O antropologicznym (etnologicznym) opisie przeszłości. Prolegomena

Autor

Słowa kluczowe:

źródła wywołane, antropologia historyczna, przeszłość

Abstrakt

Artykuł porusza wybrane kwestie, dotyczące zagadnień wyznaczanych w antropologii przez pojęcia: przeszłość, źródła, historia i pamięć. Autorka, koncentrując się na źródłach wywołanych, tworzących metodologiczną podstawę badań antropologicznych, określa je jako współpowoływane do życia przez badacza, wytwarzane w kontakcie z drugim człowiekiem. Wyróżnia dwa typy źródeł: ustne i obserwacyjne. Jako cel antropologii wskazuje nie rekonstruowanie wiedzy o przeszłości, lecz budowanie wiedzy o człowieku jako istocie ukształtowanej przez kulturę. Podkreślając skupienie antropologii na śladach przeszłości obecnych w teraźniejszości, dochodzi do wniosku, iż zajmuje się ona zarówno przeszłością, jak i teraźniejszością człowieka oraz dąży do rekonstrukcji podmiotowej perspektywy aktorów społecznych. Badaczka charakteryzuje pogranicza antropologii z innymi subdyscyplinami i polami badawczymi, takimi jak: oral history, antropologią historyczną, folklorystyką, memory studies. Podaje także przykład z własnych badań etnograficznych nad kulturowymi reprezentacjami przeszłości. Dotyczy on obecnego w sfolkloryzowanej opowieści ustnej fenomenu „współczesnej pańszczyzny”. Został ona zadokumentowany we wsiach kołchozowych na Białorusi. To jeden z elementów o długim trwaniu, tworzący współczesną zbiorową tożsamość chłopów-kołchoźników.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Carrithers Michael. 2008. Badania terenowe, [w:] Encyklopedia antropologii społeczno-kulturowej, red. A. Bernard, J. Spencer, Warszawa, s. 144-147

Czubala Dionizjusz. 2017. Pamięć Zagłady w narracji folklorystycznej, „Zagłada Żydów. Studia i materiały”, w druku

Engelking Anna. 2012a. Antropolog wśród kołchoźników, czyli wokół współczesnej pańszczyzny. Casus białoruski, [w:] 20 lat rzeczywistości poradzieckiej. Spojrzenie socjologiczne, red. M. Głowacka-Grajper, R. Wyszyński, Warszawa, s. 97-113

Engelking Anna. 2012b. Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku, Toruń

Obrębski Józef. 2007. Polesie archaiczne, [w:] tenże, Polesie. Studia etnosocjologiczne, t. 1, oprac. A. Engelking, s. 33-185

Pamięć.... 2014. Pamięć, język a dyskursy medialne – rozmowa z prof. Astrid Erll, prof. Bożeną Witosz i prof. Robertem Trabą, „Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs”, 7, s. 11-19

Rakowski Tomasz. 2015. Historia mówiona i źródła etnograficzne jako „wiedza pewna”. Przypadek potransformacyjnej historii Torgutów w zachodniej Mongolii oraz historii wsi Broniów w centralnej Polsce, „Rocznik Antropologii Historii”, R. V (8), s. 59-90

Redakcja. 2011. Antropologia historii, „Rocznik Antropologii Historii”, nr 1-2, s. 7-10

Sanjek Roger. 2008. Etnografia, [w:] Encyklopedia antropologii społeczno-kulturowej, red. A. Bernard, J. Spencer, Warszawa, s. 200-206

Tokarska-Bakir Joanna. 2004. Obsesja niewinności, [w:] tejże, Rzeczy mgliste. Eseje i studia, wstęp M. Janion, Sejny, s. 13-22

Tokarska-Bakir Joanna. 2012. Suppresioveri, suggestiofalsi. Dzieje relacji Ryszarda Maja, [w:] tejże, Okrzyki pogromowe. Szkice z antropologii historycznej Polski lat 1939-1946, Wołowiec, s. 231-242

Topolski Jerzy, 1968. Metodologia historii, Warszawa

Pobrania

Opublikowane

2018-01-01

Jak cytować

Engelking, A. (2018). O antropologicznym (etnologicznym) opisie przeszłości. Prolegomena. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 66(2), 143–149. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/1002

Numer

Dział

Studia i materiały