Transnarodowa mobilność jako element nowego stylu życia berlińskich Polaków

Autor

  • Agnieszka Szczepaniak-Kroll

Słowa kluczowe:

transmigracja, Polacy w Niemczech, style życia, emigracja do Niemiec

Abstrakt

Niemiecka badaczka Birgit Glorius (2007) wyróżniła trzy tzw. indykatory transnarodowości, tworzące całościowy obraz zjawiska: indykator transmobilności, transkulturowości i transtożsamości. W artykule omówiony został pierwszy z nich, w kontekście polskich migrantów mieszkających obecnie w Berlinie. Jak się okazuje, transmobilność jest jednym z podstawowych elementów wpływających na style życia Polaków mieszkających w Niemczech. Dla młodego pokolenia Polaków swobodne przepływy przez granicę, korzystanie z telefonów komórkowych i Internetu są czymś naturalnym, częścią codziennej egzystencji. Natomiast w przypadku imigrantów z lat 80. i 90. mają znaczący wpływ na przeobrażenia ich stylów życia z imigracyjnych w transnarodowe. Osoby te zdążyły się już zintegrować, uległy częściowej akulturacji sądząc, że ich przyszłość będzie definitywnie związana z Niemcami. Tymczasem otwarcie granic stworzyło im na powrót możliwość ożywienia kontaktu z Polską, zarówno na płaszczyźnie społecznej, jak i kulturowej. Imigranci od lat 90. zaczęli częściej jeździć do Polski i to nie tylko po to, by odwiedzić krewnych, lecz z powodów turystycznych, zawodowych, edukacyjnych itd. Zaktywizowano również telefoniczne i e-mailowe kontakty z bliskimi i znajomymi

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Budakowska Elżbieta 2007, Współczesny migrant; nomada czy lokalny współkreator, [w:] A. Zamojski (red.), Migracje i społeczeństwa współczesne. Migracje i społeczeństwo, cz. 12, Instytut Historii PAN, Warszawa, s. 29‒41
Fatyga Barbara 2012, Pan Jourdain i styl życia, [w:] A. Jawłowska, W. Pawlik, B. Fatyga (red.), Style życia, wartości, obyczaje. Stare tematy, nowe spojrzenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 13‒24
Glick-Schiller Nina, Basch Linda, Blanc-Szanton Cristina 1995, From immigrant to transmigrant, theorizing transnational migraton, „Anthropological Quaerterly”, Nr 68 (1), s. 48‒63
Glick-Schiller Nina 2003, The centrality of ethnography in the study of transnational migration, [w:] N. Foner (red.), American arrivals. Anthropology engages the new immigration, School of American Research Press, Santa Fe, s. 99‒128
Glorius Birgit 2007, Transnationale soziale Rӓume polnischer Migranten in Leipzig, [w:] M. Nowicka (ed.), Von Polen nach Deutschland und zurȕck. Die Arbeitsmigration und ihre Herausforderungen fȕr Europa, Transcript Verlag, Bielefeld, s. 135‒160
Grabowska-Lusińska Izabela, Okólski Marek 2009, Emigracja ostatnia?, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa
Hannerz Ulf 2007, Das Lokale und das Globale: Kontinuität und Wandel, [w:] B. Schmidt-Lauber (red.), Ethnizitӓt und Migration, Reimer Verlag, Berlin, s. 95‒113
Kłoskowska Antonina 1964, Kultura masowa. Krytyka i obrona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Krzyżowski Łukasz, Urbańska Sylwia 2010, Perspektywa transnarodowa w studiach migracyjnych, [w:] Ł. Krzyżowski, S. Urbańska (red.), Mozaiki przestrzeni transnarodowych. Teorie ‒ metody ‒ zjawiska, Nomos, Kraków, s. 9‒26
Kurcz Zbigniew, Podkański Wiesław 1991, Emigracja z Polski po 1980 r., [w:] W. Misiak (red.), Nowa emigracja i wyjazdy zarobkowe za granicę, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Wrocław, s. 31‒92
Landolt Patrizia 2001, Salvadoran – economic transnationalism: Embedded strategies for household maintenence, immigrant incorporation, and entepreneurial expansion, „Global Networks”, No 1(3), s. 21‒41
Miera Franke 2007, Polski Berlin. Migrantion aus Polen nach Berlin, Westfalisches Dampfboot, Münster Pries Ludger 2008, die Transnationalisierung der sozialen Welt, Suhrkamp, Frankfurt am Main
Samoraj Beata 2004, Polacy w Berlinie. Szkice o legalnej migracji zarobkowej lat dziewięćdziesiątych, Heliodor, Łomianki
Siciński Andrzej, 1976, Styl życia – problemy pojęciowe i teoretyczne, [w:] A. Siciński (red.), Styl życia Koncepcje i propozycje, PWN, Warszawa, s. 15‒32
Stola Dariusz 2010, Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949‒1989 r., Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa
Szczepaniak-Kroll Agnieszka 2012, Polacy w Berlinie – granice i pogranicza, „Etnografia Polska”, T. 56, z. 1-2, s. 79‒102
Tarkowska Elżbieta 1976, Kategoria stylu życia a inspiracje antropologiczne, [w:] A. Siciński (red.), Styl życia. Koncepcje i propozycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 71‒98
Vertovec Steven 2012, Transnarodowość, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Pobrania

Opublikowane

01.01.2013

Jak cytować

Szczepaniak-Kroll, A. (2013). Transnarodowa mobilność jako element nowego stylu życia berlińskich Polaków. Journal of Urban Ethnology, 11, 49–60. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/jue/article/view/651

Numer

Dział

Artykuły