Problem chronologii zolnika z grodziska w Chotyńcu i tworzących go poziomów użytkowych w świetle badań nad klasyfikacją i datowaniem szpil

Autor

  • Joanna Adamik-Proksa Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego ul. Moniuszki 10; 35-015 Rzeszów
  • Ewelina Ocadryga-Tokarczyk Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego ul. Moniuszki 10; 35-015 Rzeszów

DOI:

https://doi.org/10.23858/PA69.2021.2262

Słowa kluczowe:

early Iron Age, pins, Scythian cultural circle, zolnik, south-eastern Poland

Abstrakt

The article presents the partial results of archaeological research carried out on the burgwall zolnik in Chotyniec, site 1. It aims to classify the historical objects discovered in terms of functional qualification – namely, the pins that were found in 2017-2019, and to introduce them into the scientific circulation. This interesting and relatively numerous series of artifacts complements and enriches our knowledge on many aspects of the zolnik’s function, including its chronology and cultural connections. In this sketch, an analysis of the typological and chronological position of the pins was carried out, and on its basis an attempt was made to estimate the dating of the zolnik (the usable levels that form it).

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Abramowa et al. = Абрамова М.П., Бессонова С.С., Дашевская О.Д., Дворниченко В.В., Каменецкий И.С., Козенкова В.И., Кореняко В.А., Крис Х.И., Кузнецова Т.М., Марковин В.И., Мелюкова А.И., Мирошина Т.В., Мошкова М.Г., Петренко В.Г., Смирнов К.Ф. (1989). Степи европейской части СССР в скифо-сарматское ввремя. Москва: Издательство „Наука”.

Aleksejew = Aлексеев А.Ю. (2003). Хронография Европейской Скифии VII-IV веков до н.э. Санкт-Петербург: Издательство Государственного Ермитажа.

Andrienko = Андриенко B.Л. (1996). Булавки с поселения у с. Пожарная Балка. W: О.Б. Супруненко (red.), Більське городище в контексті вивчення пам'яток раннього залізного віку європи (353-358). Полтава.

Bessonowa, Skoryj = Бессонова С.С., Скорый С.А. (2001). Мотронинское городище скифской эпохи. Киев-Кракков: Национальная Академия Наук Украины Институт Археологии, Ягеллонский Университет Институт Археологии.

Blajer W. (2001). Skarby przedmiotów metalowych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na ziemiach polskich. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Burghardt M. (2016). Wyznaczniki płci w grobach ludności grup leśnostepowych kultury scytyjskiej. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 37, 165-200.

Burghardt M. (2020). Classification and chronology of the collection of arrowheads from ash-hill found in hillfort of the Scythian Cultural Circle in Chotyniec, site 1, Jarosław district. Sprawozdania Archeologiczne, 72, 327-355.

Chochorowski J. (2014). Scytowie a Europa Środkowa – historyczna interpretacja archeologicznej rzeczywistości. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 35, 9-58.

Cofta-Broniewska A., Hensel Z. (1996). Metalurgia brązu pradziejowych społeczeństw Kujaw. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Czopek S. (1992). Zabytki żelazne w materiałach grupy tarnobrzeskiej. W: S. Czopek (red.), Ziemie polskie we wczesnej epoce żelaza i ich powiązania z innymi terenami (111-126). Rzeszów: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie.

Czopek S. (1996). Grupa tarnobrzeska nad środkowym Sanem i dolnym Wisłokiem. Rzeszów: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie.

Czopek S. (2019). Enklawa scytyjskiego kręgu kulturowego w południowo-wschodniej Polsce. Przegląd Archeologiczny, 67, 119-148. doi: 10.23858/PA67.2019.007.

Czopek S., Krąpiec M. (2020). The cult area (zolnik) from the hillfort of the Scythian cultural circle in Chotyniec near Radymno (south-estern Poland) in the context radiocarbon dating. Radiocarbon, 62, 1599-1611.

Czopek S., Trybała-Zawiślak K., Tokarczyk T., Ocadryga-Tokarczyk E., Burghardt M, Adamik-Proksa J., Rajpold W. (2017). Pierwsze sprawozdanie z weryfikacyjnych badań na grodzisku z wczesnej epoki żelaza w Chotyńcu. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 38, 291-305. doi: 10.15584/misroa.2017.38.15.

Czopek S., Trybała-Zawiślak K., Wojceszczuk N., Osaulczuk O., Bobak D., Gębica P., Jacyszyn A., Pasterkiewicz W., Pawliw D., Petehyrycz W., Połtowicz-Bobak M., Wacnik A. (2018). Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnohistorycznej ekumeny. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Czernenko = Черненко Е.В. (1964). Скiфськi бойовi пояси. Археологія, 16, 27-48.

