Nekropolia Kochanowskich? Osiemnastowieczne pochówki w kaplicach zwoleńskiego kościoła w świetle metryk parafialnych

Autor

  • Mariusz Kozdrach Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie

DOI:

https://doi.org/10.23858/KHKM70.2022.2.005

Słowa kluczowe:

Zwoleń, Kochanowscy, księgi metrykalne, krypty grobowe, pochówki, grobowe kaplice

Abstrakt

Późnorenesansowe grobowe kaplice kopułowe, wzniesione przy kościele w Zwoleniu w XVII w. z fundacji Kochanowskich i Owadowskich (Wołuckich), ocenia się powszechnie przez pryzmat epitafiów zachowanych w starszej z nich (św. Franciszka). Wiedza o ich funkcjonowaniu jako nekropolii jest jednak ograniczona. Na podstawie dostępnych metryk zgonów z lat 1695–1800 ustalono tożsamość oraz przybliżoną liczbę osób pogrzebanych w kryptach obu kaplic. Pozwoliło to na określenie roli i funkcji dawnych rodowych fundacji w nowych warunkach u schyłku XVIII w.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Akty. 1918. Akty powstania Kościuszki, t. 1: Protokóły i dzienniki Rady Zastępczej Tymczasowej i Rady Najwyższej Narodowej, cz. 1, wyd. Sz. Askenazy, W. Dzwonkowski, Kraków, https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/8981/edition/8300/content?ref=desc (dostęp

03.2022).

Augustyniak Urszula. 2001. Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła (1585–1640). Mechanizmy patronatu, Warszawa.

Bartnicka Kalina. 1992. Dziecko w świetle pamiętników i powieści polskiego Oświecenia, „Rozprawy z dziejów oświaty”, t. 35, s. 37–86, https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Rozprawy_z_Dziejow_Oswiaty/Rozprawy_z_Dziejow_Oswiaty-r1992-35/Rozprawy_z_Dziejow_Oswiaty-r1992-t35-s37-86/Rozprawy_z_Dziejow_Oswiaty-r1992-t35-s37-86.pdf (dostęp 12.03.2022).

Betlej Andrzej. 2010. Sibi, Deo, Posteritati. Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku, Kraków, https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/betlej2010/0009 (dostęp 12.03.2022).

Boniecki Adam. 1900. Herbarz polski, t. 2, Warszawa, https://crispa.uw.edu.pl/object/files/416465/display/Default (dostęp 12.03.2022).

Bosek Kazimierz. 2011. Dwója, [w:] Bosek Kazimierz, Na tropie tajemnic Jana z Czarnolasu, oprac. M. Baumann-Bosek, Warszawa, s. 131–137, http://cyfrowyczarnolas.pl/index.php/main/download/hash/15f698e4a527439449c20f9e92f496b9 (dostęp 12.03.2022).

Butkiewicz Marian. 1987. Metryki parafialne jako dokument legitymacyjny szlachty polskiej, „Roczniki Humanistyczne”, t. 35, z. 2, s. 401–407, https://ojs.tnkul.pl/index.php/rh/article/view/2045/2570 (dostęp 12.03.2022).

Chachulski Tomasz. 2006. Opóźnione pokolenie. Studia o recepcji „głębokiej” Jana Kochanowskiego w poezji polskiej XVIII wieku, Warszawa.

Dacka-Górzyńska Iwona M. 2011. O nieznanych dzieciach magnaterii polskiej w świetle parafialnych metryk zmarłych kościoła św. Krzyża w Warszawie z lat 1670–1801. Wybrane przykłady, „Przegląd Historyczny”, t. CII, z. 3, s. 459–482, https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r2011-t102-n3/Przeglad_Historyczny-r2011-t102-n3-s459-482/Przeglad_Historyczny-r2011-t102-n3-s459-482.pdf (dostęp 12.03.2022).

Dąbrowska Elżbieta. 2014. W kościele czy poza kościołem — lokalizacja pochówków w Polsce piastowskiej, „Acta Archaeologica Lodziensia”, nr 60, s. 81–85, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-495b1b9b-bbb5-4df4-9478-2892d3611f77/c/06_Elzbieta_Dabrowska.pdf (dostęp 12.03.2022).

Dudziński Tomasz. 2016. The children of Stanisław Antoni Szczuka buried in the crypt of the Holy Virgin Mary’s Church in Szczuczyn, „Archaeologia Polona”, t. 51–52 (2013–2014), s. 183–195, https://rcin.org.pl/dlibra/publication/86423/edition/87109/content?ref=struct (dostęp 12.03.2022).

