 3, 131-137.

Garczyński W. 1966. Stan badań nad wczesnośredniowiecznym Kamieniem i okolicą. Rocznik Kamieński 1966, 109-115.

Gąssowska M.J. 1985. Bibliografia prac Prof. dr Ryszarda Kiersnowskiego za lata 1949-1984. (W:) S.K. Kuczyński et al. (red.), Nummus et historia. Warszawa, 7-23.

Hensel W. 1946. Potrzeba przygotowania wielkiej rocznicy. Poznań.

Hensel W. 1966. Dwadzieścia lat badań archeologicznych na Ziemiach Zachodnich PRL (1945-1965). Przegląd Zachodni 1966 (4), 244-267.

Janocha H. 1997. Archeologia w muzeum w Koszalinie. Koszalińskie Zeszyty Muzealne 21, 115-162.

Kajzer L. 1996. Wstęp do archeologii historycznej w Polsce. Łódź.

Kiersnowscy T. i R. 1959. Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Pomorza. Materiały. Warszawa-Wrocław.

Kiersnowski R. 1950. Legenda Winety. Studium historyczne. Kraków.

Kiersnowski R. 1951. Kamień i Wolin. Przegląd Zachodni 1951 (9-10), 178-225.

Kostrzewski J. 1970. Z mego życia. Wrocław-Warszawa-Kraków.

Kowalska A.B., Dworaczyk M. 2011. Szczecin wczesnośredniowieczny. Nadodrzańskie centrum. Warszawa.

Kubasiewicz M. 1959. Szczątki zwierząt wczesnośredniowiecznych z Wolina. Szczecin.

Kubasiewicz M., Gawlikowski J. 1965. Szczątki zwierzęce z wczesnośredniowiecznego grodu w Kołobrzegu. Szczecin.

Kurnatowska Z. 1997. Badania nad początkami państwa polskiego. Próba bilansu. Slavia Antiqua 38, 25-38.

Kunkel O. 1937. Burgwallforschung in Pommern. Pommersche Heimatpflege 3, 81-92.

Kunkel O., Wilde K.A. 1941. Jumne, “Vineta“, Jomsborg, Julin. 5 Jahre Grabungen auf dem Boden der wikingerzeitlichen Grossiedlung am Dievenowstrom 1934-1939/1940. Stettin.

Lech J. 1998. Between captivity and freedom. Polish archaeology in the 20th century. Archaeologia Polona 35-36, 25-222.

Leciejewicz L. 1955. Sprawozdanie z badań archeologicznych w Kołobrzegu w 1954 r. Sprawozdania Archeologiczne 1, 165-178.

Leciejewicz L. 1957. Badania archeologiczne w Kołobrzegu w 1955 r. Sprawozdania Archeologiczne 3, 119-130.

Leciejewicz L. 1958. Badania archeologiczne nad wczesnym średniowieczem na Pomorzu Zachodnim w ostatnim dziesięcioleciu. Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza 4 (1), 339-354.

Leciejewicz L. 1959. Badania archeologiczne w Kołobrzegu w 1956 r. Sprawozdania Archeologiczne 5, 133-143.

Leciejewicz L. 1960. Wczesnośredniowieczny Kołobrzeg. Slavia Antiqua 7, 307-390.

Leciejewicz L. 1962. Początki nadmorskich miast na Pomorzu Zachodnim. Wrocław-Warszawa-Kraków.

Leciejewicz L. 2010. W Kołobrzegu i nie tylko. Fragmenty wspomnień z lat 1953-1960. (W:) R. Ptaszyński (red.), Kołobrzeg i okolice poprzez wieki. Studia i szkice. Szczecin, 15-38.

Leciejewicz L., Łosiński W. 1960. Badania archeologiczne w Kołobrzegu w 1958 r. Sprawozdania Archeologiczne 11, 43-57.

Leciejewicz L., Łosiński W., Tabaczyńska E. 1961. Kołobrzeg we wczesnym średniowieczu. Wrocław.

Leciejewicz L., Rębkowski M. (red.) 2007. Kołobrzeg. Wczesne miasto nad Bałtykiem. Warszawa.

Leciejewicz L., Rulewicz M., Wesołowski S., Wieczorowski T. 1972. La ville de Szczecin des IXe-XIIIe siècles. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.

Leciejewicz L., Solek Z. 1960. Z badań nad krajobrazem naturalnym wczesnośredniowiecznego Kołobrzegu. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 9 (3), 387-394.

Lesiński H. 1998. Uczelnie wyższe i nauka. (W:) T. Białecki, Z. Silski (red.), Dzieje Szczecina 4. Szczecin, 425-459.

