Polacy w Berlinie i Londynie: różne oblicza sukcesu migracyjnego.

Część 1

Autor

  • dr Agnieszka Szczepaniak-Kroll Instytut Archeologii i Etnologii PAN

DOI:

https://doi.org/10.23858/JUE18.2020.010

Słowa kluczowe:

Polacy, Berlin, Londyn, migracja, sukces, integracja, grupa rozproszona

Abstrakt

Artykuł dotyczy Polaków mieszkających w Berlinie i Londynie, którzy poradzili sobie z procesem integracji i odnieśli osobisty sukces na różnych płaszczyznach. Choć wyniki badań wykorzystane w tekście dotyczyły migracji rozpoczętych w latach 80. XX w. i trwających do dziś, uwagę skoncentrowałam szczególnie na migrantach poakcesyjnych. Na wstępie przedstawiłam założenia badawcze, na których oparte zostały prowadzone studia, oraz wyciągane na ich podstawie wnioski. Uwzględniłam również metodologiczne podstawy. Dalej omówiłam sytuację dwóch zachodnioeuropejskich miast, Berlina i Londynu, w kontekście migracyjnym oraz specyfikę polskiej grupy na tym tle. Artykuł stanowi pierwszą, wstępną część, z tworzącego całość cyklu. Jego rozwinięcie znajduje się w tekście Polacy w Berlinie i Londynie: różne oblicza sukcesu migracyjnego. Część 2 autorstwa Anny Szymoszyn, zamieszczonego w tym samym numerze JUE.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Amt für Statistik Berlin, http://www.statistik-berlin-brandenburg.de/pms/2018/18-09-14.pdf, 08.10.2019.
Borjas G.J. 1994, The Economics of Immigration, „Journal of Economic Literature”, nr 32, s. 1667–1717.
Burrell K. 2002, Migrant memories, migrant lives: Polish national identity in Leicester since1945, „Transactions of the Leicestershire Archaeological and Historical Society”,nr 76, s. 59–77.
Business Insider 25.05.2018. Polacy założyli w Wielkiej Brytanii już ponad 60 tys. firm, https://businessinsider.com.pl/firmy/ile-firm-zalozyli-polacy-w-wielkiej-brytanii/etfr9gt, 18.06.2020.
Chodubski A. 2002, Bariery i możliwości cywilizacyjne współczesnej emigracji polskiej, [w:] Szczerbiński W. M. (red.), Z dziejów polskiej prasy na obczyźnie (od września 1939 r. do współczesności), Instytut Kultury Fizycznej, Gorzów Wielkopolski, s. 23–36.
Co to jest wellbeing – definicja,https://www.karierawfinansach.pl/, 29.04.2020.
Cohen M. 2008, Global Diasporas. An Introduction, Second Edition, Routledge, London– New York.
Conradson D., Latham A. 2005, Friendship, networks and transnationality in a world city: Antipodean transmigrants in London, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, nr 31, s. 287–305.
Eade J., Drinkwater S., Garapich M. 2006, Class and Ethnicity: Polish Migrants in London, University of Surrey, Centre for Research on Nationalism, Ethnicity and Multiculturalism, Roehampton.
Ersȍz A. 2012, Ethnische Ökonomien in Berlin: Der Stand, GUWBI e.V., Berlin.
Favell A. 2008, The new face of East-West migration in Europe, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, nr 34, s. 701–716.
Favell A. 2010, European Identity and European Citizenship in three ‘Eurocities’: A sociological Approach to the European Union, „Politique européenne”, nr 1 (30).
Garapich M.P. 2008. The migration industry and civil society: Polish immigrants in the United Kingdom before and after EU enlargement, „Journal of ethnic and migration studies”, s. 735–752, https://doi.org/10.1080/13691830802105970, 11.12.2019.
Gawryszewski A. 2005, Ludność Polski w XX wieku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
Główny Urząd Statystyczny, Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2016, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludno-sci/informacja-o-rozmiarach-i-kierunkach-emigracji-z-polski-w-latach-20042016,2,10.html?pdf=1, 18.09.2019.
Goździak E., Czerniejewska I. 2016, Sukces czy porażka? O Polakach powracających z „życia na ulicy” w Wielkiej Brytanii, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, nr 42 (2/160), s. 98–116.