Dudziński Tomasz, Grupa Małgorzata, Grupa Dawid, Krajewska Magdalena, Majorek Magdalena, Nowak Marcin, Nowak Sebastian, Przymorska-Sztuczka Magdalena, Wojciechowska Adrianna. 2015. Tajemnice szczuczyńskich krypt, t. 3, Grajewo–Toruń, https://www.academia.edu/37488595/Tajemnice_szczuczy%C5%84skich_krypt_t_III (dostęp 12.03.2022).

Dudziński Tomasz, Grupa Małgorzata, Nowosad Wiesław. 2017. Tajemnice szczuczyńskich krypt, t. 4: Pochówki pijarów, Grajewo–Toruń, https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/5529/Dudzi%c5%84ski_Grupa_Nowosad_Tajemnice.._%20t.%204.pdf?sequence=1 (dostęp 12.03.2022).

Dworzaczek Włodzimierz. 1959. Genealogia, Warszawa.

Dworzaczek Włodzimierz. 1979. O badaniach genealogicznych nad dawną rodziną, [w:] Społeczeństwo staropolskie. Studia i szkice, t. 2, red. A. Wyczański, Warszawa, s. 177–191.

Dygdała Jerzy. 1985. Przebendowski Ignacy Franciszek h. własnego (ok. 1730–1791), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 28: Potocki Ignacy — Przerębski Mikołaj, red. E. Rostworowski i in., Wrocław (1984–1985), s. 644–647.

Dzierżykray-Rogalski Tadeusz. 1983. Historia badań szczątków kostnych Jana z Czarnolasu Kochanowskiego, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. 28, nr 2, s. 425–435, https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki/Kwartalnik_Historii_

Nauki_i_Techniki-r1983-t28-n2/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1983-t28-n2-s425-436/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1983-t28-n2-s425-436.pdf (dostęp 12.03.2022).

Dziobek-Romański Jacek. 2003. Prawo grzebalne w Królestwie Polskim w latach 1815–1914. Zarys problematyki, „Roczniki Humanistyczne”, t. 51, z. 2, s. 139–179, https://ojs.tnkul.pl/index.php/rh/article/view/4815/4709 (dostęp 12.03.2022).

Fijałkowski Paweł. 1999. Polska parafia luterańska w Królewcu w XVI-XIX w. Materialne podstawy funkcjonowania wspólnoty religijnej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XLVII, nr 3–4, s. 349–375.

Filipczak Witold. 2009. Sejmik województwa płockiego 1780–1786, „Przegląd Nauk Historycznych”, R. 8, nr 2, s. 23–62, https://repozytorium.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/19238/2-023_062-Filipczak.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp 12.03.2022).

Gacki Józef. 1869. O rodzinie Jana Kochanowskiego, o jej majętnościach i fundacyach. Kilkanaście pism urzędowych, Warszawa, https://bc.radom.pl/dlibra/publication/68/edition/380/content (dostęp 12.03.2022).

Gacki Józef. 1999. Radom i jego kościoły do końca XVIII wieku, Radom i region radomski w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, t. 4, oprac. S. Zieliński, Radom.

Gazeta Warszawska. 1788. „Gazeta Warszawska”, nr 29: 9 kwietnia, https://crispa.uw.edu.pl/object/files/358439/display/Default (dostęp 12.03.2022).

Gieysztorowa Irena. 1979. Rodzina staropolska w świetle badań demograficznych. Zarys problematyki, [w:] Społeczeństwo staropolskie. Studia i szkice, t. 2, red. A. Wyczański, Warszawa, s. 159–175.

Grodziski Stanisław. 1963. Obywatelstwo w szlacheckiej Rzeczypospolitej, Kraków.

Grupa Małgorzata. 2016. Children’s burials within the space of a church and a cemetery in the 16th–19th century in Kuyavia and the Vistula Pomerania, „Archaeologia Polona”, t. 51–52 (2013–2014), s. 163–171, https://rcin.org.pl/dlibra/publication/86421/edition/87107/content (dostęp 12.03.2022).

Grupa Małgorzata, Grupa Dawid, Kozłowski Tomasz, Krajewska Magdalena, Majorek Magdalena, Nowak Marcin, Nowak Sebastian, Przymorska-Sztuczka Magdalena, Wojciechowska Adrianna, Dudziński Tomasz. 2014. Tajemnice szczuczyńskich krypt, t. 2, Grajewo–Toruń, https://www.academia.edu/37488570/Tajemnice_szczuczy%C5%84skich_krypt_t_II (dostęp 12.03.2022).

