Małgorzata Milecka, Seweryn Malawski, Ogrody klasztorne w krajobrazie historycznego Lublina

Autor

Słowa kluczowe:

ogrody, klasztory, Rzeczpospolita, Lublin, wczesna nowożytność, XIX w.

Abstrakt

Recenzja

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Atlas. 2011. Atlas historyczny (archi)diecezji lubelskiej 1805–2010, red. H. Gapski, Lublin.

Chachaj Jacek. 2018. Znaczenie nowożytnych przekazów źródłowych dla badań nad dziejami Lublina w średniowieczu, [w:] Studia z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej, red. W. Bondyra i in., Lublin, s. 515–529.

Flaga Małgorzata. 2011. Przemiany przestrzeni sakralnej Lublina — historia zapisana w kulturowym krajobrazie miasta, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, 15, s. 15–28.

Hodor Katarzyna. 2011. Ogrody franciszkanów-reformatów w polskich miastach, wybrane przykłady, „Architektura Krajobrazu”, 4, s. 59–64.

Hodor Katarzyna. 2012. Ogrody klasztorne i ich rola w kształtowaniu tkanki urbanistycznej miasta Krakowa, „Czasopismo Techniczne”, 109, 19, Architektura, 6, s. 57–64.

Kociuba Dagmara. 2011. Lublin. Rozwój przestrzenny i funkcjonalny od średniowiecza do współczesności, Toruń.

Kociuba Dagmara. 2018a. Kształtowanie się krajobrazu kulturowego Lublina na tle uwarunkowań przyrodniczych, rozwoju przestrzennego i urbanistycznego miasta, [w:] Lublin w kulturze, kultura w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza do współczesności, red. P. Dymmel, R. Jop, Lublin, s. 17–39.

Kociuba Dagmara. 2018b. Rozwój przestrzenny Lublina od średniowiecza do współczesności, [w:] Lublin. Historia — Społeczeństwo — Gospodarka, red. W. Janicki, Lublin, s. 21–40.

Kościoły. 2012. Kościoły i klasztory Lublina objęte badaniami archeologicznymi. Katalog obiektów, oprac. G. Mączka, [w:] Kościoły i klasztory Lublina w świetle badań archeologicznych, red. E. Banasiewicz-Szykuła, Lublin, s. 211–222.

Kośka Małgorzata. 2018. Klasztory lubelskie w XIX wieku w świetle źródeł urzędowych przechowywanych w Archiwum Głównym Akt Dawnych, [w:] Lublin w kulturze, kultura w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza do współczesności, red. P. Dymmel, R. Jop, Lublin, s. 141–151.

Maj Euzebiusz. 2016. Renesansowe ogrody klasztorne Karmelitów i Karmelitanek Bosych w Lublinie, „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego”, s. 197–209.

Marczewski Jarosław R. 2002. Duszpasterska działalność Kościoła w średniowiecznym Lublinie, Lublin.

Mazurkiewicz Józef. 1956. Jurydyki lubelskie, Wrocław.

Mącik Hubert. 2018. Kasaty klasztorów na obszarze guberni lubelskiej w latach 60. XIX wieku i ich wpływ na rozwój przestrzenny miast, [w:] Galicyjskie miasta w epoce zmian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII–XIX wieku, red. T. Kargol, B. Petryszak, K. Ślusarek, Kraków–Lwów, s. 167–184.

Niedźwiadek Rafał. 2012. Kościół pobrygidkowski pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej w Lublinie, [w:] Kościoły i klasztory Lublina w świetle badań archeologicznych, red. E. Banasiewicz-Szykuła, Lublin, s. 46–73.

Niedźwiadek Rafał. 2019. Dzieje placu Litewskiego w perspektywie badań archeologicznych, [w:] Krakowskie Przedmieście w 450-lecie Unii Lubelskiej, red. R. Niedźwiadek, Lublin, s. 229–270.

Niedźwiadek Rafał, Tkaczyk Jacek. 2017. Nowe spojrzenie na dzieje Placu Litewskiego w Lublinie w świetle ustaleń archeologicznych, „Rocznik Lubelski”, 43, s. 285–325.

Pernoud Régine, Herscher Georges. 2021. Ogrody klasztorne, Dębogóra.

Plany. 2007. Plany i widoki Lublina. XVII–XXI wiek, red. M. Harasimiuk, D. Kociuba, P. Dymmel, Lublin.

Plisiecki Piotr. 2012. Czy w średniowiecznym Lublinie istniała tzw. Górka Dominikańska?, „Rocznik Lubelski”, 38, s. 211–216.

Przesmycka Natalia. 2012. Lublin. Przeobrażenia urbanistyczne 1815–1939, Lublin.

Przesmycka Natalia. 2018. Przeobrażenia przestrzenne XIX-wiecznego Lublina na tle ówczesnej europejskiej myśli urbanistycznej, [w:] Lublin w kulturze, kultura w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza do współczesności, red. P. Dymmel, R. Jop, Lublin, s. 153–169.

Pudelska Krystyna, Mirosław Anna. 2011. Zabytkowe ogrody klasztorne we współczesnym Lublinie, „Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych”, 7, 1, s. 81–91.

Smagacz Arkadiusz. 2010. Czterysta lat karmelitów bosych w Lublinie (1610–2010), Lublin.

Smagacz Arkadiusz. 2012. Karmelici Bosi w Lublinie w latach 1610–1864, Lublin.

Targoński Piotr. 2015. Czwarta linia nowożytnych fortyfikacji Lublina z lat 1667–1670, „Rocznik Lubelski”, 41, s. 9–32.

Tkaczyk Jacek. 2017. Fortyfikacje miejskie Lublina w badaniach archeologicznych, [w:] Fortyfikacje Lubelszczyzny. Badania archeologiczne, red. E. Banasiewicz-Szykuła, Lublin, s. 11–46.

Wadowski Jan Ambroży. 1907. Kościoły lubelskie, Kraków.

Wadowski Jan Ambroży. 2004. Kościoły lubelskie, Lublin.

Zalewski Ludwik. 1947. Katedra i jezuici w Lublinie, 1, Lublin.

Zalewski Ludwik. 1949. Z epoki renesansu i baroku na Lubelszczyźnie. Katedra i jezuici w Lublinie część druga, Lublin.

Pobrania

Opublikowane

2023-07-25

Jak cytować

Chachaj, J. (2023). Małgorzata Milecka, Seweryn Malawski, Ogrody klasztorne w krajobrazie historycznego Lublina. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 71(2), 225–236. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3526

Numer

Dział

Recenzje