Łosiński W. 1963. Badania wykopaliskowe Stacji Archeologicznej Kołobrzeg IHKM PAN w 1961 roku. Sprawozdania Archeologiczne 15, 177-184.

Łosiński W. 1964. Sprawozdanie z badań archeologicznych Ekspedycji Wykopaliskowej IHKM PAN w Świelubiu i Bardach, pow. Kołobrzeg, w 1962 roku. Sprawozdania Archeologiczne 16, 153-169

Łosiński W. 1965. Z badań nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym w rejonie środkowej Parsęty. Materiały Zachodniopomorskie 11, 281-315.

Łosiński W. 1966. Badania archeologiczne w Świelubiu i B ardach, pow. Kołobrzeg, w 1964 roku. Sprawozdania Archeologiczne 18, 161-172.

Łosiński W. 1968. Badania archeologiczne w Bardach i Świelubiu, pow. Kołobrzeg, w 1965 roku. Sprawozdania Archeologiczne 19, 144-157.

Łosiński W. 1972. Początki wczesnośredniowiecznego osadnictwa grodowego w dorzeczu dolnej Parsęty (VII-X/XI w.). Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.

Łosiński W., Olczak J., Siuchniński K. 1971. Źródła archeologiczne do studiów nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym na terenie województwa koszalińskiego 4, Poznań.

Łosiński W., Tabaczyńska E., Tabaczyński S. 1960. Badania archeologiczne w Kołobrzegu w 1957 r. Sprawozdania Archeologiczne 9, 67-76.

Łosiński W., Urbańska A. 1962. II Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Kędrzynie, pow. Kołobrzeg. Sprawozdania Archeologiczne 14, 163-176.

Marciniak J. 1949. Tymczasowe wyniki badań wykopaliskowych na Zamku w Szczecinie. Z otchłani wieków 18, 105-111.

Noszczak B. 2002. „Sacrum” czy „profanum”? – spór o istotę obchodów milenium polskiego (1949-1966). Warszawa.

Osypińska M. 2013. Zwierzęta w gospodarce wczesnośredniowiecznego Szczecina. Poznań.

Rulewicz M. 1963. Badania archeologiczne nad wczesnośredniowiecznym Szczecinem. Z otchłani wieków 29 (3), 181-187.

Skrzypek I. 1997. Z historii muzealnictwa środkowopomorskiego. Koszalińskie Zeszyty Muzealne 21, 5-113.

Skrzypek I. 2003. Z przeszłości muzeum w Koszalinie. Rocznik Koszaliński 31, 59-66.

Stanisławski B. 2013. Wstęp do archeologii wczesnośredniowiecznego Wolina. (W:) B. Stanisławski, W. Filipowiak (red.), Wolin wczesnośredniowieczny 1. Warszawa, 13-42.

Stanisławski B., Filipowiak W. (red.) 2013. Wolin wczesnośredniowieczny 1. Warszawa.

Stanisławski B., Filipowiak W. (red.) 2014. Wolin wczesnośredniowieczny 2. Warszawa.

Szafrański W. 1971. Tadeusz Wieczorowski. Z otchłani wieków 31 (1), 49-50.

Urbańska A. 1962. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Kędrzynie, pow. Kołobrzeg. Sprawozdania Archeologiczne 14, 154-162.

Wieczorowski T. 1947. Stan prehistorii na terenie Szczecina. Jantar 5 (2), 139-141.

Wieczorowski T. 1954. Szczecin w świetle wykopalisk. (W:) Szczecin i Wolin we wczesnym średniowieczu. Wrocław, 31-44.

Wieczorowski T. 1955. Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Szczecinie w 1954 r. Sprawozdania Archeologiczne 1, 195-205.

Wieczorowski T. 1959. Kilka uwag w sprawie wyników badań archeologicznych na Starym Mieście w Szczecinie. Szczecin 1959 (11-12), 9-14

Wieczorowski T. 1962. Najnowsze odkrycia archeologiczne na podgrodziu w Szczecinie. Szczecin 1962 (6), 179-184.

Wojtasik J. 1968. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko na wzgórzu „Młynówka” w Wolinie. Szczecin.

Woźniak Z. 1974. Dr Józef Marciniak. Archeologia Polski 19 (2), 531-537.

Opublikowane

2017-11-28

Jak cytować

Rębkowski, M. (2017). Badania milenijne na Pomorzu Zachodnim. Przebieg, znaczenie, skutki. Przegląd Archeologiczny, 65, 117–131. https://doi.org/10.23858/PA65.2017.010

Numer

Dział

Artykuły
Share |