Grupa Małgorzata, Nowosad Wiesław. 2018. Pochówki w krypcie kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie — próba interpretacji źródeł archeologicznych i pisanych, „Pomorania Antiqua”, t. 27, s. 281–294, https://www.researchgate.net/profile/Malgorzata-Grupa/publication/340829126_Pochowki_w_krypcie_kosciola_pw_Podwyzszenia_Krzyza_Swietego_w_Tczewie_

-_proba_interpretacji_zrodel_archeologicznych_i_pisanych/links/5ea006a1299bf13079b207aa/

Pochowki-w-krypcie-kosciola-pw-Podwyzszenia-Krzyza-Swietego-w-Tczewie-proba-interpretacji-

zrodel-archeologicznych-i-pisanych.pdf (dostęp 12.03.2022).

Gryglewski Piotr. 2002. Vetusta Monumenta. Szlacheckie mauzoleum od połowy XV do XVII w., Łódź.

Hoffmanowa Klementyna. 1833. Opisy różnych okolic Królestwa Polskiego, t. 1. [w:] Wybór pism Klementyny z Tańskich Hoffmanowéy, t. 5, Wrocław, https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/9382/edition/8467/content (dostęp 12.03.2022).

Kizik Edmund. 1994. Für sich und seine Erben. Kwatery grobowe w nowożytnym Gdańsku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XLII, nr 3–4, s. 325–344.

Kowalski Waldemar. 2004. „Do zmartwywstania swego za pewnym wodzem Kristusem...”. Staropolskie inskrypcje północno-zachodniej Małopolski, Kielce.

Kowalski Waldemar. 2008. «Pogrzebowe trudy» sandomierskich Franciszkanów-Reformatów w czasach staropolskich, „Pietas et Studium”, t. 1, s. 69–104.

Kozdrach Mariusz. 2014a. Dobra janowieckie i ich mieszkańcy w ostatnich latach władania nimi przez Lubomirskich, [w:] X Janowieckie Spotkania Historyczne: Lubomirscy, t. 2: Wśród ludzi i książek, red. H. Gmiterek, A. Szymanek, Janowiec, s. 99–121.

Kozdrach Mariusz. 2014b. Skład i organizacja janowieckiego dworu ostatnich Lubomirskich. Próba rekonstrukcji na podstawie metryk parafialnych, „Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”, t. 5 (2013), s. 149–170, http://rocznik.ltg.pl/wp-content/uploads/2018/07/Kozdrach.pdf (dostęp 12.03.2022).

Kozdrach Mariusz. 2020. Wesela i chrzciny magnackiego Janowca w XVIII wieku, [w:] Królowie, magnaci, szlachta. Z życia elit dawnego Janowca i okolic w XVI–XVIII wieku, red. D. Kupisz, Janowiec nad Wisłą, s. 119–140.

Kracik Jacek. 1989. Miasto zatrzymuje umarłych. Krakowskie nekropolie a kultura duchowa XVII XVIII wieku, [w:] Z przeszłości Krakowa, red. J.M. Małecki, Warszawa–Kraków, s. 165–182.

Krasny Piotr. 1992. Krzyżowo-kopułowe kościoły-mauzolea w Polsce w pierwszej połowie wieku XVII, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, MXL: Prace z Historii Sztuki, z. 20, s. 25–52.

Krypty. 2020a. Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych, t. 1: Archeologia — Historia — Kostiumologia, red. A. Drążkowska, Toruń, https://wydawnictwo.umk.pl/upload/files/OPEN%20ACCESS/Krypty%201.pdf (dostęp 12.03.2022).

Krypty. 2020b. Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych, t. 2: Antropologia — Archeobotanika — Mikrobiologia — Konserwacja, red. A. Drążkowska, Toruń, https://wydawnictwo.umk.pl/upload/files/OPEN%20ACCESS/Krypty%202.pdf (dostęp 12.03.2022).

Księgi. 1970. Księgi Referendarii Koronnej z czasów saskich. Sumariusz, t. 2: (1735–1763), oprac. M. Woźniakowa, Warszawa.

Księgi. 2011. Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591–1795, seria B: Metryki ślubów, t. 4: Kościół św. Wacława 1701–1795, oprac. M. Jaglarz, G. Fulara, D. Kupisz, Radom.

