Metodologiczne i praktyczne uwarunkowania edycji testamentów — kilka uwag na kanwie publikacji Cui contingit nasci

Autor

  • Henryk Suchojad Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Biblioteka Uniwersytecka, ul. Świętokrzyska 21e, 25-406 Kielce

Słowa kluczowe:

16-18 w. -- Polska, testamenty staropolskie, edytorstwo testamentów, metody edytorskie

Abstrakt

METHODOLOGICAL AND PRACTICAL CONSIDERATIONS IN EDITING TESTAMENTS — SOME REMARKS IN CONNECTION WITH THE PUBLICATION CUI CONTINGIT NASCI...

Ten years after the publication of a selection of 45 Old-Polish testaments from the San-domierz region, entitled Cui contingit nasci, restat mori. Wybór testamentów staropolskich z województwa sandomierskiego [Cui contingit nasci, restat mori. A selection of Old-Polish testaments from the voivodship Sandomierz], the author, who co-edited it with Mariusz Lubczyński and Jacek Pielas, recounts the circumstances of that project and the editing rules that were applied, also commenting on how he views that accomplishment from a contemporary perspective.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Augustyniak U. 1992. Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim, Warszawa.

Bobowski B. 2009. Testamenty mieszczan jako źródło histo-ryczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo”, z. VIII.

Justyniarska-Chojak K. 2007. Rodzina mieszczańska z województwa sandomierskiego w świetle siedemnastowiecznych zapisów testamentowych, „Między Wisłą a Pilicą”, t. VIII.

Katra S., Suchojad H. 2000. Wyposażenie siedzib duchownych i szlacheckich w świetle testamentów z XVII i XVIII wieku na terenie województwa sandomierskiego, [w:] Dwór polski. Zjawisko społeczne i kulturowe, red. T.S. Jaroszewski, Warszawa.

Král P. 2002. Mezi životem a smrtí. Testamenty české šlechty v letach 1550 až 1650, České Budějovice.

Lubczyński M. 2007/2008. Testamenty Anny z Mielca Ligęziny z 1543 r., „Rocznik Mielecki”, t. X/XI.

Popiołek B. 2009. Woli mojej ostatniej testament ten... Testamenty staropolskie jako źródło do historii mentalności XVII i XVIII wieku, Kraków.

Suchojad H. 2001. Rozstanie ze światem doczesnym księdza Jakuba Grometiusa (1572–1651), plebana w Gnoj-nie (w świetle testamentu i towarzyszących mu dokumentów), [w:] Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI–XVIII wieku. Kultura życia i śmierci, red. H. Suchojad, Warszawa.

Wiszowata K. 2009. Testamenty jako źródło historyczne, „Białostockie Teki Historyczne”, t. VII.

Pobrania

Opublikowane

2015-01-01

Jak cytować

Suchojad, H. (2015). Metodologiczne i praktyczne uwarunkowania edycji testamentów — kilka uwag na kanwie publikacji Cui contingit nasci. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 63(4), 603–609. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/876

Numer

Dział

Studia i materiały