González-Ferrer A. 2010, Explaining the labour performance of immigrant women in Spain: The interplay between family, migration and legal trajectories, „International Journal of Comparative Sociology’, nr 52, s. 63–78.
Grzymała Kazłowska A., Łodziński S. (red.) 2008, Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Heckmann F., Schnapper D. (red.) 2003, The Integration of Immigrants in European Societies. National Differences and Trends of Convergence, De Gruyrter, Stuttgart.
Holmes C. 1988, John Bull ’s Island: Immigration and British Society 1871–1971, Macmillan, Basingstoke.
Home Office 2006, White Paper. A Points-Based System: Making Migration Work for Britain, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/272243/6741.pdf, 18.06.2020.
Home Office 2009, Highly Skilled Migrant Programme, http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/workingintheuk/tier1/hsmp/, dostęp: 18.06.2020.
Iglicka K. 2011, Migracje długookresowe i osiedleńcze z Polski po 2004 roku – przykład Wielkiej Brytanii. Wyzwania dla statystyki i demografii państwa. Raporty i Analizy 5, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa.
Internationale Wirtschaft 2012, Internationale Wirtschaft in Berlin, Berlin.
Jabłecka B. 2012, Dostęp do mieszkalnictwa i bezdomność migrantów w Anglii. Seria: Badania, ekspertyzy, rekomendacje, Instytut Studiów Politycznych, Warszawa.
Jost O., Bogai D. 2016, Ausländer am Arbeitsmarkt in Berlin-Brandenburg, „IAB Regional Berichte und Analysen aus dem Regionalen Forschungsnetz”, nr1/2016, Berlin-Brandenburg.
Judah B. 2018, Nowi londyńczycy, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Kaczmarczyk P., Okólski M. 2005, Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
Kaczmarczyk P., Tyrowicz J. 2008, Migracje osób z wysokimi kwalifikacjami, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, „Biuletyn FISE”,nr3, Warszawa.
Koikkalainen S. 2012, Virtual Fields: How to Study a Scattered Migrant Population Online. The Case of Highly Skilled Finns in the European Union, [w:] Hirvi W. L., Snellman A. (red.), Where is the Field? The Experience of Migration Viewed through the Prism of Ethnographic Fieldwork, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, s. 45–65.
Kołodziejczak S. 2014, Problemowy wymiar emigracyjnej tymczasowości, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, nr 40 (2/152), s. 25–40.
Kowalewska G., Rutkowska-Ziarko A., Simister J., Sonme Y. 2016, Where and Why in the UK? The Case of Polish Migrants, „Olsztyn Economic Journal”, No. 11(2), s. 137–150. http://www.uwm.edu.pl/wne/podstrony/oej1/wydania/eko11_16_2.pdf, 26.07.2017.
Kozłowski J. 1992, Polacy w Niemczech w XIX i XX wieku (do 1945 r.), [w:] Szydłowska- -Ceglowa W. B. (red.), Polonia w Europie, Zakład Badań Narodowościowych PAN, Poznań, s. 223–244.
Krings T., Moriartu E., Wickham J., Bobek A., Salamonska J. 2013, New mobilities in Europe: Polish migration to Ireland post-2004, Manchester University Press, Manchester.
Krotofil J. 2013, Religia w procesie kształtowania tożsamości wśród polskich migrantów w Wielkiej Brytanii, Nomos, Kraków.
Kubicki P. 2016, Tożsamość, pamięć i obywatelskość miast w kontekście konkursu na europejską stolicę kultury [w:] Kubicki P., Gierat-Bieroń B., Orzechowska-Wacławska J., Efekt ESK Jak kon-kurs na Europejską Stolicę Kultury 2016 zmienił polskie miasta, Nomos, Kraków, s. 13–25.
Lachowicz M. 2007, Polish Migration To London: A Drama In Three Acts, https://www.culture24.org.uk/history-and-heritage/art44193, 26.10.2019.
Landry Ch. 2013, Kreatywne miasto. Zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów (tłum. O. Siara), Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
Lee E. S. 1966, A Theory of Migration, „Demography”,nr3(1), s. 47–57.
London Datastore, https://data.london.gov.uk/, 04.05.2020.