Kuklo Cezary. 1991. Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie, Białystok, http://otworzksiazke.pl/ images/ksiazki/rodzina_w_osiemnastowiecznej_warszawie/rodzina_w_osiemnastowiecznej_warszawie.pdf (dostęp 12.03.2022).

Kuklo Cezary. 2009. Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa.

Kupisz Dariusz. 2000. Dzieje Sycyny do końca XIX wieku. Zarys przemian społeczno-gospodarczych na podradomskiej wsi, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, t. 35, z. 3–4, s. 7–26, https://bc.radom.pl/dlibra/publication/10357/edition/9914/content?ref=struct (dostęp 12.03.2022).

Kupisz Dariusz. 2016. Nekropolie Radomia w drugiej połowie XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LXIV, nr 1, s. 35–58, https://www.rcin.org.pl/dlibra/publication/82301/edition/62853/content (dostęp 12.03.2022).

Kupisz Dariusz, Kozdrach Mariusz. 2018. Kochanowscy w XV-XVIII wieku, Warszawa–Radom.

Latour Ryszard de. 1982. Epitafia panopliowe w Polsce w latach 1675–1796. Część I, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach”, t. 12, s. 89–129, https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Rocznik_Muzeum_Narodowego_w_Kielcach/Rocznik_Muzeum_Narodowego_w_Kielcachr1982-

t12/Rocznik_Muzeum_Narodowego_w_Kielcach-r1982-t12-s89-129/Rocznik_Muzeum_Narodowego_w_Kielcach-r1982-t12-s89-129.pdf (dostęp 12.03.2022).

Lustracja. 1967. Lustracja województwa sandomierskiego 1789, cz. 2: Powiat radomski, wyd. H. Madurowicz-Urbańska, Wrocław.

Łoziński Jerzy Z. 1973. Grobowe kaplice kopułowe w Polsce 1520–1620, Warszawa.

Makowska Alicja. 1979. Pracownicy najemni wielkiej własności na przykładzie dóbr sandomierskich Czartoryskich w XVIII wieku, [w:] Społeczeństwo staropolskie. Studia i szkice, t. 2, red. A. Wyczański, Warszawa, s. 315–337.

Mrozowski Robert. b.d. Metryki odzyskane w parafii zwoleńskiej w 2013 roku, Archiwum Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu (parafiazwolen.pl) (dostęp 15.03.2022).

Materiały. 2001. Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Augusta II Sasa 1697–1733, oprac. H. Gmiterek, Lublin.

Naruszewicz Adam. 1788. Dziennik podróży króla Jegomości Stanisława Augusta na Ukrainę i do innych Ziem Koronnych Roku 1787. dnia 23. Lutego Rozpoczętey, a Dnia 22. Lipca Zakończoney, Warszawa, https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/26279/edition/23769/content (dostęp 12.03.2022).

Naruszewicz Adam. 1805. Dyaryusz Podróży Stanisława Augusta Króla Na Ukrainę, w Roku 1787, [w:] Tauryka czyli Wiadomości starożytne i poźnieysze o stanie i mieszkańcach Krymu do naszych czasów, wyd. T. Mostowski, Warszawa, s. 142–524, https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/23354/edition/21720/content (dostęp 12.03.2022).

Palacz Tomasz. 1998. Człek — Boże igrzysko. Jan Kochanowski w Radomskiem, Radom, http://cyfrowyczarnolas.pl/index.php/main/download/hash/dfff59bb714b8201f8772dec39f6c075 (dostęp 12.03.2022).

Piątkowski Sebastian, Szymanek Andrzej. 2002. Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu 1425–2002. Monografia historyczna, Zwoleń.

Pieniążek-Samek Marta. 2000. Przemiany kolegiaty (obecnie katedry) kieleckiej w epoce baroku w świetle inwentarzy. Część II: wiek XVIII, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach”, t. 20, s. 11–84, https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Rocznik_Muzeum_Narodowego_w_Kielcach/Rocznik_Muzeum_Narodowego_w_Kielcach-r2000-t20/Rocznik_Muzeum_Narodowego_w_Kielcach-r2000-t20-s11-84/Rocznik_Muzeum_Narodowego_w_Kielcach-r2000-t20-s11-84.pdf

(dostęp 12.03.2022).

Płaza Stanisław. 1975. Typy źródeł kościelnych ważne w badaniach nad dziejami wsi w Polsce do połowy XIX w., „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 30, s. 279–296, https://czasopisma.kul.pl/index.php/abmk/article/view/7037/6586 (dostęp 12.03.2022).