Daragan = Дараган М.Н. (2011). Начало раннего железного века в Днепровской Правобережной Лесостепи. Киев: Институт Археологии Национальной Академии Наук Украины.

Dąbrowski J. (2004). Ältere Bronzezeit in Polen. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

Essen R. (1985). Die Nadeln in Polen II (Mittlere Bronzezeit). Prähistorische Bronzefunde, 13 (9).

Gawlik A. (2005). Znaleziska scytyjskie w zasięgu kultury wysockiej. W: S. Czopek, J. Podgórska-Czopek (red.), Problemy kultury wysockiej (205-219). Rzeszów: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie.

Gedl M. (1983). Die Nadeln in Polen I (Frühe und ältere Bronzezeit). Prähistorische Bronzefunde, 13 (7), München.

Grechko = Гречко Д.С. (2010). Населення скіфського часу на Сіверському Дінці. Київ: Інституту археології НАН України.

Gucal et al. = Гуцал A.Ф., Гуцал В.A., Мегей В.П., Moгилов O.Д. (2003). Результати досліджень курганів скіфского часу біля с. Теклівка на Поділлі. Археологічні відкриття в Україні 2001–2002, 90-92.

Gucal et al. = Гуцал A.Ф., Гуцал В.A., Мегей В.П., Moгилов O.Д. (2004). Розкопки курганіні в епоху ранньої інвентаризації в Малинівці на Середньому Дністрі. Археологічні відкриття в Україні 2002–2003, 114-116.

Klochko = Клочко Л.С. (2007). Шпильки у вбранні населення Скіфії. W: Л.В. Строкова, Л.С. Клочко, Ю.О. Білан, С.А. Березова (red.) Музейні читання. Матеріали наукової конференції „Ювелірне мистецтво-погляд крізь віка”. 11-13 грудня 2006 p. (28-41). Київ.

Klochko = Клочко Л.С. (2016). Декоративні елементи жіночого вбрання на землях Правобережної Скіфії. Археологія і давня історія України, 2(19), 103-113.

Kłosińska E.M. (2010). Nowe znaleziska brązowe ze Starego Machnowa, pow. Tomaszów Lubelski. Archeologia Polski Środkowowschodniej, 10(2008), 237-248.

Kłosińska E.M. (2013). Research problems of the Lusatian culture in the early Iron Age in the Lublin region in the light of new archaeological findings. W: J. Kolenda, A. Mierzwiński, S. Moździoch, L. Żygadło (red.), Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gedidze w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów (424-449). Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza.

Kostrzewski J. (1953). Ze studiów nad wczesnym okresem żelaznym w Polsce. Slavia Antiqua, 4, 22-70.

Kowalski-Biłokryłyy J. (2012). Chronologia grupy zachodniopodolskiej scytyjskiego kręgu kulturowego. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, 16, 160-189.

Kowpanenko = Ковпаненко Г.Т. (1981). Курганы раннескифского времени в басcейне р. Рось. Киев: „Науковаа думка”.

Kowpanenko et al. = Ковпаненко Г.М., Бессонова С.С., Скорый С.А. (1989). Памятники скифской епохи днепровского лесостепного Правобережья. Киев: „Науковаа думка”.

Kulatova et al. = Кулатова И.Н., Скорый С.А., Супруненко А.Б. (2006). Раннескифское погребение на юге Приднепровской Левобережной террасовой Лесостепи (к вопросу о переднеазиатских инновациях в восточноевропейском зверином стиле). Археологічний літопис Лівобережної України, 1, 46-60.

Kunysz A. (1968). Grodziska w województwie rzeszowskim. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1966, 25-87.

Liberov = Либеров П.Д. (1962). Памятники скифского времени бассейна Северского Донца. Лесостепные культуры скифского времени (= Материалы и исследования по археологии CCCР, № 113). Москва: Издательство Академии Наук ССР.

Lifantii O., Shelekhan O. (2018). Metal artefacts from the Severynivka hillfort. Baltic-Pontic Studies, 21, 255-276.

Lysenko, Lysenko = Лысенко С.С., Лысенко С.Д. (2019). Булавки с петельчатой головкой эпохи поздней бронзы. Материалы по Археологии Северного Причерноморья, 14, 161-181.

Medwedskaja = Меддведская И.Н. (1992). Периодизация скифскоий архикии Деревний Восток. Российская Археология, 3/1993, 86-107.

Moskwa K. (1976). Kultura łużycka w południowo-wschodniej Polsce. Rzeszów: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie.

Niemiec Ł. (2006). Brązowe i żelazne szpile z główką sklepaną i zwiniętą w uszko w tarnobrzeskiej kulturze łużyckiej. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 27, 119-176.

