Transkulturowość berlińskich Polaków

Autor

  • Agnieszka Szczepaniak-Kroll

Słowa kluczowe:

transmigracja, transkulturowość, Polacy w Niemczech, emigracja do Niemiec

Abstrakt

W artykule przeanalizowano zjawisko transkulturowości u polskich migrantów mieszkających w Berlinie. Ma ono miejsce w sytuacji, kiedy wzory kultury krajów pochodzenia i obecnego zamieszkania są praktykowane równocześnie albo gdy powstaje złożona z nich całkowicie nowa forma. W przypadku Polaków w Berlinie jest to zjawisko obserwowane od niedawna, związane z otwarciem granic i praktykowaniem transnarodowych stylów życia. Dla poakcesyjnych migrantów balansowanie między różnymi obszarami geograficznymi i dwiema lub więcej kulturami stało się już elementem codzienności. Natomiast dla tych, którzy pamiętają czasy zamkniętych granic, stanowi symptom nowych czasów, do których starają się dopasować. Na przykładzie obydwu grup możemy zaobserwować, w jakich obszarach i z jakim skutkiem podejmują oni działania zmierzające do połączenia obydwu rzeczywistości: kraju pochodzenia i państwa przyjmującego. Artykuł jest drugim z serii tekstem na temat trzech aspektów transnarodowości, na którą składają się: transmobilność, transkulturowość i transnarodowa tożsamość

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bera R. 2011, Emigranci polscy w nowym środowisku pracy, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Bourdieu P., Wacquant L. 2001, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, tłum. A. Sawisz, Oficyna Naukowa, Warszawa
Budyta-Budzyńska M. 2011, Adaptacja integracja, asymilacja – próba ujęcia teoretycznego, [w:] Budyta-Burzyńska M. (red.), Integracja, czy asymilacja? Polscy imigranci w Islandii, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, s. 44-65
Danecka M., Kęska A. 2010, Migracje a rynek pracy, [w:] Jarosz M. (red.), Polacy równi i równiejsi, ISP PAN, Warszawa, s. 169-200
Eade J., Drinkwater S., Garapich M. P. (red.) 2006, Polscy migranci w Londynie – klasa społeczna i etniczność. Raport z badań, University of Surrey, CRONEM, Surrey
Glorius B. 2007, Transnationale Perspektiven. Eine Studie zur Migration zwischen Polen und Deutschland, Transcript Verlag, Bielefeld
Górny A., Stola D. 2001, Akumulacja i wykorzystanie kapitału społecznego, [w:] Jaźwińska E., Okólski M. (red.), Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, s. 164-187
Grabowska-Lusińska I., Okólski M. 2009, Emigracja ostatnia?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
Grabowska-Lusińska I. 2012, Migrantów ścieżki zawodowe bez granic, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
Klimaszewski Z. T. 2007, Emigracja polska w Niemczech, Wyd. Libra, Białystok
„Kontakty” (bezpłatny informator dla Polaków w Berlinie, różne numery)
Lalak D. 2007, „Swoi” i „obcy” w perspektywie antropologiczno-społecznej, [w:] Lalak D. (red.), Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 89-121
Łukasiewicz R. 2013, Relacje intergrupowe „starej” i najnowszej emigracji polskiej w Niemczech, [w:] Klimaszewski Z. T. (red.), Polacy w Niemczech. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Agencja Wydawnicza EkoPress, Białystok, s. 270-283
Mariański J. 2001, Praktyki religijne o charakterze pobożnościowym, [w:] Zdaniewicz W. (red.), Religijność Polaków 1991-1998 , Pax Instytuty Wydawniczy, Warszawa, s. 100-116
Mau S. 2007, Transnationale Vergesellsachftung. Die Entgrenzung sozialer Lebenswelten, Wyd. Campus Verlag , Frankfurt/NewYork
Miera F. 2007, Polski Berlin. Migrantion aus Polen nach Berlin, Westfalisches Dampfboot, Münster
Morawska E. 2008, The Recognition Politics of Polish Radio MultiKulti in Berlin, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, vol. 34/11, s. 1323-1335
Ohliger R., Raiser U. 2005, Integration und Migration in Berlin. Zahlen-Daten-Fakten, Wyd. Der Beauftragte des Sentas von Berlin for Integration und Migration, Berlin
Pallaske Ch. 2001, Do domu – Na Zachód? – Na saksy? Migracje z Polski do Republiki Federalnej Niemiec w latach 80. i 90, „Dialog”, nr 57, s. 18-22
Pietrzykowski J. 2013, Praca polskich salezianów w duszpasterstwie polonijnym na terenie Niemiec, [w:] Klimaszewski Z. T. (red.), Polacy w Niemczech. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Agencja Wydawnicza EkoPress, Białystok, s. 216-237
Pries L. 2001, Internationale Migration, Transcript Verlag, Bielefeld
Sakson A. 2010, Berlin-Warszawa. Studia o Niemcach i ich relacjach z Polakami, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław
Sobisiak W. 1983, Kultura rodzima Polonii zachodnioeuropejskiej, Wyd. UAM, Poznań
Szczepaniak-Kroll A. 2012, Polacy w Berlinie – granice i pogranicza, „Etnografia Polska”, nr 1-2, s. 43-62
Szczepaniak-Kroll A. 2013, Transnarodowa mobilność jako element nowego stylu życia berlińskich Polaków, „Journal of Urban Ethnology”, nr. 11, s. 49-60
Szulczyński A. 2000, Opieka Kościoła nad polskimi katolikami, [w:] Wolff-Powęska A., Schulz E. (red.), Być Polakiem w Niemczech, Instytut Zachodni, Poznań, s. 195-210
Welsch W. 1999, Transculturality – the Puzzling Form of Cultures Today, [w:] Faetherstone M., Lash s. (red.), Spaces of Culture: City, Nation, Word, Sage, London, s. 194-213
Wysocka E. 2007, „My” i „oni”– dlaczego tak trudno być razem? Odpowiedź pedagoga, psychologa i socjologa, [w:] Lalak D. (red.), Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 13-63
Zenderowski R. 2011, Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie środkowo-wschodniej. Między etnicyzacją religii a sakralizacją etosu (narodu), Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Seria Monografia FNP Seria Humanistyczna, Wrocław

Pobrania

Opublikowane

01.01.2014

Jak cytować

Szczepaniak-Kroll, A. (2014). Transkulturowość berlińskich Polaków. Journal of Urban Ethnology, 12, 173–194. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/jue/article/view/667

Numer

Dział

Artykuły