Poniat Radosław. 2013. Ludzie luźni w społeczeństwie Rzeczypospolitej szlacheckiej w kontekście badań nad cyklem życia, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. 73, s. 51–77.

https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Roczniki_Dziejow_Spolecznych_i_Gospodarczych/Roczniki_Dziejow_Spolecznych_i_Gospodarczych-r2013-t73/Roczniki_Dziejow_Spolecznych_i_Gospodarczych-r2013-t73-s51-77/Roczniki_Dziejow_Spolecznych_i_Gospodarczych-r2013-

t73-s51-77.pdf (dostęp 12.03.2022).

Promyk Kazimierz [Prószyński Konrad]. 1884. O Janie Kochanowskim z Czarnolasu, jego pieśniach i pamiątkach po nim. W 300 lat po śmierci tego pieśniarza, Warszawa, https://polona.pl/item/ojanie-kochanowskim-z-czarnolasu-jego-piesniach-i-pamiatkach-po-nim-w-300-latpo,MjM4OTQ0/1/#info:metadata (dostęp 12.03.2022).

Protokół. 1996. Protokół ofiary dziesiątego i dwudziestego grosza powiatu radomskiego z 1789 roku, oprac. Z. Guldon, S. Zieliński, [w:] Historia społeczno-religijna okresu wczesnonowożytnego, red. Z. Guldon, S. Zieliński, Radom i region radomski w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, t. 2, Radom, s. 225–261.

Przyboś Kazimierz. 1981. Sejmik województwa krakowskiego w czasach saskich (1697–1763), Kraków.

Rachwał Piotr. 2015. Staropolskie księgi metrykalne w archiwach parafialnych archidiecezji lubelskiej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LXIII, z. 4, s. 585–601, https://rcin.org.pl/dlibra/publication/81856/edition/62501/content (dostęp 12.03.2022).

Regestr. 2006. „Regestr diecezjów” Franciszka Czaykowskiego, czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783–1784, oprac. S. Górzyński, K. Chłapowski, Warszawa.

Rolnik Dariusz. 2009. Portret szlachty czasów stanisławowskich, epoki kryzysu, odrodzenia i upadku Rzeczypospolitej w pamiętnikach polskich, Katowice, https://sbc.org.pl/dlibra/publication/16441/edition/14576/content (dostęp 12.03.2022).

Rymarkiewicz Jan. 1880. Kolebka, dom i grób Jana Kochanowskiego czyli Sycyna, Czarnylas i Zwoleń jaki dziś przedstawiają widok?, Poznań, https://polona.pl/item/kolebka-dom-grob-jana-kochanowskiego-czyli-sycyna-czarnylas-i-zwolen-jaki-dzis,MzIxNTQyMTk/4/#info:metadata (dostęp 12.03.2022).

Skała Agata. 1998. Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu, Lublin.

Skała Agata. 2013. Nekropolia rodu Kochanowskich, „Nasza Przeszłość”, t. 120, s. 31–95, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-0ccea79a-269e-4211-8d93-9e01abbff17f/c/03_NP_120_Skala_Nekropolia_ag.pdf (dostęp 12.03.2022).

Sławiński Tomasz. 2016. Olszowscy herbu Wilczekosy. Stan badań nad genealogią rodziny, [w:] Studia genealogiczne, red. A. Sikorski, T. Sławiński, Warszawa, s. 107–191.

Słownik. 2015. Słownik miejscowości i elity wiejskiej zachodniej Małopolski w latach 1772–1815, oprac. Ł. Jewula, T. Kargol, K. Ślusarek, Kraków, http://www.gospodarka-galicji.pl/slownikmiejscowosci/ (dostęp 15.03.2021).

Szady Bogumił. 2003. Prawo patronatu w Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych. Podstawy i struktura, Lublin, https://www.kul.pl/files/845/pdf/szady_prawo_patronatu_2002.pdf (dostęp 12.03.2022).

Szady Bogumił. 2010. Geografia struktur religijnych i wyznaniowych w Koronie w II połowie XVIII wieku, Lublin, https://www.academia.edu/6466617/Geografia_struktur_religijnych_i_wyznaniowych_w_Koronie_w_II_po%C5%82owie_XVIII_w (dostęp 12.03.2022).

Szczepaniak Jan. 2008a. Katalog duchowieństwa diecezjalnego zestawiony na podstawie krakowskich ksiąg święceń (1646–1789), Kraków.