Ol’hovskij = Ольховский В.С. (1991). Погребально-поминальная обрядность населения степной Скифии (VII—ІІІ вв. до н. э.). Москва: Наука.

Petrenko = Петренко В.Г. (1978). Украшения Скифии VII¬-III вв. до н.э. (= Археология СССР, Свод Археологических Источников, в. Д 4-5). Москва: Издательство Наука.

Petrov = Пемров В.П. (1959). Зарубинецкий могильник (По материалам раскопок В. В. Хвойки в 1899 г.). Материалы и исследования по археологии СССР, 70, 32-60.

Polin = Полин С.В. (1987). Полин Хронологія ранньо скіфський памʼяток. Археолoгія, 59, 17-36.

Przybyła M. (2004). Wybrane aspekty obrządku pogrzebowego grupy tarnobrzeskiej. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 25, 91-103.

Rajpold W. (2017). Szpile w tarnobrzeskiej kulturze łużyckiej. Przyczynek do badań nad ich związkiem z wiekiem i płcią oraz rozważania na temat pojawienia się żelaza. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 38, 73-100. doi: 10.15584/misroa.2017.38.5.

Sezgin Yu. 2004. Clazomenian Transport Amphorae of the Seventh and Sixth Centuries. W: A. Mustaka (red.). Klazomenai, Teos and Abdera: Metropoleis and Colony. Proceedings of the International Symposium held at the Archaeological Museum of Abdera. Abdera 20-21 Oktober 2001 (169-183). Thessaloniki: Univ. Studio Press.

Shramko = Шрамко Б.А. (1987). Бельское городище скифской эпохи (город Гелон). Киев: Наукова думка.

Shramko = Шрамко Б.А. (1994). Новые раскопки курганов в могильнике Скоробор. Древности, 1, 102-106.

Shramko = Шрамко І.Б. (2003) Исследование округи Люботинского городища. Археологічний літопис Лівобережної України, 2, 102-108.

Shramko = Шрамко І.Б. (2006). Ранній період в історії геродотівського Гелону (за матеріалами розкопок зольника № 5). W: О.Б. Супруненко (red.), Більсье городище та його округа (до 100-річчя початку польових досліджень) (33-56). Киев: Шлях.

Smirnowa = Смирнова Г.И. (1981). Новые данные о поселении в с. Долиняны (по материалам раскопок 1977-1978 гг.). Археологический сборник Государственного Эрмитажа, 22, 40-61.

Smirnowa = Смирнова Г.И. (2004). Состояние изучения Западно-Подольскоий группы памятников раннескифского времени в Лесостепноий Скифии в конце XX века. W: J. Chochorowski (red.), Kimmerowie, Scytowie, Sarmaci. Księga poświęcona pamięci Profesora Tadeusza Sulimirskiego (409-429). Kraków: Uniwersytet Jagielloński Instytut Archeologii.

Sulimirski T. (1936). Scytowie na zachodnim Podolu. Lwów: Lwowskie Towarzystwo Prehistoryczne.

Sulimirski T. (1931). Kultura wysocka. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Suprunenko = Супруненко О.Б. (2016). Грунтовий могильник Полтавського поселення ранньоскіфськогї доби. W: О.Б. Супруненко (red.), Старожитності Лівобережного Подніпров’я. Збірник наукових праць (94-111). Киев: Центр пам’яткознавства НАН України і Утопік.

Suprunenko et al. = Супруненко О., Золотницький Б., Кулатова І. (1996). Кургани біля с. Карпусі під Полтавою. Полтава: Видавничий центр „Археологія”.

Trachsel M. (2004). Untersuchungen zur relativen und absoluten Chronologie der Hallstattzeit. Bonn: Habelt.

Trybała-Zawiślak K. (2012). Kłyżów, stan. 2 i Mokrzyszów, stan. 2 – cmentarzyska ciałopalne z wczesnej epoki żelaza. Rzeszów: Wydawnictwo Mitel, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Trybała-Zawiślak K. (2019). Wczesna epoka żelaza na terenie Polski południowo-wschodniej – dynamika zmian i relacje kulturowe. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Voroncov, Skoryj = Воронцов Д., Скорый С. (2012). Андрушевский Курган. Revista Arheologică, serie nouă, 8(1-2), 137-153.

Pobrania

Opublikowane

2021-09-03

Jak cytować

Adamik-Proksa, J., & Ocadryga-Tokarczyk, E. (2021). Problem chronologii zolnika z grodziska w Chotyńcu i tworzących go poziomów użytkowych w świetle badań nad klasyfikacją i datowaniem szpil. Przegląd Archeologiczny, 69, 147–169. https://doi.org/10.23858/PA69.2021.2262

Numer

Dział

Artykuły
Share |