Wypadki losowe oraz inne „wielkie niebeśpieczeństwa" w świetle księgi cudów i łask Matki Bożej Świętogórskiej (XVI-XVIII w.)

Autor

  • Małgorzata Delimata-Proch Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89d, 61–614 Poznań

Słowa kluczowe:

księga cudów i łask, wypadki, Gostyń, obraz Matki Bożej Świętogórskiej

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza księgi cudów i łask związanej z obrazem Matki Bożej Świętogórskiej z sanktuarium gostyńskiego (Prospekt Wesoły, Miłosiernych Oczu, Przenayświętszey Maryi, [...] z Gory S. Gostynskiey…, Poznań 1726). Autorka rozważa rozmaite opisane tam nieszczęśliwe zdarzenia, których doświadczyli wierni w okresie od XVI do XVIII w. Usystematyzowała odnotowane w księdze wypadki, wskazując, że najobszerniejszą grupę stanowiły utonięcia (por. tabela 2). Jednocześnie w artykule zamieszczono uwagi na temat samej księgi, jej konstrukcji oraz liczby odnotowanych świadectw (tabela 1). W różnych zdarzeniach losowych większy udział mieli chłopcy i mężczyźni. Z drugiej strony dzieci o wiele częściej ulegały wypadkom niż dorośli (tabela 3), a przyczyną tego było dziecięce pragnienie poznawania świata, ciekawość oraz brak opieki. Z kolei w przypadku mężczyzn dominowała brawura, udział w bójkach, potrzeba ochrony życia ofiar napaści, niekiedy zaangażowanie w tzw. męskie rozrywki, skłonność do alkoholu. Środkami leczniczymi, które stosowano w analizowanych przypadkach, były różnego rodzaju wódki i „plastry”. Najobszerniej opisano sposób udzielania pomocy topielcom. Autor wspominał o toczeniu na beczce, zmianie pozycji ciała, co miało wspomóc proces usunięcia wody z dróg oddechowych. Osoby poszkodowane otrzymywały pomoc nie tylko ze strony osób niewykwalifikowanych, ale także cyrulików. Na podstawie zapisów zawartych w Prospekcie możliwe było omówienie niektórych kwestii rodzinnych i społecznych. Sama księga jest wartościowym poznawczo źródłem, które pozwoliło na refleksje o więziach rodzinnych, wrażliwości na los potrzebujących, o zobojętnieniu względem ludzkiej tragedii. Poza tym opisane zostały odnotowane w księdze sprawy kryminalne. Najwięcej zarejestrowano przypadków napaści oraz udziału w bójkach. Ofiarami przemocy byli w większości mężczyźni, najczęściej osoby obce w stosunku do agresorów. Na temat zasięgu geograficznego kultu Matki Bożej Świętogórskiej możliwe było sformułowanie jedynie wstępnych spostrzeżeń. Przeważały pielgrzymki bliskie (do 30 km), które miały głównie charakter dziękczynny, rzadziej związane były z prośbą o ocalenie. Prośby takie najczęściej były modlitwą zanoszoną bezpośrednio na miejscu zdarzenia, co wydaje się zrozumiałe w ekstremalnych okolicznościach. Natomiast dary wotywne były wspominane sporadycznie.  W artykule podjęto także zagadnienie dziecięcych zabawek i rozrywek oraz problem poglądów na temat specyfiki wieku dziecięcego, a także młodzieńczego. Treść relacji wskazuje, że nie zmieniły się one od starożytności i średniowiecza – dzieci uznawano za płoche i bezrozumne, młodzieńcom zaś przypisywano skłonność do swawoli.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Cunningham Hugh. 1995. Children and Childhood in Western Society since 1500. Nowy Jork: Longman.

Delimata Małgorzata. 2004. Dziecko w Polsce średniowiecznej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Fridrich Alojzy. 1903. Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce 1. Kraków: Wydawnictwo Tow. Jez.

Gołębiowski Łukasz. 1831. Gry i zabawy różnych stanów w kraju całym, lub niektórych tylko prowincyach: umieszczony tu: kulig czyli szlichtada, łowy, maszkary, muzyka, tańce, reduty, zapusty, odnie sztuczne, rusałki, sobótki i. t. p.. Warszawa: N. Glücksberg.

Hofmeister A.. 1962. Puer, iuvenis, senex. Zum Verständnis der mittelalterlichen Altersbezeichnungen. In: (ed.) A. Brackman, Papstum und Kaisertum. Forschungen zur politischen Geschichte und Geisteskultur des Mittelalters. Monachium: Verlag der Münchner drucke, 287-316.