Szczepaniak Jan. 2008b. Spis prepozytów i plebanów diecezji krakowskiej (XVIII w.), Kraków.

Szczepaniak Jan. 2010. Duchowieństwo diecezji krakowskiej w XVIII wieku. Studium prozopograficzne, Kraków.

Szczygieł Ryszard. 1976. Dzieje miasta od połowy XVI do końca XVIII w., [w:] Zwoleń — dzieje miasta i ziemi, red. K. Myśliński, Lublin, s. 63–109.

Tajemnice. 2013. Tajemnice szczuczyńskich krypt, t. 1, red. M. Grupa, T. Dudziński, Grajewo, https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2185/Szczuczyn%20t.%20I.pdf?sequence=1%22

(dostęp 12.03.2022).

Testamenty. 1997. Testamenty szlachty krakowskiej XVII-XVIII w. Wybór tekstów źródłowych z lat 1650–1799, oprac. A. Falniowska-Gradowska, Kraków.

Testamenty. 2015. Testamenty chłopów polskich od drugiej połowy XVI do XVIII wieku, oprac. J. Łosowski, Lublin.

Uruski Seweryn. 1905. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 2, Warszawa.

Urzędnicy. 1993. Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku. Spisy, t. 4: Małopolska (województwa krakowskie, sandomierski i lubelskie), z. 3: Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI-XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Chłapowski, A. Falniowska-Gradowska, Kórnik.

Walecki Wacław. 1979. Jan Kochanowski w literaturze i kulturze polskiej doby oświecenia, Wrocław, http://cyfrowyczarnolas.pl/index.php/main/download/hash/9b3b46f92801a5492e5dc8466970e-4be (dostęp 12.03.2022).

Wiśniewski Jan. 1913. Dekanat kozienicki, Radom, https://bc.radom.pl/dlibra/publication/1060/edition/1020/content (dostęp 12.03.2022).

Wiślicz Tomasz. 1997. Chłopskie pogrzeby w Polsce od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XLV, z. 3–4, s. 351–369.

Wiślicz Tomasz. 2001a. Ile kosztował pogrzeb chłopa w Polsce XVII-XVIII wieku (i kto za to płacił)?, [w:] Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI-XVIII wieku. Kultura życia i śmierci, red. H. Suchojad, Warszawa, s. 273–286.

Wiślicz Tomasz. 2001b. Zarobić na duszne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich od połowy XVI do końca XVIII wieku, Warszawa, https://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=63803 (dostęp 12.03.2022).

Wyżga Mateusz. 2014. Funkcjonowanie wiejskich cmentarzy parafii katolickich w dobie przedrozbiorowej na przykładzie dekanatów Nowa Góra, Skała i Proszowice z okolic Krakowa, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LXII, nr 3, s. 441–462, https://www.rcin.org.pl/dlibra/publication/75192/edition/54977/content (dostęp 12.03.2022).

Ziejka Franciszek. 2007. Narodowa relikwia, [w:] Rzeczy minionych pamięć. Studia dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Ulewiczowi w 90. rocznicę urodzin, red. A. Borowski, J. Niedźwiedź, Kraków, s. 601–615, https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/74895/ziejka_narodowa_relikwia_2007.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp 12.03.2022).

Ziejka Franciszek. 2008. „Że moich kości popiół nie będzie wzgardzony...” (Z dziejów pośmiertnego żywota Jana Kochanowskiego), „Wielogłos”, nr 1 (3), s. 38–61, https://www.ejournals.eu/pliki/art/19135/pl (dostęp 12.03.2022).

Złomska Małgorzata. 1975. Mężyński (Mężeński) Józef h. Kościesza (2 poł. XVIII w.), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 20: Maria Józefa — Mieroszewski Kazimierz, red. E. Rostworowski i in., Wrocław, s. 516–517.

Żygulski Zdzisław jr. 2009. Dzieje zbiorów puławskich: Świątynia Sybilli i Dom Gotycki, Kraków, https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/zygulski2009/0001/image (dostęp 12.03.2022).

Pobrania

Pliki dodatkowe

Opublikowane

2022-10-04

Jak cytować

Kozdrach, M. (2022). Nekropolia Kochanowskich? Osiemnastowieczne pochówki w kaplicach zwoleńskiego kościoła w świetle metryk parafialnych. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(2), 201–230. https://doi.org/10.23858/KHKM70.2022.2.005

Numer

Dział

Studia i materiały