Lopez-Rodriguez M. 2010, Migration and the quest for normalcy: Polish migrant mothers and the quest for meritocratic opportunities in the UK, „Social Identities”, nr16 (3), s. 339–358.
Makulec A. 2013, Konsekwencje migracji wysoko wykwalifikowanego kapitału ludzkiego dla krajów wysyłających i migrantów na przykładzie personelu medycznego, CMR Working Papers, nr 61/119.
Masłoń M. 2016, Najpopularniejsze zawody wykonywane przez Polaków w Wielkiej Brytanii, 12/06/2016, https://www.taniabrytania.uk/najpopularniejsze-zawody-wykonywane-przez -polakow-w-wielkiej-brytanii-praca-w-uk/, 18.06.2020.
Massey D. S., Arango J., Hugo G., Kouaouci A., Pellegrino A., Taylor J. E. 1999, Worlds in motion: Understanding international migration at the end of the millennium, Clarendon Press,Oxford.
Mituła E. 2009, Rodziny pełne nie w pełni – eurosieroctwo. Opieka nad dzieckiem a migracja zarobkowa rodziców, [w:] Ładyżyński W A. (red.), Rodzina we współczesności, Wrocław, s. 163–183.
Mydel R. 2011, Wielkość i kierunki geograficzne współczesnej emigracji edukacyjnej Polaków, [w:] Kargol. W A. M., Masiarz W. (red.), Nietypowe migracje Polaków w XIX–XXI wieku, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, s. 123–132.
Office for National Statistics U.K. 2019, https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommun ity/populationandmigration/internationalmigration/datasets/populationoftheunitedkingdombycountryofbirthandnationality, 27.10.2019.
Okólski M., Salt J. 2014, Polish Emigration to the UK after 2004; Why Did So Many Come?, „Central and Eastern European Migration Review”, No.3(2).
Olbrycht P. 2014, Migracje zarobkowe Polaków – przeszłość i teraźniejszość, „Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego”, nr 2, s. 19–34.
Owen D., Fihel A., Green A. 2007, Najnowsza migracja z Polski do Wielkiej Brytanii, „Biuletyn Migracyjny”, nr 12 www.biuletynmigracyjny.uw.edu.pl, 20.06.2018.
Paritus V. 2014, “Economic Migrant” or “Middling Transnationals”? East European Migrants’ experiences of work in the UK, „International Migration”, nr 52(1), s. 36–55.
Rauziński R. 2009, Migracje zagraniczne Polaków w XX i XXI wieku, „Biuletyn Rządowej Rady Ludnościowej”, nr 54, Warszawa.
Reich R. Luthra R., Platt L., Salamonska L. 2014, Migrant diversity, migration motivations and early integration: the case of Poles in Germany, the Netherlands, London and Dublin. Institute of Social and Economic Research, „LEQS Paper”, nr 74.
Rudiger A., Spencer S. 2003, Social Integration of Migrants and Ethnic Minorities: Policies to Combat Discrimination. Referat zaprezentowany na konferencji: „The Economic and Social Aspects of Migration”, European Commission & OECD, 21–22.01.2003, Bruksela, http://www.oecd.org/migration/mig/15516956.pdf, 10.11.2019.
Rutherfurd E. 2017, Londyn, Wyd. Czarna Owca, Warszawa.
Ryan L. 2008, ‘I had a sister in England ’: family-led migration, social networks and nurses, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, nr34 (3), s. 453–470.Ryan L. 2009, How women use family networks to facilitate migration: a comparative study of Irish and Polish women in Britain, „The History of the Family “, nr 14, s. 217–231.
Ryan L. 2011, Migrants’ social networks and weak ties: accessing resources and constructing relation-ships post-migration, „Sociological Review”, nr 59 (4), s. 707–724.
Ryan L. 2015, “Another year and another year”: Polish migrants in London extending the stay over time,Summary Report, SPRC Middlesex Univ.Ryan L., Sales R., Tilki M., Siara B. 2008, Social networks, social support and social capital: Polish migrants in London, „Sociology”, nr 42 (4), s. 672–690.
Ryan L., Sales R., Tilki M. 2009a. Recent Polish Migrants in London: Accessing and Participating in Social Networks across Borders, [w:] Burrell K. (red.), Polish Migration to the UK in the ‘New’ European Union, Routledge, London, DOI: https://doi.org/10.4324/9781315601137, 11.11.2019.