Jagla Jowita. 2009. Wieczna prośba i dziękczynienie. O symbolicznych relacjach między „sacrum” i „profanum” w przedstawieniach wotywnych z obszaru Polski Centralnej. Warszawa: Wydawnictwo Neriton.

Klonder Andrzej. 1989. Napoje fermentacyjne w Prusach Królewskich w XVI-XVII wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Koper K.. 2015. Sposoby niesienia pomocy w chorobach „prędkiego ratunku potrzebujących” w świetle XVIII i XIX-wiecznych poradników medycznych. In: A. Karpiński (ed.), Wśród córek Eskulapa. Szkice z dziejów medycyny i higieny w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku 2. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 259-314.

Kosznicki Michał. 1999. Kształcenie i wychowanie dzieci literaturze zachodniego chrześcijaństwa od I do IV wieku. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Lachs Jan. 1936. Krakowski cech chirurgów (cyrulików) r. 1477-1874. Lwów: Towarzystwo Naukowe.

Łukaszewicz Józef. 1858. Opis historyczny kościołów parochialnych w dawnej dyecezyi poznańskiej. t. 2. Poznań: Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego.

Magowska Anita. 1992. Kronika cudów dokonanych w kościele Bożego Ciała w Poznaniu jako compendium medicum. Kronika Miasta Poznania 3-4, 160-168.

Magowska Anita. 2011. Życie codzienne poznańskich lekarzy i chirurgów na przełomie XVI i XVII w. w świetle pośmiertnych spisów ruchomości. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 49 (2), 139-148.

Marcinkowski M.. 2010. Zabawki dzieci elbląskich. Prezentacja zbioru z badań wykopaliskowych. In: K. Kabacińska, D. Żołądź-Strzelczyk (ed.), Dawne i współczesne zabawki dziecięce. Poznań: Wydawnictwo Rys, 55-67.

Nowakowski (z Sulgostowa) Wacław. 1902. O cudownych obrazach w Polsce Przenajświętszej Matki Bożej. Wiadomości historyczne, bibliograficzne i ikonograficzne. Kraków: Wydawnictwo L. Anczyca i Spółki.

Nowosielska E.. 2015. Epilepsja w Rzeczypospolitej w XVII-XVIII w.. In: A. Karpiński (ed.), Wśród córek Eskulapa. Szkice z dziejów medycyny i higieny w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku 2. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 219-257.

Paluch Adam. 1970. Trepanacja lecznicza i magiczna w Europie. Archiwum Historii Medycyny 33, 1-29.

Piotrowski Wiktor. 1996. Medycyna polska epoki kontrreformacji (1600-1764). Jawor: Towarzystwo Miłośników Jawora.

Rutkowska-Płachcińska A. (ed.). 1978. Historia kultury materialnej Polski w zarysie (XIII-XV w.) 2. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Shahar Shulamith. 1990. Childhood in the Middle Ages. Londyn: Routledge.

Sokół Stanisław. 1937. Historia gdańskiego cechu chirurgów (1454-1820). Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Sokół Stanisław. 1967. Historia chirurgii w Polsce. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Wiesiołowski Jacek. 1992. Funkcjonowanie poznańskiego kultu pątniczego w kościele Bożego Ciała (kon. XV-pocz. XVII wieku). Kronika Miasta Poznania 3-4, 128-159.

Witkowska Aleksandra. 1971. Miracula małopolskie z XIII i XIV wieku. Studium źródłoznawcze. Roczniki Humanistyczne 19 (2), 28-161.

Witkowska Aleksandra. 1984. Kulty pątnicze piętnastowiecznego Krakowa. Z badań nad miejską kulturą religijną. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Witkowska A.. 1998. Kult Jacka Odrowąża w średniowiecznym Krakowie. In: H. Gapski (ed.), Christianitas et cultura Europae. Księga jubileuszowa profesora Jerzego Kłoczowskiego. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 170-179.

Zakrzewski Andrzej. 1995. W kręgu kultu maryjnego. Jasna Góra w kulturze staropolskiej, Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Pobrania

Opublikowane

2017-01-01

Jak cytować

Delimata-Proch, M. (2017). Wypadki losowe oraz inne „wielkie niebeśpieczeństwa" w świetle księgi cudów i łask Matki Bożej Świętogórskiej (XVI-XVIII w.). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 65(1), 3–18. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/935

Numer

Dział

Studia i materiały