Ryan L., Sales R., Tilki M. and Siara B. 2009b, Family strategies and transnational migration: recent Polish migrants in London, „Journal of Ethnic and Migration Studies”,nr 35 (1), s. 61–77.
Ryan L., Sales R. 2011, Family Migration: the role of children and education in family migration decision-making, „International Migration”, nr 50, s. 90–103.
Sadowski P. 2010, Akcje regularyzacyjne w Wielkiej Brytanii i w Polsce, „Materiały Robocze” nr 1(15), Centrum Europejskie Natolin.
Sassen S. 2007, Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy, (tłum. J. Tegnerowicz), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Satora J. 2017, Kto może założyć firmę w Anglii?, „Oak & Berry. Business Outsourcing”, 29/06/2017, https://oakandberry.com/kto-moze-zalozyc-firme-w-anglii-sprawdz-w-kto-rych-branzach-mozesz-dzialac-jako-spolka-ltd/, 18.06.2020.
Schulz B. 2012, Zjawisko bezdomności w Niemczech, „Seminare. Poszukiwania naukowe”, nr 31, s. 129–141.
Sime D. 2014, ‘I think that Polish doctors are better’: experiences with and views of health services in Scotland among newly arrived migrant children and their parents, „Health and Place”, nr 30, s. 86–93.
Sójka B. 2018, Najlepiej opłacane (i łatwo dostępne dla Polaków) zawody w UK w 2018 roku, „Blog EasySend – wszystko o życiu na emigracji”, https://www.easysend.pl/blog/praca-dla-polak ow-w-uk/, 18.06.2020.
Spencer S., Charsley K. 2016, Conceptualising integration: a framework for empirical research, taking marriage migration as a case study, „Comperative Migration Studies”, nr 4 (18), s. 4–18, DOI: 10.1186/s40878-016-0035-x, 11.11.2019.
Sumption M. 2009, Social Networks and Polish immigration to the UK, [w:] Economics of Migration Working Paper, nr 5, Institute of Public Policy Research, London.
Szewczyk A. 2014, Continuation or Switching? Career patterns of Polish graduate migration in England, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, nr40(5), s. 847–864.
Traser J. 2006, Who’s Still Afraid of EU Enlargement, European Citizen Action Service, Bruxelles.Trevena P., McGhee D., Heath S. 2013, Location, Location? A Critical Examination of Patterns and Determinants of Internal Mobility Among Post-accession Polish Migrants in the UK, „Population, Space and Place”, nr 19/6, s. 671–687.
Ungenutzte... 2009, Ungenutzte Potenziale. Zur Lage der Integration in Deutschland, Berlin: Institut für Bevölkerung und Entwicklung.
Weber M. 2002, Gospodarka i społeczeństwo: zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Werbner P. 1979, Avoiding the ghetto: Pakistani migrants and settlement shifts in Manchester, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, nr 7 (3), s. 376–389.
Where Are We Now? 2014, „Raporty i Analizy”, nr 6, Centrum Stosunków Międzynarodowych, MSZ, Warszawa, www.wherearewenow.csm.org.pl, 13.12.2019.
White A. 2010, Polish Families and Migration Since EU Accession, Policy Press, Bristol.
White A. 2011, Polish Families and Migration since UE Accession, Policy Press, Bristol.
White A., Ryan L. 2008, Polish ‘temporary’ migration: the formation and significance of social networks, „Europe-Asia Studies”, nr 60 (9), s. 1467–1502.
Woodbridge J. 2005, Sizing the unauthorized (illegal) migrant population in the United Kingdom in 2001, Home Office Online Report 29/05.
Ziętkiewicz G. 1989, Polen in Berlin – Geschichte und Gegenwart. Polacy w Berlinie – historia i dzień dzisiejszy, Die Ausländerbeauftragte des Senats, Berlin.
JUE 18/2020

Pobrania

Opublikowane

31.12.2020

Jak cytować

Szczepaniak-Kroll, A. (2020). Polacy w Berlinie i Londynie: różne oblicza sukcesu migracyjnego.: Część 1. Journal of Urban Ethnology, 18, 167–193. https://doi.org/10.23858/JUE18.2020.010